Kritiky.cz > Recenze knih > POD MASKOU i ten nejserióznější a nejváženější občan může být zločincem

POD MASKOU i ten nejserióznější a nejváženější občan může být zločincem

pod maskouss e1531061350101
pod maskouss e1531061350101
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Toužíte-li si pře­číst napí­na­vý pří­běh s krás­ně vymyš­le­nou a doko­na­le pro­pra­co­va­nou záplet­kou, zce­la urči­tě si nenech­te ujít krimi-román pod názvem „Pod mas­kou“ od švéd­ské­ho novi­ná­ře a spi­so­va­te­le Matse Olssona. Tuto kni­hu vyda­lo Nakladatelství KNIHA ZLÍN, s.r.o..

Další pří­pad Harryho Svenssona chtě nechtě na sebe nene­chal dlou­ho čekat, ač do něj byl vta­žen i tak tro­chu pro­ti své vůli, a díky jed­né drob­né náho­dě to opět pěk­ně roz­ví­ři­lo jeho dopo­sud sta­ro­mlá­de­nec­ký život.

Hlavním hrdi­nou toho­to detek­tiv­ní­ho pří­pa­du je Harry Svensson, zábav­ný, a tak tro­chu i roz­váž­ný a kdy­si vel­mi úspěš­ný novi­nář, jež si plný­mi douš­ky uží­vá své­ho zaslou­že­né­ho důcho­du. Konečně má čas nejen na své koníč­ky, ale hlav­ně na všech­no, co má sku­teč­ně rád, a vlast­ně si na nic nemů­že stě­žo­vat. 

Nyní, již v důcho­du,  vypo­má­há v restau­ra­ci své­ho pří­te­le, kde mu k prá­ci bylo nabíd­nu­to i byd­le­ní v malém, při­lehlém domeč­ku. Žije si nyní poklid­ně až do doby, kdy jed­na udá­lost obrá­tí jeho život naru­by.

Vše zača­lo upro­střed jed­né noci, kdy Harryho Svenssona vzbu­dí zuři­vé buše­ní na dve­ře. Otevře je a dovnitř vpad­ne zou­fa­lá dese­ti­le­tá dív­ka, kte­rá se oka­mži­tě scho­vá pod postel. Vzápětí se uká­že, že ji pro­ná­sle­du­jí dva muži, motor­ká­ři. Co jsou zač? Kdo je poslal? Proč dív­ku nikdo nehle­dá? Kam se podě­li její rodi­če?  

Spolu se svým dlou­ho­le­tým a sta­rým pří­te­lem se pouš­tí do pát­rá­ní na vlast­ní pěst a je odhod­la­ný za kaž­dou cenu zjis­tit nejen, co jsou ti muži - motor­ká­ři zač, ale hlav­ně zjis­tit všech­no o „záhad­né dív­ce“ a její minu­los­ti nebo ale­spoň něco málo o její rodi­ně? Proč tuhle dív­ku nikdo nepo­strá­dá a nehle­dá? Odkud z lesů se jen tak z niče­ho nic vyno­ři­la?

Díky své novi­nář­ské pra­xi nemá vůbec žád­ný pro­blém sehnat a vypá­t­rat všech­ny potřeb­né infor­ma­ce, neboť moc dob­ře ví, na jakých mís­tech se ptát, jaké otáz­ky poklá­dat, a přes­to všech­no se občas i on sám ocit­ne v ohro­že­ní živo­ta, a to když začne roz­krý­vat roz­sáh­le mafi­án­ské sítě a jejich neka­lou ile­gál­ní čin­nost, zaple­te se s motor­kář­ský­mi gan­gy a nara­zí na nacis­tic­ké akti­vis­ty, obchod s dro­ga­mi a nej­růz­něj­ší­mi pod­vo­dy 

Co všech­no se poda­ří Harrymu Svenssonovi pood­krýt a pood­ha­lit na čle­nech vyso­ce posta­ve­né spo­leč­nos­ti, jež v očích oby­čej­ných obča­nů se tvá­ří jako váže­ní a spo­řá­da­ní oby­va­te­lé, ale pod mas­kou pácha­jí a vydě­lá­va­jí na dob­ře orga­ni­zo­va­ných zlo­či­nech jako jsou napří­klad dro­gy.

Hlavní hrdi­na si mě zís­kal hned na prv­ních strán­kách kni­hy, neboť byl vždy a za kaž­dé situ­a­ce při­pra­ven rvát se pro dob­ro věci, chrá­nit nevin­né a bez­bran­né i za cenu, že by se i on sám mohl dostat do nebez­pe­čí a ohro­že­ní živo­ta.

 

A i když on sám je v jádru zce­la urči­tě pro­fe­si­o­nál, kte­rý moc dob­ře ví, co dělá ane­bo má dělat, občas na mě půso­bí dost nejis­tě, a netu­šíc, co pod­nik­nou, udě­lat nebo říct dál. Občas se jen tak nechá nést okol­nost­mi, aniž by do nich nikterak více zasa­ho­val.

„To se spra­ví, vždyc­ky se to spra­ví, a i když se to nespra­ví, tak to nějak dopad­ne.“

Příběh, jehož záplet­ka je sice zce­la vymyš­le­ná až neu­vě­ři­tel­ná, ale o to víc jsem si čte­ní této kni­hy uží­va­la. Hltala jsem kaž­dé slo­vo a roz­plé­ta­la jsem spo­lu s hlav­ním hrdi­nou Svenssonem tak tro­chu zamo­ta­ný pří­běh, pří­běh plný akce a neče­ka­ných zlo­či­nů. Možná to bylo všech­no moc pře­mrš­tě­né, ale za mě má Matt Olssson vel­ký obdiv.

POD MASKOU

Napsal: Mats Olsson

Vydalo Nakladatelství KNIHA ZLÍN, s.r.o. ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

v roce 2017

Vydání prv­ní

Počet stran: 362


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29594 s | počet dotazů: 268 | paměť: 69637 KB. | 08.12.2023 - 11:47:10