Kritiky.cz > Recenze knih > Sametová revoluce - Cesta ke svobodě

Sametová revoluce - Cesta ke svobodě

Samet
Samet
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Třicet let je dlou­há doba a lid­ská paměť ráda zapo­mí­ná. Připomenout si osu­do­vé oka­mži­ky pře­lo­mo­vé­ho roku 1989 může­te pro­střed­nic­tvím kni­hy Františka Emmerta Sametová revo­lu­ce. Cesta ke svo­bo­dě. Kniha vyšla v nakla­da­tel­ství CPress ve spo­leč­nos­ti Albatros Media u pří­le­ži­tos­ti letoš­ní­ho výro­čí 30 let od same­to­vé revo­lu­ce.
Každému, koho zají­má čes­ká his­to­rie a hle­dá klíč k pocho­pe­ní vývo­je Československa ve dru­hé polo­vi­ně 20. sto­le­tí, kte­rý vyvr­cho­lil pře­vra­tem, lze kni­hu dopo­ru­čit.
Čtvrtina kni­hy je věno­vá­na udá­los­tem, kte­ré před­chá­ze­ly 17. lis­to­pa­du 1989. Autor vysvět­lí pro­pra­co­va­nou tota­lit­ní ide­o­lo­gii a sys­tém KSČ, vysvět­lí, v čem spo­čí­val „reál­ný soci­a­lis­mus“, věnu­je se Chartě 77 a osob­nos­tem kolem ní, při­blí­ží neza­stu­pi­tel­ný vliv změn v Kremlu na změ­ny u nás, vší­má si akti­vi­za­ce veřej­nos­ti v roce 1988, doku­men­tu­je udá­los­ti Palachova týd­ne a sezna­mu­je s oso­bou Václava Havla.  Podrobně popi­su­je udá­los­ti 17. lis­to­pa­du a poli­tic­ký i spo­le­čen­ský vývoj do kon­ce roku 1989.
Kniha sta­ví na foto­gra­fi­ích, doku­men­tech a nebo­jí se uká­zat jiné než vět­ši­no­vé názo­ry na teh­dej­ší udá­los­ti, ať už tře­ba výstřiž­ky z tis­ku, vyob­ra­ze­ním pla­ká­tů, pro­vo­lá­ní apod. Mnohé čte­ná­ře pře­kva­pí prá­vě množ­ství foto­gra­fií, doku­men­tu­jí­cích rok 1989, Emmertova kni­ha při­po­mí­ná z čás­ti foto kro­ni­ku jed­no­ho roku.
Dalším vel­kým kla­dem pub­li­ka­ce je, že se věnu­je všem význam­ným osob­nos­tem roku 1989, ať už stá­ly na stra­ně změn nebo sta­rých pořád­ků. A nasti­ňu­je jejich dal­ší osu­dy. „Aktéři revo­lu­ce se již krát­ce po roce 1989 roze­šli do nej­růz­něj­ších stran a ide­o­vých prou­dů, v násle­du­jí­cích dese­ti­le­tích zastá­va­li širo­ké spek­trum názo­rů a v nejed­nom pří­pa­dě dokon­ce pola­ri­zo­va­li spo­leč­nost. Nedávná his­to­rie se pří­mo potka­la a v jis­té míře pří­mo potý­ká se sou­čas­nou poli­ti­kou. Pokusy o hod­no­ce­ní revo­lu­ce se pro­to snad­no mění v poli­ti­kum. O to vět­ší výzvu same­to­vá revo­lu­ce před­sta­vu­je pro his­to­ri­ky a pub­li­cis­ty, kte­ří si od poli­ti­ky sna­ží udr­žo­vat potřeb­ný odstup,“ napsal František Emmert v před­mluvě kni­hy.  Výzvu zpra­co­vat udá­los­ti same­to­vé revo­lu­ce neza­u­ja­tě, pře­hled­ně a sro­zu­mi­tel­ně se mu poda­ři­lo spl­nit na jed­nič­ku.


 • Sametová revo­lu­ce. Cesta ke svo­bo­dě
 • Autor: František Emmert
 • Počet stran: 268
 • Rok vydá­ní: 2019
 • Nakladatelství: CPress
 • Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • František Emmert: Moderní české dějiny7. února 2023 František Emmert: Moderní české dějiny Všechno má svou historii. I proto je dobré znát dějiny. Zvláště ty moderní, novodobé, s nimiž jsou i třicet let po revoluci v českých školách potíže. Zatímco o založení Karlovy univerzity […] Posted in Recenze knih
 • Sametová revoluce, cesta ke svobodě - František Emmert23. prosince 2019 Sametová revoluce, cesta ke svobodě - František Emmert Někteří omezují význam sametové revoluce jen na ekonomické a sociální změny. Jiný vyzdvihují její široký celospolečenský, humanistický a evropský kontext. Další v ní spatřují především […] Posted in Recenze knih
 • František Emmert: Zlomové osmičky – 1918, 1938, 1948, 196825. září 2018 František Emmert: Zlomové osmičky – 1918, 1938, 1948, 1968 V letošním roce si připomínáme 100 let od založení republiky. V podzimním období přibývá akcí, věnovaných vzpomínce na 28. říjen 1918, ale také publikací, vážících se tematicky k 1. […] Posted in Recenze knih
 • František Emmert - Holocaust21. června 2018 František Emmert - Holocaust Masová vražda šesti milionů evropských Židů spáchaná v letech 1941 až 1945 se dnes nazývá holocaust. Nacisté tehdy chtěli vyhladit všechny osoby židovského původu, včetně dětí a starých […] Posted in Recenze knih
 • 3-Iron21. září 2005 3-Iron Korejský film 3-iron režiséra Kim Ki-duka (má na svědomí například Jaro, léto, podzim, zima … a zase jaro) nijak zásadně nevybočuje z asijské produkce, která se dostává do českých kin. […] Posted in Filmové recenze
 • X-Men: Apokalypsa19. května 2016 X-Men: Apokalypsa Po snímku X-Men: Budoucí minulost se režisér Bryan Singer rozhodl posunout tuto filmovou sérii do nových výšek a přichází s filmem X-Men: Apokalypsa. X-Meni zde bojují s prvním a […] Posted in Speciály
 • CELOTÁBOROVÉ HRY4. prosince 2017 CELOTÁBOROVÉ HRY Doba, kdy program na dětských táborech byl tvořen systémem“zabavit děti v oddílech“ a „občas se sejít při celotáborové akci jako je sportovní odpoledne nebo táborák“, je už dávno pryč. […] Posted in Recenze knih
 • Martin Moszkowicz3. září 2014 Martin Moszkowicz Martin Moszkowicz je předsedou představenstva společnosti Constantin Film AG, zodpovědný za oblast televizní a filmové produkce, prodej/marketing a tisk, licence, mezinárodní distribuci a […] Posted in Profily osob
 • Jaký posilovací stroj si zvolíte?26. září 2012 Jaký posilovací stroj si zvolíte? Pokud chcete, aby vaše posilování bylo opravdu co možná nejefektivnější, potom si rozhodně nevystačíte se cvičením pouze v domácím prostředí. Ne, že by se doma nedalo dobře zacvičit a […] Posted in Domácí rady
 • Podzim 2019: Na které seriály se můžeme těšit3. prosince 2019 Podzim 2019: Na které seriály se můžeme těšit Začneme těmi, které se mi na blogu opakují pravidelně. South Park, 23. řada South Park je potřeba sledovat, i když má z něj člověk dojmy rozporuplné, jako já z poslední řady. Ano, jsou […] Posted in Zajímavosti

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53479 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71606 KB. | 18.06.2024 - 18:25:10