Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Neznámá tvář vojevůdce Žižky

Neznámá tvář vojevůdce Žižky

Photo © J.B.J. Film
Photo © J.B.J. Film
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Jan Žižka se svou sku­pi­nou se odváž­ně vrhá do boje, když dosta­ne zapla­ce­no nebo je pře­svěd­čen, že jeho boj je spra­ved­li­vý. Husité jsou ješ­tě v nedo­hled­nu, ale ve spo­leč­nos­ti se stá­le něco děje. Bojuje se o moc svět­skou i cír­kev­ní. Žižka už v sobě nosí smu­tek ze smr­ti blíz­kých a nové výzvy bere tak, jak při­chá­ze­jí. Smrt může při­jít kaž­dou chví­li, přá­te­lé při­chá­ze­jí a v boji zase umí­ra­jí. Záchrana une­se­né Kateřiny však není úkol jako kaž­dý jiný. Žižka musí bojo­vat pro­ti pře­si­le a vel­mi zku­še­né­mu pro­tiv­ní­ku Torakovi, kte­rý byl jeho bojo­vým uči­te­lem. Každý slou­ží jiné­mu páno­vi, volí jiné způ­so­by boje a má i jiné cho­vá­ní vůči běž­ným lidem. Ten kdo dove­de Kateřinu ke své­mu páno­vi, ten vyhra­je.

Nový film reži­sé­ra Petra Jákla při­ná­ší jiný pohled na his­to­ric­kou posta­vu slav­né­ho voje­vůd­ce, kte­rý byl dosud vní­mán jako jeden z vůd­ců husit­ské­ho hnu­tí. Než se stal voje­vůd­cem husit­ské­ho voj­ska, před­chá­ze­lo obdo­bí, kdy byl, jako mno­ho před­sta­vi­te­lů niž­ší šlech­ty v té době, nají­mán a plnil úko­ly spo­je­né s obra­nou moc­něj­ších pánů. Boj i mocen­ské intri­ky byly v té době čas­té. Pro pří­běh odváž­né­ho Žižky nevy­chá­zel Jákl z dolo­že­né udá­los­ti, ale vlo­žil do stře­do­vě­ké­ho obdo­bí fik­tiv­ní pří­běh, kte­rý zachy­cu­je Žižku jako odváž­né­ho bojov­ní­ka s urči­tý­mi zása­da­mi a smys­lem pro čest a spra­ve­dl­nost. Setkává se stou­pen­ci myš­le­nek Jana Husa a při­dá­vá se na jejich stra­nu. Své zku­še­nos­ti a bojo­vou stra­te­gii pak Žižka uplat­ní jako jejich bojo­vý vůd­ce.

Dějová lin­ka pří­bě­hu není moc slo­ži­tá a je posta­ve­na pře­de­vším na bojo­vých scé­nách. Ty umí Jákl vymys­let, při­pra­vit i nato­čit výbor­ně. Bojuje se na cestách, v lese, v jes­ky­ni, na hradbách i ve vodě. Vždy je to boj na život a smrt, jen posled­ní z pora­že­ných si může vybrat mezi smr­tí a služ­bou nové­mu páno­vi. Postavy Žižky a jeho sou­pe­ře Toraka jsou výraz­né. Jákl si dob­ře ohlí­dal, aby všich­ni bojov­ní­ci hrá­li s nasa­ze­ním, a bojo­vé scé­ny vyzní­va­jí natu­ra­lis­tic­ky také díky výbor­né kame­ře a stři­hu. Kameraman Jesper Toffner i stři­hač Steven Rosenblum mají zku­še­nos­ti se zahra­nič­ní pro­duk­cí a na jejich prá­ci je to znát.

Celkově film vyzní­vá vel­mi dob­ře a může obstát i v zahra­ni­čí. Kostýmy, zbra­ně, loka­ce a i zahra­nič­ní her­ci dodá­va­jí fil­mu na zají­ma­vos­ti pro čes­ké a slo­ven­ské divá­ky, kte­rým je posta­va Žižky zná­má. Pro zahra­nič­ní divá­ky může být odváž­ný hrdi­na z čes­ké kot­li­ny pře­kva­pe­ním. Oceňuji také vyu­ži­tí moti­vu cho­rá­lu Kdož sú boží bojov­ní­ci, kte­rý se něko­li­krát ve fil­mu obje­ví. Philip Klein je vel­mi zku­še­ným skla­da­te­lem, jehož hud­ba zazně­la ve fil­mo­vých a tele­viz­ních pro­jek­tech pro Sony, Disney, Pixar , doká­zal s hudeb­ním moti­vem u nás zná­mé his­to­ric­ké pís­ně pra­co­vat veli­ce cit­li­vě.

Film je tech­nic­ky pro­fe­si­o­nál­ně zvlád­nu­tý. Má však jed­no­du­chou dějo­vou lin­ku a dia­lo­gy nejsou jeho sil­nou strán­kou. Některé sym­bo­ly mar­nos­ti a smr­ti při­po­mí­na­jí jiné fil­my, ale to jsou drob­nos­ti, kte­ré lze pře­jít, pro­to­že nejsou nijak pod­stat­né. Krkavce, čer­vy i lva bych klid­ně ože­le­la. Ze zví­ře­cích her­ců však musím oce­nit koně i ty, kte­ří scé­ny s koň­mi při­pra­vo­va­li a jez­di­li.

Film se mi líbil a scé­ny plné napě­tí jsem sle­do­va­la jed­ním dechem. Co mě však dosta­lo zpět do hlou­bi divác­ké­ho křes­la, byly scé­ny, kde zůstal hlav­ní hrdi­na o samo­tě s hlav­ní žen­skou posta­vou. Nevím proč, ale tem­po fil­mu se výraz­ně zpo­ma­li­lo a napě­tí se zce­la vytra­ti­lo. Přestože se hereč­ka Sophie Lowe se hod­ně sna­ži­la a její scé­na na hradbách je pěk­ným dra­ma­tic­kým vyvr­cho­le­ním, její posta­va buď někam utí­ka­la, nebo vydě­še­ně zíra­la. A s Žižkou to také nemě­la leh­ký. Nevím proč, ale mám dojem, že si reži­sér není zce­la jis­tý se scé­na­mi, kde by měl být vyjá­d­řen cit.  Bezvadně však umí sou­bo­je, kaska­dér­ské scé­ny a dáv­ko­vá­ní napě­ní!

Dvouhodinový his­to­ric­ký film Jan Žižka je v kinech od 8. září, a to ve dvou jazy­ko­vých ver­zích – v ori­gi­ná­le s titul­ky nebo s čes­kým dabin­gem. Původně je film určen divá­kům od 15 let a v někte­rá kina uvá­dí ver­zi pří­stup­nou pro divá­ky od 12 let.

Hodnotím: 70 %


Podívejte se na hodnocení Neznámá tvář na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,20658 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71715 KB. | 23.06.2024 - 04:05:42