Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Jan Žižka představí i německé hvězdy

Jan Žižka představí i německé hvězdy

word image 5
word image 5
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už čtvr­tý týden pokra­ču­je reži­sér a pro­du­cent Petr Jákl v natá­če­ní his­to­ric­ké­ho vel­ko­fil­mu Jan Žižka. Vedle hvězd­ných her­ců Michaela Caina či Bena Fostera odha­lil již něko­lik dal­ších zají­ma­vých jmen v obsa­ze­ní, stá­le si však nechá­vá pár es v ruká­vu. Ve sku­pi­ně nej­bliž­ších bojov­ní­ků Žižky tak najde­me kro­mě Tila Schweigera napří­klad dal­ší dvě němec­ké hvězdy.

Nepřehlédnutelným bude jis­tě Němec Werner Daehn, kte­rý hrál napří­klad ve fil­mu Valkýra po boku Toma Cruise, ve váleč­ném dra­ma­tu Nepřítel před bra­na­mi nebo v osca­ro­vé­ho fil­mu Životy těch dru­hých. S Petrem Jáklem se popr­vé setkal při natá­če­ní ame­ric­ké­ho fil­mu xXx, kde spo­lu hrá­li pro­tiv­ní­ky Vina Diesla. „Během natá­če­ní se z nás sta­li přá­te­lé. Zjistili jsme, že máme stej­né názo­ry na fil­my a věci oko­lo, “ pro­zra­dil Daehn. Jákl jej pak obsa­dil dokon­ce i do své režij­ní prvo­ti­ny, fil­mu Kajínek. „Jan Žižka je dal­ší moje prá­ce s Petrem. Vždycky je lep­ší, když se zná­te, nemu­sí­te pak tolik mlu­vit, pro­to­že víte, jak ten dru­hý rea­gu­je, jak pře­mýš­lí, všech­no je pak snaz­ší,“ vysvět­lil herec, kte­rý ztvár­ní Ulricha. „Já jsem na tomhle vyros­tl. Žil jsem v jed­nom z nej­star­ších němec­kých měst, v ovzdu­ší plném refor­má­tor­ství, husit­ství, tohle všech­no se mě dotý­ká. Můj otec byl uči­tel děje­pi­su a já obdi­vu­ju všech­ny, kdo se his­to­rii věnu­jí tře­ba natá­če­ním fil­mů. Mladé gene­ra­ci musí­me o naší his­to­rii vyprá­vět ale­spoň takhle,dodal herec, jehož posta­va také pochá­zí z Německa, a tak na plát­ně pro­ne­se i pár slov ve své mateř­šti­ně.

Neméně zná­mým her­cem ve sku­pi­ně bojov­ní­ků kolem Jana Žižky je Vinzenz Kiefer, kte­ré­ho u nás sle­du­je­me hlav­ně v nej­ú­spěš­něj­ším němec­kém akč­ním kri­mi­se­ri­á­lu Kobra 11. Hrál také ale napří­klad v thrille­ru Jason Bourne. „Moje posta­va jmé­nem Conrad se sta­rá o pení­ze. Vyjednává prá­ci a dohlí­ží, aby za ni všich­ni dosta­li zapla­ce­no. Zároveň je to tako­vý stře­do­vě­ký kra­sa­vec, zále­ží mu na tom, aby dob­ře vypa­dal a měl hod­ně peněz,“ řekl o své roli nad­še­ně pohled­ný němec­ký herec a věr­ný par­ťák Semira. „Já jsem už od dět­ství snil o tom, že se jed­nou sta­nu rytí­řem. A to se teď děje. Takovéhle role jsou důvo­dem, proč jsem se dal na herec­tví,“ vysvět­lil Vinz. „Příběh Jana Žižky je sám o sobě sil­ný a Petr Jákl navíc ví přes­ně, co od nás chce, mám rád jeho ener­gii. Můžete se ho zeptat na coko­liv a vždyc­ky zná odpo­věď. A to je pro mě jako pro her­ce důle­ži­té, potře­bu­ju reži­sé­ro­vi důvě­řo­vat. Navíc je na něm oprav­du vidět, že mu na tom zále­ží a sna­ží se to dělat na vyso­ké úrov­ni. Až je mi sko­ro líto, že v pro­sin­ci skon­čí­me,“ dodal s úsmě­vem herec.

Skupina kolem Jana Žižky je vel­mi roz­ma­ni­tá a her­ci jsou růz­ných národ­nos­tí, nicmé­ně kaž­dý má svou přes­ně vyme­ze­nou roli. „Žoldáci v té době pochá­ze­li také z růz­ných zemí, z Německa, ze Švédska, ze Španělska, Francie… Proto jsme i my posklá­da­li podob­nou par­tu, jako by si ten­krát vybral Jan Žižka. A kaž­dý z nich má svo­ji přes­ně vyme­ze­nou roli ve sku­pi­ně, stej­ně jako ten­krát,“ vysvět­li reži­sér a pro­du­cent Petr Jákl.

Štáb vel­ko­fil­mu Jana Žižky se momen­tál­ně pohy­bu­je v oko­lí Prahy, aby za pár dní opět vyra­zil natá­čet do loka­cí po celé České repub­li­ce, kde bude natá­čet až do pro­sin­ce. Do kin by měl být film Jan Žižka uve­den v roce 2020.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52477 s | počet dotazů: 276 | paměť: 71935 KB. | 23.07.2024 - 16:31:40