Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Marek Wollner opouští Českou televizi

Marek Wollner opouští Českou televizi

Foto: Lasy / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
Foto: Lasy / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Marek Wollner se v redak­ci zpra­vo­daj­ství České tele­vi­ze skvě­le uplat­nil jako inves­ti­ga­tiv­ní novi­nář. Dosáhl toho díky vzá­jem­né­mu poro­zu­mě­ní se svý­mi kole­gy; ten­to krok je nároč­ný pro obě stra­ny. Česká tele­vi­ze věří, že Marek Wollner je jed­ním z nej­lep­ších novi­ná­řů v zemi. Jeho 17 let prá­ce ved­lo k tomu, že Reportéři ČT byli uzná­vá­ni jako důvě­ry­hod­ný pořad, kte­rý odha­lu­je nová téma­ta a závaž­ná spo­le­čen­ská téma­ta.

Česká tele­vi­ze má odpo­věd­nost za vytvá­ře­ní pra­cov­ní­ho pro­stře­dí, kte­ré je ohle­du­pl­né a pozi­tiv­ní pro všech­ny zaměst­nan­ce. Je to pro­to, že inten­ziv­ní pra­cov­ní pro­stře­dí při­ro­ze­ně způ­so­bu­je napě­tí na pra­co­viš­ti. Česká tele­vi­ze se při tvor­bě pořa­du musí řídit povin­nost­mi, kte­ré jim dáva­jí lidé, kte­ří je nají­ma­jí.

Mark Wollner v sou­čas­né době nemá žád­né důka­zy o pro­vi­ně­ní; obě stra­ny se však domní­va­jí, že je nej­lep­ší spo­lu­prá­ci ukon­čit, aby nedo­šlo k dal­ší­mu poško­ze­ní důvě­ry­hod­nos­ti ČT.

Česká tele­vi­ze bude i nadá­le posky­to­vat hloub­ko­vé zpra­vo­daj­ství a zpra­vo­daj­ství s vyso­kou pri­o­ri­tou. Markova prá­ce na Reportérů, Černých ovcích a pořa­du Bilance toho byla ukáz­ko­vým pří­kla­dem.


  • Zdroj: Česká tele­vi­ze
  • Foto: Lasy / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41898 s | počet dotazů: 244 | paměť: 72358 KB. | 22.05.2024 - 15:51:46