Kritiky.cz > Recenze knih > Pracovní sešit předškoláka - Do školy s úsměvem

Pracovní sešit předškoláka - Do školy s úsměvem

PracovniSesit
PracovniSesit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Doba se mění, a zatím­co před­re­vo­luč­ním dětem sta­či­lo umět do ško­ly zavá­zat si tka­nič­ky, zapnout zip a knof­lík, roz­po­znat bar­vy a nama­lo­vat panáč­ka, dneš­ní děti jsou na škol­ní docház­ku při­pra­vo­vá­ny mno­hem inten­ziv­ně­ji, vět­ši­nou už v obdo­bí kolem čtyř až pěti let. Cvičí se pozor­nost, paměť, vyja­d­řo­va­cí schop­nos­ti, jem­ná moto­ri­ka – děti se při­pra­vu­jí na zvlá­dá­ní psa­ní, čte­ní a počí­tá­ní. Naštěstí se tak vět­ši­nou děje for­mou hry, kdy dítě ani nepo­zná, že dělá uvol­ňo­va­cí cvi­ky ruky nebo pro­cvi­ču­je zra­ko­vé vní­má­ní a logic­ké myš­le­ní.  Autoři kni­hy radí dopřát dětem při plně­ní úko­lů dosta­tek času, poho­do­vou atmo­sfé­ru, pomoc a oce­ně­ní.

Pracovní sešit vychá­zí ze zku­še­nos­tí, doved­nos­tí a zna­los­tí dětí v obdo­bí 4 až 6 let. Toto věko­vé roz­me­zí se zdá vel­ké, ale kaž­dé dítě je jiné a zále­ží na mno­ha fak­to­rech, pokud hod­no­tí­me jeho vyspě­lost. Mladší děti budou zřej­mě vyža­do­vat vět­ší pomoc dospě­lých při řeše­ní úloh, star­ší budou prav­dě­po­dob­ně samo­stat­něj­ší. Většina úko­lů obsa­hu­je návod­né otáz­ky nebo umož­ňu­je se k téma­tu s dítě­tem vrá­tit, hovo­řit o něm.  Kniha vyža­du­je, aby dospě­lí pra­co­va­li s dět­mi, ale­spoň co se týče pře­čte­ní a dovy­svět­le­ní návo­du úloh.
Dítě si napří­klad krouž­ko­vá­ním obráz­ků uvě­do­mí roz­dí­ly mezi měs­tem a ves­ni­cí, bar­vy a zása­dy tří­dě­ní odpa­du si pro­cvi­čí spo­jo­vá­ním odpad­ků s kon­tej­ne­ry, do nichž tyto odpad­ky pat­ří. Procvičí si také roz­dí­ly mezi zdra­vou a nezdra­vou stra­vou, zása­dy dob­ré­ho cho­vá­ní. Podstatná část kni­hy je věno­vá­na gra­fo­mo­to­ri­ce, počet­ním před­sta­vám, zra­ko­vé­mu a slu­cho­vé­mu vní­má­ní. Některé z úloh se věnu­jí roz­dí­lům vpra­vo – vle­vo, naho­ře – dole, za – před, pod – nad, veli­kost­ním roz­dí­lům a logic­ké­mu myš­le­ní, kdy děti urču­jí, zda jsou věty u jed­not­li­vých obráz­ků prav­di­vé.

Úlohy jsou dob­ře a jed­no­du­še zpra­co­va­né, jsou dopro­vá­ze­ny názor­ný­mi ilu­stra­ce­mi.


  • Pracovní sešit před­ško­lá­ka
  • Autor: Ivana Novotná
  • Ilustrace: Miroslav Růžek
  • Počet stran: 48
  • Rok vydá­ní: 2019
  • Vydal: Albatros Media a.s.
  • Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47162 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71592 KB. | 18.06.2024 - 02:26:49