Kritiky.cz > Recenze knih > LUKOSTŘELEC

LUKOSTŘELEC

396870248 10222803613871027 4902459150658875768 n
396870248 10222803613871027 4902459150658875768 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Knihy od bra­zil­ské­ho spi­so­va­te­le Paula Coelha pat­ří mezi moje nej­ob­lí­be­něj­ší, a to pře­váž­ně pro jejich skry­té posel­ství a hlu­bo­ké myš­len­ky, nad kte­rý­mi se ráda na chví­li poza­sta­vím.

V nové kni­ze Lukostřelec autor nabí­zí, kro­mě jed­no­du­ché­ho a milé­ho pří­bě­hu lukostřel­ce a jeho mis­tra, i jed­no­du­chý návod na pokud mož­no dob­ře pro­ži­tý život. 

Život je vlast­ně jed­no­du­chý, kom­pli­ku­je­me si ho sami. Paulo Coelho

Hlavním hrdi­nou celé­ho pří­bě­hu je Tecuja, vyni­ka­jí­cí lukostře­lec, jež se na sklon­ku své­ho živo­ta stáh­nul do ústra­ní a radě­ji žil sám na samo­tě dale­ko od veřej­né­ho živo­ta.

Jednoho dne ho však vyhle­dal mla­dič­ký a vel­mi cti­žá­dosti­vý lukostře­lec, kte­rý si chtěl s tím­to vyhlá­še­ným „nej­lep­ším“ lukostřel­cem na svě­tě pomě­řit své schop­nos­ti.

Stařec samo­zřej­mě výzvu při­jí­má a nezku­še­né­mu mla­dí­ko­vi díky své vel­ké dáv­ce trpě­li­vost a léty zís­ka­ných zku­še­nos­tí dá pěk­ně na frak. Zkušené a léty pro­vě­ře­né stá­ří porá­ží zbrk­lé a neo­te­sa­né mlá­dí.

Zkušený Tecuja nako­nec mla­dí­ko­vi pře­dá­vá zákla­dy japon­ské­ho uče­ní kjúdó „ces­ty luku“ s nadě­jí, že obje­ví sku­teč­nou esen­ci vlast­ní­ho živo­ta, a to hlav­ně za před­po­kla­du, že se nau­čí vší­mat si prostých věcí v oko­lí a bude si jich rov­něž vážit. Pokud totiž bude svůj život žít napl­no, bude se i nadá­le rád učit i bez uči­te­le....

„Učíte se tím, že něco dělá­te. Něco, co milu­je­te, tak­že ve sku­teč­nos­ti uči­te­le nepo­tře­bu­je­te - jen musí­te pod­nik­nout jis­té kro­ky. Jde o to, stát se lukem, šípem i samot­ným ter­čem.“

Lukostřelec je vel­mi sil­ná kni­ha, jež se čte­ná­ři pro­střed­nic­tvím ale­go­ric­ké­ho pří­bě­hu sna­ží pře­dat zásad­ní klí­čo­vé prav­dy o běž­ném živo­tě kaž­dé­ho z nás.  Sama odha­lu­je zákla­dy živo­ta pro­střed­nic­tvím lukostřel­ce, jež se učí, jak fun­gu­je luk a šípy, a nechá se vést zákla­dy lukostřel­by, jež před­sta­vu­jí samot­ný život. 

Ač se jed­ná o kni­hu malé­ho roz­sa­hu a člo­věk, pokud se nad jed­not­li­vý­mi myš­len­ka­mi neza­sta­ví a nepo­pře­mýš­lí o nich, jí má pře­čte­nou během chvi­lič­ky, ale to by čte­nář ztra­til veš­ke­rou poin­tu.

Mě osob­ně se líbi­ly vel­mi kra­tič­ké kapi­to­ly nutí­cí k zamyš­le­ní a pří­pad­ně i osvo­je­ní si myš­len­ky do své­ho vlast­ní­ho živo­ta, zto­tož­ně­ní se s vlast­ním JÁ.

Kniha Lukostřelec je napsá­na vel­mi sro­zu­mi­tel­ně se spous­tou kra­tič­kých myš­le­nek, jež sto­jí za pře­čte­ní. Navíc vás celá kni­ha pro­vá­zí život­ní­mi prav­da­mi a učí vás být lep­ším živo­tem a uží­vat si svůj život jak nej­lé­pe dove­de­te.

Celým pří­bě­hem mis­tra a jeho žáka pro­vá­zí krás­né a dech berou­cí ilu­stra­ce od Andrey Tachezy, pod­tr­hu­jí­cí „esen­ci“ oprav­do­vé­ho živo­ta..... Lukostřelec by urči­tě neměl chy­bět v žád­né kni­hov­nič­ce, neboť je to vel­mi nad­ča­so­vá kni­ha, ke kte­ré se může­te vrá­tit v pod­sta­tě kdy­ko­liv a ani vám neza­be­re moc času na čte­ní.

LUKOSTŘELEC

Napsal: Paulo Coelho

Ilustrovala: Andrea Tachezy

Vydalo nakla­da­tel­ství Argo

Vydání prv­ní

Praha, rok 2023

Počet stran: 125

ISBN: 978-80-257-4139-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42114 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72378 KB. | 25.05.2024 - 23:09:32