Kritiky.cz > Speciály > Jumanji: Vítejte v džungli! - O tvůrcích

Jumanji: Vítejte v džungli! - O tvůrcích

Jumanji
Jumanji
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

DWAYNE JOHNSON (Spencer, vedou­cí výro­by) má na svém kon­tě fil­my, jejichž sou­hrn­né trž­by pře­sa­hu­jí dvě mili­ar­dy dola­rů a do pově­do­mí divá­ků se zapsal jako vel­mi zásad­ní posta­va fil­mo­vé i tele­viz­ní tvor­by.

Johnson do své boha­té fil­mo­gra­fie neu­stá­le při­dá­vá dal­ší a dal­ší pro­jek­ty a nezdá se, že by v tom­to úsi­lí tou­žil v nej­bliž­ší době jak­ko­liv pole­vo­vat. V roce 2017 si zahrál ve fil­mu Pobřežní hlíd­ka spo­leč­nos­ti Paramount a v dub­nu také v osmém díle série Rychle a zbě­si­le spo­leč­nos­ti Universal Pictures. V roce 2018 bude k vidě­ní ve čtvr­té sezó­ně seri­á­lu sta­ni­ce HBO Hráči v režii Petera Berga. Johnson před nedáv­nem dokon­čil natá­če­ní sním­ku spo­leč­nos­ti Legendary Skyscraper, kte­rý by měl mít pre­mi­é­ru v čer­ven­ci 2018, a také fil­mu Rampage spo­leč­nos­ti New Line Cinema s pre­mi­é­rou v dub­nu 2018. Chystá se také na natá­če­ní sním­ku Jungle Cruise spo­leč­nos­ti Disney na moti­vy zábav­ní atrak­ce, v níž se sku­pi­na ces­to­va­te­lů vydá­vá na ces­tu po řece, plnou nebez­peč­ných zví­řat a pla­zů.

K množ­ství fil­mo­vých hitů, na nichž se podí­lel, při­dal nedáv­no úspěš­nou kome­dii spo­leč­nos­ti New Line Cinema Centrální inte­li­gen­ce, v níž si zahrál spo­leč­ně s Kevinem Hartem, a svůj hlas pro­půj­čil jed­né z postav ani­mo­va­né­ho sním­ku Odvážná Vaiana: Legenda o kon­ci svě­ta, kte­rý měl pre­mi­é­ru v lis­to­pa­du loň­ské­ho roku. V létě 2015 si zahrál také v hitu San Andreas spo­leč­nos­tí New Line Cinema a Roadshow Pictures, ke kte­ré­mu se již plá­nu­je pokra­čo­vá­ní.

Kromě toho jeho pro­dukč­ní spo­leč­nost Seven Bucks Productions před nedáv­nem spo­ji­la své síly se Spike TV, aby spo­leč­ně vypro­du­ko­va­li vánoč­ní spe­ci­ál Rock the Troops, hud­be­ní a zábav­ní pořad, jenž si kla­de za cíl slo­žit poctu odváž­ným mužům a ženám, slou­ží­cím v ame­ric­kých ozbro­je­ných slož­kách. Tato pozo­ru­hod­ná a aktu­ál­ní pocta se kona­la v are­á­lu his­to­ric­ké vojen­ské základ­ny Pearl Harbor a na jejím vzni­ku spo­ji­ly síly význač­né osob­nos­ti svě­ta hud­by, kome­die i fil­mu. Společnost Seven Bucks také vypro­du­ko­va­la doku­ment o náprav­ných zaří­ze­ních pro mla­dist­vé s názvem A Rock and a Hard Place pro spo­leč­nost HBO, kte­rý se stal nej­sle­do­va­něj­ším samo­stat­ným spe­ci­á­lem této sta­ni­ce.

Mezi Johnsonovy nověj­ší sním­ky pat­ří: Rychle a zbě­si­le 7 spo­leč­nos­ti Universal, ve kte­rém si po boku Vina Diesela zahrál opět roli agen­ta Hobbse, sní­mek Hercules spo­leč­nos­ti Paramount, ve kte­rém se Johnson ujal titul­ní role, dra­ma­tic­ký thriller Práskač o otci, kte­rý se pus­tí do prá­ce v uta­je­ní, aby dostal na svo­bo­du své­ho uvěz­ně­né­ho syna, comic­so­vý akčně-dobrodružný sní­mek G. I. Joe 2: OdvetaBrucem WillisemChanningem Tatume, dra­ma­tic­ký nezá­vis­lý sní­mek Empire StateLiamem HemsworthemEmmou Roberts, film Pot a krev s Markem Wahlbergem, a fil­my Rychle a zbě­si­le 5 a Rychle a zbě­si­le 6, kte­ré spo­leč­ně celo­svě­to­vě utr­ži­ly 1.4 mili­ar­dy dola­rů. Mezi jeho dal­ší sním­ky pat­ří napří­klad Útěk na horu čaro­děj­nic, Víla Zubenka, Planeta 51, Dostaňte agen­ta Smarta, Plán hry, Cesta na taju­pl­ný ost­rov 2, kte­rý v roce 2011 utr­žil přes 325 mili­o­nů dola­rů, Buď v kli­du, pokra­čo­vá­ní sním­ku Chyťte ho spo­leč­nos­ti MGM s Johnem Travoltou, Umou Thurman a Vincem Vaughnem, rema­ke sním­ku Kráčející ská­la z roku 2004 či sní­mek Král Škorpion.

JACK BLACK (Bethany) se zapsal do pově­do­mí divá­ků jako jed­na z nej­vy­hle­dá­va­něj­ších a nej­vše­stran­něj­ších osob­nos­tí zábav­ní­ho prů­mys­lu, kte­rá se v sou­čas­né době podí­lí na hned něko­li­ka význam­ných pro­jek­tech. Zanedlouho se před­sta­ví jako hvězda sním­ku The Polka King na moti­vy stej­no­jmen­né­ho doku­men­tu Joshuy Browna a Johna Mikulaka, kte­rý sle­du­je vze­stup a pád Jana Lewana, taneč­ní­ka pol­ky z Pennsylvánie, kte­rý pro­střed­nic­tvím pyra­mi­do­vé­ho hry neú­mysl­ně zrui­no­val celé měs­to. Film měl pre­mi­é­ru na letoš­ním fes­ti­va­lu Sundance a bude uve­den v rám­ci služ­by Netflix. Mezi Blackovy dal­ší chys­ta­né pro­jek­ty pat­ří napří­klad dra­ma Guse Van Santa Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot (s Joaquinem Phoenixem, Jonahem Hillem a Rooney Marou) a sní­mek The House With a Clock in Its Walls spo­leč­nos­ti Amblin (s Cate Blanchett). Oba tyto fil­my by měly mít pre­mi­é­ru v příš­tím roce.

Před nedáv­nem pro­půj­čil potře­tí svůj hlas posta­vě Poa v pokra­čo­vá­ní úspěš­né série spo­leč­nos­ti DreamWorks Animation Kung Fu Panda. Kromě toho si zahrál roli R. L. Stinea v hitu spo­leč­nos­ti Sony Pictures Husí kůže, fil­mo­vé adap­ta­ci na moti­vy popu­lár­ní série dět­ských knih. Byl také k vidě­ní jako pro­du­cent a pro­ta­go­nis­ta (spo­leč­ně s Jamesem Marsdenem) sním­ku Školní sraz, jenž měl v roce 2015 pre­mi­é­ru na fes­ti­va­lu Sundance a poz­dě­ji byl uve­den do kin. Black za ten­to film skli­dil úspě­chy svým poje­tím posta­vy Dana Landsmana, kte­rý kri­ti­ka ozna­či­la za „dost mož­ná nej­lep­ší herec­ký výkon jeho kari­é­ry“ (The Wrap, kvě­ten 2015).

 

KEVIN HART (Fridge) je jed­ním z nej­pro­mi­nent­něj­ších komi­ků, bavi­čů, spi­so­va­te­lů a pod­ni­ka­te­lů zábav­ní­ho prů­mys­lu.

Poté, co před­ve­dl pozo­ru­hod­ný výkon v rám­ci ama­tér­ských vystou­pe­ní v kome­di­ál­ním klu­bu ve Philadelphii, se Hart roz­ho­dl skon­čit se svou kari­é­rou pro­da­va­če bot a začal vystu­po­vat coby komik, napří­klad v Boston Comedy Club, Caroline’s, Stand-Up NY, the Laugh Factory či v Comedy Store v Los Angeles. Ale tepr­ve svým prv­ním vystou­pe­ním v rám­ci fes­ti­va­lu Just for Laughs v Montrealu na sebe sku­teč­ně doká­zal upou­tat pozor­nost zábav­ní­ho prů­mys­lu a obdr­žel prv­ní fil­mo­vé nabíd­ky.

Rok 2017 je pro Harta veli­ce význam­ný. Jeho pamě­ti I Can’t Make This Up: Life Lessons debu­to­val na prv­ní příč­ce žeb­říč­ku best­selle­rů maga­zí­nu New York Times, kde setr­val po násle­du­jí­cích devět týd­nů. Jeho kni­ha také zazna­me­na­la rekor­dy v rám­ci plat­for­my Audible, kde v prů­bě­hu prv­ních pěti týd­nů od uve­de­ní pro­da­la přes 100 tisíc kopií. V letoš­ním roce Hart také namlu­vil hlav­ní posta­vu sním­ku Kapitán Bombarďák ve fil­mu. V břez­nu 2018 by se měl po boku Bryana CranstonaNicole Kidman obje­vit ve své prv­ní dra­ma­tic­ké roli ve fil­mu The Untouchables. Zanedlouho Hart zahá­jí natá­če­ní celo­ve­čer­ní kome­die Night School spo­leč­nos­ti Universal, na níž se podí­lel také jaké spo­lu­au­tor scé­ná­ře. Příběh této kome­die sle­du­je pří­ho­dy sku­pi­ny odpad­lí­ků, kte­ří jsou nuce­ni dochá­zet do večer­ní ško­ly v nadě­ji, že se jim poda­ří udě­lat matu­ri­tu.

 

KAREN GILLAN (Martha) je skot­ská rodač­ka, kte­rá se v Hollywoodu rych­le zapsa­la jako mla­dá a talen­to­va­ná hereč­ka, schop­ná ztvár­nit role kome­di­ál­ní i dra­ma­tic­ké a upo­zor­nit na sebe ve vel­ko­le­pých fil­mo­vých hitech i v netra­dič­ních nezá­vis­lých sním­cích, což doka­zu­je její pozo­ru­hod­ně roz­ma­ni­tá fil­mo­gra­fie.

Ve květ­nu 2017 si Gillan zopa­ko­va­la svou památ­nou roli Nebuly ve fil­mu spo­leč­nos­ti Marvel Strážci Galaxie 2, kte­rý napsal a reží­ro­val James Gunn. Ve fil­mu je k vidě­ní celá řada fil­mo­vých hvězd včet­ně Chrise Pratta, Zoe Saldany, Bradleyho Coopera a Vina Diesela. Aktuálně ten­to sní­mek utr­žil přes 774 mili­o­nů dola­rů.

Před nedáv­nem se obje­vi­la po boku Emmy WatsonToma Hankse ve fil­mu spo­leč­nos­ti STX The Circle, adap­ta­ci stej­no­jmen­né­ho best­selle­ru Davea Eggerse.

Gillan před nedáv­nem dokon­či­la natá­če­ní své­ho režij­ní­ho debu­tu The Party’s Just Beginning, na kte­rém se také podí­le­la jako spo­lu­au­tor­ka scé­ná­ře a v němž si i zahrá­la. Film, jenž se natá­čel v jejím rod­ném měs­tě Inverness ve Skotsku, sle­du­je osu­dy Lucy, kte­rá se sna­ží vypo­řá­dat se sebe­vraž­dou své nej­lep­ší kama­rád­ky. Film kopro­du­ko­va­la spo­leč­nost Mt. Hollywood Films. Producenty fil­mu jsou také pro­dukč­ní part­ner­ka Karen Gillen Mali Elfman, Tien Huei, Grace Yeh a Claire Mundell.

 

NICK JONAS (Alex) je hudeb­ník, herec a hudeb­ní skla­da­tel, kte­rý je drži­te­lem něko­li­ka pla­ti­no­vých desek a byl nomi­no­ván na cenu Grammy. V lis­to­pa­du 2014 vydal své debu­to­vé album. Tomu se poda­ři­lo ve Spojených stá­tech zís­kat cel­kem dvě pla­ti­no­vé des­ky a zahr­no­va­lo také sin­gl Jealous, kte­rý se vyšpl­hal na prv­ní příč­ku žeb­říč­ku popu­la­ri­ty v roz­hla­so­vých sta­ni­cích, a vel­mi úspěš­ný sin­gl Chains. Jonasovi se poda­ři­lo zís­kat také pres­tiž­ní cenu Hal David Starlight Award, udě­lo­va­nou orga­ni­za­cí Songwriters Hall of Fame, aby v červ­nu 2016 vydal své dru­hé sólo­vé album s názvem Last Year Was Complicated. Toto album, kte­ré obsa­ho­va­lo pla­ti­no­vý hit Close, debu­to­va­lo na prv­ní příč­ce žeb­říč­ku nej­pro­dá­va­něj­ších alb týd­ne. V roce 2017 Jonas vydal nový sin­gl Find You ze své­ho chys­ta­né­ho nové­ho alba. Je také auto­rem původ­ní pís­ně Home pro fil­mu Ferdinand, kte­rý uved­la spo­leč­nost FOX Animation. Coby herec Jonas skli­dil u kri­ti­ky jed­no­hlas­ný úspěch svým výko­nem v hlav­ní roli sním­ku Zasvěcení, uve­de­né­ho na fes­ti­va­lu Sundance v roce 2016, kte­rý pro­du­ko­val James Franco, jenž si v něm tak­též zahrál. K vidě­ní byl také v jed­né z rolí horo­ro­vé­ho kome­di­ál­ní­ho seri­á­lu Scream Queens sta­ni­ce Fox. Zahrál si také v drs­ném tele­viz­ním seri­á­lu Kingdom, dra­ma­tu s bojo­vý­mi umě­ní­mi, jenž měl pre­mi­é­ru na pod­zim 2014. V sou­čas­né době Jonas natá­čí pro spo­leč­nost Lionsgate posta­po­ka­lyp­tic­ký thriller Chaos Walking, v němž se obje­ví tak­též Daisy RidleyTom Holland a kte­rý by měl mít pre­mi­é­ru v břez­nu 2019.

 

BOBBY CANNAVALE (Van Pelt) má v nedáv­né době na svém kon­tě napří­klad sním­ky Ant-Man, Táta je doma, Špion, Druhá míza či sní­mek Woodyho Allena Jasmíniny slzy. Letos ho bude­me moci spat­řit také ve fil­mu I, Tonya. Mezi jeho chys­ta­né sním­ky pat­ří napří­klad film Going Places, sní­mek Ant-Man and the Wasp či sní­mek Martina Scorseseho The Irishman.

Na tele­viz­ních obra­zov­kách je Cannavale v sou­čas­né době k vidě­ní v seri­á­lu Mr. Robot. Mezi dal­ší tele­viz­ní seri­á­ly, na nichž se podí­lel, pat­ří napří­klad Master of None, Vinyl, Impérium mafie v Atlantic City (cena Emmy), Sestřička Jackie (nomi­na­ce na cenu Emmy a cenu SAG) a Will a Grace (cena Emmy).

 

JAKE KASDAN (režie) debu­to­val na fil­mo­vých plát­nech jako sce­náris­ta a reži­sér sním­ku Efekt nula. Následujícího roku reží­ro­val pilot­ní díl vyso­ce úspěš­né­ho, byť krát­ké­ho seri­á­lu Machři a špr­ti, na kte­rém se podí­lel také jako pro­du­cent. Od té doby se úspěš­ně věnu­je prá­ci v obou těch­to médi­ích a zastá­vá role reži­sé­ra, sce­náris­ty i pro­du­cen­ta.

Mezi Kasdanovy celo­ve­čer­ní fil­my pat­ří napří­klad Orange County, Televizní hrát­ky, Neuvěřitelný život rocke­ra Coxe, Zkažená úča či Sex tape.

 

CHRIS McKENNA (scé­nář, námět) je sce­náris­ta a pro­du­cent, kte­rý spo­leč­ně se svým sce­náris­tic­kým part­ne­rem Erikem Sommersem napsal scé­nář k pokra­čo­vá­ní sním­ku Spider-Man: Homecoming, jenž budou spo­leč­ně pro­du­ko­vat spo­leč­nos­ti Sony a Marvel a kte­rý by měl mít pre­mi­é­ru v roce 2019.

Oba spo­leč­ně napsa­li také scé­nář k samot­né­mu sním­ku Spider-Man: Homecoming, k fil­mu LEGO Batman film a také k chys­ta­né­mu celo­ve­čer­ní­mu sním­ku Ant-Man and the Wasp.

McKenna bude vedou­cím výro­by chys­ta­né­ho pilot­ní­ho dílu seri­á­lu Revival sta­ni­ce FOX. Společně s ním se této role na tom­to pilot­ním dílu ujme také jeho man­žel­ka a spo­lu­pra­cov­ni­ce Sally Bradford McKenna (Ghosted), Michael Showalter (Pěkně blbě) a Nahnatchka Khan (Huangovi v Americe).

 

ERIK SOMMERS (scé­nář) je sce­náris­tou a pro­du­cen­tem, kte­rý byl spo­leč­ně se svým tvůr­čím part­ne­rem Chrisem McKennou oslo­ven spo­leč­nost­mi Sony a Marvel s nabíd­kou napsat scé­nář k pokra­čo­vá­ní sním­ku Spider-Man: Homecoming.

Oba jsou také auto­ry scé­ná­ře k samot­né­mu sním­ku Spider-Man: Homecoming a k fil­mu LEGO Batman film, stej­ně jako i k chys­ta­né­mu celo­ve­čer­ní­mu sním­ku Ant-Man and the Wasp.

Sommers se v minu­los­ti jako sce­náris­ta podí­lel na řadě tele­viz­ních seri­á­lů, mezi něž pat­ří kri­ti­kou veli­ce ceně­ný kome­di­ál­ní seri­ál sta­ni­ce NBC Zpátky do ško­ly, seri­ál sta­ni­ce ABC Šťastní až do smr­ti, a také veli­ce úspěš­ný ani­mo­va­ný seri­ál sta­ni­ce FOX Americký táta, za kte­rý spo­leč­ně se zbyt­kem tvůr­čí­ho týmu sdí­lel v roce 2012 nomi­na­ci na cenu Primetime Emmy v kate­go­rii Výjimečný ani­mo­va­ný pořad a pro kte­rý také namlu­vil něko­lik postav.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Jumanji: Vítejte v džungli!


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44234 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72241 KB. | 16.04.2024 - 18:54:45