Kritiky.cz > Recenze knih > Jiné místo-netušili, co skrývá mlha

Jiné místo-netušili, co skrývá mlha

jine misto velka
jine misto velka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi tajem­no? Milujete Luhačovice, tak jako já? Chcete pro­žít nesku­teč­ný pří­běh plný tajem­na a dob­ro­druž­ství? Milujete čes­ké auto­ry? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka čes­ké autor­ky Kateřiny Karolové, lékař­ky, kte­rá žije blíz­ko Luhačovic. 

Monika má zná­most vel­mi krát­ce. Její Oliver je doko­na­lý. Ona je kadeř­ni­ce, on pra­cu­je na vol­né noze. Jedno pod­zim­ní vol­no je vylá­ká z ruchu vel­ko­měs­ta do krás­ných míst a to Luhačovic. Monika si poří­dí pořád­nou cyk­lis­tic­kou výba­vu a už jim nic nebrá­ní zamlu­vit pokoj v pen­zi­o­nu Angelína. Hned po pří­jez­du se roz­hod­nou pro­zkou­mat oko­lí Luhačovic. Vydají se na ces­tu, na kra­ji­nu ale vel­mi rych­le padá mlha. Okolí Vizovic se pro ně sta­ne osud­ným. Co vše Monika zaži­je? Co vlast­ně skrý­vá mlha? Tak to už se nech­te pře­kva­pit. Neváhejte a pusť­te se do čte­ní. Čeká vás dechbe­rou­cí pří­běh, při jehož čte­ní vám půjde mráz po zádech a nebu­de­te chtít pře­stat, tak jako já.

Knihu jsem pře­čet­la oprav­du jed­ním dechem. Nemohla jsem pře­stat a muse­la jsem číst dál a dál. Chtěla jsem se dozvě­dět, co se Monice při­ho­dí, jak to nako­nec všech­no dopad­ne. Děj kni­hy je zasa­zen do míst, kde jsem loni v létě byla s celou rod­nou na dovo­le­né. Místa jsou mně vel­mi zná­má, tudíž mě zají­ma­lo, jak autor­ka tyto mís­ta bude popi­so­vat. Děj kni­hy není až tak slo­ži­tý. Oproti tomu pro­žit­ky, popis postav, jejich myš­len­ko­vých pocho­dů, to co cítí je oprav­du nesku­teč­ný. Od této autor­ky jsem pro­za­tím nečet­la žád­nou kni­hu, ale po pře­čte­ní toho­to romá­nu to urči­tě napra­vím. Autorka vel­mi napí­na­vě, pre­ciz­ně popi­su­je psy­cho­lo­gii kaž­dé z postav.. Nejsem pří­z­niv­ce thrille­rů, mys­te­ry či horo­rů, ale ten­to jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Rozhodně ve mně bude dozní­vat.

Kateřina Karolová při­pra­vi­la pro své čte­ná­ře spe­ci­ál­ní hru, kte­rou si mohou užít pří­mo v reál­ných kuli­sách pří­bě­hu. Na kon­ci vyprá­vě­ní nalez­nou QR kód vedou­cí na web s podrob­ný­mi instruk­ce­mi. Ty je nasmě­ru­jí do oko­lí Luhačovic, kde budou plnit řadu napí­na­vých úko­lů. A dost mož­ná při­tom zaži­jí i něko­lik nevy­svět­li­tel­ných jevů...

Ukázka z kni­hy:

Ozvěny Oliverovy ráz­né chůze náh­le usta­ly a já pře­kva­pe­ně vzhléd­la. Stál těs­ně pře­de dveř­mi, zíral upře­ně před sebe a nehý­bal se. Takhle na dál­ku jsem si samo­zřej­mě nemoh­la být jis­tá, ale zdá­lo se mi, že vyčká­vá ve str­nu­lé polo­ze, jako by snad něco zasle­chl nebo uvi­děl.

„Olivere?“ zavo­la­la jsem ostra­ži­tě. Vypadalo to, že čeká, že se odně­kud vyří­tí hlí­da­cí pes nebo rozzlo­be­ný maji­tel. Nervózně jsem pře­šláp­la a obe­zřet­ně se roz­hléd­la. Stalo se něco?

Dlouhé vte­ři­ny se nikdo z nás nepo­hnul a z mís­ta, kde jsem vyčká­va­la, neby­lo patr­né nic neob­vyk­lé­ho. Zrovna když jsem se chtě­la zeptat, jest­li je všech­no v pořád­ku, udě­lal Oliver něco straš­ně zvlášt­ní­ho. Pomalu se oto­čil, tvář roz­ta­že­nou do kře­čo­vi­té­ho úsmě­vu. Pak poma­lu zve­dl dlaň do vzdu­chu, jako by mi mával. Jeho ruka zamrz­la v nepři­ro­ze­né polo­ze kou­sek nad hla­vou, varov­ný sig­nál zůstal viset ve vzdu­chu a já se při­stih­la, že opa­tr­ně cou­vám v před­zvěs­ti rych­lé­ho útě­ku.

„Lásko?“ zajík­la jsem se. Hlas mi uví­zl v hrdle, ale Oliver, jako by se pro­bral z mrá­kot, spus­til paži k tělu, oto­čil se zpát­ky k domu a roze­šel se, bez jedi­né­ho slo­va, k jeho pra­vé stra­ně.

A o pár vte­řin poz­dě­ji se mi nadob­ro ztra­til z dohle­du.

Několik slov u autor­ce:

Kateřina Karolová (1981) je lékař­ka, blo­ger­ka a spi­so­va­tel­ka. Pracovala jako pedi­atrič­ka v Baťově nemoc­ni­ci ve Zlíně a násled­ně na kli­ni­ce v Německu. Nyní peču­je o malé paci­en­ty v dět­ské léčeb­ně v Luhačovicích. Spolupracuje s fir­mou HiPP, pro kte­rou píše člán­ky a bro­žu­ry. V pod­cas­tech „Baby talk“ sdí­lí své zku­še­nos­ti s poslu­cha­či coby pedi­atrič­ka a mamin­ka v jed­nom.

Žije v Zádveřicích u Vizovic, v dom­ku na polo­sa­mo­tě valaš­ských pasek. Miluje zahrad­ni­če­ní, pěs­tu­je bylin­ky a vyrá­bí z nich suše­né smě­si na pod­po­ru imu­ni­ty i úle­vu od nemo­cí. Narodila se jako jed­no­va­ječ­né dvoj­če, vda­la se za muže, kte­rý má tak­též iden­tic­kou kopii. Během tří let se jim postup­ně naro­di­li tři syno­vé. V roce 2018 byla čte­ná­ři ONA Dnes zvo­le­na Ženou roku. Dříve psa­la blo­gy, za kte­ré obdr­že­la i něko­lik oce­ně­ní, nyní se věnu­je psa­ní belet­rie (Já dok­to­rin, Zítřek ti nikdo neslí­bil, Odbočka v lesích - všech­ny kni­hy vyšly v nakla­da­tel­ství XYZ).

Autor: Kateřina Karolová

Žánr: román, thriller, psy­cho­lo­gic­ký román, mys­te­ry, horor

Vydáno: 2022, XYZ ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, Praha

Počet stran: 232

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-7683-294-7

Knihu může­te kou­pit od 28.2.2023 zde

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,14092 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72004 KB. | 20.07.2024 - 20:07:26