Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Na jaké filmy se těšit v květnu?

Na jaké filmy se těšit v květnu?

BabyGroot
BabyGroot
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
V květ­nu se máme oprav­du na co těšit. Na své si při­jdou hlav­ně fanouš­ci slav­ných fran­šíz, jako jsou napří­klad Piráti z Karibiku.
Strážci Galaxie Vol. 2 - v kinech od 4. 5.
Všichni fanouš­ci komik­so­vý­vh fil­mů již napja­tě vyhlí­že­jí pre­mi­é­ru dru­hé­ho pokra­čo­vá­ní Strážců gala­xie, jeli­kož „jed­nič­ka“ z roku 2014 zazna­me­na­la díky své zábav­nos­ti vel­ký úspěch. I dal­ší pokra­čo­vá­ní sli­bu­je vtip­nou a sviž­nou jízdu par­tič­ky kolem Star-Lorda/Petera Quilla, kte­rá se opět poku­sí zachrá­nit gala­xii. Tým se nyní roz­ros­te i o nové tvá­ře (např. Yondua). Navíc se může­me těšit i na nové posta­vy ztvár­ně­né herec­ký­mi bar­dy Kurtem Russellem a Sylvesterem Stallonem, jejichž role byly pro­zra­ze­ny, tak­že není pro­blém si najít, koho vlast­ně budou hrát. Přijďte se podí­vat do kina na to, jak film dějo­vě zapad­ne do MCU, potaž­mo jakou při­pra­ví půdu pro Infinity War.
Související obrázek
Baby Groot FOTO: Walt Disney Studios Motion Pictures
Král Artuš: Legenda o meči - od 11. 5.
Mistr kri­mi žán­ru Guy Ritchie se ten­to­krát vydal do mýtic­kých dob a roz­ho­dl se nato­čit novou ver­zi legen­dy o krá­li Artušovi. Do hlav­ní role si vybral skvě­lé­ho Charlieho Hunnama, kte­rý v dub­nu zazá­řil ve Ztraceném měs­tu Z. Jeho nepří­te­le Vortigerna si zahra­je tak­též vel­mi dob­rý herec Jude Law. Snímek bude vyprá­vět pří­běh od vraž­dy Artušova otce, přes jeho drs­né dospí­vá­ní až po vyta­že­ní báj­né­ho Excaliburu a násled­né­mu boji o krá­lov­ský trůn. To vše by mělo být podá­no, jak sli­bu­je reži­sér, akč­ní a ori­gi­nál­ní for­mou, tak­že se máme roz­hod­ně na co těšit.
Vetřelec: Covenant - od 18. 5.
Od pre­mi­é­ry prv­ní­ho vetřel­ce uběh­ne letos 38 let a dnes již pat­ří mezi ty nej­kul­tov­něj­ší sním­ky. Režisét Ridley Scott se nyní ke své­mu mis­trov­ské­mu dílu vra­cí a dává mu nový kábát. Posádka vesmír­né lodi Covenant se vydá­vá na vzdá­le­nou pla­ne­tu, kte­rá se zdá být zpo­čát­ku idy­lic­ká, ale to co se na ní však skrý­vá, by si nikdo obje­vit nepřál. V hlav­ních rolích uvi­dí­me Michaela Fassbendera, kte­ré­ho zná­me již z Promethea, a Katharine Waterston.
Výsledek obrázku pro alien covenant
FOTO: 20th Century Fox
Příšerky pod hla­di­nou - od 18. 5.
Pro dět­ské divá­ky tu máme špa­něl­skou ani­mo­va­nou dob­ro­druž­nou kome­dii o třech moř­ských kama­rá­dech, kte­ří spo­leč­ně zaží­va­jí různá dob­ro­dr­žu­ství. Námět je nápad­ně podob­ný fil­mu Hledá se Nemo, ale jeho věhla­su se s vel­kou prav­dě­po­dobnstí nevy­rov­ná. I tak to ale může být pro děti zábav­ná podí­va­ná.
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - od 25. 5.
Aby těch pokra­čo­vá­ní neby­lo v květ­nu dost, vra­cí s i Jack Sparrow (Johnny Depp). Již v pátém pokra­čo­vá­ní pirát­ské­ho dob­ro­druž­ství se Jackovi posta­ví kapi­tán Salazar, jemuž se poda­ři­lo dostat z Ďáblova troj­ú­hel­ní­ku a bude se chtít naše­mu pirá­to­vi pomstít. Dočkáme se zde nových mla­dých postav a samo­zřej­mě se vrá­tí i sta­ří zná­mí jako Will Turner (Orlando Bloom), Barbossa (Geoffrey Rush) nebo Elizabeth Swan (Keira Knightley). Bude série dál pokra­čo­vat v upa­da­jí­cím tem­pu? Nebo se dočká­me vzkří­še­ní v podo­bě pove­de­né­ho sním­ku? Uvidíme na kon­ci květ­na.
Výsledek obrázku pro dead man no tales
Bardem je jako Salazar oprav­du stra­ši­del­ný. FOTO: Walt Disney Studios

Tento člá­nek napsal autor Marek Danko, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové tipy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36214 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71755 KB. | 29.02.2024 - 13:51:57