Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Johnny English - Co se stane, když všichni vynikající i dobří tajní agenti Velké Británie umřou?

Johnny English - Co se stane, když všichni vynikající i dobří tajní agenti Velké Británie umřou?

Eng1
Eng1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Nastoupí mís­to nich jeden dal­ší agent Johnny English. 🙂   Když se řek­ne James Bond, tak si všich­ni před­sta­ví, že to je vyni­ka­jí­cí chlap, vše­mi mož­ný­mi žena­mi zbož­ňo­va­ný, ale je to prav­da, ženy se na něj lepí jako mou­chy na mucho­lap­ku. Ale v tom­to fil­mu James Bond nevy­stu­pu­je, pou­ze je tam agent Jedna, kte­rý zane­dlou­ho zemře a při jeho pohřbu zemřou i dal­ší a potřeb­ní agen­ti, a tak agent­ská čin­nost zůsta­ne pou­ze na Johnnym Englishovi, kte­rý je klo­nem mis­tra Beena, kte­rý vůbec nemů­že být agen­tem a všech­no na co při­jde je nějak uje­tý a neprav­dě­po­dob­ný. A ten­to agent dosta­ne nej­dů­le­ži­těj­ší úkol, chrá­nit brit­ské koru­no­vač­ní kle­no­ty před zlo­dě­ji a tím vlast­ně i sám sebe, pro­to­že ten­to nej­dů­le­ži­těj­ší úkol je jeho vysně­ným snem a jest­li chce v prá­ci taj­né­ho agen­ta pokra­čo­vat, tak musí kle­no­ty uchrá­nit. Bohužel se tak nesta­ne a všech­no se zha­tí.

   Tak tohle je úvod jed­no­ho z mno­ha paro­dií na Jamese Bonda, James Bond je paro­dií sám o sobě, ale Johnny English pova­žu­je za paro­dii J. B. Všechno sto­jí a padá na výko­nu her­ců, hlav­ně na Mr. Beanovi, tedy na Rowanu Atkisonovi, kte­rý se doká­zal odvá­zat od neši­kov­né­ho Mr. Beana a utvo­řit kom­plex­ní posta­vu, kte­rá dokon­ce mlu­ví, dělá něja­kou akci, a dokon­ce i hra­je, bohu­žel je jedi­nou světlou chvil­kou, pro­to­že jeho zápo­rák se mu nemů­že rov­nat. Pascal Sauvage - John Malkovich, pou­ze Francouzky breb­tá a chce zís­kat krá­lov­nou koru­nu, proč asi, ale to Vám nepo­vím, jde o pře­ci o to, nepro­zra­dit nej­dů­le­ži­těj­ší akce, hlav­ní myš­len­ku. Ale Rowan Atkinson a John Malkovich nejsou jedi­ný­mi slav­ný­mi her­ci. Přitakává jim taky zpě­vač­ka Natalie Imbruglia v roli kla­sic­ké Bond girl, tedy English girl. Je roz­hod­ně vidět, že na roz­díl od jiných zpě­va­ček mož­ná i umí hrát, a tak všem těm zku­še­ným her­cům zku­še­ně sekun­du­je.

Nesmím zapo­me­nou i na tro­chu trap­nos­ti, jako Englishova chy­ba při sesko­ku padá­kem, nebo jeho chy­ba, když si sple­te pra­vý pohřeb s faleš­ným. Nesmíme taky zapo­me­nout na to, že trpí Beanovským kom­plexem, že nedo­ká­že nic sku­teč­ně udě­lat správ­ně. Nedokáže zatknout zlo­du­chy, nedo­ká­že jít po správ­ně ces­tě a hlav­ně nedo­ká­že, jak by správ­ně jako taj­ný agent měl, vůbec vystře­lit, pro­to­že je střel­ná zbraň se neu­stá­le roz­pa­dá.

   A teď tro­cha pozi­ti­va, film je vlast­ně doce­la dobrou paro­dií na Jamese Bonda, v někte­rých chví­lích i lep­ší. A kdy je lep­ší? Ihned v ústřed­ních titul­cích, pro­to­že mís­to Madonny zpí­vá Bond, tedy English, song Robbie Williams, kte­rý Madonnin hit napros­to zdo­lá­vá a zpí­vá tak, jak by měl správ­ně song Jamese Bonda být. A co má J. E. a J. B. spo­leč­né­ho? To jsou pře­ci scé­náris­té.

Recenze napsá­na: 4. červ­na 2003


Podívejte se na hodnocení Johnny English na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Johnny English


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49872 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71835 KB. | 14.07.2024 - 12:51:12