Kritiky.cz > Recenze knih > Myšák Kryštof a ponorka- dobrodružný a velmi poučný příběh pro všechny děti

Myšák Kryštof a ponorka- dobrodružný a velmi poučný příběh pro všechny děti

135691 Mysak Krystof a ponorka Honkova Iva Grada 350 0 fit
135691 Mysak Krystof a ponorka Honkova Iva Grada 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi pří­běhy o zví­řa­tech a pří­ro­dě? Hledáte pouč­ný a záro­veň dob­ro­druž­ný pří­běh pro vaše děti či vnou­ča­ta? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha Ivy Hoňkové s názvem Myšák Kryštof a ponor­ka. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. Čeká vás vel­mi pří­jem­né let­ní čte­ní nejen k vodě. 

Myšák Kryštof jed­no­ho dne obje­ví malou ponor­ku, nevá­há a pus­tí se do její opra­vy. Zachrání úho­ři­ci Žofku, pomů­že ukli­dit nepo­řá­dek na dně řeky, udě­la­jí radost jed­né malé hol­čič­ce, a nejen ji. Myšák Kryštof se vel­mi dob­ře sta­rá o jed­nu řeku. Společně se vše­mi oby­va­te­li řeky zaži­je nespo­čet vod­ní­ho dob­ro­druž­ství.

Kniha je oprav­du nád­her­ná. Velice dob­ře se čet­la. Nesmírně se mně líbí její obsa­ho­vé zamě­ře­ní, jeli­kož mám doma dva váš­ni­vé rybá­ře a život ve vodě i u vody je mně blíz­ký. Navíc mám doma i syna se jmé­nem Kryštof, tak­že tato kni­ha byla jas­nou vol­bou si ji pře­číst. Pohádky i ilu­stra­ce Ivy Hoňkové tak­též milu­ji. Příběhy na sebe nava­zu­jí, dob­ře se čtou. Jsou dopl­ně­ny nád­her­ný­mi celo­strán­ko­vý­mi i drob­ný­mi ilu­stra­ce­mi, kte­ré dotvá­ří dob­ro­druž­ný pří­běh. Líbí se mně, jak autor­ka vel­mi pou­ta­vou a pouč­nou for­mou dětem vysvět­li­la, jak se máme v pří­ro­dě cho­vat, že nemá­me zne­čiš­ťo­vat naše život­ní pro­stře­dí, nic nehá­zet do vody a jaké to může mít vlast­ně potom násled­ky. Žádné sme­tiš­tě se u řeky dělat pros­tě nesmí.

Čeká vás cel­kem 13 pří­bě­hů na 112 stra­nách.

Knihu dopo­ru­čím všem, co mají rádi pří­běhy o pří­ro­dě, o rybách a nejen jim.

Ukázka z kni­hy:

„No vida, dnes mám pomoc­ní­ka. To je dob­ře. Spolu nám to půjde líp, “ pomys­lel si Kryštof, ale nahlas nic neřekl. Jak už víme, v potá­pěč­ském oble­ku bez pod­vod­ní­ho tele­fo­nu ho nikdo nesly­šel.

A tak se pus­ti­li do prá­ce. Z říč­ní škeble postup­ně vyta­ho­va­li min­ce i těž­ké per­ly.

„Jednu per­lu mi, pro­sím, nech­te,“ špit­la škeble na žabá­ka.

„Tady tu růžo­vou.“

„Vážně? A nač ti bude?“ podi­vil se.

„No, budu se s ní pará­dit na škeblím ple­se. Každá škeble tou­ží mít v sobě per­lu jako oprav­do­vé per­lo­rod­ky v moři,“ usmí­va­la se.

„Když si to madam pře­je,“ pokr­čil rame­ny.

Kryštof pak kývl na Bonifáce a uká­zal zdvi­že­ný palec na zna­me­ní, že mají hoto­vo, že škeble byla koneč­ně zba­ve­na zátě­že a moh­la se zavřít. Kapříci ji vyzved­li z truh­ly a polo­ži­li do štěr­ku na dně.

„Moc vám děku­ji za záchra­nu,“ řek­la. „A teď, jest­li mne omlu­ví­te, musím plout dál s prou­dem. Už je váž­ně čas, abych někde nakladla vajíč­ka.“ Zaklapala sko­řáp­kou na roz­lou­če­nou a necha­la se řekou odná­šet do klid­něj­ších vod.

Několik slov o autor­ce:

Iva Hoňková je malíř­ka, spi­so­va­tel­ka, ilu­strá­tor­ka. Narodila se ve Studénce, kde žije a kre­a­tiv­ně tvo­ří. Od malič­ka ráda kres­lí. Miluje tech­ni­ku vše­ho dru­hu, zají­má se o his­to­rii a ráda ces­tu­je. Oblíbila si akva­re­lo­vou tech­ni­ku mal­by, kte­rou nej­čas­tě­ji pou­ží­vá pro své obra­zy i ilu­stra­ce. Od roku 2005 aktiv­ně píše kni­hy pro děti. V posled­ních letech jsou to kni­hy, pře­de­vším o stro­jích (vla­ky, leta­dla, náklad­ní auta), kte­ré si občas sama ilu­stru­je.

Pracuje jako kurá­tor­ka archiv­ní sbír­ky ve Vagonářském muzeu ve Studénce a řadu let je člen­kou Klubu přá­tel Suchdolu nad Odrou – sek­ce letec­ké muze­um. Jak sama říká, prá­ce je jejím koníč­kem. Ve vol­ném čase malu­je pře­de­vším leta­dla, par­ní loko­mo­ti­vy, auta a pamět­ní lis­ty váleč­ných hrdi­nů.
Na svém kon­tě má něko­lik desí­tek knih a mezi­ná­rod­ních výstav. V roce 2018 zís­ka­la cenu lau­re­á­ta v mezi­ná­rod­ní sou­tě­ži v Sankt-Petěrburgu za vysta­ve­né akva­re­lo­vé obra­zy k téma­tu prv­ní svě­to­vé vál­ky.

Autor: Iva Hoňková

Ilustrace: Iva Hoňková

Edice: Pohádkové čte­ní

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2023, Grada pod znač­kou bam­book, Praha

Počet stran: 112

Vazba kni­hy: pev­ná šitá vaz­ba

ISBN: 978-80-271-3569-1

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,13461 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72051 KB. | 18.07.2024 - 12:53:14