Kritiky.cz > Domácí rady > Máte rádi brambory? Pozor na jejich úpravu, radí vědci

Máte rádi brambory? Pozor na jejich úpravu, radí vědci

brambory 3 resize 1373678246 0109af7a 427x240
brambory 3 resize 1373678246 0109af7a 427x240
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

U lidí, kte­ří jedí sma­že­né bram­bo­ry dva­krát nebo více­krát týd­ně, exis­tu­je dvoj­ná­sob­né rizi­ko před­čas­né­ho úmr­tí ve srov­ná­ní s těmi, kte­ří se jim spí­še vyhý­ba­jí, uká­za­la nedáv­ná stu­die zve­řej­ně­ná v časo­pi­se American Journal of Clinical Nutrition. „Spotřeba sma­že­ných bram­bor se zvy­šu­je po celém svě­tě,“ varo­val dok­tor Nicola Veronese, vedou­cí autor stu­die a vědec z National Research Council v ital­ské Padově.

V roce 2014 Američané pod­le CNN spo­tře­bo­va­li téměř 51 kilo­gra­mů bram­bor na oso­bu. Z toho­to cel­ko­vé­ho počtu tvo­ři­ly 15 kilo­gra­mů čer­stvé bram­bo­ry a 36 kilo­gra­mů pře­dem zpra­co­va­né bram­bo­ry. Podle ame­ric­ké­ho minis­ter­stva země­děl­ství tvo­ří vět­ši­nu zpra­co­va­ných bram­bor, kte­ré Američané jedí, hra­nol­ky.

Veronese a jeho kole­go­vé sle­do­va­li 4,440 lidí ve věku 45 až 79 let po dobu osmi let kvů­li stu­diu oste­o­ar­tró­zy. Výzkumný tým se ale nako­nec roz­ho­dl změ­nit téma a podí­vat se na spo­tře­bu bram­bor. I přes­to, že vět­ši­na z nás před­po­klá­dá, že sma­že­né bram­bo­ry mohou být nezdra­vé, exis­tu­je jen „vel­mi ome­ze­né“ množ­ství vědec­kých úda­jů o této pro­ble­ma­ti­ce, vysvět­lu­je Veronese.

Vědci pro­to roz­dě­li­li účast­ní­ky stu­die do pod­sku­pin pod­le toho, jak čas­to jedí bram­bo­ry. V prů­bě­hu osmi let cel­kem 236 účast­ní­ků zemře­lo. Díky ana­lý­ze dat pro kaž­dou sku­pi­nu Veronese a jeho tým zjis­ti­li, že u těch, kte­ří jed­li sma­že­né bram­bo­ry dva­krát až tři­krát týd­ně se zdvoj­ná­so­bi­la šan­ce před­čas­né­ho úmr­tí ve srov­ná­ní s těmi, kte­ří nejed­li žád­né sma­že­né bram­bo­ry.

Pod hla­vič­kou „sma­že­né bram­bo­ry, hra­nol­ky, bram­bo­ro­vé lupín­ky“ jsou zahr­nu­ty veš­ke­ré dal­ší pří­pra­vy bram­bor vyža­du­jí­cí fri­té­zu či sma­že­ní, vysvět­lu­je Veronese. Věk nebo pohla­ví účast­ní­ků neo­vliv­ni­lo výsle­dek, ale data uká­za­la, muži a mlad­ší účast­ní­ci s vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí jedí sma­že­ná jíd­la než ženy a star­ší účast­ní­ci výzku­mu.

Studie byla zalo­že­na na pozo­ro­vá­ní, což zna­me­ná, že výzkum­ní­ci jed­no­du­še sle­do­va­li cho­vá­ní urči­té sku­pi­ny lidí a našli spo­ji­tost mezi jed­ním cho­vá­ním – tedy jede­ním sma­že­ných bram­bor - a dal­ším fak­to­rem - před­čas­nou smr­tí. Vzhledem k tomu, že jde o pozo­ro­va­cí stu­dii, Veronese a jeho spo­lu­au­to­ři upo­zor­ňu­jí, že nelze říci, že jede­ní sma­že­ných bram­bor pří­mo způ­so­bu­je před­čas­nou smrt - to by totiž vyža­do­va­lo dal­ší výzkum.

„I když se jed­ná o observač­ní stu­dii, jsme pře­svěd­če­ni, že kuchyň­ský olej, boha­tý na trans-tuky, je důle­ži­tým fak­to­rem při vysvět­lo­vá­ní úmrt­nos­ti u těch, kte­ří jedí více bram­bor,“ řekl Veronese. Dodal, že roli v před­čas­né smr­ti těch, kte­ří jed­li dvě nebo více por­cí hra­nol­ků kaž­dý týden, mohou hrát také „dal­ší důle­ži­té fak­to­ry“, včet­ně obe­zi­ty, seda­vé­ho způ­so­bu živo­ta a poží­vá­ní vel­ké­ho množ­ství soli.

John Keeling z Národní bram­bo­ro­vé rady také řekl, že „stu­die není rele­vant­ní pro běž­nou popu­la­ci“, pro­to­že úda­je byly shro­máž­dě­ny pro stu­dii oste­o­ar­tró­zy a obsa­hu­je pou­ze paci­en­ty s artri­ti­dou. „Brambory jsou ze své pod­sta­ty vel­mi zdra­vá zele­ni­na,“ řekl Keeling. Středně vel­ký bram­bor pod­le něj obsa­hu­je 110 kalo­rií, nemá žád­ný tuk, žád­ný sodík, žád­ný cho­leste­rol, posky­tu­je téměř tře­ti­nu den­ní dáv­ky vita­mí­nu C a také dras­lík. Na zákla­dě úda­jů ve stu­dii Keeling také uve­dl, že „je do znač­né míry pře­hna­né tvr­dit, že sma­že­né bram­bo­ry, nebo jaké­ko­liv jiné for­my bram­bor, jsou nezdra­vé.“

Susanna Larssonová, docent­ka na Ústavu envi­ron­men­tál­ní medi­cí­ny Karolinska Institutet ve Stockholmu, pozna­me­na­la, že nová stu­die nepo­sky­tu­je „žád­ný důkaz“, že spo­tře­ba bram­bor sama o sobě může zvý­šit rizi­ko před­čas­né­ho úmr­tí. „Spotřeba sma­že­ných bram­bor může být uka­za­te­lem méně zdra­vé­ho (západ­ní­ho) diet­ní­ho vzo­ru, kte­rý je spo­jen se zvý­še­nou mor­ta­li­tou,“ říká Larssonová, kte­rá rov­něž pro­ved­la stu­dii o spo­tře­bě bram­bor. Její stu­die ale neob­je­vi­la zvý­še­né rizi­ko kar­di­o­vasku­lár­ních one­moc­ně­ní spo­je­ných s jede­ním bram­bo­ry.

Podle die­te­tič­ky Stephanie Schiffové může poten­ci­ál­ní nebez­pe­čí při kon­zu­ma­ci sma­že­ných potra­vin obsa­hu­jí­cích škrob před­sta­vo­vat akry­la­mid, kte­rý vzni­ká, když jsou škro­bo­vé potra­vi­ny jako bram­bo­ry sma­že­né či peče­né při vyso­ké tep­lo­tě. S tím spo­je­ný pro­ces hněd­nu­tí je vlast­ně reak­ce, kte­rá pro­du­ku­je tuto che­mic­kou lát­ku. Bylo už pro­ká­zá­no, že akry­la­mid způ­so­bu­je rako­vi­nu u labo­ra­tor­ních zví­řat a je pova­žo­ván za toxic­ký i pro člo­vě­ka, vysvět­lu­je Schiffová. Akrylamid je také poten­ci­ál­ní pří­či­na rako­vi­ny, doda­la.


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,05622 s | počet dotazů: 270 | paměť: 69432 KB. | 06.12.2023 - 08:10:11