Kritiky.cz > Recenze > Parfém: Příběh vraha

Parfém: Příběh vraha

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jean-Babtiste Grenouille má vlast­nost génia – svým nosem doká­že zachy­tit, detail­ně popsat a cha­rak­te­ri­zo­vat všech­ny vůně, kte­ré se kolem něj mih­nou. Okamžitě roz­po­zná jejich slo­že­ní, míru pou­ži­tých kom­po­nen­tů, čehož vyu­ží­vá pro výro­bu těch nej­ú­žas­něj­ších parfé­mů na světě.Zoufale však tou­ží po vytvo­ře­ní doko­na­lé vůně. Naprosto zba­ve­ný citu se roz­hod­ne vytvo­řit démo­nic­kou vůni, jejíž základ­ní esen­cí bude vůně mla­dé dív­ky, nevin­né a čis­té. A uči­ní pro to vše…

Snímek Parfém: Příběh vra­ha vzni­kl na moti­vy stej­no­jme­né­ho romá­nu Patricka Süskinda, o kte­rém se dlou­ho tvr­di­lo, že je nefil­mo­va­tel­ný. Nelehkého úko­lu, pře­vést kni­hu na plát­no se zhos­til zná­mý němec­ký reži­sér Tom Tykwer, kte­rý má na kon­tě ceně­né sním­ky Lola běží o život nebo Nebe. A nut­no říct, že si s neleh­kým úko­lem nepo­ra­dil vůbec špat­ně. Už od prv­ní minu­ty jsme vta­že­ni do fas­ci­nu­jí­cí­ho svě­ta vůní a pachů, že člo­věk až občas litu­je, že necí­tí to, co posta­vy ve fil­mu. Tykwer skvě­le pra­cu­je s obra­zem a hud­bou, kte­rou si spe­ci­ál­ně pro film zkom­po­no­val sám.

Na výbor­nou se mu poved­lo i herec­ké obsa­ze­ní. Titulního (anti)hrdinu ztvár­nil pře­váž­ně diva­del­ní herec Ben Whishaw. Grenouilla ztvár­nil přes­ně tak, jak jsem si ho při čte­ní kni­hy před­sta­vo­val. Skvěle vysti­hl roz­po­ru­pl­nost své posta­vy a mnoh­dy svým cha­risma­tem pomá­há fil­mu ve slab­ších chví­lích. Až v jeho stí­nu sto­jí zábav­ný Dustin Hoffman, poně­kud uny­lý Alan Rickman a krás­né Rachel Hurd-Wood s Karoline Herfurth, coby Grenouillovy múzy.
Jediné, co mi na fil­mu vadi­lo, bylo nevy­rov­na­né tem­po vyprá­vě­ní a zby­teč­ně doslov­ný konec, kte­rý sice vypa­dal dob­ře na papí­ře, ale ve fil­mu půso­bí poně­kud div­ně. Stejně jako kni­ha, je i sní­mek roz­dě­len do zhru­ba čtyř kapi­tol, jejichž vyzně­ní se ve výsled­ku bohu­žel doce­la tlu­če. Celkově je ale Parfém urči­tě fil­mem, kte­rý sto­jí za to vidět a nebo­jím se ho ozna­čit za mis­trov­ské dílo. Na vět­ší uzná­ní si ale nej­spíš bude muset ješ­tě něja­ký ten pátek počkat…

Verdikt: Nevšední a zají­ma­vý film (aspoň na evrop­ské pomě­ry), kte­rý vás sice mnoh­dy zne­chu­tí a urči­tě nedo­sa­hu­je kva­lit kniž­ní před­lo­hy, i tak ale bude­te na konec zce­la omá­me­ni nevšed­ní a ori­gi­nál­ní vůní, kte­rou ten­to Parfém nabí­zí…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55167 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72265 KB. | 18.05.2024 - 09:32:43