Kritiky.cz > Festivaly > Herec Mark Gattis přijede na letošní Febiofest

Herec Mark Gattis přijede na letošní Febiofest

Mark Gatiss LR 1
Mark Gatiss LR 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Herec a komik Mark Gatiss, před­sta­vi­tel bra­t­ra Sherlocka Holmese Mycrofta ze seri­á­lu Sherlock, při­je­de do Prahy na prv­ní dny fes­ti­va­lu. V pátek 16. břez­na před­sta­ví na Febiofestu svůj osmi­díl­ný seri­ál Queers.

Britská hvězda BBC Mark Gatiss, kte­rý se obje­vil také napří­klad jako Tycho Nestoris v seri­á­lu Hra o trů­ny, Prince Regent v seri­á­lu Taboo, najde­te ho i v seri­á­lu Hercule Poirot, ve fil­mu Woodyho Allena Match Point či v rema­ku kul­tov­ní­ho seri­á­lu Randall a Hopkirk, je ale také vel­mi úspěš­ný scé­náris­ta, reži­sér a pro­du­cent. Podstatnou část jeho sce­náris­tic­ké kari­é­ry zabí­rá prá­vě seri­ál Sherlock, kte­rý také kopro­du­ku­je, a jeho dal­ší život­ní i sce­náris­tic­kou váš­ní je seri­ál Doktor Who.

Sekce Queer Now

V rám­ci oblí­be­né fes­ti­va­lo­vé sek­ce  Queer Now před­sta­ví Mark Gatiss v čes­ké pre­mi­é­ře osmi­díl­nou mini­sé­rii tele­vi­ze BBC Queers. Jde o osm pří­bě­hů z brit­ských queer dějin ztvár­ně­ných výraz­ný­mi brit­ský­mi her­ci a queer osob­nost­mi jako je Ben Whishaw, Russell Tovey nebo Alan Cumming.

Ve výbě­ru těch nej­za­jí­ma­věj­ších titu­lů loň­ské queer kine­ma­to­gra­fie se na fes­ti­va­lu obje­ví také napří­klad aktu­ál­ní kan­di­dát na Oscara, let­ní roman­ce Dej mi své jmé­no ital­ské­ho reži­sé­ra Luca Guadagnina či Neposlušnost stou­pa­jí­cí reži­sér­ské hvězdy z Chile Sebastiána Lelia, pří­běh zaká­za­né lás­ky v orto­dox­ní židov­ské komu­ni­tě s Rachel Weisz a Rachel McAdams v hlav­ních rolích. V čes­ké pre­mi­é­ře se před­sta­ví také Marvin fran­couz­ské reži­sér­ky Anne Fontaine, kde titul­ní­ho hrdi­nu dopro­vá­zí Isabelle Huppert, hra­jí­cí samu sebe.

České fil­my na fes­ti­va­lu

Na Febiofestu ani letos nechy­bí čes­ké či česko-slovenské fil­my. Diváci se mohou těšit napří­klad na sní­mek Tlumočník s Jiřím Menzelem a Peterem Simonischkem v režii Martina Šulíka či doku­ment o pří­ro­dě Planeta Česko Mariána Poláka. S vel­kým oče­ká­vá­ním bude uve­den i doku­men­tár­ní sní­mek o ame­ric­kých fil­ma­řích Martinu a Ose Johnsonových reži­sé­ra Jana Svatoše s názvem Archa svě­tel a stí­nů.

Ve svě­to­vé pre­mi­é­ře se na fes­ti­va­lu před­sta­ví také dra­ma Do vět­ru Sofie Šustkové s Vladimírem Polívkou, Jenovéfou Bokovou a Matyášem Řezníčkem v hlav­ních rolích. Jde o gene­rač­ní výpo­věď, neob­vyk­lý milost­ný troj­ú­hel­ník, pří­běh tří mla­dých lidí ode­hrá­va­jí­cí se na pla­chet­ni­ci při plav­bě kolem řec­kých ost­ro­vů.

Další pre­mi­é­rou je krát­ký film s názvem Neptun reži­sér­ky Adély Babanové, jenž vychá­zí ze sku­teč­ných udá­los­tí z roku 1964, kdy StB popr­vé vyu­ži­la tele­viz­ní vysí­lá­ní k mysti­fi­kač­ní kam­pa­ni pro­ti západ­ní­mu Německu. Krabice s údaj­ný­mi taj­ný­mi nacis­tic­ký­mi doku­men­ty ukry­la do jeze­ra, kde je obje­vi­li potá­pě­či s kame­rou…

Světovou pre­mi­é­ru na fes­ti­va­lu bude mít také doku­men­tár­ní sní­mek reži­sé­ra Jana Strejcovského Komplex Epopeje o Muchově sou­bo­ru plá­ten Slovanská epo­pej na tour po Japonsku. Během puto­vá­ní dva­ce­ti vel­ko­for­má­to­vých obra­zů reži­sér zkou­má roz­po­ru­pl­né vní­má­ní odka­zu Alfonse Muchy.

Festivalový stan na Václaváku

U pří­le­ži­tos­ti oslav 25 let exis­ten­ce roz­ší­ří Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Praha – Febiofest fil­mo­vý dopro­vod­ný pro­gram mimo tra­dič­ní kina také do veřej­né­ho pro­sto­ru. Již od 9. břez­na tak bude zpří­stup­něn pří­mo na Václavském náměs­tí Festivalový stan, kte­rý nabíd­ne Pražanům i čes­kým a zahra­nič­ním turis­tům exklu­ziv­ní fil­mo­vý záži­tek.

Návštěvníci Prahy se budou moci na chví­li zasta­vit a užít si zdar­ma mno­ho zají­ma­vých fil­mů. Ve sta­nu budou pro­bí­hat den­ně od 10 do 20 hodin pro­jek­ce, jejichž roz­pis bude pří­stup­ný na webu fes­ti­va­lu, ve fes­ti­va­lo­vé mobil­ní apli­ka­ci, nebo pří­mo na mís­tě. Hlavním pro­gra­mo­vým téma­tem sta­nu bude letoš­ní 100. výro­čí zalo­že­ní Československého stá­tu. Ve spo­lu­prá­ci s Českou tele­vi­zí, FAMU, NFA a dal­ší­mi se před­sta­ví pro­gram, kte­rý reflek­tu­je ději­ny naše­ho stá­tu jak v hra­né, tak i v doku­men­tár­ní tvor­bě. (Např. návrat pre­zi­den­ta Masaryka do vlas­ti v roce 1918, komu­nis­tic­ké pře­vze­tí moci v úno­ru 1948, por­tréty komu­nis­tic­kých pre­zi­den­tů v novém seri­á­lu ČT či doku­men­tár­ní fil­my Olgy Sommerové o stu­dent­ských bou­řích v 60. a 80. letech.)

V dopo­led­ních hodi­nách bude stan pat­řit pře­de­vším dět­ským divá­kům, po poled­ni pak budou na pro­gra­mu doku­men­tár­ní, hra­né i ani­mo­va­né krát­ké stu­dent­ské fil­my. Během dne pro­jek­ce upo­zor­ní na 25. výro­čí samot­né­ho fes­ti­va­lu a při­po­me­ne nej­lep­ší momen­ty z Festivalových vte­řin či nej­za­jí­ma­věj­ší roz­ho­vo­ry s naši­mi zahra­nič­ní­mi hos­ty. FAMU při­spě­la cyk­lem stu­dent­ských fil­mů býva­lých, ale i sou­čas­ných slav­ných absol­ven­tů. Podvečery budou pat­řit výbě­ru z kla­sic­kých čes­kých fil­mů, kte­ré tak před­sta­ví to nej­lep­ší, co u nás od roku 1918 až do sou­čas­nos­ti vznik­lo (např. Stavitel chrá­mu, Transport
z ráje, Starci na chme­lu, Skřivánci na niti či Rozmarné léto). Součástí večer­ních pro­jek­cí bude také doku­men­tár­ní film Jana Strejcovského Komplex Epopeje, kte­rý fes­ti­val před­sta­ví ve svě­to­vé pre­mi­é­ře.

Program je kon­ci­po­ván tak, aby byl pří­stup­ný širo­ké veřej­nos­ti, a někte­ré pro­jek­ce budou uvá­dě­ny i s ang­lic­ký­mi titul­ky, zahra­nič­ní návštěv­ní­ci Prahy tedy nezů­sta­nou ochu­ze­ni. Ve Festivalovém sta­nu divá­ci najdou také infor­ma­ce o fes­ti­va­lo­vých akre­di­ta­cích nebo novin­ky a tipy z fes­ti­va­lo­vé­ho pro­gra­mu.

www.febiofest.cz

www.facebook.com/febiofest

www.youtube.com/user/ifffebiofest

www.instagram.com/febiofest

https://twitter.com/febiofest

Fotografie zdroj : Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Praha - Febiofest s.r.o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,11960 s | počet dotazů: 272 | paměť: 72109 KB. | 13.04.2024 - 09:00:54