Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kmotr

Kmotr

Kmotr1
Kmotr1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Příběh newy­or­ské mafi­án­ské rodi­ny Corleonů, jíž tvr­dou rukou šéfu­je sta­rý don Vito (Marlon Brando), se ode­hrá­vá v letech 1945 - 55 a zazna­me­ná­vá prud­ký roz­mach orga­ni­zo­va­né­ho zlo­či­nu po skon­če­ní dru­hé svě­to­vé vál­ky...

Jakmile začne­te pát­rat po sta­tis­tic­ky nej­ob­lí­be­něj­ších či vylo­že­ně nej­chvá­le­něj­ších fil­mech všech dob, je více než prav­dě­po­dob­né, že na sezna­mu bude i Kmotr, kte­rý je dodnes brán jako vrchol mafi­án­ských fil­mů, jeden z nej­lep­ších fil­mů 20. sto­le­tí a pře­de­vším sku­teč­ně dost mož­ná jeden z nej­lep­ších fil­mů všech dob. Tehdy nezná­mý reži­sér Francis Ford Coppola při­tom ze začát­ku dostal malý roz­po­čet a jakož­to začí­na­jí­cí­mu fil­ma­ři mu neby­la dána tako­vá důvě­ra. Coppola ale z Kmotra udě­lal jed­no­du­še vel­kou epic­kou kapi­to­lu ame­ric­ké­ho zlo­či­nu, kte­rá je sku­teč­ně vel­ko­le­pá, nemá dra­ma­tur­gic­ky špat­ná mís­ta a pře­de­vším mafi­á­ny do té doby pře­de­vším pro­sla­ve­né jako ztě­les­ně­né zlo před­sta­vu­je v lid­štěj­ší podo­bě, kte­rá z nich v pod­sta­tě dělá oby­čej­né smr­tel­ní­ky, kte­ří se ničím neli­ší od nor­mál­ních lidí jako jsme my.

Coppola měl v tomhle štěs­tí ohrom­né štěs­tí v cas­tingu, pro­to­že iko­nic­ký Marlon Brando dona rodi­ny Corleone Vita Corleoneho napros­to věro­hod­ně podá během prv­ních dvou minut, kdy Vito Corleone sku­teč­ně půso­bí jako člo­věk, kte­rý dosá­hl v mafi­án­ském pod­svě­tí co nej­vět­ší pozi­ce a o tom, kdo při­jde na kudlu zde roz­ho­du­je zásad­ně on. Vito Corleone je ale mož­ná mafi­án, záro­veň ale milu­jí­cí man­žel, otec a děde­ček, kte­rý se u své­ho nejmlad­ší­ho syna Michaela sna­ží aby se zce­la vyhnul rodin­né­mu pod­ni­ku, ado­p­tiv­ní­ho syna Toma Hagena bere sku­teč­ně sko­ro jako vlast­ní­ho a i k synům Sonnymu a Fredovi a dce­ře Connie cítí nesmír­nou lás­ku. Celkový cha­rak­ter Vita nej­ví­ce vyni­ká v kon­tras­tu s ostat­ní­mi mafi­án­ský­mi dony jako Balzini nebo Tataglia a sku­teč­ně tak boří zave­de­ná pra­vi­dla o tom jak vní­mat mafi­á­ny, což ostat­ně pla­tí o celé mafi­án­ské rodi­ně.

Krom Branda měl Coppola štěs­tí i v obsa­ze­ní mlad­ších her­ců, při­čemž vět­ši­na zde ve finá­le ztvár­ni­la i svou nej­slav­něj­ší roli- Tehdy mla­dý a nezná­mý Al Pacino zde pře­ve­dl feno­me­nál­ní výkon, kde doká­zal, že se o něm ješ­tě jed­nou usly­ší a ostat­ně není znám jenom díky roli Michaela Corleoneho ale i díky rolím dal­ších mafi­á­nů jako Tony Montana nebo Carlito Brigante. O Jamesi Caanovi jako Sonnym Corleonovi se to samé říct nedá, přes­to zna­lej­ší fil­mo­vý divák ví, že Caan roz­hod­ně neskon­čil pro­sla­ven pou­ze jed­nou rolí. A Robert Duvall jako Tom Hagen je ten samý pří­pad a cel­ko­vě si tahle troj­ka prá­vem došla ve stej­ný rok pro nomi­na­ci za Nejlepšího her­ce ve ved­lej­ší roli. Jen ten samý rok nemu­se­li být na sebe navzá­jem naštva­ní, pro­to­že ten rok nevy­hrál nikdo z nich. Smutnější osud potkal Johna Cazaleho, kte­rý násled­ně dostal výraz­něj­ší roli v Kmotrovi II, ješ­tě před­tím si sti­hl zahrát v Coppolově Rozhovoru a násled­ně ve fil­mech Psí odpo­led­ne a Lovec jele­nů před­tím než v roce 1978 pod­lehl ve věku 42 let rako­vi­ně kos­tí. Talia Shire má kro­mě roli v Kmotrovi ješ­tě zásad­ní roli v sérii Rocky a pro Diane Keaton též nebyl Kmotr jedi­ná úspěš­ná role. Víceméně pro všech­ny tyto před­sta­vi­te­lé mlad­ších rolí šlo ale o prů­lo­mo­vé role a Kmotrovi v pod­sta­tě všich­ni vdě­čí za své.

Kmotr se stal fil­mo­vou kla­si­kou a uzna­ným dílem už v roce 1972 v době své pre­mi­é­ry, dodnes jde o jeden z nej­zá­sad­něj­ších fil­mů všech dob a něja­kou dobu šlo o dokon­ce o nej­vý­dě­leč­něj­ší film všech dob. Coppola doká­zal, že nepro­sla­ve­ný fil­mař může pře­kva­pit a sku­teč­ně vytvo­řit do sebe zapa­da­jí­cí rodin­nou mafi­án­skou ságu, kde dojde k bru­tál­ní­mu vraž­dě­ní a dal­ším for­mám nási­lí, ale pře­de­vším také k uzná­vá­ní rodin­ných hod­not a věr­nos­ti.

Vito Corleone je tak uni­kát­ní cha­rak­ter, kte­rý se navíc k moci nedo­stal jako děs nahá­ně­jí­cí a veskr­ze bru­tál­ní člo­věk, ale v pod­sta­tě hod­ný muž, kte­ré­mu šlo pře­de­vším o spra­ve­dl­nost a věr­nost. Samotný Kmotr star­tu­je s Corlenovou rodi­nou na jejich vrcho­lu a prá­vě násled­ně odstar­tu­je řetě­zec udá­los­ti, kdy Corleonům hro­zí konec. A násled­ky nejen tuto rodi­nu navždy zásad­ně ovliv­ní. Když si člo­věk vez­me začá­tek a konec Kmotra tak si jed­no­du­še uvě­do­mí jak skvě­lou dra­ma­tur­gic­kou stav­bu tato fil­mo­vá pec­ka oprav­du má a oprav­du se za celou tu dobu toho stih­ne stát moc, posta­vy si pro­jdou něja­kým vývo­jem, udá­los­ti, kte­ré se při­ho­dí mají vždy zásad­ní vliv pří­běh a pře­de­vším to celé oprav­du půso­bí jako obrov­sky fil­mař­sky zdat­ná prá­ce.

Už úvod­ní svat­ba má nesku­teč­ně rea­lis­tic­ký náboj, kdy se poda­ří před­sta­vit jak zrov­na mafi­á­ni veš­ke­ré aspek­ty kla­sic­ké svat­by při­jí­ma­jí, všech­na ta taneč­ní ener­gie a jed­no­du­chá radost z tak význam­né­ho dne půso­bí auten­tic­ky a Coppola už zde vel­mi sty­lo­vou a přes­to do očí nebi­jí­cí expo­zi­cí před­sta­vu­je tenhle kom­pli­ko­va­ný svět. Pomalu nás před­sta­vu­je s posta­vám, před­sta­vu­je nám vzta­hy, kte­ré mezi sebou posta­vy mají a ješ­tě před star­tem hlav­ní záplet­ky se dočká­me jed­no­ho sty­lo­vé­ho výle­tu do Hollywoodu, kde dojde na kul­tov­ní scé­nu s koní hla­vou. Už takhle sty­lo­vě během prv­ní půl hodi­ny Coppola před­ve­de, že od toho­hle mafi­án­ské­ho epic­ké­ho pří­bě­hu půjde oči odtrh­nout jenom těž­ko a to ješ­tě nevy­tasil všech­ny trum­fy.

Francis Ford Coppola psal scé­nář spo­leč­ně s auto­rem kniž­ní před­lo­hy Mario Puzem a spo­leč­ně tak údaj­ně v pod­sta­tě jed­no­du­chou Puzovu kni­hu pře­tvo­ři­li do uce­le­něj­ší a pro­pra­co­va­něj­ší podo­by, kde se mimo jiné doká­že sty­lo­vě před­sta­vit fakt, že se Michaelovi začí­ná rodin­ný byz­nys zamlou­vat, aniž by bylo vylo­že­né nut­né říct, že se Michaelovi začí­ná rodin­ný byz­nys a mož­nost něko­ho odprásk­nout zamlou­vat. Z Donova nejmlad­ší­ho syna se tak vůči jeho přá­ním stá­vá plná sou­část Donovy kri­mi­nál­ní rodi­ny a to ješ­tě není všem tragé­di­ím konec.

Kmotr sku­teč­ně před­sta­vu­je svět, kde je vel­mi snad­né při­jít k boha­tým zis­kům, ale také v něm hod­ně snad­no může­te skon­čit s pro­stře­le­nou hla­vou. Corleoneova rodi­na je poté růz­no­ro­dá a navzá­jem se parád­ně doplňují- Vito je maza­ný a mafi­án­ským živo­tem už plně pro­ško­le­ný, Michael se poz­dě­ji stá­vá čím dál tím více bez­o­hled­ným vůči násled­kům svých činů, Fredo je ze všech Corleonů nej­cit­li­věj­ší, Sonny je bouř­li­vák a Tom Hagen je zase bez pochyb loa­jál­ní, jeho náhrad­ní rodi­na pro něj hod­ně zna­me­ná a něko­li­krát je uká­zá­no, že by nezra­dil. Zároveň zde smys­lu­pl­né úlo­hy mají i Vitova pra­vá ruka Clemenza, capo­re­gi­me Salvatore či man­žel Connie Carlo. I ony před­sta­vu­jí růz­né úlo­hy a růz­né typy mafi­án­ských osob a Coppolovi se sku­teč­ně poda­ří divá­ka zasa­dit do uvě­ři­tel­né­ho svě­ta, kde sku­teč­ně zuří vál­ka mezi růz­ný­mi mafi­á­ny.

Kmotr vypa­dá vizu­ál­ně vel­ko­le­pě, Nino Rota stvo­řil úžas­ný soun­d­track, Coppola oprav­du vytvo­řil jeden dra­ma­tur­gic­ký vel­ko­le­pý celek, kde veš­ke­ré aspek­ty fun­gu­jí v kaž­dém ohle­du a pře­de­vším i cyni­ka, kte­rý Kmotra po prv­ním zhléd­nu­tí odsou­dí jako super řemes­lo, ale nechá­pe jeho vel­ké vele­be­ní dal­ší vidě­ní pře­mlu­ví k pře­hod­no­ce­ní názo­ru. Na kon­ci pře­de­vším ale jeden Corleonův chla­pec defi­ni­tiv­ně krá­čí ve sto­pách své­ho otce a už nikdy nebu­de jako dřív. Dveře se zaví­ra­jí, Diane Keaton šoko­va­ně kou­ká co se z její­ho man­že­la sta­lo a ten si mezi­tím mne ruce nad tím, že je Corleonova rodi­na neje­nom zpát­ky na vrcho­lu, ale je ješ­tě na vět­ším vrcho­lu než kdy dřív. Kmotr je pros­tě legen­dár­ní a navíc se dočkal napros­to důstoj­né­ho a též pove­de­né­ho pokra­čo­vá­ní Kmotra II a násled­ně také Kmotra III...... se kte­rým je to malin­ko slo­ži­těj­ší. Původní Kmotr je ale napros­tým prá­vem brán jako vrchol mafi­án­ských fil­mo­vých pří­bě­hů a dodnes prá­vem jeden z nej­ve­le­be­něj­ších fil­mo­vých pro­jek­tů všech dob. A vel­mi prav­dě­po­dob­ně ze špič­ky nej­ce­ně­něj­ších fil­mů všech dob jen tak nezmi­zí, pro­to­že ten­to film dostá­vá dal­ší­mi gene­ra­ce­mi pře­kva­pi­vě jen dal­ší divá­ky. Je to pře­kva­pi­vé, ale vel­mi potě­šu­jí­cím způ­so­bem..........

Trailer: 

Verdikt: 5 z 5


Foto: Photo © Paramount Pictures


Podívejte se na hodnocení Kmotr na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35376 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72312 KB. | 14.07.2024 - 03:49:01