Kritiky.cz >

Parfém: Příběh vraha

Příběh par­fumér­ské­ho učně sna­ží­cí­ho se zachy­tit nej­krás­něj­ší vůni ze všech – vůni žen­ské­ho těla – je este­tic­ky láka­vou a záro­veň natu­ra­lis­tic­ky odpu­zu­jí­cí podí­va­nou. Kniha Patricka Süskinda Parfém: Příběh vra­ha je... Read more »

Fakjů pane učiteli

Zeki Müller si odpy­ká­vá svůj trest ve věze­ní za lou­pež a plá­nu­je si svůj dal­ší život. Těší se, že si na svo­bo­dě vyzved­ne pení­ze, kte­ré scho­va­la jeho kama­rád­ka Charlie. Bohužel... Read more »

Téměř dokonalá tajemství - další verze „prý“ nejvíce remakované italské komedie

Na spo­leč­né veče­ři se sejde něko­lik párů a po pár sklen­kách se roz­hod­nou, že svo­je tele­fo­ny polo­ží na stůl a všech­ny zprá­vy, vzka­zy i tele­fo­ná­ty budou ten večer sdí­let. Zprávy se pře­čtou nahlas,... Read more »

Karoline Herfurthová

Karoline Herfurthová se naro­di­la v Berlíně v roce 1984. V 15ti letech byla „obje­ve­na“ cas­tingo­vou agent­kou Nessie Nesslauerovou na škol­ním hřiš­ti své ško­ly. Již ve svých prv­ních celo­ve­čer­ních fil­mech udě­la­la sil­ný dojem,... Read more »

Parfém: Příběh vraha

Jean-Babtiste Grenouille má vlast­nost génia – svým nosem doká­že zachy­tit, detail­ně popsat a cha­rak­te­ri­zo­vat všech­ny vůně, kte­ré se kolem něj mih­nou. Okamžitě roz­po­zná jejich slo­že­ní, míru pou­ži­tých kom­po­nen­tů, čehož vyu­ží­vá... Read more »

Parfém: Příběh vraha

Příběh par­fumér­ské­ho učně sna­ží­cí­ho se zachy­tit nej­krás­něj­ší vůni ze všech – vůni žen­ské­ho těla – je este­tic­ky láka­vou a záro­veň natu­ra­lis­tic­ky odpu­zu­jí­cí podí­va­nou. Kniha Patricka Süskinda Parfém: Příběh vra­ha je... Read more »
Stránka načtena za 2,56146 s | počet dotazů: 188 | paměť: 48476 KB. | 22.05.2024 - 15:28:27