Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Málo mě znáš: pokus o rehabilitaci Ivety Bartošové 10 let po její smrti

Málo mě znáš: pokus o rehabilitaci Ivety Bartošové 10 let po její smrti

Foto: TV Nova s.r.o.
Foto: TV Nova s.r.o.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (3 hlasů, průměr: 4,67 z 5)
Loading...

Jaká jsou pra­vi­dla showbyz­ny­su? Jaká je cena slá­vy? Jak dale­ko či blíz­ko je od ado­ra­ce k lyn­či? Jak naše spo­leč­nost ráda či nera­da odpouš­tí úspěch neje­nom slav­ných osob­nos­tí? Ve chví­lích neú­spě­chu a pohas­nu­tí hvězdy showbyz­ny­su širo­ké pub­li­kum sadis­tic­ky dává znát svou pře­va­hu a odpla­tu. Dokumentární série ‚Málo mě znáš‘ je od tvůr­ců Mají Hamplové, Evženie Brabcové a reži­sé­ra Tomáše Kleina, kte­rý jako scé­náris­ta a reži­sér skoro-debutoval v roce 2023 celo­ve­čer­ní prvo­ti­nou Citlivý člo­věk a zapsal se tak do pově­do­mí divá­ků. ‚Málo mě znáš‘ pro­mlou­vá skr­ze auten­tic­ké výpo­vě­di účin­ku­jí­cích o naší popo­vé prin­cezně Ivetě Bartošové, kte­rá byla nejen talen­to­va­ná zpě­vač­ka, taneč­ni­ce, ale byla i osl­ni­vě krás­ná a slav­ná, a kte­rá se až z Frenštátu pod Radhoštěm vyda­la do záře svě­tel reflek­to­rů vel­ké­ho svě­ta.

Třídílný doku­men­tár­ní pro­jekt chro­no­lo­gic­ky mapu­je obsáh­lou část živo­ta Ivety a při­ná­ší prů­řez ne vždy osl­ni­vou karier­ní ces­tou. V prv­ním díle zahr­nu­je život­ní dráhu Ivety coby začí­na­jí­cí naiv­ní zpě­vač­ky s Petrem Sepéšim v osm­de­sá­tých letech, v dru­hém díle její éru pod umě­lec­kým vede­ním Ladislava Štaidla, a v závě­reč­ném tře­tím díle obdo­bí, kdy se z jeho vli­vu postup­ně vyma­ňu­je, aby vystou­pi­la na svůj kari­ér­ní vrchol a etablo­va­la se v jed­nom z nej­ú­spěš­něj­ších muzi­ká­lo­vých před­sta­ve­ní naší his­to­rie - muzi­ká­lu Dracula z autor­ské díl­ny Karla Svobody. Dokumentární pro­jekt o muž­ském svě­tě Ivety záměr­ně vypo­ví­dá ústy osob­nos­tí, kte­rý­mi jsou pře­váž­ně ženy. Promluví blíz­ké spo­lu­pra­cov­ni­ce a pří­tel­ky­ně Ivety jako Tereza Pergnerová, Bára Basiková, Lucie Vondráčková, Lenka Hornová a Vendula Pizingerová. Dále novi­nář­ka a hudeb­ni­ce Aneta Martínková. Uvidíme také Ivetinu osob­ní dvor­ní kadeř­ni­ci, kte­rá měla k Ivetě sil­ný vztah. Hudebník a zpě­vák Michal Penk pro­zra­dí dlou­ho uta­jo­va­né tajem­ství jeho sple­ti­té­ho vzta­hu s Ivetou i s jejím man­že­lem a mana­že­rem v jed­né oso­bě. Dále ve sním­ku vystou­pí hudeb­ní pub­li­cis­ta Pavel Klusák, kte­rý se zamě­řu­je na sou­čas­nou hud­bu a věnu­je se vzta­hu hud­by a společensko-politického dění. Pro divá­ky bude zají­ma­vá mož­nost shléd­nout nezve­řej­ně­né auten­tic­ké zábě­ry, kte­ré s Ivetou v deva­de­sá­tých letech poří­dil její dvor­ní foto­graf Miloš Schmiedberger. V doku­men­tu pro­mlu­ví i někte­ří fanouš­ci Ivety (jako napří­klad Jan Sekera), kte­ří odha­lu­jí jejich obdiv k ado­ro­va­né zpě­vač­ce.

Jako o prin­cezně se o Ivetě mlu­ví kvů­li její křeh­kos­ti, cit­li­vos­ti, nai­vi­tě, potře­bě lás­ky a ochra­ny. Nejen ve svých pís­ních tou­ži­la po lás­ce, kte­rá byla bohu­žel v jejím pří­pa­dě nena­pl­ně­ná, ačko­liv plejá­da jejich mužů byla pes­t­rá. Dokázala se jako úspěš­ná zpě­vač­ka pro­sa­dit v obdo­bí nor­ma­li­za­ce i po ní, ale od nástu­pu deva­de­sá­tek zaží­va­la lynč ze stra­ny bul­vá­ru, což se na ní a její psy­chi­ce nebla­ze pode­psa­lo.

V deva­de­sát­kách to nabra­lo vel­kou rych­lost a vlast­ně do dneš­ní­ho dne je ten čes­ký bul­vár neří­ze­ná stře­la, ale Iveta v tomhle byla veli­ce naiv­ní, dob­rác­ky upřím­ná, ote­vře­ná a to se jí pod­le mě vel­kým způ­so­bem, tra­gic­kým způ­so­bem, vymsti­lo.“

Bára Basiková

Motivem toho­to doku­men­tár­ní­ho pro­jek­tu je hle­dá­ní katar­ze toho­to a dal­ších jiných obdob­ných pří­bě­hů, kte­ré důvěr­ně zná­me i ze zahra­nič­ní­ho umě­lec­ké­ho pole, napří­klad u celebrit Britney Spears nebo Amy Winehouse. Proč pří­běh Ivety skon­čil prá­vě tak, jak skon­čil? Stojí za jejím fatál­ním neú­spě­chem osu­do­ví muži, nelí­tost­ný bul­vár nebo sama zpě­vač­ka? Lze se pou­čit a neo­pa­ko­vat stá­le stej­né chy­by doko­la?

Dokument mož­ná nepři­ná­ší zce­la nové infor­ma­ce o Ivetě, neboť jen málo­kdo neza­re­gis­tro­val v čes­kém showbyz­ny­su eska­pá­dy str­mých vze­stu­pů a pádů, naho­ru a dolů, na karier­ní drá­ze naší popo­vé prin­cez­ny. Chybí mi, že doku­ment neod­krý­vá důvo­dy její­ho ústu­pu ze slá­vy ani násled­ný samot­ný závěr její­ho živo­ta, o jehož peri­pe­ti­ích a sku­teč­ných důvo­dech toho jen málo tuší­me. Kladným pří­no­sem však může být změ­na per­spek­ti­vy, se kte­rou osu­dy zpě­vač­ky nahlí­ží­me, kdy pří­běh vyprá­vě­jí lidé, kte­ří nema­jí důvod na její tragé­dii para­zi­to­vat. Líbilo se mi zají­ma­vé vysvět­le­ní spo­le­čen­ské­ho dění kolem Ivety, kte­ré podá­va­jí v doku­men­tu všich­ni účin­ku­jí­cí, a obzvláš­tě tref­né objas­ně­ní posky­tu­je prá­vě Pavel Klusák.

Po zhléd­nu­tí toho­to pří­bě­hu se mož­ná neje­den divák zamys­lí nad osu­dy naší popo­vé prin­cez­ny, zda pou­ze nemě­la štěs­tí na ty správ­né lidi ve svém živo­tě ane­bo se o své vlast­ní štěs­tí nikterak sama neza­sa­di­la? Snímek je emo­tiv­ní až poně­kud smut­ný a bola­vý. Oceňuji záslu­hy pro­jek­tu ohled­ně osvě­ty, neboť si mys­lím, že doku­ment by měl vidět kaž­dý z nás, abychom si uvě­do­mil sílu slov - i těch tiš­tě­ných.

MÁLO MĚ ZNÁŠ

Dokumentární / Životopisný

Česko, 2024

Režie: Tomáš Klein

Kamera: Kryštof Hlůže

Hrají: Iveta Bartošová (a.z.), Tereza Pergnerová, Bára Basiková, Lenka Hornová, Vendula Pizingerová a dal­ší.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,69762 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71713 KB. | 14.07.2024 - 21:51:24