Kritiky.cz > Recenze knih > Kouzla z květin: Martina Šedová, Lenka Foltýnová

Kouzla z květin: Martina Šedová, Lenka Foltýnová

20155738 10209100895151623 8449373173656227875 n
20155738 10209100895151623 8449373173656227875 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

KOUZLA Z KVĚTIN: Martina Šedová, Lenka Foltýnová

Květy a kvě­ti­ny jsou kaž­do­den­ní sou­čás­tí naše­ho živo­ta. Na to, jak si ze živých kvě­tů jed­no­du­še vyro­bit krás­né deko­ra­ce, vám pomů­že a pora­dí kni­ha od Martiny Šedové a Lenky Foltýnové s názvem „Kouzla z kvě­tin“, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Albatros.

Květiny nás obklo­pu­jí na kaž­dič­kém kro­ku a do našich živo­tů vná­ší, jak sama autor­ka říká „kou­sek živé pří­ro­dy“; děla­jí nám radost svo­jí vůní, bar­vou, krá­sou, ale i skry­tou vnitř­ní ener­gií.

Všechny postu­py na jed­not­li­vé deko­ra­ce jsou vyro­be­ny pře­váž­ně z dostup­ných mate­ri­á­lů, kte­ré si lze osob­ně obsta­rat a sesbí­rat na svých toul­kách pří­ro­dou, vzít a odnést si z ní vše, co vám pad­ne do oka; a hlav­ně poz­dě­ji vyu­žít při svém samot­ném aran­žo­vá­ní.

Autorka sama nabá­dá své čte­ná­ře, aby si na tvo­ře­ní vyhra­di­li dosta­tek času, při­pra­vi­li si šálek oblí­be­né­ho čaje nebo kávy, sklen­ku vína, koláč, ale hlav­ně aby se pus­ti­li do tvo­ře­ní spo­leč­ně s dět­mi či přá­te­li, pro­to­že to je jedi­ná ces­ta, jak si to doko­na­le a napl­no užít. Nakonec sami zjis­tí­te, že vás to bude náram­ně bavit a inspi­ro­vat k dal­ším novým a nápa­di­tým deko­ra­cím.

A i když se kni­ha tvá­ří tak tro­chu jako doko­na­lá cvi­čeb­ni­ce, kde může­te postu­po­vat hez­ky krok za kro­kem dle jed­not­li­vých návo­dů, i přes­to je tu něko­li­krát zdů­raz­ně­no, že „správ­ný výsle­dek je ten, z kte­ré­ho bude­te mít radost“. Nemusíte se tedy zby­teč­ně stre­so­vat tím, že vám něja­ký mate­ri­ál chy­bí, ale může­te jej s chu­tí nahra­dit jiným, podob­ným; nemu­sí­te do pun­tí­ku dodr­žo­vat postup, neboť samo­stat­ný tvůr­čí pří­stup se tu vel­mi cení.

Začátek kni­hy obsa­hu­je pře­hled­ný obsah s názvem „Květinový rok“ roz­dě­le­ný na jed­not­li­vá roč­ní obdo­bí tj. kapi­to­ly. Každá z kapi­tol je na úvod v krát­kos­ti před­sta­ve­na něko­li­ka řád­ky, kde shr­nu­je jakési prch­li­vé oka­mži­ky, jež v běž­ném živo­tě moc nevní­má­me a nečer­pá­me z nich jejich ener­gii.

Obecné rady, výčet základ­ních pomů­cek a mate­ri­á­lu, jež při­jde při aran­žo­vá­ní vhod, nesmí samo­zřej­mě chy­bět hned za obsa­hem. Kromě návo­dů, jak si vyro­bit kor­pus věn­ce či jak správ­ně uvá­zat mašli, tu jsou i ony zmi­ňo­va­né návo­dy a postu­py na deko­ra­ce z kvě­tin.

Každý z návo­dů obsa­hu­je svůj název, obráz­ko­vý seznam všech potřeb­ných věcí a mate­ri­á­lů, hned vle­vo dole pod sezna­mem s krát­kým popis­kem toho, kam se ta či ona deko­ra­ce nej­lé­pe hodí, kde se pří­pad­ně poo­hléd­nout po mate­ri­á­lu. Napravo je pak přes celou strán­ku výsled­ná foto­gra­fie dané­ho výrob­ku. Následuje očís­lo­va­ný foto­po­stup s podrob­ným popi­sem na něko­li­ka strán­kách.

Jednotlivé kapi­to­ly:

Jaro: jar­ní kytič­ka, jar­ní věnec

Velikonoce: veli­ko­noč­ní deko­ra­ce, veli­ko­noč­ní věnec

Léto: let­ní kytič­ka, vypi­cho­va­ná deko­ra­ce – sví­cen, let­ní věnec

Podzim: dýně, sví­cen ve skle­ni­ci, pod­zim­ní věnec

Dušičky: dušič­ko­vý věnec

Vánoce: vánoč­ní stro­me­ček, vánoč­ní sví­cen, vánoč­ní věnec

Zima: zim­ní kvě­ti­no­vá deko­ra­ce, mini sví­cín­ky, zim­ní věnec

Kniha je moc hez­ky napsa­ná a uspo­řá­dá­na sro­zu­mi­tel­ně a pře­hled­ně, dopl­ně­na o krás­ně barev­né foto­gra­fie, jež detail­ně vysti­hu­jí krok za kro­kem psa­ný pra­cov­ní postup. Postupy a návo­dy na deko­ra­ce jsou vel­mi jed­no­du­ché, tak­že hra­vě zvlád­ne i začá­teč­ník nebo dítě.  U nás kni­ha vzbu­di­la vel­ký zájem a rádi se k ní bude­me vra­cet kdy­ko­liv nás pře­pad­ne chuť tvo­řit.

KOUZLA Z KVĚTIN

Text, návrhy výrob­ků a jejich zho­to­ve­ní: Martina Šedová

Fotografie: Lenka Foltýnová, Vojtěch Kubec a dal­ší.

Vydala spo­leč­nost Albatros Media, a.s., v Praze v roce 2017


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94124 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71967 KB. | 18.07.2024 - 17:15:24