Kritiky.cz > Profily osob > František Němec - jeden z mála, který se ještě potkal s Tomášem Holým

František Němec - jeden z mála, který se ještě potkal s Tomášem Holým

332957 top foto1 rgbij
332957 top foto1 rgbij
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnes sla­ví život­ní jubi­le­um skvě­lý čes­ký herec František Němec - 9. 8. 1943 - tzv. sta­rá gar­da. Narodil se v Sezimově Ústí, při­čemž během stu­dia na gym­ná­ziu už ochot­ni­čil, i když zatím ama­tér­sky. Během let 1960 až 1964 vystu­do­val DAMU. Nejprve hrál už jako pro­fe­si­o­nál­ní herec v diva­dle a až poslé­ze se začal pro­sa­zo­vat i ve fil­mu. První výraz­ný posun při­šel v roce 1974, kdy vytvo­řil roli němec­ké­ho zbě­ha v tele­viz­ním seri­á­lu Byl jed­nou jeden dům. Následovala dal­ší role v legen­dár­ním seri­á­lu 30 pří­pa­dů majo­ra Zemana. Úplně nej­víc je však pro čes­ké fanouš­ky jeho role horo­lez­ce Luboše z roku 1977 ve fil­mu Jak vytrh­nout velry­bě sto­lič­ku.

Tuto legen­dár­ní kome­dii nato­či­la také dnes už legen­da - Marie Poledňáková. František Němec si zde zahrál po boku Jany Preissové, kte­rá s ním má ve fil­mu syna Vaška, o kte­rém však Luboš nemá ani poně­tí. Vaška si zahrá­la nej­zná­měj­ší dět­ská herec­ká hvězda v his­to­rii jak čes­ko­slo­ven­ské­ho, tak i čes­ké­ho fil­mu - Tomáš Holý. Komedie byla tak úspěš­ná, že se o rok poz­dě­ji nato­čil dru­hý díl - Jak dostat tatín­ka do polep­šov­ny. Kromě toho v poz­děj­ších letech hrál i v detek­tiv­ních pří­bě­zích. Jelikož má vel­mi zají­ma­vý, suges­tiv­ní hlas, nemohl se ani tomu­to her­ci vyhnout dabing.

Určitě se spous­tě lidem vyba­ví seri­ál Jistě, pane ministře, kde dabo­val sira Humpreye Applebyho. Mimo jiné je drži­tel něko­li­ka význam­ných oce­ně­ní, napří­klad Thálie. Za mla­dých let byl štíh­lá tyč­ka, jak se říká, a to se vůbec nezmě­ni­lo ani v pokro­či­lém věku. I přes­to, že má štíhlou figu­ru, už dlou­há léta ho trá­pí vel­mi sil­ná cuk­rov­ka. Dokonce před pár lety kvů­li tomu zko­la­bo­val. Už něko­lik měsí­ců navíc bul­vár spe­ku­lu­je o tom, že mu začal Alzheimerova cho­ro­ba, avšak nic tako­vé­ho se dosud nepo­tvr­di­lo. Když se ješ­tě vrá­tí­me k natá­če­ní, tak zažil dosti hro­zi­vou neho­du, a to prá­vě když lezl po ska­lách v už dvou zmí­ně­ných kome­di­ích.

Utrhl se mu totiž chyt a spa­dl z výš­ky. Měl štěs­tí, že ho chy­til jeden člo­věk ze štá­bu. Na krku sice zís­kal něko­lik odře­nin, kte­ré se muse­ly mas­ko­vat, avšak kdy­by ho nechy­til kole­ga, zlo­mil by si vaz. František Němec žije dlou­há léta ve spo­ko­je­ném man­žel­ství. Se svou ženou Ivanou má dnes už dáv­no dospě­lé dce­ry a je hrdým dědeč­kem čtyř vnu­ků.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
3 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Irena

Velice sym­pa­tic­ký a pod­le mě skvě­lý herec. Po revo­lu­ci zce­la tele­vi­zí a fil­mem nepo­cho­pi­tel­ně opo­mí­je­ný... Kromě tedy neko­neč­né­ho reprí­zo­vá­ní Majora Zemana, kde hrál plu­kov­ní­ka StB.

Pavel

Jsem jeden z těch, kte­ří se s ním potka­li - byl to můj spu­lu­žák z ved­lej­ší tří­dy - já C, on tuším B nebo A na Křesomyslovce v Praze.. Super kluk, jen jsme se vidě­li málo, byl čas­to pryč kvů­li natá­če­ní. Teď mám cha­lu­pu kou­sek od mís­ta, kde ve 20 letech tre­fil se žigu­lem strom. Když si vzpo­me­nu, chce se mi bre­čet.

Ing. Jaroslav Merfait

Vzpomínáme na něho z dob roků 1964-65 kdy hrál teh­dy ve stu­den­ském DISKU. Nezapomenutelný v roli Pegase s kři­dýl­ky na nohou, název hry nevzpo­mí­nám.
Večerní vstup­né do DISKU 5 Kčs, potom ved­le piv­ni­ce „U rytí­ře Malvaze“ půl­li­tr čer­né­ho za 3 Kčs.
Supr záži­tek.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

3
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,09860 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72270 KB. | 21.05.2024 - 22:13:04