Kritiky.cz > NOVA - 29.07.2018

NOVA - 29.07.2018

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Televizni pro­gram na 29.07.2018 na pro­gra­mech TV Nova.

TV Nova

Název pro­gra­mu Popis Od Do
Pretty Woman Dny napl­ně­né štěs­tím a lás­kou nače­ka­ně pro­ží­vá boha­tý obchod­ník Richard Gere a jeho krás­ná pro­sti­tut­ka Julia Roberts. USA 1990, roman­tic­ká kome­die. Dále hra­jí R. Bellamy, J. Alexander, H. Elizondo, L. San Giacomo a dal­ší. Režie G. Marshall Bohatý a úspěš­ný byz­ny­s­men Edward Lewis při­jíž­dí do Los Angeles uzavřít dal­ší z vel­kých obcho­dů. Cestou z nud­né­ho večír­ku zablou­dí. Když zasta­ví, aby se zeptal na ces­tu, vnu­tí se mu do auta mla­dá pro­sti­tut­ka Vivian Wardová. Ukáže mu ces­tu a neta­jí se nad­še­ním nad vozem, kte­rý si Edward půj­čil od své­ho práv­ní­ka Phila. Dívka ho zaujme, pozve ji do své­ho apart­má v luxus­ním hote­lu a nabíd­ne jí tři sta dola­rů za celou noc. Pak se dá do prá­ce, zatím­co dív­ka se dívá na tele­vi­zi. Je okouz­len její bez­pro­střed­nos­tí, a přes­to­že to neměl v úmys­lu, nako­nec se s ní vyspí. Když mu dru­hý den Phil při­po­me­ne veče­ři, na kte­rou by měl jít s dopro­vo­dem, roz­hod­ne se najmout Vivian na celý týden a požá­dá ji, aby si kou­pi­la večer­ní šaty. V luxus­ních obcho­dech ji odmít­nou obslou­žit, a když se vrá­tí, zasta­ví ji ředi­tel hote­lu. Vzhledem k tomu, že je Edward jed­ním z nej­vá­že­něj­ších hos­tů hote­lu, ji nevy­ho­dí, ale dokon­ce jí pomů­že s kou­pí šatů a dá jí lek­ci sto­lo­vá­ní. Edward je šoko­ván pro­mě­nou Vivian v dámu. Přestože měl vztah Vivian a Edwarda původ­ně zůstat v rovi­ně obchodně-sexuální, rodí se mezi nimi pou­to, pod jehož vli­vem se oba začí­na­jí měnit a hle­dat nové život­ní cíle. (skry­té titul­ky) 29.07. 14:15 29.07. 16:35
Soukromé pas­ti Třiapadesátiletá Alena by ješ­tě chtě­la žít, cho­dit se bavit a sexu­ál­ně žít. Dcera je dospě­lá a už je to dáv­no, co se odstě­ho­va­la. A tak se sna­ží své­ho man­že­la Oldřicha dostat z otu­pě­los­ti a pro­vo­ku­je ho i v poste­li. Jaké je ale její pře­kva­pe­ní, když ji odmít­ne s tím, že jejich man­žel­ství ztra­ti­lo na atrak­tiv­nos­ti, že lás­ka je dáv­no pryč a sex je nud­ný. De fac­to jsou vlast­ně víc přá­te­lé než part­ne­ři. Alenu to nato­lik depri­mu­je, že se roz­hod­ne ode­jít k dce­ři. Oldřichovi to vůbec neva­dí a nepo­kou­ší se Aleně brá­nit. Když si ji v prá­ci sta­ros­ta sple­te s dámou odchá­ze­jí­cí do důcho­du, roz­hod­ne se svůj život změ­nit. Oblékne si své nej­lep­ší šaty a začne cho­dit do taneč­ních pro dospě­lé. Jaké je její pře­kva­pe­ní, když tam potká i sta­ros­tu Jana. Toho lehce okouz­lí. Jan je sice mlad­ší, ale bere s sebou Alenu na výle­ty na kole a dluž­no říci, že je jim spo­lu dob­ře. Po návra­tu z jed­no­ho tako­vé­ho výle­tu před domem čeká Oldřich s tím, že by byl rád, kdy­by se vrá­ti­la. Alena je potě­še­na a strá­ví spo­lu úžas­ný víkend na cha­tě. Ona odjíž­dí pra­co­vat a on zůstá­vá se slo­vy, že se mu zde lépe tvo­ří. V půli týd­ne dosta­ne Alena nápad, že muže pře­kva­pí a upe­če bábov­ku. Jenže když při­je­de k cha­tě, uvi­dí tam Oldřicha s mla­dou dív­kou... Hrají Z. Studénková, V. Kratina, M. Steinmasslová, T. Branna, J. Smutná, K. Rimský a dal­ší. Režie L. Wimmerová (2008) (skry­té titul­ky) 29.07. 16:35 29.07. 17:50
Kamarád do deš­tě Podraz po čes­ku v kri­mi­nál­ní kome­dii o dvou kama­rá­dech, ukra­de­né trž­bě a zaslou­že­né odpla­tě. ČR 1988, kri­mi kome­die. Hrají Lukáš Vaculík, Sagvan Tofi, Beata Andrasiewicz, Karel Augusta, Andrej Hryc, Alena Vránová a dal­ší. Režie Jaroslav Soukup Mladý číš­ník Michal, kte­rý pra­cu­je v restau­ra­ci, se dosta­ne do malé­ru, když je pře­pa­den a okra­den o trž­bu, kte­rou měl na šéfův pří­kaz doru­čit do ban­ky. Protože je v pod­mín­ce, je mu jas­né, že mu nikdo neu­vě­ří, a před­stí­rá, že je vše v pořád­ku. Současně požá­dá o pomoc kama­rá­da, taxi­ká­ře Tomáše, kte­rý si kvů­li němu půj­čí od nebez­peč­né­ho vekslá­ka Adamce šede­sát tisíc korun. Protože půjč­ka je jen na týden a s dva­ce­ti­pro­cent­ním úro­kem, začnou oba shá­nět pení­ze. Všichni, na kte­ré se obrá­tí, je odmít­nou a Tomášovi se nepo­da­ří pro­dlou­žit lhů­tu splat­nos­ti. Navíc ho dva Adamcovi kum­pá­ni zmlá­tí. Náhodou kama­rá­di zjis­tí, že v pře­pa­de­ní má prs­ty jeho kole­ga Kadlec se svým zetěm, garáž­mis­trem Burešem, kte­rý šme­lí s ukra­de­ný­mi vozy. Michal zavo­la Burešovi jako náhod­ný svě­dek, a ten je po krát­kém váhá­ní ocho­ten zapla­tit za mlče­ní. Vzápětí však naiv­ní mla­dí­ky okla­me, a ješ­tě se dosta­ne na sto­pu Tomáše. Kamarádi vymys­lí s pomo­cí Michalovy dív­ky Magdy pod­raz, kte­rým by vytresta­li vekslác­ké­ho šéfa i zdán­li­vě bez­ú­hon­né niče­my Kadlece s Burešem a pře­da­li je i s důka­zy poli­cii. (skry­té titul­ky) 29.07. 17:50 29.07. 19:30
Televizní novi­ny 29.07. 19:30 29.07. 20:20
Atentát Plutonium Bývalá Danova žena upo­zor­ní Terezu na dal­ší star­ší pří­pad. V továr­ně, kde se těs­nost sva­rů zkou­má pomo­cí radi­o­ak­tiv­ní­ho záře­ní, někdo ukrad­ne jader­ný zářič. Je vytvo­řen zvlášt­ní tým. Stihnou Dan s Evou vypá­t­rat zlo­dě­je? Hledají ho totiž neje­nom oni. Televizní kri­mi­se­ri­ál (2016). Hrají R. Jašków, H. Vagnerová, J. Kraus, A. Opavská, M. Taclík, J. Dvořák, J. Dolanský, A. Šišková a dal­ší. Režie J. Chlumský Pořad je opa­t­ren audi­o­de­skrip­cí (AD). (skry­té titul­ky) 29.07. 02:45 29.07. 04:00
Život je život Ondřej Vetchý sní, že je taj­ným agen­tem. Ve sku­teč­ném živo­tě je despo­tic­ký otec rodi­ny, kte­rý tero­ri­zu­je své tři dce­ry, jejich nápad­ní­ky i man­žel­ku. ČR 2014, kome­die. Dále hra­jí Simona Stašová, Kristína Peláková, Barbora Poláková, Tereza Voříšková, Sara Sandeva, Miroslav Táborský, Marek Taclík, Petr Vančura, Rostislav Novák a dal­ší. Režie Milan Cieslar Nerudný a přís­ný František by po boku svých tří dcer rád viděl schop­né a úspěš­né muže. Jenže všech­ny dív­ky mají talent nachá­zet pra­vý opak. Nejstarší dce­ra se musí i se svým neú­spěš­ným mužem nastě­ho­vat zpět k rodi­čům. Té pro­střed­ní se zase lepí na paty jenom totál­ní mimo­ňo­vé. A nejmlad­ší dce­ra? Té je šest­náct, je těhot­ná a neví s kým. František pra­cu­je jako poli­cis­ta, svou frustra­ci řeší úni­kem do svě­ta fan­ta­zie. Tady se z něho stá­vá neo­hro­že­ný agent taj­né služ­by, kte­rý honí po svě­tě zlo­du­chy. Františkova žena Jana by ráda po letech šedi man­žel­ství pro­ži­la něco nové­ho. Pro začá­tek by jí sta­či­lo, kdy­by s ní man­žel jel k moři. Ten to však odmí­tá, pro­to­že nesná­ší hor­ko a na Mácháči mají lep­ší pivo. Pak se v jejím živo­tě zje­ví bohém­ský spi­so­va­tel s lehce sebe­vra­žed­ný­mi sklo­ny, ve Františkově zase krás­ná kole­gy­ně se špa­něl­ský­mi před­ky. (skry­té titul­ky) 29.07. 20:20 29.07. 22:20
Zakázané uvol­ně­ní Unesená nevěs­ta, svěd­ky­ně ženi­cha a bar­man­ka se spo­leč­ně set­ka­jí v prázd­né hos­po­dě upro­střed lesů a nelí­tost­ně roze­bí­ra­jí své vzta­hy a živo­ty. ČR 2014, kome­die. Hrají Zuzana Stavná, Hana Vagnerová, Jana Stryková, Ondřej Sokol, Igor Orozovič, Tomáš Jeřábek, Norbert Lichý, Daniel Špinar, Karolína Blažková, Václav Erben, Zdeněk Hanzlík, Marek Hanzlík. Režie Jan Hřebejk Vladana pra­cu­je jako bar­man­ka v restau­ra­ci na les­ní samo­tě. Jednoho dne do pod­ni­ku vtrh­nou dvě ženy. Jedna z nich je nevěs­ta Klára a dru­há svěd­ky­ně její­ho man­že­la Iveta. Zpočátku je Vladana ráda, že má spo­leč­nost, brzy ji to pře­jde. Z nevěs­ty se totiž postup­ně stá­vá neu­ro­tic­ká mrcha a veš­ke­rá její slo­va půso­bí jako cíle­ný útok pro­ti ní. Postupně houst­nou­cí atmo­sfé­ru se sna­ží zachra­ňo­vat Iveta, kte­rá při kaž­dé Klářině větě ujiš­ťu­je bar­man­ku, že nic z toho nemys­lí tak, jak říká. Klára je ner­vóz­ní a oče­ká­vá, že se kaž­dou chví­li ve dve­řích obje­ví její man­žel Štěpán, aby ji vykou­pil a ona se moh­la vrá­tit na svat­bu. Venku začí­ná bouř­ka a v opuš­tě­né restau­ra­ci začne vypa­dá­vat elek­tric­ký proud. Klára navíc pode­zří­vá Ivetu, že spa­la s jejím man­že­lem. Situaci uklid­ní až při­zná­ní Ivety, že má sla­bost pro ženy. Klára poža­du­je důkaz - chce, aby Iveta sved­la Vladanu. (skry­té titul­ky) 29.07. 22:20 30.07. 00:00
Obhájce (The Lincoln Lawyer) To, co se ze začát­ku jevi­lo jako jas­ný pří­pad s vel­kým finanč­ním výno­sem, se rych­le obrá­tí v boj o advo­kát­skou licen­ci i zdra­vou kůži. USA 2011, dra­ma. Hrají Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe, William H. Macy a dal­ší. Režie Brad Furman Mickey Haller je cha­risma­tic­ký advo­kát bez kan­ce­lá­ře. Úřaduje na zad­ním seda­dle své­ho vozu Lincoln Continental, aby mohl být co nej­blí­že svým kli­en­tům - opi­lým řidi­čům, drob­ným pod­vod­ní­kům, pře­kup­ní­kům drog a podob­ným exis­ten­cím. Právo pro něj není otáz­kou viny či nevi­ny, nýbrž zále­ži­tos­tí týka­jí­cí se mani­pu­la­ce a vyjed­ná­vá­ní. Když si ho jako obháj­ce najme pla­y­boy z Beverly Hills, kte­ré­ho zatkli za napa­de­ní pro­sti­tut­ky, zís­ká po letech prv­ní­ho dob­ře pla­tí­cí­ho kli­en­ta. Kromě toho je pře­svěd­čen, že se mu koneč­ně naskyt­la šan­ce obha­jo­vat sku­teč­ně nevin­né­ho člo­vě­ka. Postupem času odha­lu­je, že pří­pad nebu­de tak jed­no­du­chý. Mick pocho­pí, že při hle­dá­ní nevi­ny své­ho kli­en­ta pře­hlé­dl pří­tom­nost nej­ry­zej­ší­ho zla. Pokud mu chce unik­nout, musí vyu­žít veš­ke­ré své schop­nos­ti. V sáz­ce totiž není jen ostře sle­do­va­ný soud­ní pří­pad, ale i jeho život... 29.07. 00:45 29.07. 02:45
Looney Tunes (The Looney Tunes Show) Kouzelný svět krá­lí­ka Bugse a kače­ra Daffyho... Americký ani­mo­va­ný seri­ál (2009) 29.07. 05:55 29.07. 06:20
Kačeří pří­běhy (76, 77) (Ducktales) Nekonečná dob­ro­druž­ství tří malých kače­rů a jejich strýč­ka Skrblíka. Americký ani­mo­va­ný seri­ál (1989) 29.07. 06:20 29.07. 07:05
Show Toma a Jerryho (The Tom and Jerry Show) Kdo by je neznal? Protřelý kocour Tom a chyt­rý myšák Jerry se vra­ce­jí v novém kabá­tě... Americký ani­mo­va­ný seri­ál (2014) 29.07. 07:05 29.07. 07:25
Jorinda a Joringel (Jorinde und Joringel) I když se milo­va­li, muse­li poznat, že lás­ku je tře­ba si také zaslou­žit. Německo 2011, rodin­ná fan­ta­sy pohád­ka. Hrají Jonas Nay, Llewellyn Reichmann, Katja Flint, Uwe Kockisch, Veit Stubner a dal­ší. Režie Bobo Furneisen V tem­ném hra­dě ukry­tém v lese žila pohád­ko­vá čaro­děj­ni­ce. Každého, kdo se jen při­blí­žil k její­mu obyd­lí, zakle­la. Nevinné dív­ky měni­la v ptá­ky a ty pak věz­ni­la. Jorinda a Joringel, kte­ří si už dáv­no slí­bi­li, že se vez­mou, si vyšli na pro­cház­ku do lesa. Dostali se pří­liš blíz­ko k hra­du zlé čaro­děj­ni­ce a ta pro­mě­ni­la Jorindu ve sla­ví­ka a Joringela zapus­ti­la do země. Jakmile Jorindu coby ptáč­ka chyt­la, pus­ti­la Joringela na svo­bo­du. Tomu se jed­nu noc zdá­lo o kyt­ce, kte­rá by doká­za­la klet­bu zru­šit. Pátral po kvě­ti­ně 9 dní. Když ji našel, vydal se s ní do síd­la čaro­děj­ni­ce. Přestože pře­kro­čil práh hra­du, neby­la na něj uvr­že­na klet­ba. Dokonce se před ním ote­vře­ly všech­ny dve­ře. Našel čaro­děj­ni­ci, kte­rá krmi­la ptá­ky, kvě­ti­nou se jí dotkl a zba­vil ji zlé moci. Pak stej­ným způ­so­bem vysvo­bo­dil ženy a dív­ky zakle­té v ptá­ky. 29.07. 07:25 29.07. 08:35
Kapitán Ron (Captain Ron) Americká kome­die o tom, jak neob­vyk­lá také může být jed­na neče­ka­ná ces­ta za spl­ně­ný­mi sny. USA 1992, dob­ro­druž­ný. Hrají K. Russel, M. Short, M. K. Place, B. Salisbury a dal­ší. Režie T. Eberhardt Úředník Martin Harvey se dozvě­děl, že jeho strýc zemřel a odká­zal mu loď. Bez váhá­ní hodí všech­ny tra­ble za hla­vu a s vidi­nou exo­tic­kých pří­sta­vů a dob­ro­druž­ství v ráji karib­ských ost­ro­vů sebe­re svou rodi­nu a vyra­zí za lep­ším živo­tem. Jejich sen však tvr­dě nara­zí na nera­dost­nou rea­li­tu. Jejich loď je malá, je potře­ba opra­vit úpl­ně všech­no, na co se zdě­še­ný Martin podí­vá. Protože nemá žád­né zku­še­nos­ti s říze­ním lodi, najme dlou­ho­vla­sé­ho, jed­no­o­ké­ho kapi­tá­na Rona, aby je dostal do Miami. Během plav­by tro­chu neši­kov­ný námoř­ník občas ztra­tí směr, ale všech­ny čle­ny rodi­ny si poma­lu zís­ká­vá - kro­mě Martina. Nakonec se ale z výle­tu sta­ne vel­ké dob­ro­druž­ství, jaké v živo­tě nepo­zna­li. Když se jim poda­ří dostat domů, návrat do všed­ních dnů je nemys­li­tel­ný. (skry­té titul­ky) 29.07. 08:35 29.07. 10:40
Můj budou­cí pří­tel (My Future Boyfriend) Vědec z dale­ké budouc­nos­ti se vypra­ví do naší pří­tom­nos­ti, aby zjis­til, co je to lás­ka. USA 2011, roman­tic­ký. Hrají Sara Rue, Barry Watson, Fred Willard, Enisha Brewster, Jordan Wall, Valerie Harper a dal­ší. Režie Michael Lange Archeolog P-A-X-497/341, vědec z dale­ké budouc­nos­ti, obje­ví při vyko­páv­kách v tros­kách lodi na dně vyschlé­ho moře kufřík, v němž jsou pení­ze a kni­ha o lás­ce od spi­so­va­tel­ky Elisabeth Barretové. Ve 32. sto­le­tí nic tako­vé­ho jako lás­ka a to, co s ní sou­vi­sí, nee­xis­tu­je, jeli­kož všech­ny nera­ci­o­nál­ní věci, kte­ré lidem půso­bi­ly utr­pe­ní, byly eli­mi­no­vá­ny. P-A-X se roz­hod­ne vrá­tit do minu­los­ti, aby zjis­til, co lás­ka, vášeň a sex byly. Setkává se s Elisabeth, kte­rou pozná pod­le foto­gra­fie v kni­ze, a i když se cho­vá poně­kud podiv­ně, Elisabeth k němu poj­me sym­pa­tie. Má ovšem už pří­te­le Richarda, kte­rý ji zrov­na požá­dá o ruku, a navíc se P-A-X dosta­ne do spo­ru se záko­nem, pro­to­že ban­kov­ky, kte­ré našel v kufří­ku, pou­žil, ale ty se FBI nějak nezda­jí. P-A-X se musí urych­le­ně vrá­tit do sve budouc­nos­ti, ale na Elisabeth nemů­že pře­stat mys­let a ona si rov­něž uvě­do­mu­je, že se zami­lo­va­la. A tak se P-A-X vra­cí do minu­los­ti zno­vu, ten­to­krát o něco dřív... (pre­mi­é­ra) 29.07. 10:40 29.07. 12:10
Případ mrt­vé­ho muže Krimi se špi­o­náž­ní záplet­kou sle­du­jí­cí pát­rá­ní po agen­to­vi, kte­rý pro­ni­kl na naše úze­mí a zabil své­ho kom­pli­ce. ČR 1974, špi­o­náž­ní kri­mi­nál­ka. Hrají Július Vašek, Jaroslav Moučka, Václav Mareš, Libuše Švormová, Karla Chadimová, Josef Somr a dal­ší. Režie Dušan Klein Roku 1955 pře­le­tí hra­ni­ce Československa balón a při­sta­ne na našem uze­mí. Vystoupí z něj muž, na kte­ré­ho čeká náklad­ní auto s řidi­čem. Muž ho zastře­lí, pohřbí pod hro­ma­dou kame­ní a odje­de. Když je dru­hý den balón nale­zen, roz­bí­há se roz­sáh­lé pát­rá­ní. Zanedlouho mjr. Sojka dostá­vá zprá­vu o ukra­de­ném náklad­ním autě a mrt­vém řidi­či. Současně je poblíž pol­ských hra­nic zadr­žen pode­zře­lý muž, kte­rý je hlu­cho­ně­mý a trpí čás­teč­nou ztrá­tou pamě­ti. Tvrdí, že se jme­nu­je Karel Neuman a pochá­zí z Radhoště. Přestože tam nikdy žád­ný muž toho jmé­na nežil, nepo­da­ří se pro­ká­zat, že všech­no jen před­stí­rá. Nakonec je pro nedo­sta­tek důka­zů pro­puš­těn. Neuman si najde prá­ci v pís­kov­ně a rych­le se sži­je s novým pro­stře­dím. Jednoho dne se malem sta­ne obě­tí neho­dy. Po utr­pě­ném šoku se mu vrá­tí řeč i sluch. Náhlým uzdra­ve­ním však na sebe zno­vu obrá­tí pozor­nost kri­mi­na­lis­tů. (skry­té titul­ky) 29.07. 12:10 29.07. 14:15

Nova Cinema

Název pro­gra­mu Popis Od Do
Sázka na smrt (Dead Pool) Pátý a posled­ní pří­pad nekom­pro­mis­ní­ho poli­cis­ty Harryho Callahana, kte­ré­mu nikdo neřek­ne jinak než Drsný Harry. USA 1988, kri­mi thriller. Hrají Clint Eastwood, Patricie Clarkson, Liam Neeson, Evan C. Kim a dal­ší. Režie Buddy Van Horn Inspektor Callahan se podí­lel na odsou­ze­ní vliv­né­ho gan­gs­te­ra Loua Janera a jeho muži se ho vzá­pě­tí poku­sí zabít. Harrymu se však poda­ří z noč­ní pře­střel­ky vyváz­nout bez zra­ně­ní. Další den je mu při­dě­len nový par­ťák, Číňan Quan. Společně jsou pově­ře­ni vyšet­řo­vá­ním vraž­dy zpě­vá­ka Johnnyho Squarese, kte­rý pra­vě dokon­čil natá­če­ní horo­ru Hotel Satan pod vede­ním reži­sé­ra Petera Swana. Televizní repor­tér­ka Samantha Walkerová zve­řej­ní zprá­vu o podiv­né hře, kte­rou hrál reži­sér Swan a někte­ří lidé z jeho štá­bu. Každý z nich vypra­co­val seznam lidí, kte­ří prý zemřou. Vítězem je ten, kdo uhád­ne nej­ví­ce mrtvých. Na Swanově sezna­mu Harry najde nejen zpě­vá­ka Squerese, ale i sebe. Po dal­ším úto­ku Janerových zabi­já­ků Harry pohro­zí uvěz­ně­né­mu gan­gste­ro­vi, že při­jde o život, pokud se mu něco sta­ne. Po dal­ších vraž­dách, jejichž obě­ti byly na sezna­mech podiv­né hry, si Harry uvě­do­mí, že jde o něko­ho, kdo se chce reži­sé­ro­vi pomstít. 29.07. 03:00 29.07. 05:30
Šílenci na prk­nech (Out Cold) Komedie o snow­bo­ar­dis­tech, kte­ří se roz­hod­li zachrá­nit oblí­be­né hor­ské leto­vis­ko před plá­ny nové­ho maji­te­le. USA 2001, spor­tov­ní kome­die. Hrají Jason London, Zach Galifianakis, Flex Alexander, A.J. Cook, Derek Hamilton, Lee Majors, Willie Garson, Caroline Dhavernas a dal­ší. Režie Brendan a Emmett Malloyovi Bull Mountain roz­hod­ně není nej­lu­xus­něj­ším lyžař­ským leto­vis­kem na Aljašce. Ani Rick Rambis s kama­rá­dem Lukem, jeho bra­t­rem Pierrem, čer­no­chem Anthonym a půvab­nou Jenny, kte­ří tu pra­cu­jí jako instruk­to­ři lyžo­vá­ní a snow­bo­ar­din­gu, nepat­ří k nej­vzor­něj­ším. Když zrov­na nesjíž­dí sva­hy, uží­va­jí si živo­ta na neko­neč­né řadě divo­kých mejda­nů. Jejich sen o mís­tě pro všech­ny, kte­rým se snow­bo­ard stal nápl­ní živo­ta, je ohro­žen, když maji­tel leto­vis­ka, býva­lý slav­ný lyžař Papa Muntz, odká­že leto­vis­ko synu Tedovi. Ten totiž nemá pro mla­dé rebe­ly pří­liš pocho­pe­ní a chys­tá se vše pro­dat boha­té­mu Johnu Majorsovi, jenž se na are­ál při­le­tí podí­vat s dce­rou Annou a nevlast­ní Inge. Brzy vyjde naje­vo, že se chys­tá mís­to plné živo­ta pře­bu­do­vat v luxus­ní leto­vis­ko pro boha­té mana­že­ry a obchod­ní­ky, což zna­me­ná vyha­zov pro vět­ši­nu per­so­ná­lu. Jediný, koho by byl ochot­ný v pod­ni­ku pone­chat, je Rick. Jenže ten je věr­ný přá­te­lům a roz­hod­ně by netr­hal par­tu. Navíc zjis­tí, že s Annou před lety pro­žil krát­kou roman­ci v Mexiku, a když ho po třech týd­nech opus­ti­la, zlo­mi­lo mu to srd­ce. Rick a jeho kama­rá­di se roz­hod­nou Bull Mountain zachrá­nit pro sobě podob­né snow­bo­ar­dis­ty a vyhlá­sí Majorsovi val­ku. Situaci poně­kud ztí­ží sku­teč­nost, že Anna má zřej­mě pro Ricka stá­le sla­bost. Na zasně­že­ných sva­zích se tedy roz­pou­tá vál­ka o záchra­nu leto­vis­ka i o Rickovo srd­ce. 29.07. 01:40 29.07. 03:00
Tom a Jerry a ztra­ce­ný drak (Tom and Jerry: The Lost Dragon) Příběh kocou­ra Toma a myšá­ka Jerryho se točí kolem nále­zu podiv­né­ho vej­ce, kte­ré bylo ukra­de­no obrov­ské dra­či­ci chr­lí­cí ohni­vé pla­me­ny. USA 2014, ani­mo­va­ný. Mladá a hod­ná čaro­děj­ka Athena má za elfí ves­ni­cí útu­lek pro zaběh­lou nebo nemoc­nou zvěř. Žije tam s ní zná­má dvoj­ka kocour Tom a myšák Jerry. Athenina teta, zlá čaro­děj­ka, byla z ves­ni­ce vyhná­na a pří­sa­ha­la, že se všem pomstí. Vyslala své slu­hy, aby jí při­nes­li z jes­ky­ně pokla­dů vej­ce draka, kte­rý zla­tý poklad hlí­dá. Sluhové ho při útě­ku ztra­tí a vej­ce po řece doplu­je až k Atheninu útul­ku, kde ho zachrá­ní Tom s Jerrym. Později se z něj vylíh­ne malý drá­ček, kte­rý si vybe­re Toma za náhrad­ní mat­ku. Ta pra­vá chce své mlá­dě zpět. Není ale sama, vyhléd­la si ho také zlá čaro­děj­ka, kte­rá s ním má své vlast­ní plá­ny. 29.07. 05:30 29.07. 06:25
Táta jak má být (Man of the House) Americká kome­die o tom, že zba­vit se nežá­dou­cí­ho kan­di­dá­ta na nové­ho otce není vždy tak snad­né, jak by se moh­lo zdát. USA 1995, kome­die. Hrají Ch. Chase, F. Fawcett, J. T. Thomas, G. Wendt, D. Shiner, A. LaFleur a dal­ší. Režie J. Orr Jedenáctiletý Ben Archer žije spo­ko­je­ným živo­tem se svou mat­kou. Od chví­le, kdy je před lety opus­til otec, se pova­žu­je za její­ho ochrán­ce, pomoc­ní­ka a kama­rá­da. Odmítá při­pus­tit, že by se do jejich živo­ta vetřel někdo dal­ší. Navzdory jeho nesou­hla­su se mat­ka začne schá­zet s okres­ním pro­ku­rá­to­rem Jackem Sturgesem a jejich vztah časem pře­ros­te ve važ­nou zná­most a zásnu­by. Tvrdohlavý Ben však mož­nost nové­ho man­žel­ství své mat­ky odmí­tá a v oba­vách, že po otci při­jde také o mat­či­nu pozor­nost, se roz­hod­ne udě­lat všech­no pro to, aby Jack jed­nou pro­vždy zmi­zel z jejich živo­ta. Donutí Jacka, aby se spo­leč­ně s ním zúčast­nil skaut­ské­ho tábo­ra, kte­rý zahr­nu­je snad všech­ny akti­vi­ty, kte­ré spo­lu mohou pro­vo­zo­vat otec a syn. Věci však nejdou tak úpl­ně, jak si Ben naplá­no­val, a Jack se uká­že být mno­hem obtíž­něj­ším oříš­kem, než čekal. 29.07. 06:25 29.07. 08:10
101 dal­ma­ti­nů (One Hundred and One Dalmatians) Perdita s Pongem pro­ži­jí dra­ma­tic­ké oka­mži­ky plné nebez­pe­čí a napě­tí při záchra­ně svých ště­ňá­tek, kte­ré unes­la zlá Cruella. USA 1961, ani­mo­va­ný. Ten den, kdy to všech­no zača­lo, nebyl ničím výji­meč­ný. Starý mlá­de­nec Roger sklá­dal přesla­ze­nou pís­nič­ku a sta­rý mlá­de­nec dal­ma­tin stál u okna a pozo­ro­val psí sleč­ny. A nejen psí! Hledal si totiž nevěs­tu pro sebe i pro Rogera. Zanedlouho poté se Pongo sezná­mil s krás­nou dal­ma­tin­kou Perditou a zami­lo­val se. Naštěstí se do Anity, maji­tel­ky psí kra­sa­vi­ce, zami­lo­val i jeho pán. Brzy sla­vi­li svat­bu a Pongo už nikdy nemu­sí opus­tit Perditu. Jak se dalo čekat, naro­di­la se Perditě po čase krás­ná ště­ňát­ka, oko­lo kte­rých se toči­la celá rodi­na. Jejich vzá­jem­né štěs­tí ale pře­ka­zi­la Anitina spo­lu­žač­ka Cruella, kte­rá je posed­lá tou­hou po koži­chu z jem­ných kůži­ček ště­ňá­tek dal­ma­ti­nů. Přikáže svým při­hlouplým nohsle­dům, aby unes­li prá­vě naro­ze­né fle­ka­té dro­beč­ky Ponga a Perdity. Pongo povo­lá­vá na pomoc ostat­ní psy... 29.07. 08:10 29.07. 09:35
Zamilovaná do vra­ha (Life Without Dick) Romantická kri­mi kome­die o potí­žích s mrt­vo­lou, vra­ho­vi, kte­rý niko­ho neza­bil, a smr­ti, sto­jí­cí u zro­du vel­ké lás­ky. USA 2001, kome­die. Hrají Sarah Jessica Parker, Harry Connick Jr., Johnny Knoxville, Craig Ferguson, Teri Garr, Geoffrey Blake, John Eddins a dal­ší. Režie Bix Skahill Colleen se roz­hod­ne roze­jít s pří­te­lem Dickem, neú­spěš­ným sou­kro­mým detek­ti­vem a pod­vod­ní­kem, kte­rý má víc špat­ných vlast­nos­tí, než je sne­si­tel­né. Bohužel zbraň, kte­rou ho chtě­la postra­šit, spus­ti­la a jí se poda­ři­lo ho omy­lem zabít. Ušetřila tím prá­ci nájem­né­mu vra­hu Danielovi, kte­rý dosud niko­ho neza­bil a radě­ji by byl zpě­vá­kem. Daniel se do Colleen zami­lu­je, a přes­to­že pře­sko­či­vší jis­kra je vzá­jem­ná, sto­jí v ces­tě jejich spo­leč­né­mu štěs­tí něko­lik pře­ká­žek. Dickova mrt­vo­la a kla­sic­ký pro­blém, kam s ní, Danielova býva­lá pří­tel­ky­ně a také dva poli­caj­ti, kte­ří něco tuší a nepří­jem­ně čmu­cha­jí kolem. (skry­té titul­ky) 29.07. 09:35 29.07. 11:50
Život pod­le Dana (Dan in Real Life) Příběh o tom, že zami­lo­vat se do pří­tel­ky­ně vlast­ní­ho bra­t­ra není dob­rý nápad, ale vzdo­ru­je se mu dost těž­ko. USA 2007, kome­die. Hrají Steve Carell, Juliette Binoche, Dane Cook, Alison Pillová, Britt Robertsonová a dal­ší. Režie Peter Hedges Dan píše slou­pek do novin, ve kte­rém radí dru­hým, jak si nej­lé­pe uspo­řá­dat rodin­ný život. Sám má ale pro­blém vést svůj vlast­ní život - před čtyř­mi lety mu zemře­la žena, vycho­vá­vá tři dospí­va­jí­cí dce­ry, kte­ré jako všech­ny děti ve věku kolem pat­nác­ti let své­ho otce ?nená­vi­dí?, a navíc má hod­ně pří­buz­ných, kte­ří se mu ple­tou do živo­ta. Po smr­ti své ženy pře­stal mít o svě­tě kolem sebe ilu­ze, stáh­nul se do sebe a občas se utá­pí v depre­sích. Jednoho dne se však něco změ­ní. Dan při­jíž­dí spo­lu se svý­mi dce­ra­mi na kaž­do­roč­ní rodin­nou sešlost. Na otáz­ky, jest­li už něko­ho má, odpo­ví­dá pokr­če­ním ramen, pro­to­že si zvy­kl žít ve ste­re­o­ty­pu. Jeho život se v mži­ku změ­ní ve chví­li, kdy potká Marii, živel­nou, krás­nou, inte­li­gent­ní ženu, na níž nara­zí v míst­ním knih­ku­pec­tví. A kte­rá je čirou náho­dou novou pří­tel­ky­ní jeho bra­t­ra. 29.07. 11:50 29.07. 13:40
Nákaza (Contagion) Jeden kon­takt. Jeden oka­mžik. A smr­tel­ný virus se začne šířit. Spojené arab­ské emi­rá­ty, USA 2011, sci-fi. Hrají Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, Kate Winslet, Elliott Gould, Bryan Cranston a dal­ší. Režie Steven Soderbergh Podnikatelka Beth Emhoffová se vra­cí ze slu­žeb­ní ces­ty z Hong Kongu, kde se naka­zí nezná­mým virem. Brzy one­moc­ní i její syn Clark. Bethin stav se stá­le zhor­šu­je a o dva dny poz­dě­ji se zhrou­tí s těž­ký­mi záchva­ty. Její man­žel Mitch ji odvá­ží do nemoc­ni­ce, ale žena přes­to umí­rá. Patologové kon­sta­tu­jí, že byl napa­den mozek a cen­t­rál­ní ner­vo­vý sys­tém meningo-encefalitickým virem. Zdrcený Mitch se vra­cí domů, a nachá­zí syna Clarka mrt­vé­ho. Mitch je oka­mži­tě izo­lo­ván, ale uká­že se, že je vůči náka­ze imun­ní. Se svou dospí­va­jí­cí dce­rou se poku­sí odjet z měs­ta, ale národ­ní gar­da jim v tom zabrá­ní. Nastává cha­os, nepra­cu­jí soci­ál­ní služ­by a obje­vu­je se rabo­vá­ní obcho­dů a domů. Smrtící, vzdu­chem pře­nos­ný vir, kte­rý nemoc­né zabí­jí během něko­li­ka dnů, se rych­le šíří po celém svě­tě. Lékaři se sna­ží najít lék a mini­ma­li­zo­vat pani­ku, kte­rá se šíří ješ­tě rych­le­ji než samot­ný virus. 29.07. 13:40 29.07. 15:35
Vzpomínky Carrie a Al musí dopra­vit mafi­án­skou účet­ní přes něko­lik stá­tů, aby moh­la svěd­čit u sou­du. V patách jsou jim lidé, kte­ří ji chtě­jí zabít. Čtvrtá řada ame­ric­ké­ho kri­mi­nál­ní­ho seri­á­lu (2015). Hrají Michael Gaston, Poppy Montgomery, Kevin Rankin, John Sharian 29.07. 15:35 29.07. 16:25
Vzpomínky Vražda stu­den­ta hud­by zave­de Carrie a Ala do ile­gál­ní­ho noč­ní­ho klu­bu, kte­rý pat­ří albán­ské­mu mafi­á­no­vi. Al se setká se svým dáv­ným uči­te­lem hud­by, kte­rý se za léta, kdy se nevi­dě­li, hod­ně změ­nil. Čtvrtá řada ame­ric­ké­ho kri­mi­nál­ní­ho seri­á­lu (2015). Hrají Michael Gaston, Poppy Montgomery, Kevin Rankin, John Sharian 29.07. 16:25 29.07. 17:20
Vzpomínky Carrie se poda­ří díky zvlášt­ní vůni spo­jit vraž­du pro­da­va­če v bufe­tu a vraž­du počí­ta­čo­vé­ho hac­ke­ra. Aby vše vyře­ši­la, musí se poku­sit svést pohled­né­ho bohá­če, kte­rý je s pří­pa­dem prav­dě­po­dob­ně spo­je­ný. Čtvrtá řada ame­ric­ké­ho kri­mi­nál­ní­ho seri­á­lu (2015). Hrají Michael Gaston, Poppy Montgomery, Kevin Rankin, John Sharian 29.07. 17:20 29.07. 18:15
Univerzita pro pří­šer­ky (Monsters University) Jak se Mike a Sulley popr­vé potka­li na Univerzitě pro pří­šer­ky. USA 2013, ani­mo­va­ný. Mike Wazovski měl už jako malý jas­no. Po exkur­zi v továr­ně na stra­še­ní se roz­ho­dl, že z něj bude slav­ná pří­šer­ka. Už během prv­ní­ho semest­ru na uni­ver­zi­tě se začnou Mikeovy plá­ny hrou­tit. Cestu mu totiž zkří­žil James P. Sullivan, řeče­ný Sulley, kte­rý je na stra­še­ní při­ro­ze­ný talent. Oběma pří­šer­kám se život na uni­ver­zi­tě i na kole­ji malin­ko vymkne kon­t­ro­le a jejich sou­tě­ži­vost je dove­de až k vyha­zo­vu z elit­ní­ho uni­ver­zit­ní­ho stra­ší­cí­ho pro­gra­mu. Nejdřív se Mike a Sulley sice nesná­še­jí, ale pak se pro­ti své vůli musí dát dohro­ma­dy a spo­leč­ně ostat­ním stu­den­tům i pro­fe­so­rům uká­zat, co v nich je. (skry­té titul­ky) 29.07. 18:15 29.07. 20:00
Vánoční skří­tek (Elf) Buddy časem zjis­tí, že je jiný než ostat­ní skřít­ci. Aby našel mís­to, kam vlast­ně pat­ří, vydá se hle­dat své­ho pra­vé­ho otce do New Yorku. USA 2003, kome­die. Hrají Will Ferrell, James Caan, Zooey Deschanel, Mary Steenburgen, Daniel Tay a dal­ší. Režie Jon Favreau Na Severním pólu žije skří­tek Buddy, kte­rý se od ostat­ních dosti odli­šu­je. Je asi tak tři­krát vět­ší a sil­nej­ší než ostat­ní. Teprve po tři­ce­ti letech, co s nimi žije, se dozví, že je vlast­ně člo­věk a kdo je jeho pra­vým otcem. Když byl vel­mi malý, vle­zl v sirot­čin­ci Santa Clausovi do pyt­le s dár­ky, a tak se dostal až do říše elfů. Buddyho posí­lá Santa do New Yorku, aby našel své­ho otce Waltera Hobbse, kte­rý o jeho exis­ten­ci vůbec neví. Když dora­zí na mís­to, zjis­tí, že má dese­ti­le­té­ho nevlast­ní­ho bra­t­ra, kte­rý vůbec na Santa Clause nevě­ří. A co je hor­ší, rodi­na úpl­ně zapo­mně­la na smy­sl vánoč­ních svát­ků. Buddy se sna­ží své­mu otci a celé­mu svě­tu navrá­tit vánoč­ní­ho ducha a poho­du, pomá­há mu s tím půvab­ná pro­da­vač­ka Zooey, kte­rá je skřít­kem v obchod­ním domě. Je teď jenom na Buddym, aby vše napra­vil, zachrá­nil Vánoce a našel své mís­to ve svě­tě lidí. 29.07. 20:00 29.07. 21:50
Rudá Sonja (Red Sonja) Meč a magie se střet­nou v napí­na­vém boji o záchra­nu sta­ro­vě­ké­ho svě­ta. USA 1985, fan­ta­sy. Hrají B. Nielsen, A. Schwarzenegger, S. Bergman, P. L. Smith a dal­ší. Režie R. Fleischer Krutá krá­lov­na Gerden pře­pad­ne chrám a zmoc­ní se nebez­peč­né­ho talisma­nu, kte­rý chtě­ly kněž­ky zni­čit. Poslední, těž­ce rane­ná kněž­ka unik­ne z chrá­mu a je zachrá­ně­na mohut­ným bojov­ní­kem Kalidorem. Než zemře, požá­dá ho, aby našel její sest­ru Sonju a pomohl jí zasta­vit krá­lov­nu Gerden. Ta chce s pomo­cí talisma­nu ovlád­nout svět. Rusovlasá Sonja, kte­rá pří­sa­ha­la Gedren pomstu, se oka­mži­tě vydá­vá po sto­pách kru­té krá­lov­ny. Odmítne Kalidorovu pomoc, ten je jí přes­to neu­stá­le v patách. Sonja si chce zkrá­tit ces­tu pod­zem­ní ces­tou, tu však stře­ží bojov­ník Brytag. Sonja, jež mu za prů­chod odmít­ne zapla­tit svým tělem, ho vzá­pě­tí zabi­je v sou­bo­ji. Když se na ni vrh­nou ostat­ní stráž­ci, zasáh­ne pro­zře­tel­ný Kalidor. V dal­ší ces­tě pokra­ču­je Sonja s počet­ným dopro­vo­dem - kro­mě Kalidora ji násle­du­je Tarn a Falkon. Gedren pomo­cí magic­ké­ho zrca­dla postu­pu­jí­cí čtve­ři­ci odha­lí a vže­ne je do pas­ti. Přes čet­ná nebez­pe­čí se pro­ná­sle­do­va­te­lé blí­ží ke hra­du. Pokud chtě­jí Sonja s Kalidorem talisman zni­čit, mají posled­ní mož­nost. 29.07. 21:50 29.07. 23:30
Čelisti: Pomsta (Jaws: The Revenge) Po smr­ti man­že­la je Ellen pře­svěd­če­ná, že obrov­ský bílý žra­lok pro­ná­sle­du­je její rodi­nu. Proto se vydá žra­lo­ka zabít. Začíná boj na život a na smrt... USA 1987, thriller. Hrají L. Gary, L. Guest, M. Van Peebles, M. Caine, K. Young a dal­ší. Režie J. Sargent Policejní náčel­ník Martin Brody před časem zemřel na infarkt vyvo­la­ný jeho celo­ži­vot­ním stra­chem ze žra­lo­ků. Jeho man­žel­ka Ellen stá­le žije v pří­moř­ském měs­teč­ku Amity, stej­ně jako její syn Sean, kte­rý nyní pra­cu­je jako člen poli­cej­ní­ho sbo­ru. V před­vá­noč­ní nála­dě se Brodyovi chys­ta­jí osla­vit Štědrý den, když je Sean neplá­no­va­ně odvo­lán, aby se posta­ral o poru­še­nou bóji neda­le­ko pří­sta­vu. Když však vyplu­je na moře, je napa­den obrov­ským žra­lo­kem, kte­rý ho zabi­je. Jeho bra­tr Michael při­je­de se svou man­žel­kou Carlou a dce­rou Theou do Amity a pozvou šoko­va­nou mat­ku, aby strá­vi­la Vánoce u nich na Bahamách. Po pří­le­tu se Ellen sezná­mí s Michaelovým pří­te­lem Jakem, se kte­rým čas­to vyjíž­dí na moře. Jednoho dne je napad­ne vel­ký žra­lok. Michael se domní­vá, že je to ten­týž, kte­rý zabil Seana. Později stej­ný žra­lok napad­ne také člun, na kte­rém se na moře vyda­la Thea se svý­mi kama­rád­ka­mi. Ellen věří, že žra­lok pro­ná­sle­du­je její rodi­nu a že při úto­ku na člun byla jeho cílem Thea. Tajně pro­to sebe­re Michaelovu loď a vydá se na moře, aby žra­lo­ka našla a zabi­la ho. 29.07. 23:30 30.07. 01:05

Nova Action

Název pro­gra­mu Popis Od Do
Zákon a pořá­dek Rollinsovou požá­dá její zná­mý o pomoc. V New Yorku se ztra­til jeho syno­vec Cedric, rodí­cí se hvězda ame­ric­ké­ho fot­ba­lu. Byl tu na návštěvě uni­ver­zi­ty, kte­rá by ho ráda zís­ka­la do své­ho týmu. Rollinsová zjis­tí, že Cedric je ve vaz­bě pro napa­de­ní homose­xu­á­la. Další pát­rá­ní zave­de detek­ti­vy na sto­pu podiv­ných prak­tik pou­ží­va­ných v uni­ver­zit­ních týmech. Americký kri­mi­nál­ní seri­ál (2013). Hrají M. Hargitay, D. Pino, K. Giddish, R. Esparza, R. Belzer, D. Florek, Ice-T, B.D. Wong, T. Tunie a dal­ší. 29.07. 02:20 29.07. 03:05
K.O.Night 2018 Galavečer bojo­vých spor­tu 29.07. 03:05 29.07. 03:55
Přestávka ve vysí­lá­ní 29.07. 05:00 29.07. 05:50
The Senior Open Championship 2018 Záznam 3. dne gol­fo­vé­ho tur­na­je série European Senior Tour (St Andrews, Skotsko) Záznam 3. dne gol­fo­vé­ho tur­na­je série European Senior Tour (St Andrews, Skotsko) 29.07. 05:50 29.07. 07:40
Kobra 11 XVI (14,15) Ben a Semir pro­ná­sle­du­jí pode­zře­lou dodáv­ku, ze kte­ré posád­ka vyha­zu­je na sil­ni­ci malé bom­by. Oba par­ťá­ci jsou zra­ně­ni a léka­ři nekom­pro­mis­ně naři­zu­jí hospi­ta­li­za­ci a klid. Pronásledovaní gan­gs­te­ři se obje­vu­jí i na kli­ni­ce, kde jsou Ben se Semirem léče­ni. Jdou tam za svým kom­pli­cem. Oba poli­cis­té se navzdo­ry osla­be­né kon­di­ci roz­hod­nou gan­gs­te­ry pro­ná­sle­do­vat lesem. Těm se poda­ří unést stráž­ky­ni par­ku Petru a Semir s Benem jsou nuce­ni pokra­čo­vat v pro­ná­sle­do­vá­ní i s její sed­mi­mě­síč­ní dcer­kou Lenou. Jen co se poda­ří zachrá­nit stráž­ky­ni, zmoc­ní se zlo­čin­ci její dce­ry, aniž by poli­cis­té tuši­li, co mají v plá­nu. Německý kri­mi seri­ál (2011). V hlav­ních rolích E. Atalay a T. Beck. Dále hra­jí K. Woywood, D. Wutte, G. Vollmer, D. Huhn, N. Kurvin. 29.07. 07:40 29.07. 09:15
Kobra 11 XVII (1,2) Semir a Ben pro­ná­sle­du­jí pode­zře­lé vozi­dlo. Při násled­né havá­rii ztra­tí jeden z prcha­jí­cích smart­pho­ne, kte­rý náho­dou najde mla­dík Ronnie. Spolu s bra­t­rem se roz­hod­nou, že se poku­sí dra­hou a evi­dent­ně dule­ži­tou věc zpe­ně­žit. Netuší, že se zapletli do vyso­ké hry, v níž se spe­ci­ál­ní pro­ti­te­ro­ris­tic­ký útvar BKA, kte­rý má být zakrát­ko zru­šen, pokou­ší doká­zat opráv­ně­nost své exis­ten­ce tím nej­hor­ším zpu­so­bem - poku­sem o aten­tát na kolín­ském fot­ba­lo­vém sta­di­o­nu. Německý seri­ál (2012). Hrají Erdogan Atalay, Tom Beck, Ralf Moeller, Tim Oliver Schultz, Oliver Pocher, Katja Woywood, Daniela Wutte a dal­ší. 29.07. 09:15 29.07. 11:20
Arrow Oliver s Barrym skry­jí Kendru a Cartera dale­ko od civi­li­za­ce, aby moh­li vymys­let, jak pora­zit Vanadala Savage, kte­rý má dar nesmr­tel­nos­ti. Felicity, Thea, Diggle a Laurel se sna­ží vytvo­řit zbraň, kte­rá by ho zni­či­la. Oliver se domní­vá, že má syna, což si hod­lá i pro­vě­řit. Čtvrtá řada ame­ric­ké­ho akč­ní­ho seri­á­lu (2015). Hrají S. Amell, K. Cassidy, D. Ramsey, W. Holland, E. B. Rickards, J. Barrowman, P. Blackthorne a dal­ší. 29.07. 11:20 29.07. 12:05
Arrow Oliver bere svou kam­paň veli­ce váž­ně, a tak zor­ga­ni­zu­je hro­mad­ný úklid záli­vu. To se ale neza­mlou­vá Darhkovi, kte­rý na mís­to pošle dron. Ten začne na lidi stří­let. Oliver pro­to veřej­ně ozna­čí Darhka jako vud­ce Duchu a orga­ni­za­ce HIVE. Reakce na sebe nene­chá dlou­ho čekat a Darhk vtrh­ne na Oliveruv večí­rek a une­se Digglea, Felicity a Theu. Oliver nabí­zí Darhkovi pro­puš­tě­ní čle­nu týmu výmě­nou za něho samot­né­ho. Darhk ale Olivera pod­ve­de a poku­sí se jeho blíz­ké před jeho oči­ma zabít. Na posled­ní chví­li ale při­chá­ze­jí Malcolm v pře­vle­ku Green Arrowa a Laurel a všech­ny zachrá­ní. Oliver poté pře­de vše­mi požá­dá Felicity o ruku. Čtvrtá řada ame­ric­ké­ho akč­ní­ho seri­á­lu (2015). Hrají S. Amell, K. Cassidy, D. Ramsey, W. Holland, E. B. Rickards, J. Barrowman, P. Blackthorne a dal­ší. 29.07. 12:05 29.07. 13:15
Válka skla­du Kanada II (11,12) (Storage Wars Canada II) Na auk­cích po celé Kanadě se kaž­dý den schá­ze­jí nákup­čí, kte­ří boju­jí o obsah zaba­ve­ných či zapo­me­nu­tých skla­do­va­cích jed­no­tek. Ten, kdo jed­not­ku nako­nec zís­ká, si mu odnést spous­tu haram­pá­dí ane­bo sku­teč­ný poklad. Sledujte pro­fe­si­o­nál­ní život Roye Dirnbecka, zná­mé­ho jako Iniciátor, Cindy Haydenové a Ricka Coffilla - dua tzv. Veteránu. Ursuly Stolfové ali­as Kočky a dvo­ji­ce otce se synem Paula a Bogarta Kennyových - pře­zdí­va­ných Gambler a Špunt. Druhá řada Kanadské rea­li­ty show (2014) 29.07. 13:15 29.07. 14:10
Válka skla­du Kanada II (13,14) (Storage Wars Canada II) Na auk­cích po celé Kanadě se kaž­dý den schá­ze­jí nákup­čí, kte­ří boju­jí o obsah zaba­ve­ných či zapo­me­nu­tých skla­do­va­cích jed­no­tek. Ten, kdo jed­not­ku nako­nec zís­ká, si mu odnést spous­tu haram­pá­dí ane­bo sku­teč­ný poklad. Sledujte pro­fe­si­o­nál­ní život Roye Dirnbecka, zná­mé­ho jako Iniciátor, Cindy Haydenové a Ricka Coffilla - dua tzv. Veteránu. Ursuly Stolfové ali­as Kočky a dvo­ji­ce otce se synem Paula a Bogarta Kennyových - pře­zdí­va­ných Gambler a Špunt. Druhá řada Kanadské rea­li­ty show (2014) 29.07. 14:10 29.07. 15:10
Mistři zasta­vár­ny VI (5,6) (Pawn Stars VI) Starožitnictví Gold & Silver Pawn Shop v Las Vegas je rodin­ný byz­nys zalo­že­ný Richardem „The Old Man“ Harrisonem v roce 1988. Spoluzakladem je jeho syn Rick Harrison. Dalé učink Corey „Big Hoss“ Harrison a jeho kama­rád Austin „Chumlee“ Russell. A tihle hoši vyjed­ná­va­jí s pro­dej­ci nej­ruz­něj­ších před­mě­tu od kapes­ních hodi­nek přes auta a motor­ky, kte­ré se sna­ží pro­dat nebo dát do zásta­vy. Nechybí samo­zřej­mě fas­ci­nu­jí­cí infor­ma­ce týka­jí­cí se jed­not­li­vých kous­ku stej­ně jako rodin­né nesho­dy brat­ru Harrisonových. Prostě rea­li­ty show jak má být. Šestá řada ame­ric­ké rea­li­ty show (2011) 25 min 29.07. 15:10 29.07. 15:55
Mistři zasta­vár­ny VI (7,8) (Pawn Stars VI) Starožitnictví Gold & Silver Pawn Shop v Las Vegas je rodin­ný byz­nys zalo­že­ný Richardem „The Old Man“ Harrisonem v roce 1988. Spoluzakladem je jeho syn Rick Harrison. Dalé učink Corey „Big Hoss“ Harrison a jeho kama­rád Austin „Chumlee“ Russell. A tihle hoši vyjed­ná­va­jí s pro­dej­ci nej­ruz­něj­ších před­mě­tu od kapes­ních hodi­nek přes auta a motor­ky, kte­ré se sna­ží pro­dat nebo dát do zásta­vy. Nechybí samo­zřej­mě fas­ci­nu­jí­cí infor­ma­ce týka­jí­cí se jed­not­li­vých kous­ku stej­ně jako rodin­né nesho­dy brat­ru Harrisonových. Prostě rea­li­ty show jak má být. Šestá řada ame­ric­ké rea­li­ty show (2011) 25 min 29.07. 15:55 29.07. 16:45
Kobra 11 XVII (3,4) Po lou­pež­ném pře­pa­de­ní na dál­ni­ci se setká Kim Krügerová se svým býva­lým man­že­lem, šar­mant­ním detek­ti­vem pojiš­ťov­ny Alexandrem Starkem. Krügerová se Starkem se háda­jí jako pes a kočka. Je jas­né, že spo­lu nema­jí vyří­ze­né účty. Semir s Benem zjis­tí, že pře­pa­de­ní zor­ga­ni­zo­va­la rus­ká mafie, kte­rá pra­cu­je pro Sergeje Petrova. Německý seri­ál (2012). Hrají Erdogan Atalay, Tom Beck, Ralf Moeller, Tim Oliver Schultz, Oliver Pocher, Katja Woywood, Daniela Wutte a dal­ší. 29.07. 16:45 29.07. 18:30
Válka skla­du Kanada II (15,16) (Storage Wars Canada II) Na auk­cích po celé Kanadě se kaž­dý den schá­ze­jí nákup­čí, kte­ří boju­jí o obsah zaba­ve­ných či zapo­me­nu­tých skla­do­va­cích jed­no­tek. Ten, kdo jed­not­ku nako­nec zís­ká, si mu odnést spous­tu haram­pá­dí ane­bo sku­teč­ný poklad. Sledujte pro­fe­si­o­nál­ní život Roye Dirnbecka, zná­mé­ho jako Iniciátor, Cindy Haydenové a Ricka Coffilla - dua tzv. Veteránu. Ursuly Stolfové ali­as Kočky a dvo­ji­ce otce se synem Paula a Bogarta Kennyových - pře­zdí­va­ných Gambler a Špunt. Druhá řada Kanadské rea­li­ty show (2014) 29.07. 18:30 29.07. 19:30
Mistři zasta­vár­ny VI (9,10) (Pawn Stars VI) Starožitnictví Gold & Silver Pawn Shop v Las Vegas je rodin­ný byz­nys zalo­že­ný Richardem „The Old Man“ Harrisonem v roce 1988. Spoluzakladem je jeho syn Rick Harrison. Dalé učin Corey „Big Hoss“ Harrison a jeho kama­rád Austin „Chumlee“ Russell. A tihle hoši vyjed­ná­va­jí s pro­dej­ci nej­ruz­něj­ších před­mě­tu od kapes­ních hodi­nek přes auta a motor­ky, kte­ré se sna­ží pro­dat nebo dát do zásta­vy. Nechybí samo­zřej­mě fas­ci­nu­jí­cí infor­ma­ce týka­jí­cí se jed­not­li­vých kous­ku stej­ně jako rodin­né nesho­dy brat­ru Harrisonových. Prostě rea­li­ty show jak má být. Šestá řada ame­ric­ké rea­li­ty show (2011) 25 min 29.07. 19:30 29.07. 20:20
Kriminálka Miami Dvojice para­šu­tis­tu vysko­čí z leta­dla, jed­no­mu z nich, Kevinovi, se neo­te­vře padák. Při vyšet­řo­vá­ní vyjde naje­vo, že Kevin si za stu­dií při­vy­dě­lá­val na kli­ni­ce jako dár­ce sper­ma­tu. Z jeho vzor­ku se naro­di­lo 103 dětí. Policie začne pát­rat po dal­ších a uká­že se, že jed­ním z nich je Scott, jehož DNA se sho­du­je se skvr­nou na Kevinově tri­ku, kte­ré měl na sobě v den své smr­ti. Jenže v tu dobu byl Scott ve ško­le. Jediným vysvět­le­ním je jeho dvoj­če. Scottova mat­ka si totiž na těho­ten­ství naja­la náhrad­ní mat­ku, ta jí však zata­ji­la, že čeká dvoj­ča­ta, a dru­hé dítě, Trenta, si necha­la pro sebe. Trent zjis­til, že trpí Wilsonovou cho­ro­bou, kte­rou zdě­dil po Kevinovi. Potřebuje transplan­ta­ci jater, a tak šel Kevina poprosit o pomoc... Desátá řada kanadsko-amerického kri­mi­nál­ní­ho seri­á­lu (2011). Hrají D. Caruso, A. Rodriguez, E. Procter, J. Togo, R. Linn, E. La Rue a dal­ší. 29.07. 20:20 29.07. 21:10
Kriminálka Miami Jedoucí auto zasta­ví spla­še­ný kuň bez jezd­ce a při­vo­la­ná poli­cie poblíž najde tělo mrt­vé ženy, kte­rá má na krku náhr­del­ník uni­ver­zit­ní­ho spol­ku. Kdosi ji pod­le vše­ho ude­řil do hla­vy a pak ji nechal trpět. Na blíz­kém ran­či vyšet­řo­va­te­lé zjis­tí totož­nost mrt­vé a pitva pro­ká­že, že žena měla před svou smr­tí pohlav­ní styk... Desátá řada kanadsko-amerického kri­mi­nál­ní­ho seri­á­lu (2011). Hrají D. Caruso, A. Rodriguez, E. Procter, J. Togo, R. Linn, E. La Rue a dal­ší. 29.07. 21:10 29.07. 22:00
Zákon a pořá­dek Závislost na hazard­ních hrách dože­ne Rollinsovou do nele­gál­ní­ho kasi­na, kde ji pozna­li. Dva dare­bá­ci toho ihned vyu­ži­jí, pro­to­že je Rollinsová u nich po uši zadlu­že­ná. Přinutí ji, aby mani­pu­lo­va­la s duka­zy. Když zjis­tí, že žena v mani­pu­lo­va­ném pří­pa­du byla zná­sil­ně­na, sna­ží se vzít věc opět do svých rukou. To už ji ale Bensonová chce pře­dat vnitř­ní­mu oddě­le­ní. Rollinsová si vypro­sí krát­ký čas na vyře­še­ní celé­ho pro­blé­mu. Americký kri­mi­nál­ní seri­ál (2013). Hrají M. Hargitay, D. Pino, K. Giddish, R. Esparza, R. Belzer, D. Florek, Ice-T, B.D. Wong, T. Tunie a dal­ší. 29.07. 22:00 29.07. 22:50
Kriminálka Miami Soutěž krá­sy je v plném prou­du a vrcho­lí i kon­ku­renč­ní boj mezi mat­ka­mi malých adep­tek na krá­lov­nu. Melrosina mat­ka je nale­ze­na mrt­vá, v oku má zara­že­nou korun­ku, kte­rou její dce­ra vyhrá­la v před­cho­zí sou­tě­ži. Chvíli nato zmi­zí Tori. Policie zjiš­ťu­je, že dív­ku kdo­si sle­do­val. U domu Chambersových, pořa­da­te­lu sou­tě­že, najdou stan vyba­ve­ný na pobyt malé dív­ky. V něm najdou hra­cí skříň­ku Melrosiny sest­ry Jane, ale otis­ky pro­zra­dí, že tam muse­la být jako malá. Jane si mat­ně vzpo­mí­ná, že ji její věz­ni­tel vodil do zavře­né­ho kina. A prá­vě v tako­vém najdou i Tori... Desátá řada kanadsko-amerického kri­mi­nál­ní­ho seri­á­lu (2011). Hrají D. Caruso, A. Rodriguez, E. Procter, J. Togo, R. Linn, E. La Rue a dal­ší. 29.07. 22:50 29.07. 23:35
Kriminálka Miami V Miami je za záhad­ných okol­nos­tí zastře­len maji­tel úspěš­né IT spo­leč­nos­ti, mili­ar­dář Matthew Stone. Podezření padá na levi­co­vou akti­vist­ku Heidi Taylorovou. Brzy se však uká­že, že se na její tele­fon, z něhož Stoneovi posí­la­la výhruž­né zprá­vy, napo­jil někdo cizí. Postupně se uka­zu­je, že Stoneova fir­ma měla v úmys­lu vyrá­bět chyt­ré zbra­ně, jejichž stře­ly by nikdy nemi­nu­ly cíl. Zbraně však neby­ly zce­la funkč­ní a Stone, kte­rý měl rako­vi­nu, se to roz­ho­dl doká­zat na své vlast­ní smr­ti a pře­ka­zit tím jejich ukva­pe­ný pro­dej. Desátá řada kanadsko-amerického kri­mi­nál­ní­ho seri­á­lu (2011). Hrají D. Caruso, A. Rodriguez, E. Procter, J. Togo, R. Linn, E. La Rue a dal­ší. 29.07. 23:35 30.07. 00:25

Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za
pos­ky­nu­tí dat.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95778 s | počet dotazů: 250 | paměť: 71791 KB. | 24.06.2024 - 06:09:36