Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Pohádka pro dospělé to je pátý díl Ramba - Rambo: Poslední krev

Pohádka pro dospělé to je pátý díl Ramba - Rambo: Poslední krev

RamboPosledniKrev
RamboPosledniKrev
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

John Rambo v herec­kém obsa­ze­ní – Sylvestr Stallon se vra­cí k blíz­kým, dob­rým lidem. Na ran­či v Arizoně vycho­vá­vá jako svo­ji dce­ru dív­ku, kte­rá je v nejas­ném pří­bu­zen­ském pomě­ru k hlav­ní posta­vě. Matka dív­ky kdy­si zemře­la a otec pone­chal dce­ru na vycho­vá­ní její babič­ce, kte­ré John Rambo pomá­há s výcho­vou. Až na depre­siv­ní před­sta­vy z bojo­vé minu­los­ti Ramba pro­bí­há život na osa­mě­lé used­los­ti poklid­ně. Napětí při­chá­zí ve chví­li, kdy se dív­ka vydá­vá za svo­ji kama­rád­kou do Mexika, kde žije její otec.

John Rambo ji varu­je před tou­to ces­tou, ale násle­du­jí­cí před­ví­da­ný sled obra­zů, kdy je une­se­na mafií a má být poslé­ze pro­dá­na, pro­bí­há ve sty­lu pěst­ních sou­bo­jů s napa­de­ním Ramba, kte­rý obje­vu­je dív­ku v děsi­vém pro­stře­dí obchod­ní­ků s bílým masem, kuli­sách vra­žed­né dro­go­vé atmo­sfé­ry a děsi­vých poty­ček. Porážka Ramba, kte­rý sice našel, co hle­dal, pokra­ču­je zázrač­ným vylé­če­ním u novi­nář­ky, kte­rá kdy­si pro­šla podob­nou trp­kou, bolest­nou zku­še­nos­tí stře­tu s mafií. Po pře­kva­pi­vém uzdra­ve­ní je Rambo roz­hod­nu­tý zachrá­nit svo­ji scho­van­ku, což se sice poda­ří, avšak dív­ka na zpá­teč­ní ces­tě náh­le umí­rá. Chybí vysvět­le­ní proč, vinou pro­ži­té­ho trau­ma­tu usu­zu­je divák ?A tady vrcho­lí dal­ší část fil­mu, kte­rá pře­chá­zí v akč­ní scé­nu msty.

Ranč obklo­pe­ný gan­gs­te­ry brá­ní Rambo pomo­cí důmy­sl­ně nastra­že­ných pas­tí, pod­zem­ních cho­deb pod ran­čem, kte­ré postup­ně zlik­vi­du­jí ban­du mafie. Reflexe pro­ži­té­ho živo­ta, kon­čí jakousi očist­nou katar­zí, kdy John Rambo žijí­cí pro dru­hé, pro­šel pro­mě­nou kli­du a zrá­ní, zlo bylo po záslu­ze potresta­né, ale­spoň ve fil­mu při­chá­zí odpla­ta a svět se har­mo­ni­zu­je, tak jak to vyža­du­je řád rov­no­váhy svě­ta. Film nená­sil­ný­mi pro­střed­ky odmí­tá orga­ni­zo­va­nou pro­sti­tu­ci a dro­go­vé pro­stře­dí, což povy­šu­je jen akč­ní vyzně­ní fil­mu, navíc v osa­mo­ce­né křeh­kos­ti jedin­ce a jeho boje vůči spo­le­čen­ské­mu zlu. Podbarvující hud­ba navo­zu­je filo­so­fic­kou refle­xi, mnoh­dy i v bouř­li­vém vypě­tí bojo­vých scén.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43643 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72015 KB. | 12.04.2024 - 18:30:56