Kritiky.cz > Články > Padla první klapka černé komedie Teroristka s Ivou Janžurovou v hlavní roli

Padla první klapka černé komedie Teroristka s Ivou Janžurovou v hlavní roli

Terror
Terror
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V dru­hé polo­vi­ně srp­na a v září se usku­teč­ní natá­če­ní čes­ké čer­né kome­die Teroristka reži­sé­ra a sce­náris­ty Radka Bajgara (Teorie tyg­ra). Černá kome­die vyprá­ví o uči­tel­ce v důcho­du v podá­ní Ivy Janžurové, kte­rá říká, že už si nechce při­pa­dat jako krá­va a roz­hod­ne se zre­a­li­zo­vat to, co nás sice občas napad­ne, ale hned tu myš­len­ku zapu­dí­me: seže­ne si zbraň a namí­ří ji na strůj­ce zla. Za cenu vlast­ní obě­ti se poku­sí pomo­ci jiným. Marie však zjis­tí, že stej­ně, jako je vraž­da slo­ži­tá morál­ně, je nesnad­ná i prak­tic­ky.

O vol­bě téma­tu Radek Bajgar řekl: „Jako asi kaž­dý­ho mě čas od času někdo svou aro­gan­cí vyto­čí tak, že bych ho fakt praš­til. Nebo mu něco zni­čil. Ale samo­zřej­mě to neu­dě­lám. Jako sko­ro nikdo. Protože tím by v sobě člo­věk pře­kro­čil něja­kou hra­ni­ci a ublí­žil tak nej­víc sám sobě. No, a pro­to­že v posled­ní době cítím, jak se ta hru­bost a aro­gan­ce pře­lé­vá do celo­spo­le­čen­ské atmo­sfé­ry, zku­sil jsem domys­let ad absur­dum, co by se sta­lo, kdy­by někdo zku­sil tu sebe­obra­nu dotáh­nout. I za cenu pří­pad­né­ho sebez­ni­če­ní.”

V hlav­ní roli exce­lu­je herec­ká legen­da Iva Janžurová, se kte­rou Radek Bajgar spo­lu­pra­co­val již v Teorii tyg­ra, kde ztvár­ni­la posta­vu babič­ky. „Ano, její role v Teorii tyg­ra byla men­ší, ale vel­mi důle­ži­tá - celé to koman­do šéfo­va­la a bez její­ho cha­risma­tu by to nefun­go­va­lo. Samozřejmě jsem věděl, že je Iva Janžurová dob­rá, ale tepr­vé při té osob­ní zku­še­nos­ti mi došlo jak moc je dob­rá!”

Na otáz­ku, zda byl scé­nář psán pří­mo pro Ivu Janžurovou, Bajgar odpo­vě­děl:  Ano, scé­nář jsem psal jed­no­znač­ně pro Ivu Janžurovou, bez ní bych do toho asi nešel. To, co ta paní v pří­bě­hu zaži­je, je záro­veň tra­gic­ký a při­tom to vypa­dá sran­dov­ně, pro­to­že není zvy­kem, aby si star­ší paní shá­ně­ly pis­to­le. Divák musí jít s ní, všech­no jí to věřit, rozu­mět jí i v situ­a­ci, kdy dělá extrém­ní věci. Komedie by měla být o prav­dě a boles­ti. A v téhle polo­ze je pros­tě Iva Janžurová nedo­stiž­ná.” Iva Janžurová, kte­rá se po pře­čte­ní scé­ná­ře k rea­li­za­ci vůbec nene­cha­la pře­mlou­vat, ke své hrdin­ce dodá­vá: “Tahle Marie - to je jako sest­ra Kristy z fil­mu Karla Kachyni Kočár do Vídně. Už to samo o sobě bylo fas­ci­nu­jí­cí, i když tenhle výraz je na mě moc exal­to­va­ný. Řekla bych, že pro hereč­ku je tahle role dost dob­rá nabíd­ka.”

Natáčení pro­bí­há v oko­lí Prahy a řeky Berounky v mís­tech zahrád­kář­ské kolo­nie a v luxus­ním síd­le jed­no­ho z fil­mo­vých hrdi­nů Macha. Radek Bajgar se po Teorii tyg­ra navra­cí do maleb­né­ho kra­je Berounky pod Prahou. Volbu loka­cí zdů­vod­ňu­je reži­sér i z čis­tě prak­tic­ké­ho hle­dis­ka:Točím tady pro­to, že tu byd­lím a znám to tu a je to tu hez­ký. A je to dost blíz­ko Prahy na to, aby se dalo natá­če­ní kom­bi­no­vat se závaz­ky her­ců v diva­dlech. “

Iva Janžurová k pří­pra­vám na svou roli, kvů­li kte­ré se musí mimo jiné nau­čit stří­let, dopl­ňu­je:Přípravy za mě obsta­rá­vá vel­mi vlíd­ný štáb. Výtvarnice kos­tý­mů Katarína Hollá, kte­rá mě nedáv­no bra­vur­ně oblék­la do ang­lic­ké krá­lov­ny Alžběty II. v Audienci u krá­lov­ny ve Stavovském diva­dle, teď pře­da­la reži­sé­ro­vi náhle­dy na sto pade­sát mých mož­ných pře­vle­ků. Připravují mě oprav­du šetr­ně, i instruk­tor přes zbra­ně mi ve střel­ni­ci vysvět­lil roz­díl mezi pis­to­lí a revol­ve­rem s decent­ně uta­jo­va­nou jis­to­tou, že hází na stě­nu hrách.“

Teroristka, pod vede­ním hlav­ní­ho kame­ra­ma­na Lukáše Hyksy, se vyzna­ču­je tem­nou poe­ti­kou a ode­hrá­vá se mezi létem a začát­kem pod­zi­mu. V dal­ších rolích sním­ku nabi­té­ho čer­ným humo­rem a citem pro absurd­ní situ­a­ce se před­sta­ví: Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Eva Holubová, Jana Plodková a Kristina Svarinská. Jako hlav­ní­ho pro­ti­hrá­če Ivy Janžurové divá­ci uvi­dí Martina Hofmanna. „Hraje chla­pí­ka, kte­rý je svi­ně, ale vel­mi zábav­ná. Martin Hofmann je génius, jehož hvězda bude stou­pat. Mimochodem po prázd­ni­nách ho uvi­dí­me v České tele­vi­zi v hlav­ní roli Prušinovského seri­á­lu  Most - je tam fakt výbor­ný,“ komen­tu­je výběr her­ce reži­sér Radek Bajgar.

Iva Janžurová divá­kům vzka­zu­je: „Všichni bude­me chtít udě­lat dob­rý film a já se těším, že se obklo­pí­me báječ­nou atmo­sfé­rou rados­ti z tako­vé­ho před­se­vze­tí.“

Film, jehož slo­gan s humor­nou nad­sáz­kou zní: „Učitelky v důcho­du pře­ce nestří­le­jí lidi, bude mít pre­mi­é­ru v dub­nu 2019. Do našich kin sní­mek uve­de dis­tri­buč­ní spo­leč­nost CinemArt.

Producentem fil­mu je Petr Erben a vyrá­bí ho spo­leč­nost Logline Production v kopro­duk­ci s Českou tele­vi­zí – Filmovým cen­t­rem a pod­po­řil ho Státní fond kine­ma­to­gra­fie, Rozhlas a tele­ví­zia Slovenska a MONETA Money Bank. V jed­ná­ní je také kopro­duk­ce inno­gy. Scénář k fil­mu byl pod­po­řen FILMOVOU NADACÍ.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Teroristka (2019)16. listopadu 2020 Teroristka (2019)  Film Radka Bajgara Teroristka se odehrává v autorově (patrně) oblíbeném kraji, na brdských Hřebenech. Máme tu tedy opět malebné záběry s krásnými pohledy do údolí apod., však to znáte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky24. června 2019 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Teroristka - O FILMU4. dubna 2019 Teroristka - O FILMU Komedie Teroristka je příběhem učitelky v důchodu, která celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. […] Posted in Filmové premiéry
  • Teroristka - Na každou svini jednou dojde4. dubna 2019 Teroristka - Na každou svini jednou dojde Tak nějak by se dal stručně shrnout příběh o jednom zlém Machovi a hodné učitelce Marii ve filmu Teroristka. Marie je slušná osoba, která by ráda dožila svůj život tam, kde žijí její […] Posted in Filmové recenze
  • Teroristka29. března 2019 Teroristka Fotky z tiskové konference 28.3.2019. Posted in Galerie
  • Tisková konference s Teroristkou proběhla v pohodě28. března 2019 Tisková konference s Teroristkou proběhla v pohodě Na novinářské projekci a následné tiskové konferenci představili tvůrci nový film s názvem “Teroristka“. Hlavní roli učitelky v důchodu, které se rozhodne k neobvyklému životnímu kroku, […] Posted in Filmové premiéry
  • Teroristka28. března 2019 Teroristka Dvě videa z dnešní novinářské konference. https://youtu.be/k3Vok0gVUms https://youtu.be/vsoIN5yQkD4 Posted in Videa
  • Teorie tygra - O FILMU31. března 2016 Teorie tygra - O FILMU Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a […] Posted in Speciály
  • Teorie tygra25. března 2016 Teorie tygra Podívejte se na galerii fotek vyfocených během novinářské konference z 23.2.2016. Posted in Filmové premiéry
  • Novinářská konference filmu Teorie tygra24. března 2016 Novinářská konference filmu Teorie tygra Ze dne 23.3.2016 ---------------------------- Režie: Radek Bajgar Scénář: Radek Bajgar, Mirka Zlatníková Kamera: Vladimír Holomek, Petr Koblovský Hudba: Jan P. Muchow Hrají: Jiří […] Posted in Videa

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03503 s | počet dotazů: 276 | paměť: 69429 KB. | 06.12.2023 - 15:08:55