Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Milovník po přechodu - 70 %

Milovník po přechodu - 70 %

Milovnik
Milovnik
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Maximo žije se svou sestrou a rodi­či v malém dom­ku a je šťast­ný až do oka­mži­ku, kdy se mu při neho­dě zabi­je otec. Díky tomu má Maximo jas­no v tom, jak se bude za pár let živit. Ne jako pra­cu­jí­cí člo­věk, ale má v plá­nu se sezná­mit se star­ší boha­tou dámou, kte­ré bude dělat spo­leč­nost, ať už jako mile­nec či man­žel, a tak bude zajiš­těn. Prostě hlav­ně nepra­co­vat, ale jen si uží­vat život za pení­ze. Uběhne pár let a Maximo si oprav­du žije tak, jak chtěl. Má boha­tou ženu, krás­ný dům, pení­ze, auťá­ky, slu­hy... Co víc si ješ­tě může přát? Ale čas je neú­pros­ný, a tak se po 25 letech man­žel­ství dosta­ne díky mla­dé­mu pro­dej­ci na uli­ci. Naštěstí má ale sest­ru a synov­ce, kte­ří ho necha­jí u sebe byd­let. Tím ale začne změ­na nejen v jejich živo­tě, ale také Maximův život nabí­rá na obrát­kách.

Scénář k fil­mu napsa­li Chris Spain s Jonem Zackem. Pro Spaina je to sce­náris­tic­ká prvo­ti­na a Zack zatím napsal scé­ná­ře k fil­mům Kocour v botách, Perfektní skó­re a Šílenci na prk­ně. Společně vsa­di­li na kome­dii, kde se hlav­ní posta­vě ze dne na den změ­ní život a v pří­pa­dě muže po pře­cho­du to může být nejen těž­ké, ale v mno­ha věcech i komic­ké. Režisérem fil­mu je Ken Marino, kte­rý má boha­té herec­ké, ale také reži­sér­ské a sce­náris­tic­ké zku­še­nos­ti (kome­die Velcí brat­ři, Můj otec je šíle­nec, ad.). I ten­to­krát si vybral scé­nář, kte­rý je kome­di­ál­ní a mohl by mít úspěch u divá­ků.

Hlavního hrdi­nu Maxima hra­je Eugenio Derbez, mexic­ký herec a komik, kte­rý nato­čil fil­my a TV seri­á­ly v ame­ric­ké a mexic­ké pro­duk­ci, pře­váž­ně kome­die. V tom­to fil­mu si jis­tě zahrál s chu­tí, pro­to­že si mohl vyzkou­šet růz­né tech­nic­ké vymo­že­nos­ti a ser­vis, kte­rý může být poskyt­nut boha­tým lidem. Zajímavostí pak je, že jeho boha­tou man­žel­ku si zahrá­la Renée Taylor, kte­rá je zná­má hlav­ně ze seri­á­lu Chůva k pohle­dá­ní, kde hrá­la mat­ku hlav­ní hrdin­ky – Silvii. Maximovu sest­ru hra­je Salma Hayek, pro kte­rou je to dal­ší film, kde zúro­či­la své herec­ké a kome­di­ál­ní vlo­hy. Mezi ní a Eugeniem fun­gu­je per­fekt­ní herec­ká sou­hra a pomy­sl­nou teč­kou na dor­tu je malý Raphael Alejandro v roli Sářina syna Huga. Sledovat Raphaela a Eugenia v jejich rolích je zábav­né a vtip­né, pro­to­že dáva­jí svým posta­vám správ­ný mexic­ký šmrnc a ener­gii.

V ori­gi­ná­le se sní­mek jme­nu­je How to Be a Latin Lover, do češ­ti­ny pře­lo­že­no jako Milovník po pře­cho­du a slo­ven­ský název je Ako se stať zla­to­ko­pom. Film se pro­mí­tá v ang­lic­kém a špa­něl­ském zně­ní s čes­ký­mi titul­ky, díky tomu při roz­ho­vo­rech a akcích hlav­ních pro­ta­go­nis­tů vynik­ne jejich tem­pe­ra­ment a náru­ži­vost.

Film má dopo­ru­če­nou pří­stup­nost od 12 let, což je odpo­ví­da­jí­cí vzhle­dem ke vtip­ným komen­tá­řům postav, dvoj­smy­sl­ným naráž­kám a mís­ty čer­né­mu humo­ru. Spojení kome­die, sexu a léta je ve fil­mu vel­mi dobrou kom­bi­na­cí, moh­la by nalá­kat divá­ky do kina. Ti se mohou těšit nejen na zná­mé i nezná­mé her­ce, ale hlav­ně na kome­dii v let­ním žáru s tro­chou ero­ti­ky a roman­ti­ky.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Podívejte se na hodnocení Milovník po přechodu na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26494 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72083 KB. | 22.04.2024 - 14:55:40