Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Survivor - 32. díl (SK - 59.,60.) - Vítězem Survivor Česko & Slovensko 2022 se stává V...

Survivor - 32. díl (SK - 59.,60.) - Vítězem Survivor Česko & Slovensko 2022 se stává V...

Photo © Archiv TV Nova
Photo © Archiv TV Nova
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po více než třech měsí­cích jsme koneč­ně na kon­ci pořa­du, kte­rý někdo nazval Survivor. Této znač­ce pro­duk­ce pro­ved­la spous­tu špat­ných věcí, ale para­dox­ně může­me být na vítě­ze hrdí.

SK-59. díl

Jak řekl Novotný v minu­lém díle vidě­li jsme lou­če­ní s ost­ro­vem. Finalisté si zavzpo­mí­na­li na mís­ta na ost­ro­vě a posní­da­li. Ale opět, ve srov­ná­ní s ori­gi­ná­lem šet­ři­li tam, kde nemě­li, pro­to­že to neby­lo nic skvě­lé­ho. I když k tomu moh­li mít důvod, muse­li sou­tě­žit, a kdy­by se nacpa­li jíd­lem, moh­lo by jim při­jít špat­ně. Nakonec pří­stře­šek strh­li a šli do sou­bo­jů.

V prv­ním z nich byla šťast­něj­ší Veve, kte­rá v prv­ní čás­ti rych­le­ji našla tyče, a to jí zajis­ti­lo vel­ký náskok. Ve dru­hém byl sou­boj poměr­ně vyrov­na­ný, ale Vladimíra zra­dil vítr a sra­zil mu věž z prken, tak­že dru­hý sou­boj pro­hrál. Bylo to 2:0 pro Veve a já jsem si říkal, že tyhle due­ly by moh­ly ješ­tě hod­ně uško­dit vzhle­dem k hla­so­vá­ní poro­ty, pro­to­že pokud by Veve šla na kme­no­vou radu s násko­kem 5:0, je dost mož­né, že tam ty dva hla­sy budou pro ni. To se ale nesta­lo a Vladimir, iko­nic­ky jako ve hře, obrá­til svůj osud a nako­nec vyhrál dal­ší tři zápa­sy a postou­pil na kme­no­vou radu pomě­rem 3:2.

SK-60. díl

A koneč­ně jsme na kme­no­vé radě, kde se dozví­me vítě­ze, a zau­ja­lo mě na ní něko­lik věcí. Samozřejmě mě kro­mě vítě­ze zají­ma­lo, jaké otáz­ky bude poro­ta klást, zda budou osob­ní, nebo pře­kva­pi­vé a zamě­ře­né na hra­ní, zají­ma­la mě i závě­reč­ná obha­jo­ba obou fina­lis­tů, zejmé­na ta od Veve a jejich odpo­vě­di na otáz­ky.

Ale jak už jsme si u naše­ho Survivora zvykli,50% obsa­hu je zby­teč­ných. Nejprve jsme dosta­li prv­ní video, kte­ré mělo asi 6-7 minut a bylo u něj hod­ně slz, pak třía­půl­mi­nu­to­vé video plné vtip­ných momen­tů a pak dal­ší pěti­a­půl­mi­nu­to­vé video. Celkově, i když se kolem toho mlu­ví, 25 minut o ničem. Pak jsme se koneč­ně dosta­li k obha­jo­bám fina­lis­tů, ale opět jsme před kaž­dou obha­jo­bou dosta­li dvě a půl minu­ty videa o daném fina­lis­to­vi, tak­že dal­ších pět zby­teč­ných minut.

Obhajoby fina­lis­tů byly dob­ré. Vladimir jako fanou­šek Survivora věděl, jak to má vypa­dat, a jeho obha­jo­ba byla vel­mi dob­rá. U Veve jsem si nebyl jis­tý, co řek­ne, ale pře­kva­pi­vě ta obha­jo­ba neby­la špat­ná, i když samo­zřej­mě nemě­la tako­vé hra­cí kar­ty jako Vladimír.

Poté jsme koneč­ně pře­šli k otáz­kám poro­ty a já dou­fal, že to nebu­dou samé osob­ní otáz­ky ura­že­ných lidí. Bohužel od Braňa, Veroniky a Dominiky to byly jen osob­ní otáz­ky. Začal jsem se bát, když dokon­ce Johy polo­ži­la Vladimírovi osob­ní otáz­ku a Veve se zepta­la, co udě­lá s výhrou - to je napros­to zby­teč­ná otáz­ka, kte­rá by nemě­la roz­ho­do­vat o vítě­zi. Doufal jsem, že to Tom pře­ru­ší, ale on se do Vladimira pus­til opět z osob­ní­ho hle­dis­ka, ale Veve nako­nec polo­žil otáz­ku, kte­rá se týka­la hry. Xenia opět pokra­čo­va­la v otáz­kách na hru a dokon­ce i Nicol mě potě­ši­la svou otáz­kou na spo­le­čen­skou hru od Veve. Na závěr se zepta­la Chilli na Survivor jako pří­běh a na to, jak by oni vyprá­vě­li ten svůj. Odtud už to pod­le mě Veve neda­la a Vladimir to opět zvlá­dl vel­mi dob­ře, tak­že nám nezbý­va­lo nic jiné­ho než hla­so­vat pro vítě­ze.

Čekal jsem, že Vladimir dosta­ne všech­ny hla­sy a po kme­no­vé radě jsem o tom byl pře­svěd­čen, ale najed­nou vidím, že Chilli dává hlas Veve a to mě při­mě­lo pře­mýš­let, jest­li se Veronika, Chilli, Nicol nedo­mlu­vi­ly a nepře­mlu­vi­ly Dominiku a něko­ho dal­ší­ho, aby hla­so­va­li pro Veve. Tehdy jsem si také vzpo­mněl na Veroničinu pova­hu a její otáz­ku. Kdyby jí Veronika dala hlas, tak to chá­pu, ale čekal jsem, že Chilli udě­lí svůj hlas za nej­lep­ší hru, ale to se nesta­lo, a tak jsem byl při čte­ní hla­sů v napě­tí. Nakonec se však mé pode­zře­ní nepo­tvr­di­lo a kro­mě Chilli všich­ni ostat­ní hla­so­va­li pro Vladimíra a ten se stá­vá vítě­zem Survivor Česko&Slovensko 2022.

Na vítě­ze může­me být hrdí, pro­to­že to oprav­du zahrál tak, jak se to má hrát, a i když udě­lal na začát­ku chy­bu, doká­zal se z ní pou­čit a doká­zal se při­způ­so­bit due­lům a zne­va­žo­vá­ní hry ze stra­ny pro­duk­ce. I když nemů­že­me být hrdí na pořad Survivor Česko&Slovensko, může­me být hrdí ale­spoň na vítě­ze.

Závěr: Tady musím oce­nit, jak se ostat­ní hrá­či kro­mě Chilli doká­za­li odpou­tat a oce­nit Vladimírovu skvě­lou hru, pro­to­že i v ori­gi­ná­le se stá­vá, že poro­ta ze msty dá výhru tomu, kdo si ji neza­slou­žil, a jsem rád, že tady se to nesta­lo. Poslední díl hod­no­tím 5/10 jen kvů­li vítě­zi, dob­rým, i když zce­la zby­teč­ným sou­tě­žím a hlav­ně kvů­li stříz­li­vé­mu pohle­du vět­ši­ny porot­ců. Ještě napíšu 1-2 člán­ky o našem atra­pe Survivora a také pro mě tato ces­ta kon­čí. Děkuji všem, kte­ří si tyto člán­ky pře­čet­li a vyjá­d­ři­li se k nim.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43428 s | počet dotazů: 243 | paměť: 73054 KB. | 23.06.2024 - 10:04:04