Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kód Enigmy (The imitation game) - perfektní jednohubka

Kód Enigmy (The imitation game) - perfektní jednohubka

enygma
enygma
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Benedict Cumberbatch už mno­ho­krát potvr­dil, že je jako herec neu­vě­ři­tel­ně adap­ta­bil­ní. Zahrál Sherlocka, zahrál si Stephena Hawkinga a namlu­vil jed­no­ho pořád­né­ho draka. A má něja­kou kli­ku na zvlášt­ní posta­vy, kte­ré toho během živo­ta hod­ně doká­za­ly.

Kód Enigmy je sní­mek feno­me­nál­ně odve­de­ný prak­tic­ky po všech strán­kách. Ani pro­klá­dá­ní dějo­vých linek – tedy fla­shbac­ky do doby Turingových stu­dií – nijak neru­ší a tak nějak při­chá­ze­jí prá­vě teh­dy, když je divák čeká.

Celkově se nelze ubrá­nit srov­ná­ní s Howardovou Čistou duší. Oba fil­my pojí mate­ma­ti­ka, oba pojí výbor­né zpra­co­vá­ní. A hlav­ní posta­va je vždyc­ky krás­ně a téměř pří­tul­ně vyši­nu­tá.

Tento film nicmé­ně trpí jed­ním nedu­hem, ke kte­ré­mu je odsou­zen už z pod­sta­ty své­ho žán­ru. Pozor – jde o napros­to vyni­ka­jí­cí film. Ovšem živo­to­pis­né kous­ky mají podob­ný pro­blém jako napří­klad vět­ši­na fil­mů z pro­stře­dí Wall Street. Ať je to Vlk z Wall Street, Rogue Trader nebo oba díly Wall Street.

Mohou být totiž nato­če­ny jen něko­li­ka způ­so­by. Pokud jde o pří­běhy z finanč­ní­ho pro­stře­dí, sle­du­je­me tu poma­lej­ší, tu rych­lej­ší vze­stup finanč­ní­ka, kte­rý se díky své dra­vos­ti a/nebo talen­tu vypra­cu­je vel­mi rych­le na úcty­hod­nou pozi­ci. Protože během toho­to pro­ce­su obvykle udě­lá něja­kou levo­tu, začne po něm jít pokud mož­no FBI nebo někdo jí podob­ný.

Přejde něko­lik kon­flik­tů, opus­tí ho part­ner­ka a jeho kole­go­vé ho chtě­jí zabít nebo zni­čit. Ewan McGregor (Rogue Trader) skon­čí ve věze­ní, Leonardo diCaprio (Vlk z Wall Street) před­ná­ší („Prodejte mi tuž­ku.“) a Michael Douglas si uží­vá měře­ní pin­dí­ků nejdří­ve s Charlie Sheenem, potom s Shiou LaBeoufem. Ale kro­mě věz­ni­ce, před­ná­šek nebo spo­lu­prá­ce s FBI není asi dal­ší řeše­ní toho­to rébu­su.

Imitation game je podob­nou šacho­vou par­tií. Přichází člo­věk mimo běž­nou rea­li­tu, aby svým pří­stu­pem obra­cel život všech kolem sebe a přes veš­ke­rou nedů­vě­ru a kon­flik­ty nako­nec ele­gant­ně pro­blém roz­lous­kl.

Ten film je jako pro­jek­til vyro­be­ný na zakáz­ku pro elit­ní­ho vra­ha. Je určen k tomu, aby se jed­nou vydal na ces­tu vzdu­chem a pak se zaryl něko­mu do srd­ce nebo do hla­vy. Pak se ozve cvak­nu­tí a do komo­ry vje­de dal­ší náboj. A k tomu před­tím se asi pří­liš vra­cet nebu­de­te, mož­ná k něko­li­ka zábě­rům – pokud sbí­rá­te his­to­ric­kou muni­ci nebo herec­ké fil­mo­gra­fie.


Podívejte se na hodnocení Kód Enigmy na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69635 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72350 KB. | 28.05.2024 - 03:12:41