Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Harry Potter a Kámen mudrců - První z dobrodružství malého čaroděje…

Harry Potter a Kámen mudrců - První z dobrodružství malého čaroděje…

HO1
HO1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Musím se při­znat, že Harryho Pottera a Kámen mudr­ců jsem se roz­ho­dl zhléd­nout až po té, co jsem viděl jeho pokra­čo­vá­ní s názvem Harry Potter a Tajemnou kom­na­tu. Právě ten­to titul mě pře­svěd­čil, že pří­běhy malé­ho čaro­dě­je a jeho přá­tel nejsou jen zába­vou roz­maz­le­né frac­ky, kte­ré už omr­zel Playstation, ale že jde o vel­mi kva­lit­ní zába­vu…

Než jsem měl mož­nost setkat se s Harry Potterem v jeho fil­mo­vé podo­bě, věděl jsem o něm jen sku­teč­ně málo. Snad jen to, že jde o sérii něko­li­ka knih, kte­ré sle­du­jí pří­běhy malých kou­zel­ní­ků, kte­ří se učí magic­ké­mu umě­ní ve ško­le. Upřímně, mys­lel jsem si, že Harry Potter je v pod­sta­tě něco jako čes­ká Saxana.

Ne, že bych čes­kou čaro­děj­nic­kou kla­si­ku neměl rád, ale co se týče svě­ta meče a magie, tak radě­ji vyzná­vám styl podá­ní ala Pán prs­te­nů. To byl důvod, proč jsem se pří­liš nesna­žil Harryho Pottera viděl. Nyní vím, že jsem udě­lal chy­bu, pro­to­že Kámen mudr­ců není jen stan­dard­ní rodin­nou podí­va­nou, ale také pove­de­ným zástup­cem fan­ta­sy.

Nechci tvr­dit, že by Harry Potter dis­po­no­val tak tem­nou atmo­sfé­rou jako napří­klad zmí­ně­ný Pán prs­te­nů, popří­pa­dě kla­sic­ké sním­ky typu Barbar Connan, ale roz­hod­ně nejde o naiv­ní pohád­ku, kte­rá by dospě­lé­ho ura­zi­la. Přestože se může­te (ne)těšit na růz­ných magic­ké vychy­táv­ky jako kou­zel­nic­ké hůl­ky nebo léta­jí­cí košťa­ta (já to říkal, Saxana), přes­to je čaro­vá­ní brá­no jako váž­ná, i když napros­to při­ro­ze­ná věc.

Tento, lehce odleh­če­ný, styl je o mno­ho při­ja­tel­něj­ší než umě­le implan­to­va­ný humor jako v Dračím dou­pě­ti. Ano, Harry Potter je pri­már­ně určen dětem (pro­to­že prá­vě ty mají nej­vět­ší fan­tasii), ale potě­ší kaž­dé­ho (nebo ale­spoň drti­vou vět­ši­nu) milov­ní­ků žán­ru jaké­ho­ko­liv věku.

Harry Potter nemá pří­liš šťast­ný život. Takřka celý ho pro­žil i své­ho strý­ce, tety a bra­tran­ce, kte­ří ho pou­ží­va­jí jako nepla­ce­nou pra­cov­ní sílu. Ale jed­no­ho dne, se vše změ­ní. Harrymu při­jde dopis. Samozřejmě, že jeho strýc mu ho zaba­ví, ale při­jde dal­ší, pak dal­ší a dal­ší a dal­ší… V den svých jede­náctých naro­ze­nin Harry zjiš­ťu­je, že je čaro­dě­jem, synem dvou moc­ných kou­zel­ní­ků, kte­ří neze­mře­li při auto­mo­bi­lo­vé neho­dě, ale byli zabi­ti tím, jehož jmé­no nesmí být vyslo­ve­no…

Harry odjíž­dí do ško­ly v Bradavicích, kde začí­ná jeho stu­di­um kou­zel­nic­tví. Právě zde se setká­vá s nový­mi přá­te­li a také zjiš­ťu­je, že nale­zl svůj pra­vý domov. Přesto ani nyní nemů­že­me být šťast­ný. Něco tem­né­ho se při­pra­vu­je vrá­tit do svě­ta živých a zno­vu nasto­lit vlá­du tero­ru a stra­chu…

Právě zde si všim­ne­te zvlášt­ní­ho para­do­xu – magic­ká ško­la v Bradavicích, to je vyslo­ve­ně pohád­ko­vý námět pro nejmen­ší, ale opro­ti tomu hro­zi­vé zlo skrý­va­jí­cí se v při­lehlém Temném lese asi není zrov­na vhod­né pro ty, kte­ří ješ­tě nepus­ti­li z pusy dud­lík. Naštěstí to nejen není ruši­vé, ale dokon­ce to fun­gu­je poměr­ně dob­ře.

Opravdu vyni­ka­jí­cí jsou tri­ko­vé sek­ven­ce. Tedy ne všech­ny. Určité efek­ty půso­bí lehce počí­ta­čo­vým dojmem. Opravdu pove­de­né, nebo­jím se říct doko­na­lé je zpra­co­vá­ní jako exte­ri­é­rů tak inte­ri­é­rů. Budovy ško­ly v Bradavicích půso­bí zvlášt­ním gotic­kým dojmem, kte­rý vyvo­lá­vá pocit stís­ně­nos­ti a chla­du a nao­pak ven­kov­ní pro­sto­ry jsou plné živo­ta, zele­ně, ener­gie a tep­la. Chválím…

Režie se ujal spe­ci­a­li­ta prá­vě na rodin­né fil­my Chris Columbus (nato­čil i dru­hé pokra­čo­vá­ní, ovšem, jest­li vyzná­vá pra­vi­dlo: „Do tře­ti­ce vše­ho dob­ré­ho i zlé­ho“ se spe­ku­lu­je a nevy­pa­dá to pří­liš dob­ře), kte­rý pře­ve­dl svět J. K. Rowlingové na fil­mo­vá plát­na sku­teč­ně na výbor­nou.

Hlavní role, malé­ho čaro­dě­je Harryho Pottera se ujal dosud nezná­mý Daniel Radcliffe. A jak se uká­za­lo, vol­ba to byla správ­ná, pro­to­že jeho nevin­ný výraz a roz­to­mi­lý úsměv uča­ro­val snad kaž­dé­ho. Jedné z hlav­ních žen­ských rolí se uja­la Maggie Smith, kte­rý je oprav­du skvě­lá. Zahrála si přís­nou pro­fe­sor­ku, kte­rá ovšem své stu­den­ty bez­mezně milu­je a v pří­pa­dě nou­ze je ochot­na udě­lat vše, aby jim pomoh­la. Obsazení jak dět­ských tak dospě­lých rolí není co vytknout.

Ono vlast­ně není co vytknout celé­mu fil­mu. Harry Potter a Kámen mudr­ců totiž doka­zu­je, že pod­le kva­lit­ní kni­hy může vznik­nout vyni­ka­jí­cí titul. A kro­mě toho, může­me být rádi za kaž­dé dob­ré fan­ta­sy, pro­to­že je ho stá­le málo.

Věřte mi, že Harry Potter a Kámen mudr­ců je jed­ním z těch fil­mů, u kte­ré­ho bude­te lito­vat toho, že jste „nuce­ni“ pro­žít jen oby­čej­ný život, kte­rý zahr­nu­je v pod­sta­tě jen ces­tu do prá­ce a zpět…


Podívejte se na hodnocení Harry Potter a Kámen mudrců na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Harry Potter


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,78321 s | počet dotazů: 246 | paměť: 72648 KB. | 21.06.2024 - 20:38:19