Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Nesmrtelná pin-up královna: Betty Grable a cesta k slávě v Zlatém věku Hollywoodu

Nesmrtelná pin-up královna: Betty Grable a cesta k slávě v Zlatém věku Hollywoodu

Photo © Twentieth Century-Fox Film Corporation
Photo © Twentieth Century-Fox Film Corporation
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Betty Grableová byla v roce 1943 zvo­le­na ame­ric­ký­mi fil­mo­vý­mi pro­mí­ta­či kasov­ní jed­nič­kou; v oblí­be­nos­ti před­či­la Boba Hopea, Garyho Coopera, Greer Garsonovou, Humphreyho Bogarta a Clarka Gablea. V tom­to roce spo­lu­pra­co­va­la s foto­gra­fem Frankem Powolnym na pra­vi­del­ném ate­li­é­ro­vém foce­ní. Během foce­ní poří­di­la něko­lik sním­ků v těs­ných jed­no­díl­ných plav­kách. Jedna kon­krét­ní póza spo­čí­va­la v tom, že Grableová byla zády k foto­a­pa­rá­tu a hra­vě se usmí­va­la při pohle­du přes pra­vé rame­no (sní­mek byl poří­zen tím­to způ­so­bem, pro­to­že byla těhot­ná a bylo to vidět; měli pocit, že uka­zo­vat ji zepře­du by neby­lo vkus­né). Snímek byl vydán jako pla­kát a stal se nej­žá­da­něj­ší foto­gra­fií pro vojá­ky G.I. umís­tě­né v zámo­ří. Fotografie Grableové se pro­da­ly mili­o­ny výtis­ků a nako­nec pře­ko­na­la popu­la­ri­tu slav­né foto­gra­fie Rity Hayworthové z roku 1941.

Úspěch Grableové jako pin-up girl pod­po­řil její kari­é­ru main­stre­a­mo­vé fil­mo­vé hvězdy. Když její hvězda stá­le stou­pa­la, šéf spo­leč­nos­ti Fox Darryl F. Zanuck pro­je­vil zájem roz­ší­řit Grableovou jako hereč­ku. Zanuck se ji něko­li­krát poku­sil obsa­dit do fil­mů, kte­ré by byly výzvou pro její herec­ké schop­nos­ti, ale Grableová se zdrá­ha­la; cíti­la se nejis­tá svým talen­tem, a pro­to neby­la ochot­ná při­jí­mat role, kte­ré od ní vyža­do­va­ly pří­liš mno­ho. Po celou dobu své kari­é­ry byla vel­mi opa­tr­ná; čas­to se obá­va­la hrát pro­ti zná­mým hlav­ním před­sta­vi­te­lům. Raději hrá­la v opti­mis­tic­kých a obskur­ních muzi­ká­lech, z nichž mno­hé se řídi­ly obec­ným pří­bě­hem „chla­pec potká dív­ku“. Ve sku­teč­nos­ti bylo mno­ho jejích fil­mů chudých na pří­běhy, ale měly vel­kou ener­gii během pís­ňo­vých a taneč­ních sek­ven­cí. Navzdory jejich nedo­sta­teč­né kva­li­tě byly Grableové fil­my nesmír­ně popu­lár­ní a spo­leč­nost Fox pra­vi­del­ně smě­řo­va­la zis­ky z Grableové fil­mů do svých pres­tiž­něj­ších fil­mů.

Zanuck ustou­pil žádosti samot­né Grableové, aby neza­sa­ho­val do její­ho úspěš­né­ho fil­mo­vé­ho vzor­ce. V důsled­ku toho pro ni stu­dio při­pra­vi­lo film s názvem „Pin Up Girl“. Ve fil­mu si zahrá­la hos­tes­ku v kan­týně USO, kte­rá se sta­rá i o zába­vu vojá­ků během jejich poby­tu. V opu­lent­ním muzi­ká­lu byla v mno­ha scé­nách pou­ži­ta její slav­ná pin-up foto­gra­fie, což zvý­ši­lo pro­dej­nost sním­ku. Mnoho poz­děj­ších scén fil­mu muse­lo být pře­psá­no, aby se skry­lo těho­ten­ství Grableové. Ve fil­mu „Pin Up Girl“ si zahrá­li i komi­ci Martha Raye a Joe E. Brown a do kin byl uve­den v dub­nu 1944 s ohrom­ným kasov­ním úspě­chem.

Zdroj: Wikipedie

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Betty Grable!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,17832 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72222 KB. | 21.04.2024 - 23:14:00