Kritiky.cz > Recenze knih > Krmíme ptáky - ale správně - krmení, ochrana a bezpečí pro ptáky po celý rok

Krmíme ptáky - ale správně - krmení, ochrana a bezpečí pro ptáky po celý rok

krmime ptaky ale spravne
krmime ptaky ale spravne
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Krmit ptá­ky se zdá na prv­ní pohled jed­no­du­ché, ale není tomu tak. Můj syn si pro zpra­co­vá­ní pro­jek­tu vybral téma Ptáci našich zahrad a oko­lí. O tuto pro­ble­ma­ti­ku se zají­má už doce­la dlou­ho. Jako malý kluk už pozo­ro­val ptá­ky na zahra­dě, ptal se na růz­né zají­ma­vos­ti a vyhle­dá­val si infor­ma­ce v ency­klo­pe­di­ích. Spolu s ním jsem se na toto téma vrh­la i já a pře­čet­la si kni­hu Krmíme ptá­ky - ale správ­ně, kte­rou vyda­lo Nakladatelství KAZDA v Brně. Pojďte se spo­leč­ně se mnou vypra­vit na zají­ma­vou ces­tu o živo­tě ptá­ků. Dozvíte se mno­ho zají­ma­vos­tí a bude­te vědět, jak o ptá­ky během celé­ho pečo­vat. 

Tato kni­ha je veli­ce podrob­ně zpra­co­va­ná. Obsahuje mno­ho infor­ma­cí o tom, jak ptá­ky při­kr­mo­vat během celé­ho roku, jaká krmi­va volit a proč, co jim vlast­ně může­me vyro­bit my sami. V pub­li­ka­ci najde­te mno­ho zají­ma­vos­tí o živo­tě ptá­ků, co vlast­ně od nás lidí potře­bu­jí, proč jich tolik uby­lo, jaké dru­hy nej­ví­ce, něco málo z his­to­rie krme­ní ptá­ků, dále také boha­tou foto­ga­le­rii až 75 ptá­ků, kte­ří na vaše krmít­ko mohou při­lét­nout a občer­st­vit se.

Na kon­ci kni­hy je k dis­po­zi­ci seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry, dále rejstřík, kte­rý usnad­ní ori­en­ta­ci v kni­ze a podě­ko­vá­ní auto­rů kni­hy. Na roz­ší­ře­né obál­ce kni­hy najde­te návod, jak udě­lat sami tuč­né krmi­vo pro ptá­ky s popi­sem i foto­gra­fie­mi.

Kniha mě moc zau­ja­la a dopo­ru­čím jí všem milov­ní­kům pří­ro­dy pře­de­vším ptá­ků. Jak už jsem v úvo­du psa­la, můj star­ší syn si vybral pro svou prá­ci téma ptá­ci našich zahrad. Tato pří­ruč­ka pro něj byla oprav­du cen­ným zdro­jem infor­ma­cí. Je podrob­ně roz­pra­co­va­ná, boha­tá na foto­gra­fie, plná zají­ma­vos­tí s čet­ný­mi gra­fy. Na obál­ce kni­hy je, jak jinak krás­ně barev­ný ptá­ček. V kni­ze jsem načer­pa­la mno­ho infor­ma­cí, kte­ré jsem o krme­ní ptá­ků vůbec nevě­dě­la. S rados­tí budu oče­ká­vat vydá­ní dal­ší zají­ma­vé kni­hy ze živo­ta ptá­ků. Na této pří­ruč­ce si cením její­ho obsa­ho­vé­ho zamě­ře­ní, jeli­kož pří­ro­da je mým vel­kým koníč­kem, dále boha­tou foto­ga­le­rií, kte­rá je pro pozná­vá­ní ptá­ků nesmír­ně důle­ži­tá, ale pře­de­vším to, že obsa­hu­je prak­tic­ké rady, jak o ptá­ky pečo­vat, abychom jim zby­teč­ně neu­blí­ži­li.

Tak už nebu­du více zdr­žo­vat, pusť­te se do pří­jem­né­ho čte­ní a lis­to­vá­ní tou­to pou­ta­vou pub­li­ka­cí. Nebudete vědět, na co se dří­ve dívat a co číst.

Několik slov o auto­rech:

Prof.Dr. pří­rod­ních věd Peter Berthold, naro­zen v roce 1939 byl do roku 2004 ředi­te­lem sta­ni­ce Radolfzell pod insti­tu­tem Maxe Plancka pro orni­to­lo­gii a pat­ří k před­ním svě­to­vým orni­to­lo­gům. Po absol­vo­vá­ní stu­dia bio­lo­gie, che­mie a geo­gra­fie v jiho­ně­mec­kém Tubingenu se při své čin­nos­ti v orni­to­lo­gic­ké sta­ni­ci Radolfzell spe­ci­a­li­zo­val na sedm oblas­tí, výzkum pta­čích tahů, pro­mě­ny v roč­ních obdo­bích, popu­lač­ní dyna­mi­ku, výži­vo­vou bio­lo­gii, gene­ti­ku, výzkum tet­ře­va hluš­ce a základ­ní výzkum v oblas­ti pří­ro­dy a život­ní­ho pro­stře­dí. V roce 1981 zís­kal pro­fe­su­ru z bio­lo­gie na Kostnické uni­ver­zi­tě. Je čle­nem a čest­ným čle­nem čet­ných spo­leč­nos­tí, aka­de­mií, výbo­rů a spol­ků pro ochra­nu pří­ro­dy v Německu i po svě­tě. Po odcho­du do výsluž­by se anga­žu­je pře­de­vším v otáz­kách ochra­ny pří­ro­dy, zejmé­na jako člen rady Nadace Heinze Sielmanna a v pro­jek­tu Biokoridor Bodamské jeze­ro. Za své ori­gi­nál­ní a prů­lo­mo­vé prá­ce byl mno­ho­krát vyzna­me­nán.

Gabriele Mohrová pra­cu­je od roku 1978 jako tech­nic­ká asi­s­tent­ka na orni­to­lo­gic­ké sta­ni­ci Radolfzell. V pra­cov­ní sku­pi­ně Petera Bertholda ved­la odchov více než 5000 drob­ných ptá­ků, pře­de­vším pěnic, ale také tet­ře­vů a přes 100 dal­ších dru­hů. Během posled­ních 20 let se kro­mě toho stá­le více zabý­vá také krme­ním vol­ně žijí­cích ptá­ků. Nyní se spo­lu s Peterem Bertholdem sta­rá o nej­růz­něj­ší vel­ké expe­ri­men­ty a pro­jek­ty v oblas­ti ochra­ny pří­ro­dy.

Po celý rok krmí­me — po celý rok pomá­há­me.

Autor: Peter Berthold, Gabriele Mohrová

Přeložil: David Krásenský

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Počet stran: 176

Vydáno: 2018, Nakladatelství KAZDA, Brno

Vazba kni­hy: paper­back

ISBN: 978-80-907420-1-7


Foto: Nakladatelství Kazda


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97243 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71804 KB. | 28.02.2024 - 16:04:50