Kritiky.cz > Články autora:Honza Šorčík

Nesmiřitelní

Není mno­ho her­ců, kte­ří by svým při­ro­ze­ným cha­risma­tem doká­za­li bez jedi­né­ho slo­va vytvo­řit tajem­nou atmo­sfé­ru hod­nou pro­zkou­má­ní. Těžko bys­te hle­da­li lep­ší­ho před­sta­vi­te­le toho­to popi­su, než je Clint Eastwood. Už... Read more »

Dvanáct rozhněvaných mužů

Dobrý film má mno­ho podob, vět­ši­na z nich je již not­ně okou­ka­ná, což se čas­to při­su­zu­je tomu, že film jako řemes­lo má za sebou už poměr­ně dlou­hou his­to­rii a zkrát­ka není... Read more »

Insterstellar

Christopher Nolan je abso­lut­ní špič­ka sou­čas­né­ho fil­mař­ské­ho cechu a kaž­dý jeho nový film pro­vá­zí vel­ká oče­ká­vá­ní a nad­še­ní jeho fan­dů. Interstellar je fil­mem, kte­rý je dale­ko amb­ci­óz­něj­ším dílem než všech­no, co... Read more »

Trainspotting

A důvo­dy? Kdo potře­bu­je důvod, když má hero­in? … Boylovu kla­si­ku bych dal povin­ně pouš­tět na základ­kách, ono by to ve výsled­ku vyšlo dale­ko lev­ně­ji a při­tom úči­ně­ji než kdeja­ká pro­ti­dro­go­vá... Read more »

Pozemšťan

Tenhle podiv­ný film vás doká­že nechat zapře­mýš­let nad vše­mi dogma­ty, víra­mi a vlast­ně vším, co bere­te jako samo­zřej­most. Pozemšťan je pova­ho­vě veli­ce malý film, ať už máme na mys­li roz­po­čet,... Read more »

Raubíř Ralf

Pixar posled­ní dobou nemá tak jas­nou pozi­ci na poli ani­má­ků jako tomu bylo před časem, trpí neo­ri­gi­na­li­tou, naiv­ním dějem atd. Raubíř Ralf je veli­ce ori­gi­nál­ní, pro­stře­dí video­her je (vyjma... Read more »

Trans

Jméno Dannyho Boyla je záru­kou při­nejmen­ším vel­ké­ho oče­ká­vá­ní, v lep­ším pří­pa­dě potom kva­lit­ní podí­va­né. Ostatně to, že Boyle umí točit fil­my doká­zal neje­nom oska­ro­vým Milionářem z cha­tr­če, ale i horo­rem 28 dní poté... Read more »

Cesta

Postapokalyptická téma­ti­ka je ve fil­mu již dost dlou­ho zako­ře­ně­nou, avšak fil­ma­ři se k ní stá­le vra­ce­jí, aby ji uká­za­li v novém svět­le, nebo jako v pří­pa­dě Cesty ve svět­le stej­ném, avšak z jiné­ho... Read more »

Moon

Když se v kolon­ce žán­ru obje­ví sci-fi, málo­kdo bude oče­ká­vat, že film bude intim­ní pře­mýš­li­vou sod­nou do lid­ské duše. Moon přes­ně něčím tako­vým je. Ač se jed­ná o film ze znač­ně... Read more »

Oddělen

Jsou fil­my, od kte­rých víte, co přes­ně bys­te měli čekat, potom jsou fil­my, u kte­rých si nejste pří­mo jis­ti, o co by mělo jít, a pak jsou fil­my jako Detachment, u kte­rých nemá­te... Read more »

Ti druzí

Není mno­ho fil­mů s duchař­skou téma­ti­kou, kte­ré by stá­ly oprav­du za řeč. Na vrcho­lu toho­hle spe­ci­fic­ké­ho žán­ru se po boku Šestého smys­lu hrdě tyčí film se září­cí Nicole Kidman v hlav­ní roli.... Read more »

Coach Carter

Filmy pojed­ná­va­jí­cí o spor­tu resp. o pří­bě­zích spor­tov­ců jsou spe­ci­ál­ní ška­tul­kou, do kte­ré lze zařa­dit jen málo ze svě­to­vé tvor­by. Jedná se totiž o spe­ci­fic­ký žánr, kte­ré­ho je jako šafrá­nu na lou­ce,... Read more »

Návrat do Cold Mountain

Srdceryvné pří­běhy o lás­kou pobláz­ně­ných dvo­ji­cích jsou ve fil­mech čas­té jako pam­pe­liš­ky na les­ní lou­ce, avšak nara­zit na oprav­du kva­lit­ní roman­tic­ký biják je už prá­ce pídi­věj­ší­ho cha­rak­te­ru, kte­rá ne vždy... Read more »

Útěk do divočiny

Je mno­ho inspi­ra­tiv­ních děl v zaprá­še­ných poli­cích svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie, ale jen něko­lik z nich sku­teč­ně doká­že nadchnout-inspirovat. Útěk do divo­či­ny pat­ří do téhle vytří­be­né spo­leč­nos­ti a to napros­to po prá­vu, pro­to­že jako po zhléd­nu­tí... Read more »

Nespoutaný Django

Šílenec Tarantino po 3 letech, kdy byl zalez­lý v útro­bách Hollywoodu a peč­li­vě tam při­pra­vo­val svo­je vele­dí­lo, nyní při­vá­dí na kol­biš­tě svě­to­vé fil­mo­gra­fie dal­ší ze svých vypipla­ných děl. Tentokrát však zabrousil do řeky... Read more »

Charlieho malá tajemství

Mezi kop­ci, sto­hy, závě­je­mi a kupa­mi špí­ny, kte­ré z důvo­dů lep­ší pro­dej­nos­ti jsou řaze­ny do kate­go­rie „tee­nager­ských“ komedií(ať už s pří­vlast­kem par­ty, roman­tic­ká, nebo cra­zy), se svě­te div se dá nalez­nout také... Read more »

Hon

Ačkoliv býva­jí čas­to fil­my evrop­ské­ho půvo­du vál­co­vá­ny veli­kos­tí svých zao­ce­án­ských brat­říč­ků, tak si stá­le fil­mo­vá tvor­ba ze staré­ho kon­ti­nen­tu zacho­vá­vá inti­mi­tu, kte­rou jen stě­ží v Hollywoodu napo­do­bu­jí. Příkladem za všech­ny... Read more »

Dobrý Will Hunting

Je jen úzká sor­ta fil­mů, na kte­ré se můžu podí­vat zkrát­ka kdo­ko­liv, ať už půjde o puber­ťá­ka, nebo babič­ku, tak bude divák nad­še­ný. Good Will Hunting pat­ří do toho­to úzké­ho... Read more »

28 dní poté

Fakt, že evropští tvůr­ci jsou ve všech smě­rech z jiné­ho masa než ti za vel­kou lou­ží, je více než zře­tel­ný, ovšem jed­nou za čas se fil­ma­ři ze staré­ho kon­ti­nen­tu střet­nou... Read more »

Hlas moře

Malých vel­kých fil­mů není nikdo dost, a pro­to jsem se po zhléd­nu­tí Hlasu moře roz­ho­dl sepsat i pro vás něko­lik postře­hů o tomhle krás­ném zážit­ku. Z díl­ny Alejandra Amenábara pochá­zí už na Filmage recen­zo­va­ní... Read more »

Tři Bratři

Když jde v Čechách do kin nový film z rodin­né díl­ny Svěráků, je z toho vždyc­ky obrov­ské haló, kte­ré pře­ko­ná snad jen pří­chod dal­ší­ho Kameňáku. Typický „cimr­ma­nov­ský“ humor vytvá­ře­ný pře­de­vším Zdeňkem Svěrákem... Read more »

The Artist

Jsou fil­my, kte­ré zaujmou svým pří­bě­hem, kom­po­zi­cí, vizu­á­lem nebo pro­pra­co­va­nou psy­chi­kou postav. Potom jsou fil­my jako The Artist. Ty se vymy­ka­jí napros­to vše­mu, co je v té době zaběh­nu­té, a nelze... Read more »

Croodsovi

V posled­ních letech je jas­ný trend zvy­šo­vá­ní nabíd­ky v oblas­ti 3D ani­mo­va­ných fil­mů. Doby, kdy vál­čil o divá­ky pou­ze Pixar s Dreamworks jsou už dáv­no pryč, kina teď (v tom lep­ším pří­pa­dě) plní ani­má­ky... Read more »

Muž z oceli

Zack Snyder (autor tako­vých pecek jako Watchmen nebo 300) spo­jil svo­je síly se sou­čas­ným krá­lem Hollywoodu – Christopherem Nolanem (tri­lo­gie Temný rytíř, Dokonalý trik, Počátek), kte­rý si vzal pod tak­tov­ku... Read more »

The magic of Belle Isle

Představivost.. Ta nej­vět­ší síla, kte­rou kdy lidé měli. Neskutečně odzbro­ju­jí­cí film. Slova jako „super,pecka,mazec“ nelze pou­žít u něče­ho podob­ně krás­ný­ho. Původně mě napadlo pro srov­ná­ní Eastwoodovo Gran Torino pro srov­ná­ní,... Read more »
Stránka načtena za 3,26115 s | počet dotazů: 220 | paměť: 47129 KB. | 22.06.2024 - 16:37:12