Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Skála - „Mám vycvičenou britskou inteligenci“

Skála - „Mám vycvičenou britskou inteligenci“

Skala
Skala
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Generál ame­ric­ké­ho námoř­nic­tva Francis Hummel (Ed Harris) je čest­ný muž, hrdi­na a vete­rán něko­li­ka taj­ných vojen­ských ope­ra­cí. Proč tedy s hrst­kou svých per­fekt­ně vyzbro­je­ných mužů ukrad­ne z přís­ně stře­že­né­ho armád­ní­ho skla­du pat­náct raket s mimo­řád­ně nebez­peč­ným ner­vo­vým ply­nem? A proč se s nimi zaba­ri­ká­du­je „na ská­le“ v san­fran­ciské záto­ce, v pro­slu­lém býva­lém věze­ní Alcatraz, a namí­ří je na měs­to? A proč při­tom navíc ohro­žu­je 81 nevin­ných rukojmí - turis­tů, kte­ří si při­šli pro­hléd­nout věze­ní, odkud nikdy nikdo neu­te­kl? Generál žádá jen spra­ve­dl­nost - chce od Pentagonu zís­kat sto mili­o­nů dola­rů pro odškod­ně­ní rodin pad­lých vojá­ků. Přesto je však tero­ris­ta a muži z FBI horeč­ně pra­cu­jí na plá­nech na jeho likvi­da­ci. Ale jak zne­škod­nit rake­ty, aniž by byly zma­ře­ny dese­ti­ti­sí­ce lid­ských živo­tů? A jak vůbec pro­nik­nout do Alcatrazu - laby­rin­tu pod­zem­ních cho­deb, stře­že­né­ho mořem a vojen­skou super­tech­ni­kou? Mohou to doká­zat jen dva muži: prv­ní je „šíle­nec z labo­ra­to­ře“, špič­ko­vý che­mic­ký spe­ci­a­lis­ta FBI Stanley Goodspeed (Nicolas Cage), kte­rý milu­je Beatles a svou těhot­nou snou­ben­ku a kte­rý bled­ne už jen při slo­vu „akce“. Druhý je jedi­ný člo­věk, kte­rý kdy uprchl z Alcatrazu a kte­rý pro­slu­lé věze­ní doko­na­le zná: kdy­si pola­pe­ný brit­ský agent Mason (Sean Connery), kte­rý ví o všech ame­ric­kých stát­ních tajem­stvích za posled­ní půl­sto­le­tí. Dnes je z něj zahořk­lý sta­řec, trá­ví­cí v taj­ném věze­ní FBI tři­cá­tý rok věze­ní. jak je pře­svěd­čit, aby spo­lu­pra­co­va­li a vyda­li se „na ská­lu“ pro téměř jis­tou smrt? A když se to poda­ří, jak si ti dva pora­dí s nástra­ha­mi gene­rá­la a jeho po zuby ozbro­je­ných zabi­já­ků?

Rok 1996 už byl hod­ně dáv­no, zane­chal nám ale spous­tu zapa­ma­to­va­tel­ných snímků- Den nezá­vis­los­ti, prv­ní Mission: Impossible nebo tře­ba prá­vě Skálu. Michael Bay byl teh­dy tvůr­ce, kte­rý měl po debu­tu u prv­ních Mizerů dve­ře v Hollywoodu ote­vře­né doko­řán a i ten­to­krát se spo­jil s pro­du­cen­ty Michaelem Bayem a Danem Simpsonem. Společně spo­ji­li spo­lu­prá­ci na fil­mu jehož námět se v Hollywoodu pohy­bo­val už pár let a mohl si v něm zahrát Arnold Schwarzenegger kdy­by po pře­čte­ní scé­ná­ře neřekl, že jde o nesku­teč­nou hova­di­nu. Scénář si ale za těch pár let pro­šel ješ­tě něja­ký­mi úpra­va­mi a došlo to tak dale­ko, že roli kte­rou si měl původ­ně zahrát Arnold Schwarzenneger nako­nec zahrál Nicolas Cage. Jenže v době kdy byl Nicolas Cage jako herec brán ješ­tě více­mé­ně váž­ně, pře­de­vším se ale u Skály sešli dva schop­ní pro­du­cen­ti, mla­dý talen­to­va­ný akč­ní reži­sér a pře­de­vším dru­hou hlav­ní roli nako­nec zís­kal Sean Connery!

První James Bond v his­to­rii je před nedáv­nem umřel, před tím odpo­čí­val rod­ném Skotsku, mini­mál­ně v roce 1996 měl ale ješ­tě elá­nu dost. A hned po Jamesi Bondovi a Henry Jonesovi Sr. je John Mason prav­dě­po­dob­ně jeho nej­slav­něj­ší roli, kte­rá zaru­či­la, že se na něj jen tak nevzpo­me­ne. Jenže tohle není ten pří­pad kdy­by hlav­ní herec táh­nul jinak prů­měr­ný až nad­prů­měr­ný film a zasti­no­val všech­ny her­ce kolem. Skála je totiž geni­ál­ní v téměř kaž­dém ohle­du a dodnes str­ká do kapsy vět­ši­ny akč­ní tvor­by. A prá­vo­plat­ně u vět­ši­ny lidi pat­ří mini­mál­ně do TOP 10 akč­ních fil­mů.

Na Skále je pře­de­vším geni­ál­ní to, že nejde zce­la říct jest­li je hlav­ní zlo onen gene­rál Hummel, kte­rý chce vlast­ně jen spra­ve­dl­nost pro vdo­vy, kte­ré při­šli o man­že­ly a nepři­šli nic nebo vlá­da USA, kte­rá také není čis­tá, má spous­tu tajem­ství a pocho­pi­tel­ně nechce aby tyto infor­ma­ce utek­li na povrch. Mason je poté jen obět toho, že byl agen­tem brit­ské služ­by a kvů­li zjiš­ťo­vá­ní infor­ma­cí pro svou vlá­du zapla­til tím, že strá­vil vět­ši­nu živo­ta zavře­ný pod zám­kem. Zároveň se mu ale jako jedi­né­mu člo­vě­ku v his­to­rii poved­lo utéct z věz­ni­ce Altacraz a tudíž mu život nadě­lí dru­hou šan­ci, kte­rou Mason pocho­pi­tel­ně hod­lá vyu­žít. A mož­ná při­tom zachrá­nit i mno­ha tisíc lidí.

Connery se ale pře­de­vším skvě­le dopl­ňu­je s posta­vou Goodspeeda, kte­rý je posta­ve­ný na tom, že se mu akce hnu­sí a je to pře­de­vším „ che­mic­ká kry­sa“. Když se tedy dozví, že bude vyslán na misi, kte­rá ho může stát život pocho­pi­tel­ně z toho nemá radost. Zároveň sko­ro od začát­ku víme, že bude Goodspeed tatík a tudíž mu jako pro­ta­go­nis­to­vi pře­je­me ať udá­los­ti násle­du­jí­cích dvou hodin pře­ži­je bez co nej­vět­ších pro­blé­mů.

Film má tak 2 hlav­ní posta­vy se kte­rý­mi se divák rych­le sro­zu­mí a pře­je jim co nejlepší- Masonovi ať se pří­pad­ně může poznat se svou dce­rou, Goodspedovi zase at“ se ale­poň doži­je naro­ze­ní své­ho dítě­te. A je už jenom skvě­lé mít dvě hlav­ní posta­vy, záro­veň je ale skvě­lé mít parád­ní posta­vu na dru­hé stra­ně bari­ká­dy. Generál Hummel poté není zápo­rák v pra­vém slo­va smys­lu. Lepší ozna­če­ní je anti­hr­di­na. Opravdu nemá rád nási­lí pácha­né na nevin­ných a dělá to jen pro­to, že ho vlast­ní vlá­da zkla­ma­la a on prost chce spra­ve­dl­nost pro ženy, kte­ré za pro­blémy své vlá­dy zapla­ti­li živo­ty svých mužů. Hummel má ve finá­le čis­té úmys­ly a oprav­du není zápo­rá­kem v tom pra­vém slo­va smys­lu. Trochu slo­ži­těj­ší je to s ostat­ní­mi vojá­ky, kte­ré Hummel do „své revo­luč­ní jed­not­ky“ najme, kte­rým jde čis­tě jen o pení­ze. S Hummelem se divák snad­no zto­tož­ní už během úvod­ních titul­ků kdy ho defi­ni­tiv­ně až smrt man­žel­ky donu­tí k činu, kte­rý násled­ně spáchá. A i když z něho nemá kdo­ví­ja­kou radost, nic jiné­ho mu už pros­tě v zou­fa­los­ti nezbý­vá.

Minimálně co se týče cha­rak­te­rů, kte­rá je kro­mě tří hlav­ních hvězd obo­ha­ce­na ješ­tě o čle­ny vlá­dy USA, Hummelovy mari­ňá­ky nebo Cageovou roz­to­mi­lou snou­ben­ku. Skála ale pře­de­vším šla­pe v té čás­ti ve kte­ré by šla­pat měla- A to v té akč­ní. Bay už u Mizerů uká­zal, že nemá s akcí pro­blém a je v ní tak tro­chu pán, tady to ale posu­nul na zce­la nový level kdy se potvr­dil jako jeden z nej­lep­ších akč­ních reži­sé­rů, kte­ré Hollywood za posled­ních 30 let vypr­dl. Většinu Bayových fil­mů mám dodneš­ka rád (Transformery brá­ním kde můžu... VŠECHNY DÍLY!), jsem ale rád, že prá­vě Skála se sta­la kul­tov­ním fil­mem, kte­rý fan­do­vé akč­ních fil­mů skloňu­jí dodnes. Zaslouženě!

Ať už je to honič­ka Humvee s Ferrari nebo celé finá­le Bay pros­tě za 134 minut naser­ví­ru­je něko­lik parád­ních akč­ních sek­ven­cí, kte­ré fun­gu­jí. Cage jako tako­vý neob­vyk­lý akč­ní hrdi­na fun­gu­je (doká­zal to poz­dě­ji i v Con Airu nebo V tvá­ří v tvář), je to ale pře­de­vším cool Connery, kte­rej celej ten film nesku­teč­ně táh­ne. Connery, Cage i Harris a mně před­vá­dě­jí jed­ny z nej­lep­ších výko­nů v his­to­rii akč­ní­ho žán­ru a dodneš­ka je skloňu­ju když se někdo zmí­ní o tom, že v akč­ním fil­mu není potře­ba „ hrát“.

Skála je dodneš­ka pec­kou, kte­rá se navíc dle Baye moh­la dočkat pokra­čo­vá­ní na kte­ré ale nikdy nedo­šlo. A i když dvoj­ka, kte­rá by pojed­ná­va­la o Masonovi na útě­ku před zlou vlá­dou moh­la stát za to, ve finá­le jsem mož­ná i rád, že na dvoj­ku nikdy nedo­šlo. Jednička je dodneš­ka totiž akč­ní pec­kou, kte­rá neo­mr­zí ani po x shléd­nu­tích. A i když se u tako­vý­ho Six Underground bojím, Michael Bay pro mně vždyc­ky bude akč­ní bůh !

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Hollywood Pictures


Podívejte se na hodnocení Skála na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36327 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71808 KB. | 15.06.2024 - 10:39:41