Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Rukojmí - Bruce Willis tentokrát v roli šéfa policie Jeffa Talleyho.

Rukojmí - Bruce Willis tentokrát v roli šéfa policie Jeffa Talleyho.

rukojmi
rukojmi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Musí zví­tě­zit nad tro­ji­cí mla­dí­ků drží­cích v šachu otce a jeho dvě děti.Willis je býva­lý poli­cej­ní vyjed­na­vač, kte­rý se po jed­nom neú­spěš­ném pří­pa­du ukli­dí do malé­ho měs­ta, kde kaž­dý den je „no-crime“.

Ovšem až do doby než se par­tič­ka fra­jír­ků roz­hod­ne svézt se v autě míst­ní­ho bohá­če Smithe (Kevin Pollak). Zprvu bláz­ni­vý nápad tří výrost­ků se ale zvrh­ne ve zce­la váž­ný pří­pad, při kte­rém jde všem akté­rům o život.

Jak už to mezi vydě­ra­či bývá, vždy se najdou umír­ně­ní, radi­kál­ní a něco mezi. Právě radi­kál­ní a psy­chic­ky naru­še­ný Mars (Ben Foster) způ­so­bí, že z rela­tiv­ně nevin­né­ho pře­pa­de­ní se sta­ne vra­žed­ná zále­ži­tost. Ve hře však nejsou pou­ze živo­ty rodin­ky z pře­py­cho­vé vily, ale i Jeffovy rodi­ny. Aby toho neby­lo málo, uká­že se totiž, že Smith je namo­čen do jakých­si nele­gál­ních kšef­tů a jeho „part­ne­ři“ Jeffovi řád­ně zava­ří.

Jeff se tak dosta­ne mezi pověst­né mlýn­ské kame­ny – zachrá­nit svou i Smithovu rodi­nu, a to za cenu ne zce­la stan­dard­ních poli­cej­ních prak­tik, kte­ré jsou jeho kole­gům při­nejmen­ším „pro­ti srs­ti“. Původně zamýš­le­né psy­cho­lo­gic­ké vyjed­ná­vá­ní s vydě­ra­či se tak náh­le mění v akč­ní zásah, při kte­rém hlav­ní roli hra­jí neo­hro­že­ný poli­cej­ní šéf, spous­ta mobi­lů, zají­ma­vá tech­nic­ká zaří­ze­ní a taje luxus­ní vily a mani­ak Mars.

V sou­vis­los­ti s ním jeden snad zají­ma­vý postřeh. Všimněte si, že Mars cho­dí celý film v čer­ném. Těsně před tím než je ale váž­ně zasa­žen nožem, si sun­dá čer­nou bun­du. Na odha­le­ném bílém trič­ku, tak doko­na­le může vynik­nout krev, kte­rá z něj jen crčí a dodá­vá mu tak ješ­tě démo­nič­těj­ší zjev.

Celkově vza­to kro­mě něko­lik oprav­du zda­ři­lých zábě­rů šíle­né­ho, zkr­va­ve­né­ho Marse mi v pamě­ti asi nej­víc utkví to množ­ství tele­fo­nů, kte­ré se v prů­bě­hu zása­hu dosta­nou do akce a vila-hrad zabu­do­va­ný čás­teč­ně do ská­ly. Jo, a taky mě doce­la zau­ja­la gra­fi­ka úvod­ních titul­ků.


Podívejte se na hodnocení Rukojmí na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61133 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71656 KB. | 13.06.2024 - 22:05:23