Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Rowan Atkinson alias Mr. Bean přichází s novou podívanou

Rowan Atkinson alias Mr. Bean přichází s novou podívanou

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už je to přes tři­cet let, co kome­di­ál­ní herec Rowan Atkinson oslo­vil mili­o­ny divá­ků tele­viz­ních obra­zo­vek svým geni­ál­ním talen­tem v roli pana Beana. Mr Bean se pokaž­dé dostá­vá do pre­kér­ních situ­a­cí a volí odváž­né postu­py, jak se z nich dostat ven. Za svůj herec­ký výkon si Rowan Atkison vyslou­žil řadu oce­ně­ní a poved­lo se mu to takřka bez pou­ži­tí dia­lo­gů. Tehdejší role mu vynes­la obrov­skou slá­vu, ze kte­ré těží až do dneš­ní­ho dne. Posledním jeho kome­di­ál­ním dílem je deví­ti­díl­ný seri­ál s názvem Včela na muš­ce.

24. 6. 2022 odstar­to­val na Netflixu nový kome­di­ál­ní seri­ál Včela na muš­ce, jehož tvůr­cem není nikdo jiný než Rowan Atkison a dále také jeho spo­lu­pra­cov­ník W. Davies. Spolupracovali spo­lu již dří­ve na fil­mo­vých séri­ích Johnny English. Tentokrát sle­du­je­me Rowana Atkinsona coby Trevora, kte­rý však v mno­ha ohle­dech kopí­ru­je již zmí­ně­né­ho pana Beana. Je roz­tr­ži­tý, impul­siv­ní, hys­te­ric­ký a v někte­rých scé­nách půso­bí mož­ná až jako šíle­nec.

Trevor při­chá­zí do luxus­ní­ho domu nafouk­nu­tých man­že­lů Christiana a Niny, kte­ří prá­vě odjíž­dí na dovo­le­nou. Trevor zís­kal prá­ci coby hlí­dač domů a toto je jeho prv­ní zakáz­ka v novém zaměst­ná­ní. Paní Nina novým hlí­da­čem zpo­čát­ku není pří­liš nad­še­ná, ale nemá pří­liš času, a tak spo­leč­ně s man­že­lem Trevorovi v rych­los­ti vysvět­lí nej­dů­le­ži­těj­ší zále­ži­tos­ti oko­lo domu, na zby­tek Trevor dosta­ne manu­ál (netře­ba dodá­vat, že onen manu­ál v rukou Rowana Atkinsona dlou­ho nepře­ži­je). Musí napří­klad dávat pozor na spous­tu spe­ci­ál­ních umě­lec­kých před­mě­tů nebo na vzác­nou kni­hu uza­vře­nou ve zvlášt­ní míst­nos­ti na kód. Dále se musí posta­rat o psa, kte­rý dodr­žu­je přís­nou die­tu, pokud bude jeho die­ta jak­ko­liv naru­še­na, bude kálet po celém domě. Další peri­pe­tie Trevorovi při­ve­de býva­lá man­žel­ka s dce­rou, kvů­li kte­ré to všech­no vlast­ně dělá, aby ji mohl vzít na dovo­le­nou. A v nepo­sled­ní řadě si také bude muset pora­dit s moder­ním zaří­ze­ním celé­ho domu, při jehož uží­vá­ní ho bude pode­zí­ra­vě sle­do­vat zahrad­ník.

Na scé­ně se obje­ví vče­la. Samozřejmě vel­mi maza­ná vče­la, kte­rá bude Trevorovi v domě zne­pří­jem­ňo­vat život. Ani na něko­li­ká­tý pokus se Trevorovi nepo­da­ří ji usmr­tit. Svádí mezi sebou sou­boj, což je hlav­ní pří­bě­ho­vou linií celé série. Kvůli vče­le zni­čí řadu vyba­ve­ní domu včet­ně někte­rých význam­ných před­mě­tů. Uvrhne psa do zdra­vot­ních pro­blé­mů a na kon­ci musí čelit zkla­má­ní své dce­ry a býva­lé man­žel­ky. V ději však nechy­bí ani kri­mi záplet­ka podob­ná těm, kte­ré zná­me z Johnnyho Englishe.

Rowan Atkinson má pocho­pi­tel­ně to nej­lep­ší už za sebou, nicmé­ně tato krát­ká série má stá­le co nabíd­nout, byť ji nej­ví­ce oce­ní asi hlav­ně děti nebo skal­ní fanouš­ci. Některé kome­di­ál­ní situ­a­ce jsou sku­teč­ně hod­ny záchva­tů smí­chu, jiné jsou spí­še slab­ší, neu­ra­zí ani nena­dchnou, jen pár­krát se divák bude cítit vylo­že­ně trap­ně. Po toli­ka letech se však jed­ná o úcty­hod­ný výkon a na sou­čas­ném audi­o­vi­zu­ál­ním kome­di­ál­ním poli se tato série stá­le zařa­dí mezi to lep­ší ve svém žán­ru.

Celkově tato série nabí­zí devět epi­zod, z nich kaž­dá má mezi dese­ti a dva­ce­ti minu­ta­mi. Tím pádem je mož­no celou sérii dodí­vat během dvou hodin. Režisérem se stal David Kerr, kte­rý už také dří­ve spo­lu­pra­co­val s Atkinsonem a Daviesem na Johnnu Englishovi. Role man­že­lů Niny a Christina si střih­li Jing Lusi a Julian Rhind-Tutt, kte­ré­ho mož­ná bude­te znát z fil­mu Rivalové.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24083 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71654 KB. | 14.07.2024 - 18:31:45