Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kmotr

Kmotr

Kmotr
Kmotr
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Není moc fil­mů, kte­ré by vám moh­ly chy­bět více ve vaší fil­mo­gra­fii, než je Kmotr. Nádherné epic­ké dílo od reži­sé­ra Francise Forda Coppoli pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu, co svě­to­vá kine­ma­to­gra­fie vypro­du­ko­va­la. Troufám si i říct, že ve svém obo­ru je Kmotr nedo­stiž­ný.

Už kni­ha od Maria Puzza šoko­va­la celý svět, a přes­to­že byl drob­ný Američan s jas­nou ital­skou krví vyho­zen z něko­li­ka nakla­da­tel­ství, jeho počin se stal ihned po svém vydá­ní best­seller! Dílo podrob­ně mapu­jí­cí sicil­skou větev mafie v New Yorku bylo uzná­vá­no samot­ný­mi mafi­á­ny, a pro­to niko­ho nepře­kva­pi­lo, že bez­má­la tři roky poté vyšel film, kte­rý, to mi věř­te, bude nesmr­tel­ný. Tak nád­her­ně roman­tic­ké posta­vy v neza­mě­ni­tel­ném pro­stře­dí plném nástrah a pod­ra­zů se v lep­ší míře nevy­sky­tu­jí v žád­ném jiném díle, než je prá­vě Kmotr.

Kdo bude chtít vidět ten­to film, bude moci nahléd­nout do rodi­ny Corleonů. Právě její boss, don Vito Corleone, je uzná­va­ným vlád­cem New Yorského pod­svě­tí už něko­lik desí­tek let. Přestože začí­nal jako nicot­ný ital­ský imi­grant na začát­ku sto­le­tí, přes svůj pod­nik dová­že­jí­cí oli­vo­vý olej z Itálie se dopra­co­val až v nej­moc­něj­ší­ho muže New Yorku, kte­rý má svo­ji rodi­nu zabez­pe­če­nou na něko­lik gene­ra­cí dopře­du.

Nicméně doba se řítí kupře­du a po dru­hé svě­to­vé vál­ce Vito cítí, že musí vycho­vat své­ho nástup­ce. Má z čeho vybí­rat. Největší ambi­ce pře­brat pod­nik má jeho nej­star­ší syn Sonny. Ten však otce udi­vu­je svou výbuš­nos­tí, nicmé­ně je jedi­ný ucha­zeč ze tří mož­ných. Jeho bra­tr Fredo spíš pro­há­ní suk­ně (poz­dě­ji zjis­tí­me, že kalho­ty) a trá­ví pro­hý­ře­lé noci po barech. Má nejmen­ší obli­bu otce a radě­ji vede rodin­ný pod­nik v Las Vegas. Nejmladším synem dona Corleona je Michael, kte­rý, zdá se, zdě­dil veš­ke­ré ctnos­ti po svém otci a byl by ide­ál­ním nástup­cem. Nicméně Michael se prá­vě za akti­vi­ty svých pří­buz­ných sty­dí a sna­ží se od jmé­na Corleone co nej­ví­ce distan­co­vat. Ničí ho pomyš­le­ní na ile­gál­nost jejich akti­vit a pří­mo se mu hnu­sí žít stej­ně jako jeho rodi­na. Právě ten­to vzdor se nej­ví­ce líbí jeho pří­tel­ky­ni Kay Adamsové, kte­rá se šar­mant­ním „tali­á­nem“ dlou­há léta cho­dí.

https://web.archive.org/web/20100311223856im_/http:/film.umwblogs.org/files/2008/09/godfather3.jpg
Photo © Paramount Pictures

Jak již bylo řeče­no, klan Corleonů nemá v New Yorku kon­ku­ren­ci a to by nebyl správ­ný svět mafie, aby v něm nefun­go­val boj o moc. Proto se kvů­li nepři­ja­té­mu obcho­du s dro­ga­mi mafi­án­ské kla­ny roz­hod­nou zabít dona Corleona a pře­vzít vlá­du nad New Yorkem. Don útok pře­ži­je a jeho syn Sonny tedy v době dono­vi neschop­nos­ti vede pod­nik v prá­vě roz­pou­ta­né vál­ce gan­gů. Právě tato chví­le zaple­te do rodi­ny zdrá­ha­jí­cí­ho se Michaela, kte­rý bude chtít pomoct. V tom­to momen­tu se nachá­zí nej­vět­ší zvrat, na kte­rý si bude­te muset počkat až do té doby, kdy se ve vašem DVD pře­hrá­va­či bude točit kotouč s názvem Kmotr. Prozradím však, že tím začne Michaelovo odtr­há­vá­ní od Kay a při­pou­tá­vá­ní se ke svě­tu Cosa Nostry, jenž je svá­zán slav­nou Omertou.

Více na Kritiky.cz
#1946: Dveře Chaosu 1 - 40 % Dveře Chaosu 1 (グレンツェン・テューア)Vydalo nakladatelství ZonerPress v brožované v...
VyVolení končí... Je to tak, po dlouhých třech měsících a několika dnech navrch (114 dní dohromady, pokud se ne...
Záplavy v Praze Záplavy v Praze. Dva nové soubory pro Vaše stáhnutí....
Westworld - S02E03: Virtù e Fortuna - 70 % Zase po týdnu a dál udržuje kvalitu, jak by asi seriál měl. Ale momentálně je třetí díl tr...
Abstinent - 06 ...

Zkrátka Kmotr je něco nad­po­zem­sky doko­na­lé­ho, co se zřej­mě nikdy nebu­de opa­ko­vat. Celý film je točen s abso­lut­ní lás­kou k fil­mu a pre­ciz­ním dodr­že­ním lite­rár­ní před­lo­hy. Právě Mario Puzzo sepsal scé­nář ke všem třem dílům této tri­lo­gie, a pro­to je věr­nost kva­lit­ním atri­bu­tem celé­ho díla.

https://web.archive.org/web/20100311223856im_/http:/moogirl22.files.wordpress.com/2009/04/the-godfather.jpg
Photo © Paramount Pictures

Po skon­če­ní fil­mu bude násle­do­vat shléd­nu­tí dru­hé­ho a pak tře­tí­ho dílu. Až se jed­nou při­stih­ne­te, že si pís­ká­te onu zná­mou trum­pe­to­vou ústřed­ní melo­dii při ces­tě z prá­ce, pus­tí­te si tri­lo­gii ješ­tě jed­nou. A pak zno­vu a zno­vu a zno­vu. Kmotr je totiž film, jehož trvan­li­vost není pou­hé dva roky. Dá se na něj kou­kat mili­on­krát a stej­ně bude­te po mili­ón­té prv­ní udi­ve­ni tou doko­na­los­tí. Po pře­hrá­ní fil­mu bude­te mít pocit, jako kdy­bys­te hla­di­li pís­či­tou pláž po ran­ním odli­vu. Jakoby jste pozna­li zenit kva­lit­ních fil­mů a všech­ny dal­ší nebu­dou Kmotrovi sahat ani po kot­ní­ky. Takto kom­plex­ně doko­na­le vyob­ra­ze­ný svět je sku­teč­ně ško­da minout, pro­to pokud by mělo být na PlayAll.cz zave­de­no dvoj­ná­sob­né hod­no­ce­ní, prá­vě Kmotr by jej plně vyu­žil.

Až se jed­nou při­stih­ne­te, že si pís­ká­te onu zná­mou trum­pe­to­vou ústřed­ní melo­dii při ces­tě z prá­ce, pus­tí­te si tri­lo­gii ješ­tě jed­nou. Není to znám­kou totál­ní doko­na­los­ti?

Není moc fil­mů, kte­ré by vám moh­ly chy­bět více ve vaší fil­mo­gra­fii, než je Kmotr. Nádherné epic­ké dílo od reži­sé­ra Francise Forda Coppoli pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu, co svě­to­vá kine­ma­to­gra­fie vypro­du­ko­va­la. Troufám si i říct, že ve svém obo­ru je Kmotr nedo­stiž­ný.

Už kni­ha od Maria Puzza šoko­va­la celý svět, a přes­to­že byl drob­ný Američan s jas­nou ital­skou krví vyho­zen z něko­li­ka nakla­da­tel­ství, jeho počin se stal ihned po svém vydá­ní best­seller! Dílo podrob­ně mapu­jí­cí sicil­skou větev mafie v New Yorku bylo uzná­vá­no samot­ný­mi mafi­á­ny, a pro­to niko­ho nepře­kva­pi­lo, že bez­má­la tři roky poté vyšel film, kte­rý, to mi věř­te, bude nesmr­tel­ný. Tak nád­her­ně roman­tic­ké posta­vy v neza­mě­ni­tel­ném pro­stře­dí plném nástrah a pod­ra­zů se v lep­ší míře nevy­sky­tu­jí v žád­ném jiném díle, než je prá­vě Kmotr.

Více na Kritiky.cz
Pracovní síla Jestli tohle Křišťálový globus nevyhraje, tak už nevím co. Snímek bezchybně pojednáv...
#81 - Spoorloos (1988) Legendární nizozemsko-francouzský film, který se dočkal méně dobrého, ale pořád silného a...
Vývoj System Shock Remake finišuje. Vývojáři z Nightdive... Vývoj System Shock Remake finišuje. Vývojáři z Nightdive Studios skrze svou Kickstarter kampaň...
EA za britské Codemasters nabízí více než Take-Two. Má... EA za britské Codemasters nabízí více než Take-Two. Má jít o částku $1,2B (26 052 280 036 K...
Far Cry 5 - Seznamte se s pastorem Jeromem Jeffries Seznamte se z NPC postavou pastorem Jeromem Jeffries z Far Cry 5....

Kdo bude chtít vidět ten­to film, bude moci nahléd­nout do rodi­ny Corleonů. Právě její boss, don Vito Corleone, je uzná­va­ným vlád­cem New Yorského pod­svě­tí už něko­lik desí­tek let. Přestože začí­nal jako nicot­ný ital­ský imi­grant na začát­ku sto­le­tí, přes svůj pod­nik dová­že­jí­cí oli­vo­vý olej z Itálie se dopra­co­val až v nej­moc­něj­ší­ho muže New Yorku, kte­rý má svo­ji rodi­nu zabez­pe­če­nou na něko­lik gene­ra­cí dopře­du.

Nicméně doba se řítí kupře­du a po dru­hé svě­to­vé vál­ce Vito cítí, že musí vycho­vat své­ho nástup­ce. Má z čeho vybí­rat. Největší ambi­ce pře­brat pod­nik má jeho nej­star­ší syn Sonny. Ten však otce udi­vu­je svou výbuš­nos­tí, nicmé­ně je jedi­ný ucha­zeč ze tří mož­ných. Jeho bra­tr Fredo spíš pro­há­ní suk­ně (poz­dě­ji zjis­tí­me, že kalho­ty) a trá­ví pro­hý­ře­lé noci po barech. Má nejmen­ší obli­bu otce a radě­ji vede rodin­ný pod­nik v Las Vegas. Nejmladším synem dona Corleona je Michael, kte­rý, zdá se, zdě­dil veš­ke­ré ctnos­ti po svém otci a byl by ide­ál­ním nástup­cem. Nicméně Michael se prá­vě za akti­vi­ty svých pří­buz­ných sty­dí a sna­ží se od jmé­na Corleone co nej­ví­ce distan­co­vat. Ničí ho pomyš­le­ní na ile­gál­nost jejich akti­vit a pří­mo se mu hnu­sí žít stej­ně jako jeho rodi­na. Právě ten­to vzdor se nej­ví­ce líbí jeho pří­tel­ky­ni Kay Adamsové, kte­rá se šar­mant­ním „tali­á­nem“ dlou­há léta cho­dí.

Jak již bylo řeče­no, klan Corleonů nemá v New Yorku kon­ku­ren­ci a to by nebyl správ­ný svět mafie, aby v něm nefun­go­val boj o moc. Proto se kvů­li nepři­ja­té­mu obcho­du s dro­ga­mi mafi­án­ské kla­ny roz­hod­nou zabít dona Corleona a pře­vzít vlá­du nad New Yorkem. Don útok pře­ži­je a jeho syn Sonny tedy v době dono­vi neschop­nos­ti vede pod­nik v prá­vě roz­pou­ta­né vál­ce gan­gů. Právě tato chví­le zaple­te do rodi­ny zdrá­ha­jí­cí­ho se Michaela, kte­rý bude chtít pomoct. V tom­to momen­tu se nachá­zí nej­vět­ší zvrat, na kte­rý si bude­te muset počkat až do té doby, kdy se ve vašem DVD pře­hrá­va­či bude točit kotouč s názvem Kmotr. Prozradím však, že tím začne Michaelovo odtr­há­vá­ní od Kay a při­pou­tá­vá­ní se ke svě­tu Cosa Nostry, jenž je svá­zán slav­nou Omertou.

Více na Kritiky.cz
Český obchod Xzone omylem prozradil sběratelku Dying Light 2.... Český obchod Xzone omylem prozradil sběratelku Dying Light 2. Ta kromě samotné PC verze hry nab...
Gothika Po dlouhé době tady máme zase jeden povedený horor. Možná s trochu méně povedeným scénář...
Paullina Simonsová: Bellagrand Bellagrand je příběhem vášnivé italky Giny, která imigruje do Ameriky a zde se potká s Harr...
Norway - United States | Live | Group B | 2021 IIHF Ice Hockey World Championship ...
15 let webu Tak se blíží výročí prvního článku, který pro Kritiky.cz (jeho předchůdce Kinofil-cz.com...

Zkrátka Kmotr je něco nad­po­zem­sky doko­na­lé­ho, co se zřej­mě nikdy nebu­de opa­ko­vat. Celý film je točen s abso­lut­ní lás­kou k fil­mu a pre­ciz­ním dodr­že­ním lite­rár­ní před­lo­hy. Právě Mario Puzzo sepsal scé­nář ke všem třem dílům této tri­lo­gie, a pro­to je věr­nost kva­lit­ním atri­bu­tem celé­ho díla.

Po skon­če­ní fil­mu bude násle­do­vat shléd­nu­tí dru­hé­ho a pak tře­tí­ho dílu. Až se jed­nou při­stih­ne­te, že si pís­ká­te onu zná­mou trum­pe­to­vou ústřed­ní melo­dii při ces­tě z prá­ce, pus­tí­te si tri­lo­gii ješ­tě jed­nou. A pak zno­vu a zno­vu a zno­vu. Kmotr je totiž film, jehož trvan­li­vost není pou­hé dva roky. Dá se na něj kou­kat mili­on­krát a stej­ně bude­te po mili­ón­té prv­ní udi­ve­ni tou doko­na­los­tí. Po pře­hrá­ní fil­mu bude­te mít pocit, jako kdy­bys­te hla­di­li pís­či­tou pláž po ran­ním odli­vu. Jakoby jste pozna­li zenit kva­lit­ních fil­mů a všech­ny dal­ší nebu­dou Kmotrovi sahat ani po kot­ní­ky. Takto kom­plex­ně doko­na­le vyob­ra­ze­ný svět je sku­teč­ně ško­da minout, pro­to pokud by mělo být na PlayAll.cz zave­de­no dvoj­ná­sob­né hod­no­ce­ní, prá­vě Kmotr by jej plně vyu­žil.

Až se jed­nou při­stih­ne­te, že si pís­ká­te onu zná­mou trum­pe­to­vou ústřed­ní melo­dii při ces­tě z prá­ce, pus­tí­te si tri­lo­gii ješ­tě jed­nou. Není to znám­kou totál­ní doko­na­los­ti?


Photo © Paramount Pictures


Podívejte se na hodnocení Kmotr na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Kmotr (The Godfather)25. listopadu 2022 Kmotr (The Godfather) Kmotr je americký kriminální film z roku 1972, který natočil režisér Francis Ford Coppola společně s Mariem Puzem podle stejnojmenného Puzova bestselleru z roku 1969. Ve filmu hrají Marlon […] Posted in Speciály
  • Kmotr5. dubna 2022 Kmotr Příběh newyorské mafiánské rodiny Corleonů, jíž tvrdou rukou šéfuje starý don Vito (Marlon Brando), se odehrává v letech 1945 - 55 a zaznamenává prudký rozmach organizovaného zločinu po […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr - nejslavnější mafiánský film Francise Forda Coppoly11. listopadu 2020 Kmotr - nejslavnější mafiánský film Francise Forda Coppoly Příběh newyorské mafiánské rodiny Corleonů, jíž tvrdou rukou šéfuje starý don Vito (Marlon Brando), se odehrává v letech 1945 - 55 a zaznamenává prudký rozmach organizovaného zločinu po […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr II (The Godfather: Part II)1. prosince 2022 Kmotr II (The Godfather: Part II) Kmotr II. část je americký kriminální film z roku 1974, který natočil a režíroval Francis Ford Coppola. Film je částečně založen na románu Kmotr z roku 1969 od Maria Puza, který společně s […] Posted in Speciály
  • Kmotr II6. dubna 2022 Kmotr II Mladičký Vito Andolini (Oreste Baldini) jako jediný z rodiny ujde krutému osudu, který pro ní připravil sicilský kmotr Don Francesco Ciccio (Giuseppe Sillato). Podaří se mu utéct do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr III13. prosince 2022 Kmotr III Kmotr - část III je americký kriminální film z roku 1990, který natočil Francis Ford Coppola podle scénáře napsaného společně s Mariem Puzem. Ve filmu hrají Al Pacino, Diane Keaton, Talia […] Posted in Speciály
  • Kmotr III7. dubna 2022 Kmotr III Nyní šedesátiletý Michael Corleone (Al Pacino) dál ovládá pevnou rukou své obchodní zájmy. Velmi usilovně se však snaží odpoutat od vlastní kriminální minulosti a své obchody legalizovat. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba3. dubna 2021 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba Mohu Vám říci jedno, pokud jste viděli první (respektive poslední) tři díly, budete nadšeni. Skrytá hrozba nejen, že prokazuje stejné kvality jako její starší „sourozenci“, ale v určitých […] Posted in Retro filmové recenze
  • Apokalypsa - Geniálně zahrané a totálně depresivní peklo - tj. Válka ve Vietnamu5. listopadu 2020 Apokalypsa - Geniálně zahrané a totálně depresivní peklo - tj. Válka ve Vietnamu Kapitán Willard (Martin Sheen) je pověřen tajným úkolem zlikvidovat plukovníka Kurtze (Marlon Brando), který si v odlehlé džungli vybudoval vlastní království, v němž dovedl oficiálně […] Posted in Retro filmové recenze
  • Černá výprava – cena za smrt bratra16. listopadu 2023 Černá výprava – cena za smrt bratra Před nedávnem jsem recenzoval skvělou knihu Quentina Tarantina Filmové spekulace, kde ikonický režisér odhalil svoje oblíbené kousky z minulosti. Filmfanatic dal na doporučení a dokoukal […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,11518 s | počet dotazů: 320 | paměť: 70403 KB. | 30.11.2023 - 14:33:55