Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Devátý život Louise Draxe | The 9th Life of Louis Drax [65%]

Devátý život Louise Draxe | The 9th Life of Louis Drax [65%]

rp p127920.jpg
rp p127920.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Knižní adap­ta­ce se v posled­ní době zase derou do kin. Poté, co letoš­ní fil­mo­vé léto až na jed­nu dvě výjim­ky nepří­jem­ně zkla­ma­lo, mají mož­nost oslo­vit i men­ší fil­my, u kte­rých není úpl­ně jas­né, jak je pub­li­kum při­jme. To je i pří­pad kniž­ní adap­ta­ce Devátý život Louise Draxe, kte­rá ve čtvr­tek vstou­pi­la do čes­kých kin. Dokázala zaujmout tato adap­ta­ce kni­hy Liz Jensen o jejíž režii se posta­ral pře­váž­ně horo­ro­vý reži­sér Alexandre Aja?    

Louis Drax (Aiden Longworth) je zvlášt­ní mla­dý chla­pec. Už od naro­ze­ní jej pro­vá­zí neho­dy a situ­a­ce ohro­žu­jí­cí jeho život. Zatím ale vždy ze smr­tel­né­ho nebez­pe­čí uni­kl a ze svých zra­ně­ní se dostal. Nyní to ovšem vypa­dá, že jeho štěs­tí došlo. Po nevy­da­ře­ném pik­ni­ku se zří­til z úte­su do ledo­vé­ho moře a jeho mozek byl něko­lik minut bez kys­lí­ku. Přesto ten­to pád napříč všem okol­nos­tem pře­žil a nyní je v kóma­tu na spe­ci­ál­ním oddě­le­ní dok­to­ra Pascala (Jamie Dornan), kte­rý se tomu­to zázra­ku sna­ží při­jít na kloub a Louise při­vést zpět z vege­ta­tiv­ní­ho stá­dia...  

Předně musím říci, že jsem kniž­ní před­lo­hu neče­tl, tedy jsem nevě­děl moc co od fil­mu čekat. A i kdy­bych věděl, asi by mi to moc nepo­moh­lo. Alexandre Aja totiž v rám­ci toho­to čás­teč­ně dět­ské­ho, čás­teč­ně dospě­lé­ho fil­mu, před­vá­dí množ­ství momen­tů, kte­ré jde asi nej­lé­pe popsat slo­vy „zvlášt­ní.“ Devátý život Louise Draxe je totiž nej­po­div­něj­ším fil­mem, jaký jsem za posled­ní dobu v kině viděl. Ne podiv­ně špat­ný, ne podiv­ně dob­rý, jed­no­du­še podiv­ný, od kaž­dé­ho tro­chu. A prá­vě díky tomu si mys­lím, že ne kaž­dé­mu tahle kom­bi­na­ce dva­krát sed­ne. 
Aja totiž ve svém fil­mu pra­cu­je chví­li s lát­kou jako s horo­rem, mís­ty jako s rodin­ným fil­mem a mís­ty jako osob­ním dra­ma­tem, roman­cí a fil­mem pro mlad­ší pub­li­kum. Výsledek je tak poměr­ně krko­lom­ným pro­měn­li­vým tva­rem, kte­rý ale na dru­hou stra­nu prá­vě díky této změ­ně atmo­sfé­ry a dyna­mi­ky fil­mu nenu­dí. Jistě, ne všech­no ve výsled­ku úpl­ně fun­gu­je a závě­reč­né dota­že­ní pří­bě­ho­vé lin­ky prá­vě díky její frag­men­tár­nos­ti nefun­gu­je úpl­ně pře­svěd­či­vě, přes­to si mys­lím, že sto­jí za to dát tomuhle oso­bi­té­mu pří­bě­hu šan­ci i napříč jeho chy­bám. 
Herecky i řeme­sl­ně se totiž jed­ná o vel­mi pří­jem­nou podí­va­nou, na kte­rou navo­dí už veli­ce půso­bi­vá úvod­ní titul­ko­vá sek­ven­ce, kte­rá kom­bi­nu­je zají­ma­vou ani­ma­ci se skvě­lým hudeb­ním dopro­vo­dem Patricka Watsona. S postu­pem fil­mu sice domi­nan­tu pře­bí­ra­jí jiné prv­ky, přes­to se jeho hudeb­ní pod­kres k fil­mu hodí a fun­gu­je na výbor­nou. Přidejte si k tomu poměr­ně sluš­ně zvlád­nu­té zvra­ty ve scé­ná­ři a sluš­né herec­ké před­sta­vi­te­le a máte před sebou oso­bi­tou žánro­vou podí­va­nou, kte­rá doká­že oslo­vit i pub­li­kum kni­hou netknu­té.
Devátý život Louise Draxe je mož­ná nako­nec tro­chu jiným fil­mem, než by se na prv­ní pohled moh­lo zdát nebo by trai­le­ry moh­ly napo­ví­dat. Přesto se jed­ná o zají­ma­vý sní­mek, kte­rý si vaši pozor­nost zaslou­ží, už jen díky tomu, že se nejed­ná o vari­a­ci na to samé, čím je zahl­ce­ný dis­tri­buč­ní list celých dva­náct měsí­ců. Máte-li tak chuť vyzkou­šet něco netra­dič­ní­ho, pak smě­le do kina.       
Poměrně zají­ma­vá kom­bi­na­ce žánrů a atmo­sfér, se kte­rý­mi v rám­ci jed­no­ho fil­mu Alexandre Aja pra­cu­je. Docela chá­pu, že ne všem tahle podí­va­ná sed­ne, nicmé­ně i přes znač­né nedo­stat­ky nemůžu říct, že bych byl z fil­mu zkla­mán. Devátý život Louise Draxe je totiž nato­lik podiv­ný a zvlášt­ní, že jsem si ho užil a ani na moment se nenu­dil.  
40% Příběh jed­no­ho chlap­ce
30% Drama na poza­dí tragé­die
30% Lékařská i osob­ní záha­da

Devátý život Louise Draxe
(The 9th Life of Louis Drax, Deviaty život Louisa Draxa)
Thriller
Kanada / Velká Británie / USA, 2016, 108 min

Režie: Alexandre Aja

Scénář: Max Minghella
Kamera: Maxime Alexandre
Hudba: Patrick Watson
Hrají: Jamie Dornan, Sarah Gadon, Aaron Paul, Barbara Hershey, Molly Parker, Oliver Platt, Terry Chen, Anjali Jay, Nels Lennarson, Julian Wadham, Luke Camilleri, Alex Zahara, Fiona Vroom, Beckham Skodje, Spencer Drever, John Specogna
Producenti: Alexandre Aja
Střih: Baxter
Kostýmy: Carla Hetland


Česko V kinech od: 20.10.2016 Bioscop
Slovensko V kinech od: 20.10.2016 Magic Box
Kanada V kinech od: 02.09.2016 Entertainment One
USA V kinech od: 02.09.2016 Summit Entertainment
Velká Británie V kinech od: 02.09.2016 Soda Pictures

http://www.csfd.cz/film/388605-devaty-zivot-louise-draxe/
http://www.imdb.com/title/tt3991412/


Podívejte se na hodnocení Devátý život Louise Draxe na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Daria – Recenze – 20%28. ledna 2020 Daria – Recenze – 20% Český konspirační thriller Dariapůsobí, jako by byl vytvořen náhodným generátorem zápletek ve spolupráci s náhodným generátorem dialogů. Není divu – za jeho otřesným scénářem totiž […] Posted in Filmové recenze
  • American Truck Simulator - Montana DLC vyšlo4. srpna 2022 American Truck Simulator - Montana DLC vyšlo A co přesně naše DLC Montana nabídne řidičům kamionů? Tohle je jen pár věcí, které si podle nás zamilujete: Dodávejte do 15 měst a z 15 měst a objevte 17 osad Objevte a dodávejte […] Posted in Herní aktuality
  • Bludiště na Zámku30. května 2018 Bludiště na Zámku Posted in Videa
  • Belphégor: Fantom Louvru - So 14. 5. 2005 - ČT1 21:456. května 2005 Belphégor: Fantom Louvru - So 14. 5. 2005 - ČT1 21:45 Pokus Francouzů unudit nás k smrti…„Mumie útočí v Paříži“ podobným titulkem se honosí obal filmu Belphegor: Fantom Louvru. Ale dlouhá cesta do Francie se na ní asi hodně podepsala, protože […] Posted in Filmové recenze
  • Survivor - 25. díl (SK - 45, 46) - Čeká nás zatím nejlepší díl?15. dubna 2022 Survivor - 25. díl (SK - 45, 46) - Čeká nás zatím nejlepší díl? Dominika je po tomto duelu venku a zbývá posledních 8 hráčů, ze kterých vzejde vítěz této show. Finále se blíží a podle posledních zpráv by mělo být v první polovině května. SK-45. […] Posted in Články
  • Terapie III. - EPIZODA 7: Středa 17:00, Jarda16. ledna 2019 Terapie III. - EPIZODA 7: Středa 17:00, Jarda Marek v poslední době trpí výpadky paměti. Tak jako Jarda, jenž si stěžuje, že je odkázán na své okolí. Jarda líčí, že před nehodou byl schopným manažerem a měl desítky jednorázových […] Posted in Spoilery
  • #13 - The Old Dark House3. června 2019 #13 - The Old Dark House Filmy o strašidelných domech mají vždycky své kouzlo. Některé jen proto, že jsou to brakové podivnosti. Ale některé dokážou zaujmout. Starý temný dům je jedním z těch případů a je nejen […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • Přepadení21. ledna 2020 Přepadení Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • The Cabin in the Woods – 45 %14. července 2012 The Cabin in the Woods – 45 % Nový americký horor s festivalovým názvem Chata v horách si již sice odbyl svoji světovou premiéru v dubnu tohoto roku, zato v Čechách není vůbec jisté, zdali se do kin vůbec dostane. […] Posted in Filmové recenze
  • Hra na oliheň13. října 2021 Hra na oliheň Před dvěma týdny jsem o tomto seriálu nevěděl ani špetku a z nějakého memu, co jsem zrovna viděl, jsem očekával, že to bude nějaký korejský televizní bizár. Dal jsem tomu ale šanci, a hned […] Posted in Krátké recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50096 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72073 KB. | 25.04.2024 - 16:20:35