Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nadějná mladá žena - Cassie byla nadějná mladá žena…

Nadějná mladá žena - Cassie byla nadějná mladá žena…

NMZ
NMZ
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

...dokud se vše ze záhad­né­ho důvo­du nezmě­ni­lo. Zdá se, že v jejím živo­tě není nic tako­vé, jak se zdá: je děsi­vě chyt­rá, pro­vo­ka­tiv­ně maza­ná a navíc po nocích žije taj­ným dru­hým živo­tem. A neče­ka­né setká­ní Cassii nabíd­ne šan­ci napra­vit křiv­dy minu­los­ti.

Nadějná mla­dá žena AKA Promising Young Woman je celo­ve­čer­ním režij­ním a sce­náris­tic­kým debu­tem hereč­ky Emerald Fennell. Její režij­ní debut už při­tom začal sklí­zet hla­si­té ova­ce a od Los Angeles Film Critics Assocation už film dokon­ce obdr­žel ceny za nej­lep­ší scé­nář a nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon, kte­rý má v tom­to pří­pa­dě dle LAFCA na svě­do­mí hlav­ní hereč­ka Carey Mulligan. Celkově se ten­to film dočká­vá vel­mi pozi­tiv­ních ohla­sů, spe­ku­lu­je se, že by moh­lo jít o film, kte­rý posbí­rá pár nomi­na­cí na Oscara. Dává to do vel­ké míry i smy­sl, pro­to­že film v jis­té míře rea­gu­je na hnu­tí Me Too a vůči sexu­ál­ní­mu obtě­žo­vá­ní a zne­u­ží­vá­ní se vyhra­ňu­je vel­mi ori­gi­nál­ním a do jis­té míry svě­žím postu­pem. Jenomže sta­čí to?

Promising Young Woman v zása­dě balan­cu­je mezi žán­ry a to kon­krét­ně mezi dra­ma­tem, čer­nou kome­dií a thrille­rem. V podžán­ru fil­mů o pomstě se Nadějná mla­dá žena v jis­tých vlnách vydá­vá nety­pic­kým smě­rem a roz­hod­ně nejde o rutin­ní zále­ži­tost, kte­rá by vykrá­da­la toli­krát ohra­ná klišé. Carey Mulligan moc nemu­sím a šel jsem s tím i do toho­to fil­mu, ve finá­le mě ale pře­kva­pi­lo jak moc mi Mulligan neva­di­la a jak moc jsem si vlast­ně její herec­ký výkon užil. Ne zase tak moc, že bych řadil mezi nej­lep­ší žen­ské herec­ké výko­ny roku a uvě­do­mil si, že jsem hereč­ce celá ty léta dost mož­ná křiv­dil, přes­to ale ona není pro­blém fil­mu. Není to při­tom ani žád­ný z jejich herec­kých kole­gů, pro­to­že Alison Brie, Connie Britton, Clancy Brown, Alfred Molina, Adam Brody nebo Max Greenfield jsou též ve svých úlo­hách vel­mi dob­ří a Fennell tak má na kon­tě něko­lik vel­mi tref­ných cas­tingo­vých tref do čer­né­ho. Právě v obsa­ze­ní tak pro­blém není.

Problém osob­ně vidím prá­vě v tom tro­chu neši­kov­ném pře­ska­ko­vá­ní mezi žán­ry, kte­ré mi v pří­pa­dě Promising Young Woman nepři­jde úpl­ně ide­ál­ní. Dá se to sice omlu­vit, pro­to­že je Fennell pořád debu­tant­ka (její cameo je též vel­mi úsměv­né), přes­to ale v tomhle duchu tkví někte­ré zásad­ní pro­blémy. Především čer­ný humor dle mého názo­ru úpl­ně nefun­gu­je a díky fak­tu, že je hlav­ní téma tak cit­li­vé, vět­ši­nu času mi to vlast­ně při­šlo v jis­tém ohle­du nevkus­né. Pořád pla­tí, že Fennell si z toho­hle téma­tu neu­ta­hu­je, její záměr navíc záro­veň tkví v tom, aby se více­mé­ně obě­tí Me Too pod­po­ři­la, přes­to jsem měl ale chví­le­mi pocit, že je celá ta ini­ci­a­ti­va Fennell tak tro­chu bizard­ní a její záměr se zásad­ně míjí s výsled­kem.

Na samot­ném scé­ná­ři oce­ňu­ji prá­vě ten fakt, že se poda­ři­lo při­jít se zají­ma­vým námě­tem, kte­rý měl sku­teč­ně zadě­lá­no na poda­ře­nou zále­ži­tost. Samotné posta­vy ale nejsou kdo­ví­jak zají­ma­vé (jedi­ná čás­teč­ně zají­ma­vá je posta­va práv­ní­ka v podá­ní Alfreda Moliny) a pře­de­vším se závě­reč­ná tře­ti­na vydá tak tro­chu jiným smě­rem, než by divák čekal. Právě v tomhle ohle­du poté Fennell do jis­té míry zaris­ko­va­la v tom ohle­du, že se jí závě­reč­ný šach mat mohl razant­ně vym­stít a z mého pohle­du se prá­vě to sta­lo u závě­ru celé­ho fil­mu. A vel­mi výraz­ně mi ten závěr zka­zil do té doby vlast­ně fakt cel­kem fajn film.

Vizuální strán­ka je vel­mi pěk­ná, Benjamin Kracun si umí vyhrát s barva­mi. Opět si nemys­lím, že by šlo o vrchol­nou prá­ci ve svém obo­ru, prá­vě díky vizu­ál­ní este­ti­ce, se kte­rou se navíc násled­ně v něko­li­ka zábě­rech ele­gant­ně pra­cu­je se na to celé hez­ky kou­ká a doka­zu­je to, že v zárod­ku je zadě­lá­no na sku­teč­ně paměti­hod­ný film. Soundtrack Anthonyho B. Willise též fun­gu­je, tak jak by měl a sku­teč­ně nejde o film, kte­rý by nefun­go­val kvů­li neschop­nos­ti tvůr­čí­ho týmu. Nefunguje jen díky fak­tu, že mu pře­ska­ko­vá­ní mezi žán­ry do jis­té míry podrá­ží nohy a že se to celé v závě­ru roz­pad­ne jako dome­ček z karet. A upřím­ně mě to mrzí, pro­to­že jsem byl vlast­ně do dru­hé tře­ti­ny více­mé­ně spo­ko­jen.

Spousta lidí už teď shle­dá­vá Promising Young Woman jako film, kte­rý by se měl dočkat mno­ha dis­ku­zí, roz­bo­rů a pře­de­vším uzná­ní. A za sebe to zrov­na u toho­hle fil­mu kdo­ví­jak nevi­dím. Cením to v někte­rých aspek­tech, her­ci jsou fajn, vizu­ál­ně to půso­bí pěk­ně a Toxic zahra­ný na kon­tra­bas je feno­me­nál­ní sly­šet. Jde ale o film, kte­rý záro­veň trai­le­rem vyzra­dil, co mohl a ve finá­le sice doká­zal v mno­ha aspek­tech zaujmout, záro­veň ale pochy­bu­ji nad tím, že se z toho sku­teč­ně časem vyros­te něja­ká kla­si­ka. I kdy­by se tomu tak ale sta­lo, zrov­na u toho­hle fil­mu mě to štvát vlast­ně nebu­de. Toho front­run­ne­ra na Oscary v tom ale nevi­dím a vlast­ně mě ve finá­le nej­víc mrzí, že Fennell neu­trh­la ze řetě­zu pořád­ně a nedo­ra­zi­lo něco, co by defi­ni­tiv­ně doda­lo důvod, kvů­li kte­ré­mu by se na film mělo pama­to­vat. Žádný výraz­ný totiž sku­teč­ně neshle­dá­vám. Na příští film Fennell ale budu mini­mál­ně zvě­dav.

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Photo © Focus Features


Podívejte se na hodnocení Nadějná mladá žena na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40978 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71591 KB. | 23.06.2024 - 06:16:48