Kritiky.cz > Profily osob > Herec Jan Tříska získal Kristiána za přínos světové kinematografii

Herec Jan Tříska získal Kristiána za přínos světové kinematografii

ALZE
ALZE
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jan Tříska fil­mo­vý a diva­del­ní herec při­jel na Febiofest ze Spojených stá­tů, aby v Obecním domě pře­vzal cenu Kristiána za mimo­řád­ný pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii. Herec má na svém kon­tě nespo­čet fil­mo­vých rolí a dá se s nad­sáz­kou říct, že hrál snad všech­ny mož­né pova­ho­vé rysy. Do pově­do­mí čes­kých divá­ků se zapsal pře­de­vším jako nekom­pro­mis­ní peda­gog Igor Hnízdo ve fil­mu Obecná ško­la reži­sé­ra Jana Svěráka, kte­rý byl nomi­no­ván na Oscara za nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film, stej­ně jako nomi­no­va­ným fil­mem Želary, kde hrál staré­ho Gorčíka.

O dva dny poz­dě­ji na Febiofestu osob­ně uve­dl film Radúz a Mahulena z roku 1970, ve kte­rém si zahrál prin­ce Radúze po boku hereč­ky Magdy Vašáryové.  Na otáz­ku jak vzpo­mí­ná na natá­če­ní fil­mu odpo­vě­děl struč­ně : Byla nám straš­ná zima film se natá­čel ve Vysokých Tatrách  a byli jsme polo­na­hý. Ta spo­lu­prá­ce s Magdou Vašáryovou a reži­sé­rem Petrem Vajglem a celým týmem byla výbor­ná,  ale jest­li se domní­vá­te, že her­ci na natá­če­ní jen vzpo­mí­na­jí, vzpo­mí­na­jí a vzpo­mí­na­jí. Tak já jsem ten, kte­rý nevzpo­mí­ná, nevzpo­mí­ná a nevzpo­mí­ná.

Vedle fil­mo­vé kari­é­ry má také boha­tou i tu diva­del­ní, kdy mezi ty nej­zná­měj­ší pat­ří Krále Lear na Letních shake­spea­rov­ských slav­nos­tech, kte­ré­ho hrál v něko­li­ka sezo­nách.  Hrál ale také napří­klad v Divadle na Jizerce, kde by se měl zno­vu obje­vit : Ředitel diva­dla Jan Hrušínský, hle­dá hru, kte­ré by byla v co nejmen­ším obsa­ze­ní a také ter­mí­ny, kdy by se vše dalo dohro­ma­dy. Řekl o chys­ta­né spo­lu­prá­ci.

Loni tu začal natá­čet film Po str­niš­ti bos s reži­sé­rem Janem Svěrákem : Ve fil­mu od kte­ré­ho se hod­ně oče­ká­vá, mám nepa­tr­nou roli. Je to film o malém chla­peč­ko­vi a jeho rodi­ně, mamin­ce, tatín­ko­vi, strejdovi….a já tam hra­ji dědeč­ka. Jsem v pod­sta­tě ta posled­ní sou­část té rodi­ny, kte­rá tam je, ale taky by tam být nemu­se­la, kdy­by to scé­náris­ta napsal jinak. Kdyby tam děde­ček nebyl, tak by se taky nic nesta­lo, ale to je roz­hod­nu­tí tvůr­ců. Já jsem rád, že v tom fil­mu jsem a jsou dokon­ce zvěs­ti, že  jsem v té roli doce­la snad i dob­rý. Ten film jsem ješ­tě nevi­děl, ale všich­ni říka­jí, že ta má role je nega­tiv­ní. Říkal jsem, že je to jen kom­pli­ko­va­ném dědek, ale všich­ni říka­jí, že je to spíš zarpu­ti­lej dědek.

V Americe, kde žije od roku 1977 nato­čil 44 fil­mů, z toho dva s kama­rá­dem a reži­sé­rem Milošem Formanem – Ragtime a Lid ver­sus Larry Flint. Začátky neměl snad­né, hlav­ně co se týče ang­lič­ti­ny. Když při­jel do Ameriky mys­lel si, že jazyk ovlá­dá, ale na mís­tě se pře­svěd­čil o opa­ku a když ale dostal nabíd­ku v New Yorku na diva­del­ní hru, začal se ji inten­ziv­ně­ji učit.

K herec­tví se dostal skrz poezii, se kte­rou ho sezná­mil jeho tatí­nek, vědec, kte­rý měl poezii rád. Sotva se nau­čil číst, tak začal číst poezii, kte­rou se učil nazpa­měť, aby si jí více osvo­jil. Od poezie se dostal k diva­dlu a poté k fil­mu a všech­ny tři odvět­ví má moc rád.

I když o herec­tví s nad­sáz­kou říká : Mi her­ci si moc nevy­bí­rá­me. Nemůžu si dup­nout, co zít­ra budu dělat, mě bud někdo něco nabíd­ne a já to při­jmu a nebo mi taky nikdo nemu­sí nabíd­nout nic, tak to bohu­žel je, to je můj život, já jsem potul­ný kome­di­ant, tak v Americe hra­je pořád. Momentálně jed­nám ohled­ně insce­na­ce v Los Angeles. Více, ale pro­zra­zo­vat nebu­du, jsem pověr­či­vý, řekl.

Nově ho také čeká spo­lu­prá­ce s reži­sé­rem Jiřím Mádlem na novém fil­mu, kte­rý se bude jme­no­vat Na stře­še. Zatím je vše ve fázi pří­prav a má za sebou jen zkouš­ku v Los Angeles, kam za ním v Dubnu reži­sér pole­tí aby si spo­lu pro­čet­li posled­ní ver­zi scé­ná­ře. Když vše bude v pořád­ku, tak na pře­lo­mu léta a pod­zi­mu začnou film točit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52871 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72111 KB. | 24.04.2024 - 18:44:33