Kritiky.cz > Recenze knih > Rodina Karnovských

Rodina Karnovských

396870803 10222812638416635 3189709824941147380 n
396870803 10222812638416635 3189709824941147380 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte-li chuť zabrou­sit do malin­ko jiné­ho žán­ru a téma­tu, tak si urči­tě nenech­te ujít výbor­ný gene­rač­ní román jed­né židov­ské rodi­ny, a to Rodina Karnovských od Jisroela ješa­ja Singera.

V této kni­ze se může­te těšit na osu­dy tří gene­ra­cí židov­ské rodi­ny a s tím spo­je­né všech­ny jejich rados­ti, ale i sta­ros­ti kaž­do­den­ní­ho živo­ta. O Karnovských z Velkopolska bylo vel­mi dob­ře zná­mo, že jsou to vel­mi tvr­do­hla­ví a vzpur­ní lidé, ale záro­veň byli pova­žo­vá­ni i za vzdě­lan­ce a učen­ce s želez­nou pamě­tí.

Příběh se začí­ná ode­hrá­vat těs­ně před prv­ní svě­to­vou vál­kou, kdy se novo­pe­če­ný novo­man­žel, a záro­veň i stou­pe­nec židov­ské­ho osví­cen­ství David Karnovski stě­hu­je spo­lu se svou  man­žel­kou z chasid­ské komu­ni­ty Polska do Berlína.

Odjakživa byl pře­svěd­čen, že v Berlíně lze najít všech­nu vzdě­la­nost, moud­rost, , vzne­še­no, krá­su a svět­lo, o nichž člo­věk sní, ale nikdy je nena­jde. Teď spat­řil pří­le­ži­tost svou tou­hu napl­nit. 

A tak se i sta­lo. Z úsko­prsé pol­ské komu­ni­ty se pře­stě­ho­va­li do Berlína, měs­ta vel­kých mož­nos­tí, kde se Davidův syn Georg sta­ne krát­ce před prv­ní svě­to­vou vál­kou skvě­lým léka­řem, jež slou­ží v pol­ní nemoc­ni­ci.

A posled­ní gene­ra­ci zastu­pu­je Jegor, Georgův syn, kte­rý vyrůs­tá a dospí­vá v době, kdy se moci ují­má nacis­mus, a kdy všich­ni čle­no­vé rodi­ny chtě nechtě zakou­ší zrůd­né poni­žo­vá­ní kvů­li jejich raso­vé­mu půvo­du, což má nako­nec za násle­dek to, že i sám Jegor, i když je sám Žid, začne Židy opo­vr­ho­vat a nená­vi­dět je.

Naštěstí se celé rodi­ně naskyt­ne pří­le­ži­tost uprch­nout do New Yorku, kde mohou začít nový život, žít si svůj „ame­ric­ký“ sen. Bohužel Jegor si zde jen těž­ko doká­že při­vyk­nout a pro­ti vůli rodi­ny se stá­vá jed­ním ze čle­nů nacis­tic­ké­ho hnu­tí v nadě­ji, že se bude moci vrá­tit zpět domů do Německa, kde jej nacis­ti při­jmout mezi sebe jako rov­né­ho.....

Tři muži, tři zástup­ci jed­né gene­ra­ce, všich­ni z jed­né rodi­ny, ale přec vel­mi si odliš­ní, ať už názo­ry či cho­vá­ním, jež je tak sta­ví v živo­tě do neleh­kých situ­a­cí, kte­rým musí čelit, a jež mají pak dopad na jejich živo­ty.

Kniha je vel­mi dob­ře napsa­ná a díky skvě­lé­mu vypra­věč­ské­mu talen­tu a doko­na­lým popi­sům nejen pro­stře­dí, situ­a­cí, ale i vnitř­ním pohnutkám a myš­len­kám hlav­ních hrdi­nům se vel­mi hra­vě vži­je­te do samot­né­ho děje. 

Ohromující a dech berou­cí román autor tak­tic­ky roz­dě­lil do tří základ­ních čás­tí, dle jed­not­li­vých zástup­ců tří gene­ra­cí, jež na sebe vol­ně nava­zu­jí.

Rodina Karnovských je vel­mi zají­ma­vá kni­ha, kte­rou vře­le dopo­ru­ču­ji si pře­číst. 

RODINA KARNOVSKÝCH

Napsal: Jisroel Ješaja Singer

Přeložila: Gita Zbavitelová

Vydalo nakla­da­tel­ství Argo

Praha, rok 2023

Vydání prv­ní

Počet stran: 410

ISBN: 978-80-257-3999-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56054 s | počet dotazů: 274 | paměť: 69522 KB. | 06.12.2023 - 09:44:22