Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Akta X - Můj boj 2 (My Struggle II) - S10E06 - Poslední díl 10. série plynule navazuje na 11. sezónu

Akta X - Můj boj 2 (My Struggle II) - S10E06 - Poslední díl 10. série plynule navazuje na 11. sezónu

AktaX0Nahled
AktaX0Nahled
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Poslední díl desá­té série Akt X byl pokra­čo­vá­ním prv­ní­ho s10e01 My Struggle. V obou dílech se řeši­la myto­lo­gic­ká linie, kte­rá tak tro­chu popí­ra­la všech­ny před­cho­zí řady. Oba 2 díly reží­ro­val otec toho­to sci-fi seri­á­lu Chris Carter a bohu­žel pro něj, jeho díly (včet­ně S10E05 – Babylon), kte­ré zabí­ra­jí polo­vi­nu série, jsou ty slab­ší. Pokud si pře­čte­te můj člá­nek o prv­ní epi­zo­dě, bude­te mít napros­to jas­ný obrá­zek o té posled­ní. Nic zají­ma­vé­ho navíc se tu totiž neob­je­vi­lo. Jediné, co při­by­lo, jsou 2 mizer­né klo­ny Muldera a Scully, kte­ré už jsme ale vidě­li v před­cho­zím díle. Je to zkrát­ka uke­ca­ná nuda. Jelikož ale jde o zakon­če­ní celé série, dovol­te mi ji tro­chu shr­nout.

AktaX01Akta X si pama­tu­ji z dět­ství, jako něco děsi­vé­ho a zaká­za­né­ho – zkrát­ka něco láka­vé­ho, díky čemuž jsme se sna­ži­li taj­ně sle­do­vat jed­not­li­vé epi­zo­dy scho­va­ní za gau­čem, za dveř­mi, dosa­zo­va­li si obra­zy k silu­e­tám jdou­cím z pod dve­ří obý­vá­ku nebo pros­tě jen „na taj­ňá­ka“ zapí­na­li tele­vi­zi, když šli rodi­če spát. Kdo něja­ký díl viděl, byl dru­hý den za tříd­ní hvězdu a všem spo­lu­žá­kům vyprá­věl dech berou­cí děj. I pro­to pro mě bylo milým pře­kva­pe­ním, že se Akta X vra­cí na obra­zov­ky s novou, desá­tou mini­sé­rií. Samozřejmě jsem se těši­la a byla zvě­da­vá, jest­li ve mně nové díly zane­cha­jí stej­ný dojem nebo ale­spoň nos­tal­gic­ky při­po­me­nou prv­ní řady.

Připravila jsem se zhléd­nu­tím něko­li­ka původ­ních dílů napříč séri­e­mi, abych se tře­ba neztrá­ce­la v ději, kdy­by nava­zo­val. Takže jaký je můj ver­dikt na kon­ci šes­té epi­zo­dy? Velké zkla­má­ní, mož­ná až vel­ké, nud­né zkla­má­ní. Ale vez­mě­me to postup­ně. První díl s10e01 My Struggle z pera otce Akt X Chrise Cartera je hlav­ním důvo­dem, proč jsem k hod­no­ce­ní při­da­la slo­vo nuda. Když pomi­nu okouz­le­ní tím, že feno­mén je zpát­ky dokon­ce s původ­ní­mi her­ci, bylo to utla­cha­né, zdlou­ha­vé, nic neří­ka­jí­cí popře­ní před­cho­zích sérií se sna­hou vnu­tit nám něja­ké emo­ce skr­ze Williama, syna Scully a Muldera.

AktaX02Do s10e02 Founred’s Mutation už James Wong doká­zal vlo­žit i sku­teč­né emo­ce. Epizoda byla ponu­rá a byla ve srov­ná­ní s před­cho­zí vel­mi pří­jem­ným pře­kva­pe­ním. Řekla bych, že jde o jedi­ný díl série, kde jsem vylo­že­ně neob­ra­ce­la oči v sloup při zmín­ce Williama. Jen si pod­le mého moh­li tvůr­ci odpus­tit ty sno­vé pasá­že o něm.

Epizoda s10e03 – Mulder & Scully Meet the Were-Monster byla zába­va. Darin Morgan před­ve­dl oprav­du vtip­ný kou­sek, kte­rý vlast­ně s ostat­ní­mi epi­zo­da­mi nemá nic spo­leč­né­ho, a tak ho v rám­ci série snad ani nechci hod­no­tit. Nicméně kdy­by se tvůr­ci roz­hod­li vytvo­řit nový, paro­dic­ký seri­ál, asi bych byla jeho věr­ným divá­kem.

Přelomila se dru­há polo­vi­na série a už to šlo jen z kop­ce. V s10E04 – Home Again při­šel Glen Morgan s námě­tem, kte­rý měl sku­teč­ný poten­ci­ál. Hlavní mon­strum, muž s náplas­tí na nose, bylo takřka doko­na­lé, ale bohu­žel mu nikdo nedal pro­stor. Ten si vza­la nemoc­nič­ní linie, kte­rá měla být emo­tiv­ní, ale neby­la a pro mě osob­ně zna­me­na­la jedi­né – Williama, a tudíž dal­ší opět oči v sloup. A s10E05 – Babylon bych shr­nu­la otáz­kou, zda už si z nás Chris Carter oprav­du dělá legra­ci a zkou­ší, co všech­no divák vydr­ží.

AktaX03I přes zne­chu­ce­ní pátým dílem jsem nako­nec (mini) sérii dokou­ka­la. Bohužel se posled­ním dílem můj nega­tiv­ní názor jen umoc­nil. I přes 1 cel­kem vyda­ře­ný díl (a Mulder & Scully Meet the Were-Monster, kte­rý nepo­čí­tám) si mys­lím, že měli tvůr­ci nechat Akta X radě­ji spát. Přesto, že se nás Carter sna­žil nedo­ře­še­ným pří­pa­dem nala­dit na dal­ší série, u mě to ani tro­chu nefun­gu­je. Je mi totiž jas­né, že Mulder pře­ži­je (stej­ně jako vždyc­ky) a to, na co se nás tvůr­ci sna­ži­li nalá­kat nej­víc, tedy hle­dá­ní Williama, mě ani tro­chu neza­jí­má. Oceňuji návrat seri­á­lu spíš jako oprav­du dobrou rekla­mu her­cům a hlav­ně původ­ním deví­ti séri­ím.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42397 s | počet dotazů: 248 | paměť: 72643 KB. | 13.04.2024 - 13:49:50