Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Lovci myšlenek (Mindhunters)

Lovci myšlenek (Mindhunters)

n200710110829 Mind1
n200710110829 Mind1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Mind1Ten? Ten? Ten? Kdo půjde z kola ven? Film o agen­tech FBI na opuš­tě­ném ost­ro­vě, kde mají v rám­ci výcvi­ko­vé­ho pro­gra­mu dopad­nout fik­tiv­ní­ho zlo­čin­ce. Brzy ale někdo začne vraž­dit doo­prav­dy - samot­né agen­ty.

Finský reži­sér Renny Harlin zapo­čal kari­é­ru v Hollywoodu vel­mi úspěš­ným fil­mem Noční můra v Elm Street 4 (A Nightmare On Elm Street 4: The Dream Master, 1988). Poté násle­do­va­lo něko­lik dal­ších fil­mo­vých poči­nů a ne zrov­na neú­spěš­ných. Později štěs­tě­na odvrá­ti­la svůj zrak a na hori­zon­tu se obje­vi­la mrač­na. Například tako­vý Ostrov hrdlo­ře­zů (Cutthroat Island, 1995) doká­zal „zrui­no­vat“ do té doby pro­spe­ru­jí­cí spo­leč­nost CAROLOCO, kte­ré pros­tě nezby­ly pro­střed­ky na pro­pa­ga­ci pirát­ské­ho pří­bě­hu, jenž spo­ly­kal (na tu dobu) neu­vě­ři­tel­ných 100 mil. dola­rů. Film samot­ný doká­zal vydě­lat zhru­ba dese­ti­nu pro­in­ves­to­va­né část­ky.

 Zajímavé je, že po tak obrov­ském pro­pa­dá­ku, se Harlin podi­vu­hod­ně rych­le vzpa­ma­to­val a nato­čil dal­ší film Dlouhý poli­bek na dobrou noc (The Long Kiss Goodnight, 1996), po jehož doto­če­ní ho opus­ti­la man­žel­ka hereč­ka Geena Davis (údaj­ně to mezi obě­ma pře­stá­va­lo kla­pat už po neú­spě­chu Ostrova hrdlo­ře­zů, kde ztvár­ni­la hlav­ní roli). Neúnavný Renny se vrh­nul do dal­ší prá­ce, avšak smů­la se mu lepi­la na paty. Akční film Formule (Driven, 2001) se Sylvesterem Stallone byl dal­ším pro­pa­dá­kem a na dob­ré pověs­ti reži­sé­ro­vi nepři­dal. Po chvil­ce úvah, co s živo­tem, Renny Harlin, kte­rý je vel­kým bojov­ní­kem s nepříz­ní osu­du, začal točit psy­cho­lo­gic­ký thriller Mindhunters (do češ­ti­ny pře­lo­že­ný jako Lovci myš­le­nek).

 Takže bylo neby­lo. Za deva­te­ro hora­mi atd. atd. v zemi mlé­kem a str­dím oplý­va­jí­cí (čti USA) žil byl zvlášt­ní agent FBI Fox Mulder. Jenomže o něm tenhle pří­běh není. Náš agent se jme­nu­je Jake Harris (Val Kilmer). Že byl zvlášt­ní, to o něm vyčte­te ve slu­žeb­ním prů­ka­zu, nejde ale o jedi­nou zvlášt­nost. Velmi oso­bi­tý pří­stup měl rov­něž k výcvi­ků nových kade­tů, z nichž se měli stát dal­ší zvlášt­ní agen­ti. Přesněji řeče­no jed­ná se o sku­pi­nu budou­cích elit­ních kri­mi­na­lis­tů, jejichž pro­fes­ní zamě­ře­ní dalo název fil­mu - Lovci myš­le­nek. Úkolem agen­tů je pro­ni­ká­ní do myš­len­ko­vých pocho­dů zlo­čin­ce, sesta­vo­vá­ní jeho psy­cho­lo­gic­ké­ho pro­fi­lu a pokud mož­no, před­po­ví­dá­ní dal­ších tahů tak, aby vyšet­řo­va­te­lé doká­za­li neje­nom srov­nat krok s pacha­te­lem, ale být o krok napřed.

 Výcvik je nároč­ný a zůsta­nou jen ti nej­lep­ší. Jake Harris sta­ví budou­cí kri­mi­na­lis­ty před úko­ly, kte­ré co nej­věr­ně­ji simu­lu­jí sku­teč­nou prá­ci. Není nezvyk­lé, když zada­ná úlo­ha pros­tě nemá správ­né a jedi­né řeše­ní. Učí je, že nejde vyhrát kaž­dý pří­pad a je nut­né počí­tat s neú­spě­chem. Závěr stu­dia se blí­ží a noví adep­ti s ner­vo­zi­tou čeka­jí na Harrisovu zprá­vu, v níž má vele­ní dopo­ru­čit, kte­ří z nich se na tuto prá­ci hodí a komu nao­pak dve­ře mezi eli­tu uza­vře.

 Takhle by to bylo jed­no­du­ché. Jenomže Harris se drží pověs­ti „zvlášt­ní­ho“, a než se roz­hod­ne, koho vybe­re pro prá­ci v teré­nu, je před agen­ty posled­ní zkouš­ka. Celá sku­pi­na musí odces­to­vat na odleh­lý ost­rov u pobře­ží USA, kde se cvi­čí spe­ci­ál­ní koman­da ame­ric­ké armá­dy. Samotný ost­rov je jeden vel­ký výcvi­ko­vý pro­stor. Rozkládá se na něm sku­teč­né měs­to, avšak bez oby­va­tel, doprav­ní­ho spo­je­ní s okol­ním svě­tem nebo čeho­ko­liv jiné­ho, co by vyvra­ce­lo dvě slo­va cha­rak­te­ri­zu­jí­cí situ­a­ci nových návštěv­ní­ků - odříz­nu­tí, osa­mo­ce­ní.

Na něko­lik dní se ost­rov stá­vá domo­vem kri­mi­na­lis­tů, kte­ří mají za úkol Mind3najít vra­ha, jenž údaj­ně na ost­ro­vě půso­bí. Harris iro­nic­ky kři­ví ústa v odlé­ta­jí­cí heli­kop­té­ře a nechá­vá agen­ty uká­zat, co dove­dou. Uvolněnou atmo­sfé­ru výle­tu brzy nabou­rá smrt jed­no­ho z nich, když se dosta­ne do nastra­že­né pas­ti. Pro divá­ka jde o pře­kva­pe­ní o to vět­ší, že to schy­tá hned na začát­ku holly­wo­od­ská hvězda Christian Slater, se kte­rým jsme počí­ta­li až do kon­ce. E-e, Renny Harlin se škle­bí a jde o před­zvěst dal­ších pře­kva­pe­ní.

 Film při­po­mí­ná Deset malých čer­nouš­ků od Agathy Christie, roz­díl je pou­ze v počtu „čer­nouš­ků“ a způ­so­bu, jakým nevi­di­tel­ná ruka smr­ti sdě­lu­je, že se má při­pra­vit „dal­ší pán na hole­ní“. Agenti nejsou zabed­ně­ní, je jim jas­né, že tu jde o krk, a tak se bez vtip­ných pozná­mek pouš­tě­jí do hle­dá­ní vra­ha. Harris je blá­zen, nechal snad na ost­ro­vě sku­teč­né­ho zlo­čin­ce? Jenomže záro­veň se na povrch dere pocit, že způ­so­by jed­not­li­vých úmr­tí jas­ně zdů­raz­ňu­jí jinou sku­teč­nost. Vrah své obě­ti zná! Nemusíte být kri­mi­na­lis­ty, abys­te pocho­pi­li, že vraž­dí jeden z agen­tů.

 Trochu mi vadi­lo, že se agen­ti cho­va­jí jako hys­ter­ky. Pobíhají kolem, Mind4máva­jí na sebe zbra­ně­mi, leka­jí se vlast­ních stí­nů. Když jsou tak dob­ře cvi­če­ní, proč si na chvil­ku nesed­nou a neda­jí hla­vy do hro­ma­dy? Jenomže to by na totož­nost vra­ha při­šli po jed­né kávě a bylo by po fil­mu. Místo toho sle­du­je­me, jak to dopa­dá, když jsou lidé zahna­ní do kou­ta, vydě­še­ní, začí­na­jí mít ner­vy v kýblu a k tomu je depri­mu­je, že jsou sami a žád­ná pomoc zven­čí se neko­ná. Tohle není nepo­cho­pi­tel­né a pří­běh pro­ží­vá­te o to víc.

 Ve fil­mu najde­te něko­lik vel­mi efekt­ních (co do tech­nic­ké­ho pro­ve­de­ní) a zákeř­ných (pokud jde o nápad) způ­sobů smr­ti. Krví se tu neplýtvá a slab­ší pova­hy nebu­dou muset zaví­rat oči. Velmi dob­ře se ve fil­mu pohrá­vá s růz­ný­mi teo­ri­e­mi a když už si mys­lí­te, že víte, o koho jde (však si to mys­lí také vyšet­řo­va­te­lé), zjis­tí­te, že jste v dal­ší sle­pé ulič­ce (ale před tím to dáva­lo tako­vý smy­sl!). Kdo je tedy ztě­les­ně­ním zla, bude­te čekat až do kon­ce, a to je dob­ře! Jako kaž­dý podob­ně ladě­ný film (vzpo­meň­te si tře­ba na D-Tox, 2002 v hl. roli S. Stallone rov­něž jako agent FBI) se ani ten­to neu­brá­ní logic­kým nesrov­na­los­tem. Některé věci se až trestu­hod­ně pře­hlí­že­jí, aby se na ně vzpo­mně­lo, když už je poz­dě, ačko­liv hrdi­nům nic nebrá­ni­lo vzít je v potaz dří­ve.

 Na dru­hou stra­nu, aby auto­ři moh­li nato­čit dob­ře kou­ka­tel­ný thriller, je Mind2zkrát­ka nut­nos­tí dopouš­tět se men­ších pro­hřeš­ků. Nám (divá­kům) pak nic nebrá­ní při­stou­pit na pra­vi­dla hry a uží­vat si vidě­né, zapo­jit mozek a zahrát si na pro­fe­si­o­ná­la z tep­la a pohod­lí domo­va. Tímto Renny Harlin (jinak původ­ním jmé­nem Renny Lauri Mauritz Harjola) doká­zal, že pořád ješ­tě umí nato­čit sluš­ný film.

 

 Název původ­ní: Mindhunters (angl.)

 Název čes­ký: Lovci myš­le­nek

 Režie: Renny Harlin

 Scénář: Wayne Kramer

 Rok: 2004

 Délka: 106 min.

 Země: USA / Holandsko / Velká Británie / Finsko

 Žánr: Akce / Drama / Thriller

 Hrají: Val Kilmer (jako Jake Harris), Christian Slater (J.D. Reston), Eion Bailey (Bobby Whitman), LL Cool J (Gabe Jensen), Kathryn Morris (Sara Moore), Clifton Collins Jr. (Vince Sherman), Jonny Lee Miller (Lucas Harper), Will Kemp (Rafe Perry), Patricia Velasquez (Nicole Willis)


Podívejte se na hodnocení Lovci myšlenek na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Nine Dead (2010)23. března 2017 Nine Dead (2010) Zjistěte proč tu jste, jinak všichni zemřete! Západ Ameriky je v posledních dnech informován o sérii únosů, které má na svědomí neznámý muž v masce. Jeho devět obětí se následně […] Posted in Horory
  • PETER LORD29. dubna 2012 PETER LORD PETER LORD (režie, produkce) je spolumajitelem a kreativním vedoucím společnosti Aardman, kterou založil společně se svým dlouholetým spolupracovníkem Davidem Sproxtonem v roce 1972. Jako […] Posted in Profily osob
  • #2000: DC komiksový komplet 65: Mladí titáni: Budoucnost je teď - 30 %14. června 2019 #2000: DC komiksový komplet 65: Mladí titáni: Budoucnost je teď - 30 % DC komiksový komplet 65: Mladí titáni: Budoucnost je teď (Teen Titans: The Future is Now)Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 17 až 19 a 21 až […] Posted in Recenze komiksů
  • Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí3. března 2018 Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí Filmy nominované na Českého lva, je možné shlédnout do 11. Března 2018 a to online na portálu DAfilms.cz. Bába z ledu, Křižáček, Svět podle Daliborka, Červená, Po strništi bos, Milada, […] Posted in Film roku 2017
  • Účastníci zájezdu - recenze2. května 2006 Účastníci zájezdu - recenze ento měsíc přišel do kin nový český film podle knihy Michala Viewegha - Účastníci zájezdu. Jaký je celovečerní debut nadějného mladého režiséra Jiřího Vejdělka? Více napoví naše […] Posted in Filmové recenze
  • King Kong žije (1986) - King Kong sice žije, ale možná byste byli radši, kdyby nežil.25. září 2019 King Kong žije (1986) - King Kong sice žije, ale možná byste byli radši, kdyby nežil. Pokud se vám nelíbil snímek „King Kong“ z roku 1976, tak asi vůbec nemá smysl, abyste se na snímek „King kong žije“ dívali. Je to film, který je velmi špatný, a to ve všech ohledech. Ona […] Posted in Retro filmové recenze
  • Long Time Dead (2002)19. srpna 2012 Long Time Dead (2002) Za žádnou cenu nesmíte sundat prst z této sklenice, jinak se vyvolaný duch nebude moci vrátit tam odkud přišel! Liam, Rob, Webster, Stella a Joe jsou znudění studenti, kteří spolu […] Posted in Horory
  • 25. Český lev - PŘEHLED NOMINACÍ17. ledna 2018 25. Český lev - PŘEHLED NOMINACÍ NEJLEPŠÍ FILM Bába z ledu – producenti Pavel Strnad, Petr Oukropec Kvarteto – producent Ondřej Zima Milada – David Mrnka, Kristina Hejduková, Juan Mayne Po strništi bos – […] Posted in Články
  • Flash: Batman v podání Michaela Keatona se vrací do vesmíru DC13. června 2023 Flash: Batman v podání Michaela Keatona se vrací do vesmíru DC Barry Allen se vrací v čase a mění realitu ve špagety ve filmu The Flash, který tento víkend začíná v Praze a kinech po celém světě. Únava z multivesmíru je sice opravdová a tenhle snímek […] Posted in Filmové recenze
  • Resident Evil: Apocalypse (2004)22. listopadu 2017 Resident Evil: Apocalypse (2004) Raccoon City je zamořeno T-virem a Umbrella Corporation se rozhodne zamést všechny stopy. Proti jejich plánu je však razantně proti nejen hlavní hrdinka Alice, ale i hrstka dalších […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24365 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71670 KB. | 15.06.2024 - 09:53:19