Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Rachel Stoneová: Sázka na Srdce - Gal Gadot v akční novince od Netflixu

Rachel Stoneová: Sázka na Srdce - Gal Gadot v akční novince od Netflixu

Photo @ Netflix
Photo @ Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jeden z nej­o­če­ká­va­něj­ších fil­mů, kte­ré si pro nás na leto­šek u Netflixu při­pra­vi­li, dnes dora­zil na naše obra­zov­ky. Poradí si Gal Gadot s rolí hrdin­né akč­ní agent­ky a vyrov­ná se Sázka na srd­ce letoš­ní nálo­ži akč­ních fil­mů jako Mission: Impossible 7, John Wick 4 či Vyproštění 2?

Ne. Jestli jste vidě­li loň­ské­ho The Gray Mana, také od Netflixu, tak tohle je vlast­ně něco podob­né­ho, jen ve všech ohle­dech hor­ší. The Gray Man měl ale­spoň sold­ní obsa­ze­ní a tro­chu zají­ma­vý pří­běh a posta­vy. Sázka na srd­ce nemá ani jed­no z toho. Film násle­du­je všech­ny tren­dy v žán­ru moder­ních akč­ních špi­o­náž­ních thrille­rů na kte­ré si vzpo­me­ne­te, a tím mys­lím oprav­du úpl­ně všech­ny. Má stej­ný pří­běh kte­rý jsme v obdob­ných fil­mech vidě­li nespo­čet­ně­krát, je neu­vě­ři­tel­ně klišé, nepři­ná­ší nic nové­ho, postrá­dá jakou­ko­liv ori­gi­nál­ní myš­len­ku, a co je na tom všem nej­hor­ší... ani nedo­ká­že ty půj­če­né nápa­dy kva­lit­ně zpra­co­vat. Opravdu nerad se stá­le vra­cím k The Gray Man, ale zde se zkrát­ka nabí­zí hroz­ně jed­no­du­ché srov­ná­ní. Tyto dva fil­my jsou nato­če­né v podob­ném sty­lu - upatla­né šedé vizu­á­ly, poku­sy o scé­ny plné neo­nu rádo­by jako z Johna Wicka kte­ré ale kvů­li mizer­né prá­ci s barva­mi v post­pro­duk­ci vůbec nefun­gu­jí a nevy­ni­ka­jí tak jak by měly, špat­né CGI a zele­né plát­no, a neza­jí­ma­vá kame­ra ješ­tě zhor­še­ná zma­te­ným stři­hem. Akce je neza­jí­ma­vá a CGI ji jen a pou­ze zhor­šu­je. Dialog je prak­tic­ky zko­pí­ro­ván ze všech prů­měr­ných špi­o­ná­žích fil­mů, kte­ré kdy vznik­ly, a je neza­jí­ma­vý, tupý a nud­ný. To se vlast­ně dá říct o celém fil­mu. Je tak hroz­ně nud­ný, až je to k neví­ře.

A to obsa­ze­ní... Gal Gadot je napros­to pří­šer­ná hereč­ka kte­ré kom­plet­ně chy­bí cha­risma, a váž­ně nechá­pu, proč ji ješ­tě někdo obsa­zu­je. Ne, beru zpět, chá­pu: doká­že při­lá­kat divá­ky, pro­to­že je z něja­ké­ho důvo­du oblí­be­ná. Ale mrzí mě, že stu­dia nedá­va­jí šan­ce méně zná­mým ale sto­ná­sob­ně talen­to­va­ným hereč­kám a her­cům, kte­ří by kva­li­tu fil­mů jako je tenhle doká­za­li hod­ně vytáh­nout, a navíc by to pro ně zna­me­na­lo zaslou­že­ní kari­ér­ní postup, a mís­to toho stá­le doko­la obsa­zu­jí neta­len­to­va­né lidi jako jsou Gal Gadot nebo Dwayne Johnson. Jamie Dornan je bez­po­chy­by nej­lep­ší herec z celé­ho obsa­ze­ní, a tady se sna­ží dělat co může se scé­ná­řem, kte­rý dostal, ale bohu­žel scé­nář mu moc pro­sto­ru k prá­ci nena­bí­zí, a tak je ve výsled­ku jeho talent zce­la pro­mr­hán. Zbytek obsa­ze­ní je prů­měr­ný, nijak neu­ra­zí, ale nedě­la­jí nic zají­ma­vé­ho či zapa­ma­to­va­tel­né­ho.

A já nejsem ten typ kte­rý by se zamě­řil na detai­ly a hle­dal chy­bič­ky, ale tady pros­tě musím na někte­ré z nich pou­ká­zat, pro­to­že zce­la jas­ně pro­ka­zu­jí abso­lut­ní nezá­jem tvůr­ců a nedo­sta­tek pozor­nos­ti ohled­ně detai­lů. Jeden pří­klad za všech­ny: v jed­né scé­ně jede hlav­ní tým agen­tů v autě, Rachel Stone (Gal Gadot) sedí ve pře­du, a není při­pou­ta­ná. Ve fil­mu se z toho vel­ká věda, pro­běh­ne dia­log o pásech, vylo­že­ně nám uká­žou, jak se Rachel při­pou­tá­vá. A v nava­zu­jí­cím zábě­ru opět není při­pou­ta­ná. Já vím, detail. Ale tako­vých detai­lů je v tom­to fil­mu až moc na to, abych je mohl igno­ro­vat, a zkrát­ka kazí cel­ko­vý dojem (kte­rý už tak nebyl veli­ce klad­ný).

Už jsem si říkal, že se Netflixu toto léto nějak daří - dru­hé Vyproštění s Chrisem Hemsworthem bylo vel­ký úspěch, sní­mek Oni naklo­no­va­li Tyrona sice u nás pro­pa­dl ale ve svě­tě se mu veli­ce daří, a nad­chá­ze­jí­cí dra­ma Fair Play sklí­zí na fes­ti­va­lech jed­nu pochva­lu za dru­hou, ale ne - Netflix se roz­ho­dl vypus­tit do svě­ta tuto kor­po­rát­ní sláta­ni­nu.

40%


Podívejte se na hodnocení Rachel Stoneová: Sázka na Srdce na Kinoboxu.

Photo @ Netflix

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38935 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72321 KB. | 21.05.2024 - 13:12:55