Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Nezvratný osud - Struhující, děsivý, promyšlený a zručně odvedený thiller, který Vám nedá vydechnout….

Nezvratný osud - Struhující, děsivý, promyšlený a zručně odvedený thiller, který Vám nedá vydechnout….

Osud
Osud
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Alex má se svou tří­dou vyra­zit na výlet do Francie. Jenže radost z návštěvy krás­né Evropské zemi mu poně­kud zne­pří­jem­ňu­je zvlášt­ní pocit. Jakási před­tu­cha. Ale to není nic neob­vyk­lé­ho. Mnoho lidí má strach z leta­del (a mimo­cho­dem, já po tom­to fil­mu ho mám také a pořád­ný). Ale přes­to do leta­dla nased­ne. Po krát­kém oka­mži­ku, ale zjis­tí, že to neměl dělat. Dojde k tech­nic­kým pro­blé­mů a leta­dlo vybuch­ne…. Alex se pro­bu­dí z děsi­vé­ho snu. Letadlo je těs­ně před star­tem. Když zjis­tí, že vše se odví­jí až nápad­ně podob­ně, jako v jeho snu, není divu, že začne pani­ka­řit. Situace se vyhro­tí tak, že ješ­tě s pěti spo­lu­žá­ky a jed­nou uči­tel­kou neod­le­tí. Nejdříve jsou někte­ří z nich roz­čí­le­ni. Až do té doby, než spat­ří jak leta­dlo vybuchu­je. Jenže Smrt nezís­ka­la všech­ny, kte­rá chtě­la a roz­hod­ně se s tím nemí­ní spo­ko­jit….

To je začá­tek pří­bě­hu. A to ori­gi­nál­ní­ho a do nejmen­ší­ho detai­lu pro­myš­le­né­ho. Musím říci, že podob­ně laze­ný thiller (mož­ná Vás napad­ne, že horor, ale já nikdy neví­te, co může být sku­teč­né, a co ne. Raději tedy zůsta­nu u ozna­če­ní thiller, což zna­me­ná, že k podob­né situ­a­ci může dojít). Scénáristé vymys­le­li něco, co si doko­na­le pohrá­vá s naši­mi ner­vy. Sedm lidí, kte­ří pře­ži­li svou „smrt“ a Smrt je nyní pro­ná­sle­du­je na kaž­dém kro­ku. Když zemře Tod, jeden z pře­ži­vších spo­lu­žá­ků a těs­ně před­tím spad­ne Alexovi do klí­na útr­žek novin s nápi­sem TOD, je jas­né, že tu něco nehra­je. Alex a jeho spo­lu­žač­ka Clear mají veli­ce sil­né tuše­ní. A když jim jeden dosti nevšed­ní člo­věk vysvět­lí pár nejas­nos­tí kolem Smrti a její­ho plá­nu, začí­na­jí chá­pat, co je asi čeká. Ale než se jim poda­ří Smrt přelstít (jest­li se jim to vůbec poda­ří, a když jsme u toho, tak přelstít smrt se dá jen na urči­tou dobu). Podaří se sice odha­lit, pod­le jaké­ho klí­če smrt postu­pu­je, ale jak jí zasta­vit? A co se bude dít teď, když byl zachrá­něn někdo, kdo byl na řadě?

Podle mého je to jeden z nej­o­ri­gi­nál­něj­ších pří­bě­hů, kte­ré jsem kdy viděl. A navíc ješ­tě nabí­zí neu­stá­le otáz­ky, typu – „Co když to tak­to mělo být?“. Pokud u fil­mů troš­ku pře­mýš­lí­te, tak Vás musí napa­dat, vel­ké množ­ství dota­zů, sna­ží­te se hle­dat řeše­ní a chce­te vědět, co se dá oče­ká­vat – tak to má být.

Neustále je cítit všu­dypří­tom­ný strach z hro­zí­cí smr­ti, ale ne onen oby­čej­ný „proflák­nu­tý“ strach z hmot­né­ho zla jako napří­klad ve Vřískotu, kde se bojo­va­lo pro­ti zabi­já­ko­vi v bílé mas­ce. Tentokráte je oním zlem nehmot­ná Smrt, kte­rá může při­jít odkud­ko­liv, ať v podo­bě elektři­ny, prá­del­ní šňů­ry, kusu ple­chu nebo „stan­dard­ní­ho“ nože. A prav­da je, že Smrt je veli­ce, ale veli­ce chyt­rá a najde si vari­a­bil­ní a pro­myš­le­nou ces­tu jako dostat, to, co chce. A tím jsou živo­ty pře­ži­vších.

Musím říct, že jsem dosti čas­to cítil nepří­jem­né mra­ze­ní na zádech, což se mi stá­vá jen u mála fil­mů. A roz­hod­ně ne u „leka­ček“ typu, již zmi­ňo­va­né­ho, Vřískotu nebo Tajemství loň­ské­ho léta.

K náde­chu děsi­vé hrů­zy napo­má­há kame­ra. Dočkáme se, v tom­to typu fil­mů, čas­to pou­ží­va­ných detail­ních zábě­rů na růz­né před­mě­ty (což jak sami uzná­te, je čas­to pou­ží­va­ná tech­ni­ka), ale ten­to­krá­te to nepů­so­bí násil­ně, ale napros­to při­ro­ze­ně a ješ­tě to dodá­vá sílu napě­tí.

K tomu si při­počtě­te skvě­lou hud­bu, kte­rou bych roz­hod­ně večer sám doma nepo­slou­chal. Efektně dobar­vu­je atmo­sfé­ru pani­ky, hrů­zy, para­no­ii a děsu. Jednoduše řeče­no: „Dodává dal­ší šťá­vu“.

Triky jsou natu­ra­lis­tic­ké a zruč­ně odve­de­né. Nepůsobí umě­le a nuce­ně, ale rea­lis­tic­ky a musím říct, že sra­že­ní auto­bu­sem nebo uho­ře­ní v leta­dle půso­bí oprav­du nepří­jem­ně a prav­da je, že i ve svém pokro­či­lém věku (jsem roč­ník 1981, kdy­bys­te to chtě­li vědět a jest­li to vědět nechce­te, tak už to stej­ně víte) jsem si něko­li­krát zakrý­val oči….

Ale val­ná část kva­li­ty sto­jí na herec­kých výko­nech a ty jsou zde sku­teč­ně na pro­fe­si­o­nál­ní úrov­ni a ač jde o mla­dé (ale zku­še­né her­ce), jde o sku­teč­ně neu­vě­ři­tel­ně dob­ré herec­ké pro­je­vy, kte­ré zasti­ňu­jí někte­ré mno­hem slav­něj­ší herec­ké kole­gy. Není se také čemu divit, vět­ši­na akté­rů už má pěk­ných pár úspě­chů na herec­ké drá­ze. Například před­sta­vi­tel Alexe Devon Sawa si zahrál v kli­pu Eminena – Stan, Kerr Smith hrál jed­nu z hlav­ních rolí v seri­á­lu Dawsonův svět (i když prav­da je, že v Nezvratném osu­du hrál typ nevr­lé­ho vzteklou­na, a přes­to­že odve­dl veli­ce dobrou prá­ci, já osob­ně ho nemohl brát za „zápo­rá­ka“, díky jeho nevin­né­mu obli­če­ji a odzbro­ju­jí­cí­mu cha­risma­tu), Brendan Fehr – hlav­ní role v seri­á­lu Roswell. Další zná­mou tvá­ří je Sean William Scott (Hele vole, kde mám káru, Prci, prci, prcič­ky 2) či Ali Larter v roli Clear. Jak je vidět, jde o sesta­vu nejmlad­ší herec­ké hvězd­né gene­ra­ce.. (A pokud Vás neza­jí­ma­jí herec­ké výko­ny, tak tito her­ci jsou o pozná­ní, hod­ně vel­ké, více sexy než seschlý Bruce Willis :))

Mám tako­vý dojem, že někte­ří kri­ti­ci si jis­tě film zařa­dí do kate­go­rie „tee­nage­rov­ské vyvraž­ďo­vač­ky“, ale to bude jen svěd­čit o jejich krát­ko­zra­kos­ti. Pokud se totiž troš­ku u fil­mu zamys­lí­te a pocho­pí­te, o co sku­teč­ně jde, pak si uvě­do­mí­te o jak uni­kát­ní dílo jde. Pokud bych měl při­rov­ná­vat já, tak Nezvratný osud je spí­še kole­gou tako­vých thille­rů jako Šestý smy­sl. Odvážné, ale, pod­le mého, prav­di­vé tvr­ze­ní.

Nezvratný osud je jeden z nej­lep­ších thille­rů, jaké jsem kdy viděl a roz­hod­ně neu­dě­lá chy­bu, když se na něj podí­vá­te, ale musím  vás varo­vat. Ještě hod­nou dobu po koneč­ných titul­cích bude pře­mýš­let nejen o fil­mu, ale hlav­ně o Vás. A to je nej­vyš­ší záru­kou kva­li­ty dané­ho díla. A Nezvratný osud má oněch kva­lit sku­teč­ně mno­ho.

Na nic neče­kej­te a podí­vej­te se na Nezvratný osud, abys­te koneč­ně pocho­pi­li, že nemů­že­te vědět, co se sta­ne v příští vte­ři­ně, natož za del­ší časo­vé obdo­bí. Proto uží­vej­me kaž­dé­ho chvil­ky, kte­ré se nám dosta­ne, pro­to­že ač je náš život v rukou nás nebo něko­ho či něče­ho jiné­ho, nikdy zce­la neo­vliv­ní­me budouc­nost….

Hrají: Kerr Smith, Ali Larter, Brendan Fehr, Devon Sawa, Chade Donella, Sean William Scott, Tony Todd, Amanda Detmer a dal­ší

Režie: James Wong


Podívejte se na hodnocení Nezvratný osud na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Nezvratný osud


Odebírat
Upozornit na
guest
3 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Jan Režný

Recenzovat 18 let sta­rý film? Navíc, když jeho páté pokra­čo­vá­ní je už taky 7 let sta­ré:). Hmmmm.... to chce hod­ně fištró­nu. A ty chy­by ješ­tě navíc.

Jiří Borový

Proto to je v rub­ri­ce „Retro fil­mo­vé recen­ze“ 🙂

Jaroslava Pilařová

Mno, i přes před­cho­zí odsu­dek p. Režného si mys­lím, že Nezvratný osud je jeden z mála sním­ků svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie, kte­rý je tzv. nad­ča­so­vý. A auto­rům tak úpl­ně nejde o to, při­špen­d­lit divá­ky do seda­del kin a šoko­vat hrů­zou z mož­ných děsi­vých kon­ců člo­vě­ka. Tvůrci svým dílem, mys­lím si, spí­še nabá­da­jí kaž­dé­ho z divá­ků k zamyš­le­ní se nad živo­tem jako tako­vým, nad jeho křeh­kos­tí, nad vli­vem vnitř­ních pře­svěd­če­ní, vli­vem svých slov a činů kaž­dé lid­ské bytos­ti. Osud mož­ná hra­je jis­tou roli v živo­tě, nicmé­ně ten pod­stat­ně vět­ší díl toho, jaký život je a bude, má kaž­dý ve svých „rukou“.

  • Nezvratný osud 2 - Smrt čeká, podruhé…28. října 2018 Nezvratný osud 2 - Smrt čeká, podruhé… Jedna věta říká, že: „Život je postupným směřováním ke Smrti“, zní to možná pesimisticky, ale je to tak. Smrti se možná dá chvíli unikat, ale jednou si nás stejně najde… Thillery, které […] Posted in Retro filmové recenze
  • Četa13. října 2022 Četa Četa je americký válečný film z roku 1986, který napsal a režíroval Oliver Stone a v němž hrají Tom Berenger, Willem Dafoe, Charlie Sheen, Keith David, Kevin Dillon, John C. McGinley, […] Posted in Speciály
  • Skála23. prosince 2021 Skála Skála je americký akční thriller z roku 1996, který režíroval Michael Bay, produkovali Don Simpson a Jerry Bruckheimer a scénář napsali David Weisberg a Douglas S. Cook. Ve filmu hrají […] Posted in Speciály
  • Nezvratný osud 51. srpna 2021 Nezvratný osud 5 „Nezvratný osud“ je celkem zajímavá série, která vycházela z jednoduchého nápadu. Ale tak už to bývá. Dobré věci mnohdy vznikají právě z jednoduchých nápadů. Ten jednoduchý nápad spočíval […] Posted in Retro filmové recenze
  • Strážci Galaxie12. července 2021 Strážci Galaxie Skupina vyvrhelů obsahuje člověka, mimozemského může, zelenou ženu, hláškujícího  mývala a strom s duší. Každý z těchto členů strážců má svoji historii, své mindráky a svoji budoucnost. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vrána - "Prokletý" poslední film Brandona Lee.9. prosince 2020 Vrána - "Prokletý" poslední film Brandona Lee. Kdysi lidé věřili, že když někdo zemře, vrána zanese jeho duši do země zemřelých. Ale občas se stane něco tak špatného, že spolu s ní přinese i obrovský smutek a duše nedojde pokoje. Pak […] Posted in Retro filmové recenze
  • Skála - "Mám vycvičenou britskou inteligenci"2. listopadu 2020 Skála - "Mám vycvičenou britskou inteligenci" Generál amerického námořnictva Francis Hummel (Ed Harris) je čestný muž, hrdina a veterán několika tajných vojenských operací. Proč tedy s hrstkou svých perfektně vyzbrojených mužů ukradne […] Posted in Retro filmové recenze
  • Candyman - Drsný horor s podmanivou hudbou P. Glasse3. července 2020 Candyman - Drsný horor s podmanivou hudbou P. Glasse Dědictví Clivea Barkera strhává velké množství lidí k jeho převedení na filmové plátno. A není divu! Jedním z takových „stržených“ je i britský režisér a scénárista Bernard Rose, který pod […] Posted in Retro filmové recenze
  • Něco jako láska - Amanda Peet a Ashton Kutcher se během 7 let do sebe zamilují!18. září 2019 Něco jako láska - Amanda Peet a Ashton Kutcher se během 7 let do sebe zamilují! Něco jako láska je příběhem dvou mladých lidí, jejichž cesty v průběhu několika let párkrát protnou a zase rozejdou. Oliver má jasný plán, jak po skončení vysoké školy odstartuje svou […] Posted in Retro filmové recenze
  • X-Men: První třída - když čtvrtý díl přebere nový režisér (Matthew Vaughn)7. června 2019 X-Men: První třída - když čtvrtý díl přebere nový režisér (Matthew Vaughn) Žádná akční řežba. Žádné hloupé dialogy sesmolené někde na koleni a napsané na umaštěný papír. Matthew Vaughn se pustil do zfilmování populárního „marveláckého“ komiksu a stvořil […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

3
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,45589 s | počet dotazů: 271 | paměť: 72319 KB. | 26.02.2024 - 00:07:14