Kritiky.cz > Recenze knih > P. K. Dick - Svět, který stvořil Jones

P. K. Dick - Svět, který stvořil Jones

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

P. K. Dick pat­ří mezi mé oblí­be­né spi­so­va­te­le (již jsem zde něco psal o jeho slav­né kni­ze Ubik), tak­že když mé oči spat­ři­ly na pro­dej­ním pul­tě kni­hu „Svět, kte­rý stvo­řil Jones“ ve výpro­de­ji...., tak jsem nevá­hal.

Ano, tato kni­ha není tak dob­rá jako Ubik, ale když při­hléd­ne­me k tomu, že se v pod­sta­tě jed­ná tepr­ve - v pořa­dí - o dru­hou Dickovu kni­hu, tak to zase tolik neva­dí. Kniha nemá vyslo­ve­ně hlav­ní­ho hrdi­nu, postav, jež se dají jakož­to hlav­ní ozna­čit, je něko­lik. Jednou z nich je i Jones.. Člověk neval­né vizá­že s mast­ný­mi vla­sy, hube­ným tělíč­kem a vel­ký­mi brý­le­mi (něco jako stu­dent jader­né fyzi­ky). Nebyl by ničím moc zvlášt­ním až na jed­nu drob­nou malič­kost - umí před­ví­dat budouc­nost. Ne sice do detai­lů přes­ně (nepo­ví vám např. jak se bude jme­no­vat vaše dítě), ale zná všech­ny význam­né svě­to­vé udá­los­ti, a to na rok dopře­du (jako­by jste si ote­vře­li novi­ny s datem příští­ho roku). Tato schop­nost se dá vyu­žít, obzvláš­tě žijete-li ve svě­tě, kte­ré­mu vlád­ne uče­ní rela­ti­vis­mu.

Kniha roz­hod­ně není špat­ná, záplet­ku má zají­ma­vou, jen...od Dicka jsem tak nějak čekal tro­chu více šoku­jí­cích zvra­tů. Je vidět, že se ke své­mu sty­lu psa­ní musel tepr­ve během let poma­lu „pro­psat“. Základní myš­len­kou, kte­rou se kni­ha zao­bí­rá, je kon­flikt deter­mi­nis­mu a svo­bod­né vůle člo­vě­ka. Problematika je tu však načrt­nu­ta je zevr­tu­b­ně a dále se neroz­ví­jí. Postavy danost osu­du poměr­ně brzy akcep­tu­jí jako sku­teč­nost a nepo­kou­še­jí se s tím něco dělat, což mi poně­kud vadi­lo. S tako­vým­to téma­tem, lát­kou by šlo pra­co­vat o pozná­ní lépe, nicmé­ně i tato Dickova kni­ha se mi čet­la veli­ce dob­ře, takřka jed­ním dechem. Ovšem pro jedin­ce, kte­ří dosud neby­li pozna­me­ná­ni Dickovým lite­rár­ním duchem a zatou­ži­li si od něj něco načíst bych radě­ji dopo­ru­čil již výše zmi­ňo­va­ný Ubik nebo ješ­tě lépe „Temný obraz“ (a scan­ner dark­ly).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79682 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71692 KB. | 17.07.2024 - 17:31:03