Kritiky.cz > Recenze knih > Medový domeček

Medový domeček

Meddom
Meddom
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bez medu si nedo­ká­že­me před­sta­vit voňa­vé vánoč­ní per­níč­ky, hor­ký čaj pro zahřá­tí a gur­má­ni si jej vychut­ná­va­jí po malých dáv­kách jen tak na lžič­ku. O jeho pro­duk­ci toho bylo napsá­no mno­ho a kaž­dé malé dítě ví, že nej­pil­něj­ší stvo­ře­ní na svě­tě je včel­ka. Ale co vlast­ně víme o jejím živo­tě a jak o tom doká­že­me vyprá­vět nejmen­ším? Ukázat oby­čej­ný vče­lí život se ve své kni­ze Medový dome­ček roz­hod­la Andrea Popprová a usnad­ni­la tak život rodi­čům zví­da­vých dětí.

Celou kni­hou pro­vá­zí chla­pe­ček Lukášek, kte­rý má pej­ska Žížalu a dědu, kte­rý s váš­ní vče­la­ří. Malý učed­ník by se sám rád stal vče­la­řem, ale děde­ček jej od jeho úmys­lu odra­zu­je s tím, že věc není tak jed­no­du­chá jak se zdá. Lukášek se však nechce nechat odra­dit a jed­no­ho dne mu osud při­va­ne do ces­ty včel­ku Anežku, kte­rá mu uká­že, jak to v úlu cho­dí.

Kniha je čle­ně­na do něko­lik kapi­tol, kde díky názvu není pochyb, o čem asi pojed­ná­vá. Můžeme se tak setkat s násle­du­jí­cí­mi: Kapitola plná jara a prá­še­ní, Včelí restau­ra­ce aneb o mlsá­ní, Kapitola o nek­ta­ru a vče­lím noco­vá­ní,… Mladí čte­ná­ři se nená­sil­nou for­mou sezná­mí s čin­nost­mi, kte­ré se den­ně ode­hrá­va­jí v úlu přes sběr nek­ta­ru, výro­bu medu až po výcho­vu dal­ších gene­ra­cí včet­ně vče­lí krá­lov­ny.

Malý nedo­sta­tek bohu­žel najde­me už v úvo­du kni­hy a to absen­ci obsa­hu. Sice není fatál­ní, ale čte­nář by měl vět­ší pře­hled, co a kde v kni­ze najde. Autorka zvo­li­la méně tra­dič­ní for­mu, kdy je část tex­tu psá­na kla­sic­ky, část v jed­not­li­vých okén­kách a sem tam je na pro­stří­dá­ní vlo­že­na strán­ka s drob­ným úko­lem, kde mají děti počí­tat, prs­tem obta­ho­vat lin­ku, číst s obráz­ky,… Pro mlad­ší děti jsou tyto změ­ny spí­še zpes­t­ře­ním, pro­to­že nejsou schop­ny se sou­stře­dit del­ší dobu na jeden sou­vis­lý tok tex­tu. A v tom­to pří­pa­dě se jed­ná o text nabi­tý infor­ma­ce­mi a kaž­dá strán­ka při­ná­ší dítě­ti něco nové­ho a ruku na srd­ce, mož­ná se nako­nec při­u­čí­me i my dospě­lí.

Na závěr Andrea Popprová zařa­di­la malý „pra­cov­ní sešit“ a vystři­ho­ván­ky. Pracovní sešit obsa­hu­je kla­sic­ké úko­ly tajen­kou počí­na­je a vybar­vo­vá­ním kon­če, ale roz­pa­ky budí pou­ži­tý papír, kte­rý je stej­ně kří­do­vě lesk­lý jako zby­tek kni­hy a kaž­dý z nás pře­ce učí děti, že do kni­hy se nepí­še a nekres­lí. Vystřihovánky Lukáška a včel­ky Anežky jsou nao­pak vytiš­tě­ny na mat­ném papí­ru a zře­tel­ně odli­še­né od dal­ší­ho obsa­hu kni­hy. Malá piha na krá­se jinak vel­mi pove­de­né kni­hy Medový dome­ček, kte­rá navíc ukrý­vá krás­né ilu­stra­ce laho­dí­cí kaž­dé­mu dět­ské­mu oku.

Název kni­hy               Medový dome­ček

Autor                          Andrea Popprová

Nakladatelství            Mladá fron­ta

Místo vydá­ní              Praha

Rok vydá­ní                 2023

Vydání (1., 2. atd.)     1.

Počet stran                  83

ISBN/EAN                 978-80-204-6144-5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36579 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71549 KB. | 24.06.2024 - 03:12:21