Kritiky.cz > Recenze knih > Zámecká strašidla - čtení pro prvňáčky

Zámecká strašidla - čtení pro prvňáčky

133475 350 0 fit
133475 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi pohád­ky o stra­ši­dlech a zám­cích? Chcete ochut­nat růžo­vý cukr, kte­rý duch František vyro­bil pro bílou paní Herulu? Hledáte zají­ma­vé čte­ní pro prv­ňáč­ky? Iva Hoňková je autor­kou kni­hy Zámecká stra­ši­dla, kte­rou vyda­la Grada pod znač­kou bam­book v Praze. 

V kni­ze na vás čeká cel­kem 16 kapi­tol. Pan kas­te­lán Janíček už poma­lu doslu­hu­je v Růžovém zám­ku. Žije tam s ním bílá paní Herula, duch její­ho man­že­la, býva­lé­ho zámec­ké­ho pána Františka Řeplinského z Berečka, ohni­ví muží­ci, či zele­ný muží­ček Studník. Nový kas­te­lán Václav Tichý hned prv­ní den začí­ná vše měnit. Strašidla to ale jen tak nene­cha­jí. Kastelán si při pro­hlíd­kách vymýš­lí, říká nesmys­ly. František mu dá co pro­to. Kastelán Václav chce ve skle­pe­ní posta­vit kavár­nu a zele­ný muží­ček se může s kli­dem roz­lou­čit. Duchové svůj klid mají pros­tě rádi a začnou s novým kas­te­lá­nem bojo­vat. Bydlí zde už více než tři sta let a nechtě­jí ze zám­ku něja­ký moder­ní luna­park. Jak to nako­nec vše dopad­ne? Dohodnou se stra­ši­dla s panem kas­te­lá­nem a bude zase klid? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní, čeká vás totiž pří­běh plný stra­ši­del a nejen to.

Kniha je oprav­du nád­her­ná. Čtení jsem si uži­la od začát­ku, až do kon­ce. Je plná dob­ro­druž­ství i napí­na­vé­ho čte­ní, co zase stra­ši­dla vymys­lí, aby pře­ka­zi­ly plá­ny mla­dé­ho kas­te­lá­na. Doporučím ji všem dětem, dospě­lým, uči­tel­kám mateř­ských škol, pros­tě všem, co mají rádi stra­ši­del­né pří­běhy a milu­jí ces­to­vá­ní po hra­dech a zám­cích. Blíží se nám hlav­ní turis­tic­ká sezó­na, kdy se urči­tě vypra­ví­te s rodi­nou na něja­ký ten pěk­ný zámek, či hrad. Možná bude i růžo­vý a uvi­dí­te na něm bílou paní, či ohni­vé­ho mužíč­ka, tak jako v kni­ze Ivy Hoňkové. Kniha je sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, s vel­ký­mi pís­me­ny, s men­ším množ­stvím tex­tu s více ilu­stra­ce­mi, kte­ré je vhod­ná jako čte­ní pro prv­ňáč­ky. Usnadní jim jejich prv­ní čte­ní a neod­ra­dí je od čte­ní a roz­hod­ně je bude bavit. Na titul­ní strán­ce jsou všech­ny stra­ši­dla a jejich krás­né růžo­vé síd­lo. Námět kni­hy se urči­tě pove­dl. Jako malá hol­ka jsem milo­va­la pohád­ky o bílé paní i růz­ných stra­ši­dlech. Na zám­ku na Bítově si dodnes pama­tu­ji, jak prů­vod­ky­ně cho­di­la pře­vle­če­ná za bílou paní. Já tomu dlou­ho věři­la, že byla oprav­do­vá. Což je na pohád­kách to nej­krás­něj­ší.

Ukázka z kni­hy:

„Já jsem si to myslel,„bručel si pro sebe pan Tichý. „Někdo si ze mě udě­lal legra­ci a já mu na to sko­čil. Dokonale,“ ušklí­bl se. „Stopy vypa­da­jí, že jsou suché, i pod­la­ha je pev­ná,“ plá­cal rukou po sta­rých zdech. Pomalu se mu v hla­vě zača­ly rojit před­sta­vy o malé kavár­nič­ce a cuk­rár­ně. „Tady vle­vo by mohl být vel­ký pro­dej­ní pult, kde budou kremro­le, věneč­ky a nugá­to­vé bonbó­ny. A hned ved­le stá­nek se zmrz­li­nou. Nejlépe vanil­ko­vou,“ oli­zo­val se. Najednou ucí­til závan slad­ké vůně. Jako mls­ný kocour se vydal za ní. „Že by někdo poblíž vařil něja­kou dob­ro­tu? Co to jenom může být? Cukrová vata?„zarazil se.

Tu odně­kud usly­šel muž­ský hlas, kte­rý říkal:

„Zase to není ono. kaž­dý den to zkou­ším. Každý den jsou ty růže jiné, ale ne ty správ­né.“

„Halóóó!Kdo to tady mlu­ví?“ zavo­lal kas­te­lán do tmy, ale nikdo mu neod­po­ví­dal. Jen jeho vlast­ní ozvě­na.

Sladká vůně se po chví­li roz­ply­nu­la a tajem­ný muž­ský hlas se už neo­zval.

„Asi jsem přepracovaný,„pokrčil rame­ny pan Tichý a vrá­til se do své­ho poko­jí­ku.

Několik slov o autor­ce:

Iva Hoňková je malíř­ka, spi­so­va­tel­ka, ilu­strá­tor­ka. Narodila se ve Studénce, kde žije a kre­a­tiv­ně tvo­ří. Od malič­ka ráda kres­lí. Miluje tech­ni­ku vše­ho dru­hu, zají­má se o his­to­rii a ráda ces­tu­je. Oblíbila si akva­re­lo­vou tech­ni­ku mal­by, kte­rou nej­čas­tě­ji pou­ží­vá pro své obra­zy i ilu­stra­ce. Od roku 2005 aktiv­ně píše kni­hy pro děti. V posled­ních letech jsou to kni­hy, pře­de­vším o stro­jích (vla­ky, leta­dla, náklad­ní auta), kte­ré si občas sama ilu­stru­je.

Autor: Iva Hoňková

Ilustrace: Iva Hoňková

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2022, Grada pod znač­kou bam­book, Praha

Počet stran: 72

Vazba kni­hy: pev­ná šitá vaz­ba

ISBN: 978-80-271-3347-5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32626 s | počet dotazů: 247 | paměť: 71682 KB. | 16.06.2024 - 13:33:16