Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Podívejte se které televizní projekty budou usilovat o Českého lva

Podívejte se které televizní projekty budou usilovat o Českého lva

Dukla 61
Dukla 61
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) zve­řej­ni­la nomi­no­va­né tele­viz­ní pro­jek­ty, kte­ré se umís­ti­ly na třech nej­vyš­ších příč­kách hla­so­vá­ní aka­de­mi­ků ve dvou tele­viz­ních kate­go­ri­ích. V kate­go­rii Nejlepší tele­viz­ní film nebo mini­sé­rie se nej­lé­pe umís­ti­ly mini­sé­rie Dukla 61, Metanol a Rédl. Seriály Dabing Street, Profesor T. a Vzteklina jsou nomi­no­vá­ny v kate­go­rii Nejlepší dra­ma­tic­ký tele­viz­ní seri­ál. Na roz­díl od fil­mů, kte­ré jsou do sou­bo­je o České lvy zařa­ze­ny auto­ma­tic­ky při spl­ně­ní pod­mí­nek sta­tu­tu, do tele­viz­ních kate­go­rií při­hla­šu­jí své pro­jek­ty sami vysí­la­te­lé. Letos své sním­ky při­hlá­si­ly Česká tele­vi­ze, TV Nova a FTV Prima. Vítězové fil­mo­vých i tele­viz­ních kate­go­rií budou vyhlá­še­ni během cere­mo­ni­á­lu 26. roč­ní­ku cen Český lev v sobo­tu 23. břez­na 2019 v Rudolfinu.

ČFTA již v led­nu odha­li­la nomi­na­ce ve fil­mo­vých kate­go­ri­ích, kde s počtem 13 nomi­na­cí vede sní­mek reži­sé­ra a pro­du­cen­ta Ondřeje Trojana Toman. Po 10 nomi­na­cích zís­ka­ly dva fil­my – Hastrman v režii Ondřeje Havelky a film Všechno bude, jehož reži­sé­rem je Olmo Omerzu. Následují fil­my Zlatý pod­raz Radima Špačka s 9 nomi­na­ce­mi, Jan Palach Roberta Sedláčka s 8 nomi­na­ce­mi a Hmyz Jana Švankmajera s 5 nomi­na­ce­mi. Nyní aka­de­mie ozna­mu­je díla, kte­rá mohou 23. břez­na 2019 zís­kat oce­ně­ní za tele­viz­ní tvor­bu ve dvou kate­go­ri­ích.

Své pro­jek­ty letos při­hlá­si­li tři tele­viz­ní vysí­la­te­lé – Česká tele­vi­ze, TV Nova, FTV Prima – a aka­de­mi­ci z nich vybí­ra­li v jed­no­ko­lo­vém hla­so­vá­ní. V kate­go­rii Nejlepší tele­viz­ní film nebo mini­sé­rie se mezi prv­ní­mi tře­mi pro­jek­ty umís­ti­ly mini­sé­rie Dukla 61 (Česká tele­vi­ze, režie: David Ondříček), Metanol (Česká tele­vi­ze, režie: Tereza Kopáčová) a Rédl (Česká tele­vi­ze, režie: Jan Hřebejk). V kate­go­rii Nejlepší dra­ma­tic­ký tele­viz­ní seri­ál nej­ví­ce bodů v hla­so­vá­ní obdr­že­ly seri­á­ly Dabing Street (Česká tele­vi­ze, režie: Petr Zelenka), Profesor T. (TV Nova, režie: Tomáš Mašín a Michal Blaško) a Vzteklina (Česká tele­vi­ze, režie: Tomáš Bařina).

Ocenění ve fil­mo­vých i tele­viz­ních kate­go­ri­ích budou vyhlá­še­na na slav­nost­ním gala­ve­če­ru cen Český lev, kte­rý pro­běh­ne v sobo­tu 23. břez­na 2019 v praž­ském Rudolfinu. Nově jím pro­ve­de herec Václav Kopta a bude vysí­lán v pří­mém pře­no­su od 20.00 na ČT1.

ČFTA letos nově při­ná­ší fanouškům čes­ké­ho fil­mu mož­nost zhléd­nout fil­my nomi­no­va­né za rok 2018 pří­mo v kině nebo onli­ne. Od 2. do 19. břez­na bude v síti mul­ti­kin CineStar po celé České

repub­li­ce pro­bí­hat Přehlídka fil­mů nomi­no­va­ných na Českého lva, během kte­ré se do kin vrá­tí ty nej­lep­ší čes­ké fil­my loň­ské­ho roku. Online budou moci lidé zhléd­nout nomi­no­va­né fil­my na strán­ce www.ceskylev.cz. Díky spo­lu­prá­ci s dafilms.cz budou fil­my pří­stup­né od 18. do 31. břez­na. Kromě letoš­ních nomi­no­va­ných fil­mů strán­ka nabí­zí narůs­ta­jí­cí video­té­ku čes­kých fil­mů s nomi­na­cí nebo oce­ně­ním Český lev z minu­lých let.

NEJLEPŠÍ TELEVIZNÍ FILM nebo MINISÉRIE

Dukla 61 – mini­sé­rie, režie: David Ondříček, pro­du­cent Michal Reitler, scé­nář Jakub Režný a Matěj Podzimek

Metanol – mini­sé­rie, režie: Tereza Kopáčová, pro­du­cent Michal Reitler, scé­nář: Lenka Szántó a Matěj Podzimek

Rédl – mini­sé­rie, režie: Jan Hřebejk, pro­du­cent Jan Štern, scé­nář: Miro Šifra

NEJLEPŠÍ DRAMATICKÝ TELEVIZNÍ SERIÁL

Dabing Street – režie: Petr Zelenka, pro­du­cent­ka Kateřina Ondřejková, scé­nář: Petr Zelenka

Profesor T. – režie: Tomáš Mašín a Michal Blaško, pro­du­cen­ti Matěj Chlupáček, Maja Hamplová, Bernd Alexa, scé­nář: Petr Jarchovský, Michal Samir a Evita Naušová

Vzteklina – režie: Tomáš Bařina, pro­du­cent Josef Viewegh, scé­nář: Jan Stehlík


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83084 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72110 KB. | 18.04.2024 - 05:31:42