Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Národní třída – Recenze – 40%

Národní třída – Recenze – 40%

recenzefilmuNC3A1rodnC3ADtC599C3ADda
recenzefilmuNC3A1rodnC3ADtC599C3ADda
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Za vzni­kem čes­ké­ho dra­ma­tu Národní tří­da sto­jí povíd­ka spi­so­va­te­le Jaroslava Rudiše, pod­le níž vznik­la v roce 2012 diva­del­ní hra, jejíž text Jaroslav Rudiš poz­dě­ji pře­psal do stej­no­jmen­né kni­hy. Jejím hrdi­nou je téměř pade­sá­ti­le­tý ranař pře­zdí­va­ný „Vandam“, kte­rý byd­lí sám v pane­lá­ko­vém bytě na okra­ji Prahy, přes den natí­rá stře­chy na síd­liš­ti, veče­ry trá­ví v hos­po­dě u piva a sem tam se s někým pope­re. Filmovou ver­zi nato­čil reži­sér Štěpán Altrichter (Schmitke) a do hlav­ní role obsa­dil Hynka Čermáka, kte­rý před časem namlu­vil Národní tří­du jako audi­ok­ni­hu.
 
Národní třída – Recenze
© Falcon / Jan Hromádko


Název fil­mu se pojí s tím, že Vandam byl pří­to­men v Praze na Národní tří­dě v roce 1989, když vrcho­li­la Sametová revo­lu­ce a všich­ni s nadě­jí vzhlí­že­li k lep­ším zítř­kům. Nový režim ale Vandamovi o nic snaz­ší a barev­něj­ší budouc­nost nepo­sky­tl, a tak se z něj stal věč­ně nespo­ko­je­ný a frustro­va­ný rýpal a rváč, co sha­zu­je vinu za vlast­ní neú­spě­chy na dru­hé a na nešťast­né okol­nos­ti a svou zlost si vybí­jí při pěst­ních potyč­kách, kte­ré sám ini­ciu­je a aktiv­ně vyhle­dá­vá. Pracuje za mrzkou mzdu, run­da paná­ků se šta­m­gas­ty v síd­lišt­ní puty­ce, kde se skan­du­je „Čechy Čechům!“, pro něj před­sta­vu­je vrchol spo­le­čen­ské­ho živo­ta, bohat­ší lidi pova­žu­je za bez­cha­rak­ter­ní kapi­ta­lis­tic­ké zapro­dan­ce a taky je doce­la xeno­fob, tak­že když si k němu v jídel­ně sed­ne ke sto­lu cizi­nec, tak ho div nevy­ko­pe zpát­ky za hra­ni­ce.
Snímek by se při­tom zřej­mě k posta­vě hlav­ní­ho hrdi­ny a k jeho jed­ná­ní rád sta­věl kri­tic­ky, ve výsled­ku jej ale spíš legi­ti­mi­zu­je a ospra­vedl­ňu­je, a to i v momen­tech, kdy bez­dů­vod­ně úto­čí na lidi, spros­tě něko­mu nadá­vá či rov­nou vyhro­žu­je, pří­pad­ně se dokon­ce dopouš­tí něja­ké kri­mi­nál­ní čin­nos­ti. Je totiž natá­čen z jeho per­spek­ti­vy a navíc je čas­to dopro­vá­zen jeho ublí­že­ným vypra­věč­ským komen­tá­řem, při­čemž ved­lej­ší posta­vy kolem něj sta­ví buď do pozi­ce podob­ně zkra­cho­va­lých exis­ten­cí jako on, nebo nesym­pa­tic­ky sty­li­zo­va­ných kari­ka­tur. V pod­sta­tě film navá­dí divá­ky k při­je­tí sta­no­vis­ka, že Vandam je oběť okol­nos­tí, kte­rá má pro své cho­vá­ní urči­té důvo­dy, a že ti, na něž úto­čí, si o to stej­ně kole­do­va­li a vlast­ně si to i de fac­to zaslou­ži­li.
Národní třída – Recenze

Jakkoli s Vandamem sym­pa­ti­zo­vat je kaž­do­pád­ně i tak poměr­ně obtíž­né, a aby se vám to poda­ři­lo, tak musí­te mít prav­dě­po­dob­ně podob­ný život­ní styl, podob­né názo­ry, podob­ný osud, nebo ale­spoň podob­ný náhled na svět jako on – a film vás v tom ako­rát ješ­tě utvr­dí. Pokud s ním však nic z toho nesdí­lí­te, pak vás film pou­ze sezná­mí s tím, že i tako­ví lidé v čes­ké spo­leč­nos­ti žijí (což ovšem není žád­ná novin­ka) a jakým způ­so­bem uva­žu­jí. A to je v pod­sta­tě celé.
Nic víc ve fil­mu Národní tří­daani najít nelze. Příběh je veli­ce jed­no­du­chý – Vandam neú­spěš­ně nad­bí­há hos­pod­ské, kte­rá je zadlu­že­ná a hro­zí jí ode­brá­ní pod­ni­ku, načež se v tom Vandam roz­hod­ne anga­žo­vat, leč niče­ho zásad­ní­ho dosáh­ne a film skon­čí. Humorných scén nebo poku­sů o vtip­né hláš­ky tu pár je, ale daly by se spo­čí­tat na prs­tech jed­né ruky (když nepo­čí­tá­te vul­ga­rismy, jež lze samy o sobě za vtip­né pova­žo­vat těž­ko. Žádné vel­ké dra­ma se tu neskrý­vá, jen neu­ti­še­ná atmo­sfé­ra šedi­vé­ho síd­liš­tě a zašlé hos­po­dy s otrav­ně hale­ka­jí­cí­mi piva­ři. O čes­ké ději­ny a his­to­ric­ké udá­los­ti z posled­ních něko­li­ka dese­ti­le­tí, jež for­mo­va­ly sou­čas­ný čes­ký národ a smýš­le­ní lidí v něm, se film sice let­mo otí­rá, ale bohu­žel zůsta­lo jen u toho otí­rá­ní, při­čemž je znát, že před­lo­ha (diva­del­ní hra i kni­ha) je prav­dě­po­dob­ně pod­stat­ně kom­plex­něj­ší.
Národní třída – Recenze

Ocenit tak lze v pod­sta­tě ako­rát herec­ký výkon Hynka Čermáka, kte­rý se vidi­tel­ně sna­ží, nicmé­ně s tím, že jeho posta­va je vyši­nu­tý, nevy­zpy­ta­tel­ný šíle­nec, s nímž bys­te těž­ko chtě­li trá­vit čas v jed­né míst­nos­ti, stej­ně nic nezmů­že (ani ten vypra­věč­ský komen­tář moc nepo­má­há). Herci ve ved­lej­ších rolích jsou také mís­ty pozo­ru­hod­ní (Jan Cina jako Vandamův mlad­ší kole­ga a kama­rád, Kateřina Janečková jako hos­pod­ská) a v řadě ohle­dů je Národní tří­da i doce­la sluš­ně reží­ro­va­ná (obraz, zvuk, rea­li­za­ce kon­krét­ních scén…), byť vypa­dá spíš jako film nato­če­ný před něja­ký­mi dese­ti až dva­ce­ti lety (což ale mohl být tvůr­čí záměr).
Celkově je však Národní tří­daspíš dia­gnó­za urči­té­ho lid­ské­ho typu než film. Působí dojmem, jako by chtě­la pro­mlou­vat hla­sem těch, kte­ří nejsou spo­ko­je­ni s nasta­ve­ním sou­čas­né­ho spo­le­čen­ské­ho sys­té­mu a s živo­tem v něm a upí­na­jí se pro­to k minu­los­ti. Činí tak ale pro­střed­nic­tvím nebez­peč­né­ho a agre­siv­ní­ho násil­ní­ka, k němuž by bylo záhod­no zaujmout kri­tic­ký postoj, v čemž ovšem tvůr­ci fil­mu selhá­va­jí a nao­pak k němu při­stu­pu­jí (dost mož­ná nechtě­ně) s pocho­pe­ním a sho­ví­va­vos­tí. Výsledkem je kaž­do­pád­ně i bez ohle­du na cha­rak­ter hlav­ní­ho hrdi­ny veli­ce měl­ký film, kte­rý ako­rát popi­su­je růz­né for­my exis­ten­ci­ál­ní kri­ze a sta­ví na laci­ných ste­re­o­ty­pech, jako že sta­veb­ní deve­lo­pe­ři jsou auto­ma­tic­ky zlí, poli­caj­ti hlou­pí (v tom­to fil­mu tedy extrém­ně), že ti nej­vět­ší tvrďá­ci pak v poste­li trpí poru­chou erek­ce nebo před­čas­ným vyvr­cho­le­ním (Vandam má pro­blémy s obo­jím záro­veň) a že naštva­nou part­ner­ku spo­leh­li­vě udob­ří­te tím, že jí kou­pí­te kyt­ku. A nic moc navíc.


Podívejte se na hodnocení Národní třída na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46913 s | počet dotazů: 247 | paměť: 72265 KB. | 18.05.2024 - 08:08:33