Kritiky.cz > Speciály > Jumanji: Vítejte v džungli! - O tvůrcích

Jumanji: Vítejte v džungli! - O tvůrcích

Jumanji
Jumanji
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

DWAYNE JOHNSON (Spencer, vedou­cí výro­by) má na svém kon­tě fil­my, jejichž sou­hrn­né trž­by pře­sa­hu­jí dvě mili­ar­dy dola­rů a do pově­do­mí divá­ků se zapsal jako vel­mi zásad­ní posta­va fil­mo­vé i tele­viz­ní tvor­by.

Johnson do své boha­té fil­mo­gra­fie neu­stá­le při­dá­vá dal­ší a dal­ší pro­jek­ty a nezdá se, že by v tom­to úsi­lí tou­žil v nej­bliž­ší době jak­ko­liv pole­vo­vat. V roce 2017 si zahrál ve fil­mu Pobřežní hlíd­ka spo­leč­nos­ti Paramount a v dub­nu také v osmém díle série Rychle a zbě­si­le spo­leč­nos­ti Universal Pictures. V roce 2018 bude k vidě­ní ve čtvr­té sezó­ně seri­á­lu sta­ni­ce HBO Hráči v režii Petera Berga. Johnson před nedáv­nem dokon­čil natá­če­ní sním­ku spo­leč­nos­ti Legendary Skyscraper, kte­rý by měl mít pre­mi­é­ru v čer­ven­ci 2018, a také fil­mu Rampage spo­leč­nos­ti New Line Cinema s pre­mi­é­rou v dub­nu 2018. Chystá se také na natá­če­ní sním­ku Jungle Cruise spo­leč­nos­ti Disney na moti­vy zábav­ní atrak­ce, v níž se sku­pi­na ces­to­va­te­lů vydá­vá na ces­tu po řece, plnou nebez­peč­ných zví­řat a pla­zů.

K množ­ství fil­mo­vých hitů, na nichž se podí­lel, při­dal nedáv­no úspěš­nou kome­dii spo­leč­nos­ti New Line Cinema Centrální inte­li­gen­ce, v níž si zahrál spo­leč­ně s Kevinem Hartem, a svůj hlas pro­půj­čil jed­né z postav ani­mo­va­né­ho sním­ku Odvážná Vaiana: Legenda o kon­ci svě­ta, kte­rý měl pre­mi­é­ru v lis­to­pa­du loň­ské­ho roku. V létě 2015 si zahrál také v hitu San Andreas spo­leč­nos­tí New Line Cinema a Roadshow Pictures, ke kte­ré­mu se již plá­nu­je pokra­čo­vá­ní.

Kromě toho jeho pro­dukč­ní spo­leč­nost Seven Bucks Productions před nedáv­nem spo­ji­la své síly se Spike TV, aby spo­leč­ně vypro­du­ko­va­li vánoč­ní spe­ci­ál Rock the Troops, hud­be­ní a zábav­ní pořad, jenž si kla­de za cíl slo­žit poctu odváž­ným mužům a ženám, slou­ží­cím v ame­ric­kých ozbro­je­ných slož­kách. Tato pozo­ru­hod­ná a aktu­ál­ní pocta se kona­la v are­á­lu his­to­ric­ké vojen­ské základ­ny Pearl Harbor a na jejím vzni­ku spo­ji­ly síly význač­né osob­nos­ti svě­ta hud­by, kome­die i fil­mu. Společnost Seven Bucks také vypro­du­ko­va­la doku­ment o náprav­ných zaří­ze­ních pro mla­dist­vé s názvem A Rock and a Hard Place pro spo­leč­nost HBO, kte­rý se stal nej­sle­do­va­něj­ším samo­stat­ným spe­ci­á­lem této sta­ni­ce.

Více na Kritiky.cz
Bill Skarsgård bude od června natáčet reboot filmu Vrána v Praze Nová adaptace nadpřirozené komiksové série Vrána se po více než deseti letech vývoje dostan...
Mysli jako Einstein Žít podle pravidel vytváří mnohá omezení, která brání skvělým nápadům, aby se objevily...
Moje záhradní kuchařka Kniha „Moje záhradní kuchařka“ nesie podtitul „sezónní recepty“ a preto je rozdelená ...
DVEŘE V PODLAZE Snímek Dveře v podlaze zkoumá tajemství lásky a její nejjasnější, nejobtížnější i nejt...
Osamělý svobodný muž – 95 ...

Mezi Johnsonovy nověj­ší sním­ky pat­ří: Rychle a zbě­si­le 7 spo­leč­nos­ti Universal, ve kte­rém si po boku Vina Diesela zahrál opět roli agen­ta Hobbse, sní­mek Hercules spo­leč­nos­ti Paramount, ve kte­rém se Johnson ujal titul­ní role, dra­ma­tic­ký thriller Práskač o otci, kte­rý se pus­tí do prá­ce v uta­je­ní, aby dostal na svo­bo­du své­ho uvěz­ně­né­ho syna, comic­so­vý akčně-dobrodružný sní­mek G. I. Joe 2: OdvetaBrucem WillisemChanningem Tatume, dra­ma­tic­ký nezá­vis­lý sní­mek Empire StateLiamem HemsworthemEmmou Roberts, film Pot a krev s Markem Wahlbergem, a fil­my Rychle a zbě­si­le 5 a Rychle a zbě­si­le 6, kte­ré spo­leč­ně celo­svě­to­vě utr­ži­ly 1.4 mili­ar­dy dola­rů. Mezi jeho dal­ší sním­ky pat­ří napří­klad Útěk na horu čaro­děj­nic, Víla Zubenka, Planeta 51, Dostaňte agen­ta Smarta, Plán hry, Cesta na taju­pl­ný ost­rov 2, kte­rý v roce 2011 utr­žil přes 325 mili­o­nů dola­rů, Buď v kli­du, pokra­čo­vá­ní sním­ku Chyťte ho spo­leč­nos­ti MGM s Johnem Travoltou, Umou Thurman a Vincem Vaughnem, rema­ke sním­ku Kráčející ská­la z roku 2004 či sní­mek Král Škorpion.

JACK BLACK (Bethany) se zapsal do pově­do­mí divá­ků jako jed­na z nej­vy­hle­dá­va­něj­ších a nej­vše­stran­něj­ších osob­nos­tí zábav­ní­ho prů­mys­lu, kte­rá se v sou­čas­né době podí­lí na hned něko­li­ka význam­ných pro­jek­tech. Zanedlouho se před­sta­ví jako hvězda sním­ku The Polka King na moti­vy stej­no­jmen­né­ho doku­men­tu Joshuy Browna a Johna Mikulaka, kte­rý sle­du­je vze­stup a pád Jana Lewana, taneč­ní­ka pol­ky z Pennsylvánie, kte­rý pro­střed­nic­tvím pyra­mi­do­vé­ho hry neú­mysl­ně zrui­no­val celé měs­to. Film měl pre­mi­é­ru na letoš­ním fes­ti­va­lu Sundance a bude uve­den v rám­ci služ­by Netflix. Mezi Blackovy dal­ší chys­ta­né pro­jek­ty pat­ří napří­klad dra­ma Guse Van Santa Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot (s Joaquinem Phoenixem, Jonahem Hillem a Rooney Marou) a sní­mek The House With a Clock in Its Walls spo­leč­nos­ti Amblin (s Cate Blanchett). Oba tyto fil­my by měly mít pre­mi­é­ru v příš­tím roce.

Před nedáv­nem pro­půj­čil potře­tí svůj hlas posta­vě Poa v pokra­čo­vá­ní úspěš­né série spo­leč­nos­ti DreamWorks Animation Kung Fu Panda. Kromě toho si zahrál roli R. L. Stinea v hitu spo­leč­nos­ti Sony Pictures Husí kůže, fil­mo­vé adap­ta­ci na moti­vy popu­lár­ní série dět­ských knih. Byl také k vidě­ní jako pro­du­cent a pro­ta­go­nis­ta (spo­leč­ně s Jamesem Marsdenem) sním­ku Školní sraz, jenž měl v roce 2015 pre­mi­é­ru na fes­ti­va­lu Sundance a poz­dě­ji byl uve­den do kin. Black za ten­to film skli­dil úspě­chy svým poje­tím posta­vy Dana Landsmana, kte­rý kri­ti­ka ozna­či­la za „dost mož­ná nej­lep­ší herec­ký výkon jeho kari­é­ry“ (The Wrap, kvě­ten 2015).

Více na Kritiky.cz
Povídky z kuchyně Co byste očekávali od filmu, který se z velké části odehrává mezi dvěma staršími muži v...
Harry Potter a Fénixův řád Téměř všechny letní blockbustery k nám již dorazily a nutno uznat, že se většinou bohuže...
PAVEL GAJDOŠ Pavel Gajdoš (nar. 1980) – studoval činoherní herectví na JAMU v Brně. Po skončení studia ...
Transformers: Zánik - Přehnaná akce a ztráta kvality – Když se hračky stanou prázdnými spektákly Kdysi jsem byl malý, hrál jsem si s jedním Transformerem. Uměl jsem ho rozkládat a skládat zn...
Lolita Už jste někdy slyšeli o slovu incest? Tak přesně o tom vypovídá...

 

KEVIN HART (Fridge) je jed­ním z nej­pro­mi­nent­něj­ších komi­ků, bavi­čů, spi­so­va­te­lů a pod­ni­ka­te­lů zábav­ní­ho prů­mys­lu.

Poté, co před­ve­dl pozo­ru­hod­ný výkon v rám­ci ama­tér­ských vystou­pe­ní v kome­di­ál­ním klu­bu ve Philadelphii, se Hart roz­ho­dl skon­čit se svou kari­é­rou pro­da­va­če bot a začal vystu­po­vat coby komik, napří­klad v Boston Comedy Club, Caroline’s, Stand-Up NY, the Laugh Factory či v Comedy Store v Los Angeles. Ale tepr­ve svým prv­ním vystou­pe­ním v rám­ci fes­ti­va­lu Just for Laughs v Montrealu na sebe sku­teč­ně doká­zal upou­tat pozor­nost zábav­ní­ho prů­mys­lu a obdr­žel prv­ní fil­mo­vé nabíd­ky.

Rok 2017 je pro Harta veli­ce význam­ný. Jeho pamě­ti I Can’t Make This Up: Life Lessons debu­to­val na prv­ní příč­ce žeb­říč­ku best­selle­rů maga­zí­nu New York Times, kde setr­val po násle­du­jí­cích devět týd­nů. Jeho kni­ha také zazna­me­na­la rekor­dy v rám­ci plat­for­my Audible, kde v prů­bě­hu prv­ních pěti týd­nů od uve­de­ní pro­da­la přes 100 tisíc kopií. V letoš­ním roce Hart také namlu­vil hlav­ní posta­vu sním­ku Kapitán Bombarďák ve fil­mu. V břez­nu 2018 by se měl po boku Bryana CranstonaNicole Kidman obje­vit ve své prv­ní dra­ma­tic­ké roli ve fil­mu The Untouchables. Zanedlouho Hart zahá­jí natá­če­ní celo­ve­čer­ní kome­die Night School spo­leč­nos­ti Universal, na níž se podí­lel také jaké spo­lu­au­tor scé­ná­ře. Příběh této kome­die sle­du­je pří­ho­dy sku­pi­ny odpad­lí­ků, kte­ří jsou nuce­ni dochá­zet do večer­ní ško­ly v nadě­ji, že se jim poda­ří udě­lat matu­ri­tu.

 

KAREN GILLAN (Martha) je skot­ská rodač­ka, kte­rá se v Hollywoodu rych­le zapsa­la jako mla­dá a talen­to­va­ná hereč­ka, schop­ná ztvár­nit role kome­di­ál­ní i dra­ma­tic­ké a upo­zor­nit na sebe ve vel­ko­le­pých fil­mo­vých hitech i v netra­dič­ních nezá­vis­lých sním­cích, což doka­zu­je její pozo­ru­hod­ně roz­ma­ni­tá fil­mo­gra­fie.

Ve květ­nu 2017 si Gillan zopa­ko­va­la svou památ­nou roli Nebuly ve fil­mu spo­leč­nos­ti Marvel Strážci Galaxie 2, kte­rý napsal a reží­ro­val James Gunn. Ve fil­mu je k vidě­ní celá řada fil­mo­vých hvězd včet­ně Chrise Pratta, Zoe Saldany, Bradleyho Coopera a Vina Diesela. Aktuálně ten­to sní­mek utr­žil přes 774 mili­o­nů dola­rů.

Více na Kritiky.cz
Malá floristka od Diany Shatatové Pro ty, kteří milují a rádi aranžují květiny, ať už doma jen tak pro radost nebo k ně...
Jeden z nejnáročnějších televizních projektů. Když se Hollywood chopí Marie Terezie. Režisér Robert Dornhelm právě dotočil dvoudílnou minisérii Marie Terezie, jeden z nejnároč...
PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti Čas od času nás překvapí některé...
Sitcom Clip | Marvel Studios’ WandaVision | Disney+ ...
Trápí vás nedostatek energie? Víme, co vám ji pomůže znovu doplnit S tím, jak jsme neustále v jednom kole, se čím dál více zajímáme o to, jak získat energii. ...

Před nedáv­nem se obje­vi­la po boku Emmy WatsonToma Hankse ve fil­mu spo­leč­nos­ti STX The Circle, adap­ta­ci stej­no­jmen­né­ho best­selle­ru Davea Eggerse.

Gillan před nedáv­nem dokon­či­la natá­če­ní své­ho režij­ní­ho debu­tu The Party’s Just Beginning, na kte­rém se také podí­le­la jako spo­lu­au­tor­ka scé­ná­ře a v němž si i zahrá­la. Film, jenž se natá­čel v jejím rod­ném měs­tě Inverness ve Skotsku, sle­du­je osu­dy Lucy, kte­rá se sna­ží vypo­řá­dat se sebe­vraž­dou své nej­lep­ší kama­rád­ky. Film kopro­du­ko­va­la spo­leč­nost Mt. Hollywood Films. Producenty fil­mu jsou také pro­dukč­ní part­ner­ka Karen Gillen Mali Elfman, Tien Huei, Grace Yeh a Claire Mundell.

 

NICK JONAS (Alex) je hudeb­ník, herec a hudeb­ní skla­da­tel, kte­rý je drži­te­lem něko­li­ka pla­ti­no­vých desek a byl nomi­no­ván na cenu Grammy. V lis­to­pa­du 2014 vydal své debu­to­vé album. Tomu se poda­ři­lo ve Spojených stá­tech zís­kat cel­kem dvě pla­ti­no­vé des­ky a zahr­no­va­lo také sin­gl Jealous, kte­rý se vyšpl­hal na prv­ní příč­ku žeb­říč­ku popu­la­ri­ty v roz­hla­so­vých sta­ni­cích, a vel­mi úspěš­ný sin­gl Chains. Jonasovi se poda­ři­lo zís­kat také pres­tiž­ní cenu Hal David Starlight Award, udě­lo­va­nou orga­ni­za­cí Songwriters Hall of Fame, aby v červ­nu 2016 vydal své dru­hé sólo­vé album s názvem Last Year Was Complicated. Toto album, kte­ré obsa­ho­va­lo pla­ti­no­vý hit Close, debu­to­va­lo na prv­ní příč­ce žeb­říč­ku nej­pro­dá­va­něj­ších alb týd­ne. V roce 2017 Jonas vydal nový sin­gl Find You ze své­ho chys­ta­né­ho nové­ho alba. Je také auto­rem původ­ní pís­ně Home pro fil­mu Ferdinand, kte­rý uved­la spo­leč­nost FOX Animation. Coby herec Jonas skli­dil u kri­ti­ky jed­no­hlas­ný úspěch svým výko­nem v hlav­ní roli sním­ku Zasvěcení, uve­de­né­ho na fes­ti­va­lu Sundance v roce 2016, kte­rý pro­du­ko­val James Franco, jenž si v něm tak­též zahrál. K vidě­ní byl také v jed­né z rolí horo­ro­vé­ho kome­di­ál­ní­ho seri­á­lu Scream Queens sta­ni­ce Fox. Zahrál si také v drs­ném tele­viz­ním seri­á­lu Kingdom, dra­ma­tu s bojo­vý­mi umě­ní­mi, jenž měl pre­mi­é­ru na pod­zim 2014. V sou­čas­né době Jonas natá­čí pro spo­leč­nost Lionsgate posta­po­ka­lyp­tic­ký thriller Chaos Walking, v němž se obje­ví tak­též Daisy RidleyTom Holland a kte­rý by měl mít pre­mi­é­ru v břez­nu 2019.

Více na Kritiky.cz
A moment to remember (Nae meori sogui jiugae) 2004 Poměrně známý korejský snímek jsem shlédl v režisérské verzi, díky čemuž jsem zkoušel ...
#53 - Tmavě červená (1975) Dario Argento je jedním z nejznámějších italských režisérů, který proslavil giallo žánr ...
ZÍSKEJTE ÚŽASNOU SÉRII, KTERÁ PŘEDSTAVUJE BATMANŮV ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH Nová kolekce vydavatelství De Agostini –> Kolekce komiksů o Batmanovi! Objednejte si...
Red Dead Redemption 2 / část 50 / Nový svět / 1080 HD / 60 FPS ...
Král současného akčního filmu do toho opět šlape naplno. Sedmý díl Mission: Impossible je žhavým kandidátem na snímek roku Sedmý film slavné akční série s názvem Mission: Impossible Odplata – První část měl nes...

 

BOBBY CANNAVALE (Van Pelt) má v nedáv­né době na svém kon­tě napří­klad sním­ky Ant-Man, Táta je doma, Špion, Druhá míza či sní­mek Woodyho Allena Jasmíniny slzy. Letos ho bude­me moci spat­řit také ve fil­mu I, Tonya. Mezi jeho chys­ta­né sním­ky pat­ří napří­klad film Going Places, sní­mek Ant-Man and the Wasp či sní­mek Martina Scorseseho The Irishman.

Na tele­viz­ních obra­zov­kách je Cannavale v sou­čas­né době k vidě­ní v seri­á­lu Mr. Robot. Mezi dal­ší tele­viz­ní seri­á­ly, na nichž se podí­lel, pat­ří napří­klad Master of None, Vinyl, Impérium mafie v Atlantic City (cena Emmy), Sestřička Jackie (nomi­na­ce na cenu Emmy a cenu SAG) a Will a Grace (cena Emmy).

 

JAKE KASDAN (režie) debu­to­val na fil­mo­vých plát­nech jako sce­náris­ta a reži­sér sním­ku Efekt nula. Následujícího roku reží­ro­val pilot­ní díl vyso­ce úspěš­né­ho, byť krát­ké­ho seri­á­lu Machři a špr­ti, na kte­rém se podí­lel také jako pro­du­cent. Od té doby se úspěš­ně věnu­je prá­ci v obou těch­to médi­ích a zastá­vá role reži­sé­ra, sce­náris­ty i pro­du­cen­ta.

Mezi Kasdanovy celo­ve­čer­ní fil­my pat­ří napří­klad Orange County, Televizní hrát­ky, Neuvěřitelný život rocke­ra Coxe, Zkažená úča či Sex tape.

 

CHRIS McKENNA (scé­nář, námět) je sce­náris­ta a pro­du­cent, kte­rý spo­leč­ně se svým sce­náris­tic­kým part­ne­rem Erikem Sommersem napsal scé­nář k pokra­čo­vá­ní sním­ku Spider-Man: Homecoming, jenž budou spo­leč­ně pro­du­ko­vat spo­leč­nos­ti Sony a Marvel a kte­rý by měl mít pre­mi­é­ru v roce 2019.

Oba spo­leč­ně napsa­li také scé­nář k samot­né­mu sním­ku Spider-Man: Homecoming, k fil­mu LEGO Batman film a také k chys­ta­né­mu celo­ve­čer­ní­mu sním­ku Ant-Man and the Wasp.

McKenna bude vedou­cím výro­by chys­ta­né­ho pilot­ní­ho dílu seri­á­lu Revival sta­ni­ce FOX. Společně s ním se této role na tom­to pilot­ním dílu ujme také jeho man­žel­ka a spo­lu­pra­cov­ni­ce Sally Bradford McKenna (Ghosted), Michael Showalter (Pěkně blbě) a Nahnatchka Khan (Huangovi v Americe).

 

ERIK SOMMERS (scé­nář) je sce­náris­tou a pro­du­cen­tem, kte­rý byl spo­leč­ně se svým tvůr­čím part­ne­rem Chrisem McKennou oslo­ven spo­leč­nost­mi Sony a Marvel s nabíd­kou napsat scé­nář k pokra­čo­vá­ní sním­ku Spider-Man: Homecoming.

Více na Kritiky.cz
TOURFILM 2014 David Hannan https://www.youtube.com/watch?v=Vg43c5mJPmU...
GTA V (PC) – recenze Tak jsem se dočkal. Už 14 dní hraju GTA V. Nedivím se tomu, že tvůrci hry chtěli pro počíta...
Jak dělat reklamu? Jak vytvořit tu "správnou" reklamu, která zaujme, vryje se do paměti a zároveň neotravuje a ne...
Candyman (2021) Be my Victim! Pardon to bylo jen v traileru. Uff tak z nového Candymana odcházím z kina zklamaně...
Vernisáž 19.4. 2018 - 07 ...

Oba jsou také auto­ry scé­ná­ře k samot­né­mu sním­ku Spider-Man: Homecoming a k fil­mu LEGO Batman film, stej­ně jako i k chys­ta­né­mu celo­ve­čer­ní­mu sním­ku Ant-Man and the Wasp.

Sommers se v minu­los­ti jako sce­náris­ta podí­lel na řadě tele­viz­ních seri­á­lů, mezi něž pat­ří kri­ti­kou veli­ce ceně­ný kome­di­ál­ní seri­ál sta­ni­ce NBC Zpátky do ško­ly, seri­ál sta­ni­ce ABC Šťastní až do smr­ti, a také veli­ce úspěš­ný ani­mo­va­ný seri­ál sta­ni­ce FOX Americký táta, za kte­rý spo­leč­ně se zbyt­kem tvůr­čí­ho týmu sdí­lel v roce 2012 nomi­na­ci na cenu Primetime Emmy v kate­go­rii Výjimečný ani­mo­va­ný pořad a pro kte­rý také namlu­vil něko­lik postav.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Jumanji: Vítejte v džungli!


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,17497 s | počet dotazů: 340 | paměť: 70729 KB. | 01.12.2023 - 13:38:19