Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Smrtelné stroje | Mortal Engines

Smrtelné stroje | Mortal Engines

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Ve čtvr­tek do kin vstou­pi­la dlou­ho při­pra­vo­va­ná novin­ka, na kte­rou z pro­du­cent­ské­ho křes­la dohlí­žel Peter Jackson. Řeč je samo­zřej­mě o novém dob­ro­druž­ném fil­mu Smrtelné stro­je, nato­če­ném pod­le kniž­ní před­lo­hy Philipa Reevea ze  série Kroniky hla­do­vých měst. Jackson na adap­ta­ci kniž­ní série pro mla­dist­vé dělal už od roku 2009, až nyní se ovšem tahle podí­va­ná dostá­vá do kin v režii jed­no­ho z jeho dlou­ho­le­tých spo­lu­pra­cov­ní­ků, Christiana Riverse, pro kte­ré­ho je to celo­ve­čer­ní debut. Povedl se tenhle svět pře­vést na plát­no s tako­vou ver­vou, že se ve Smrtelných stro­jích skrý­vá dal­ší hit?  


Hester Shaw (Hera Hilmar) už dlou­hé roky nepře­mýš­lí o ničem jiném než o pomstě. Před osmi lety při­šla o svo­jí mat­ku a sama málem zahy­nu­la rukou lon­dýn­ské­ho arche­o­lo­ga Thaddeuse Valentinea (Hugo Weaving). Když už se jí téměř poda­ří vyko­nat svo­ji pomstu, zasta­ví ji arche­o­log Tom (Robert Sheehan) vyra­že­ním čepe­le z ruky. Hester se vydá­vá na útěk skr­ze obrov­ský kolos, jakým je moto­ri­zo­va­né měs­to Londýn, zatím­co ji je v patách Tom a Valentine. Když se Tomovi poda­ří ji chy­tit, řek­ne mu jen Hester svůj důvod, proč chtě­la jeho nad­ří­ze­né­ho zabít a vrhá se na pospas osu­du v odpad­ním potru­bí. Když však Valentine zjis­tí, že se Tom dozvě­děl jeho tajem­ství, svrh­ne mla­dé­ho učed­ní­ka do potru­bí také. Tom i Hester ovšem pře­ži­jí... 
Sám jsem si kniž­ní před­lo­hu dohnal až rela­tiv­ně nedáv­no a musím říci, že samot­ný svět, ve kte­rém se pří­běhy Philipa Reevea ode­hrá­va­jí, je troš­ku kom­plex­něj­ší a podiv­něj­ší, tak­že je tro­chu pro­blém se do něho úpl­ně dostat. Tedy jsem se tro­chu obá­val fil­mo­vé adap­ta­ce, kte­rá muse­la tenhle svět pro­dat dale­ko pocho­pi­tel­něj­ším a jed­no­duš­ším způ­so­bem, pro­to­že divák nebu­de čekat čtvr­ti­nu fil­mu na to, než se akli­ma­ti­zu­je na posta­po­ka­lyp­tic­kou budouc­nost, kde měs­ta poží­ra­jí jiná měs­ta a dvo­ji­ce mla­distvých tou­ží po pomstě.      

Abych ale prav­du řekl, je to s novin­kou Smrtelné stro­je tro­chu těž­ší. Ona poně­kud oře­za­ná vari­an­ta samot­né­ho pří­bě­hu a těch něko­lik změn opro­ti před­lo­ze z fil­mu dělá sice na jed­né stra­ně pro nezna­lé tro­chu stra­vi­tel­něj­ší a ply­nu­lej­ší podí­va­nou, na dru­hé stra­ně ale také lát­ka díky tomu ztrá­cí tro­chu cha­rak­te­ru a nápa­di­tos­ti, o kom­plex­nos­ti postav ani nemluvě. Výsledkem je poměr­ně jed­no­tvár­ný pří­běh, kte­rý má tak tro­chu pro­blém vtáh­nout do děje a mís­ty i tak tro­chu nudí.

Absence lep­ší­ho vykres­le­ní postav a nos­né­ho pří­bě­hu pak jen pod­tr­hu­je fakt, že film má pro­blém i v jiných ohle­dech. Jistě, mís­ty půso­bí tahle novin­ka epic­ky a vizu­ál­ně parád­ně, pře­de­vším díky skvě­lé výpra­vě a půso­bi­vým kos­týmům, veš­ke­ré sna­hy ale hned v něko­li­ka mís­tech hatí doce­la prů­měr­né, mís­ty i pod­prů­měr­né tri­ky. A to je zatra­ce­ně ško­da, pro­to­že se díky tomu fil­mu neda­ří úpl­ně pro­dat základ­ní pre­mi­su obrov­ských měst­ských kolo­sů putu­jí­cích po zni­če­né zemi.  

Nechci tu samo­zřej­mě tvr­dit, že kniž­ní před­lo­ha samot­ná tro­chu v tom­to ohle­du tro­chu neza­os­tá­vá, v rám­ci fil­mo­vé­ho pro­stře­dí je to ale o to více zna­tel­né. Hudebně se naštěs­tí jed­ná o doce­la důvěr­ně zná­mý mix moti­vů a „výpůj­ček“ z jiných popu­lár­ních kniž­ně fil­mo­vých sérií, tak­že i když fil­mo­vý soun­d­track nezvlá­dá půso­bit pří­liš nově nebo objev­ně, svo­ji prá­ci spl­ní nad­mí­ru dob­ře a v tomhle ohle­du zkrát­ka Smrtelné stro­je fun­gu­jí. Jen neče­kej­te památ­ný motiv nebo aranž­má, kte­ré bys­te si z fil­mu odnes­li nebo pama­to­va­li více jak den po pro­jek­ci.

A to se ostat­ně dá říci bohu­žel i o celém fil­mu. Ačkoliv se totiž na Smrtelné stro­je dob­ře kou­ká a ty více jak dvě hodi­ny v kině až na pár men­ších detai­lů doce­la rych­le ute­čou, samot­ný film se z hla­vy vypa­ří až pře­kva­pi­vě rych­le, což pří­liš do karet pokra­čo­vá­ní nena­hrá­vá. Pro běž­né­ho divá­ka film nad rámec občas­né vel­ko­le­pé akce nena­bí­zí pří­bě­ho­vě nic nové­ho nebo zají­ma­vé­ho (snad s vyjím­kou robo­tic­ké­ho Shrikea), pro divá­ky zna­lé před­lo­hy pak film pro změ­nu nena­bí­zí ani zda­le­ka toli­ko atmo­sfé­ry, budo­vá­ní svě­ta ani nábo­je jako samot­ná kni­ha. Tady se zkrát­ka chtě­lo jít na dal­ší epic­kou ságu, ale paběr­ku­je­me někde na úrov­ni prů­mě­ru. Na jed­no dvě podí­vá­ní ano, ale nová sága, troufnu-li si říci, z toho nebu­de.     

Smrtelné stro­je jsou ambi­ci­oz­ním poči­nem, kte­ré­mu se bohu­žel nepo­da­ři­lo napl­nit ani zda­le­ka svůj poten­ci­ál. Slušná podí­va­ná k pop­cor­nu do kina to asi je, hledáte-li ale pod tou slup­kou více či méně pove­de­ných digi­tál­ních tri­ků a epic­kých scén něco více, bude­te nej­spí­še zkla­má­ni. Zvláště, pokud do fil­mu jde­te s před­cho­zí zna­los­tí kniž­ní před­lo­hy. 
Film Smrtelné stro­je najde­te v nabíd­ce čes­kých a slo­ven­ských kin od 6. pro­sin­ce díky spo­leč­nos­ti CinemArt. Film není vhod­ný mlá­de­ži do 12 let. 

Potenciál a ambi­ce by tu byly, bohu­žel se je debu­tan­to­vi Christianu Riversovi neda­ří ani z půl­ky napl­nit. Smrtelné stro­je sice nabí­ze­jí dosta­tek vel­ko­le­pé akce (byť tri­ky mís­ty až mož­ná pří­liš pokul­há­va­jí) tri­ko­vých momen­tů, pod slup­kou toho vše­ho ale nena­bí­zí pří­liš nad rámec plo­chách postav a nepří­liš pod­ma­ni­vé­ho pří­bě­hu. Pro nezna­lé divá­ky je to mož­ná doce­la pří­mo­ča­rá a polo­pa­tic­ká bloc­kbuste­ro­vá podí­va­ná, pro čte­ná­ře kni­hy pak doce­la oře­za­né tor­zo, kte­ré sice v rám­ci mož­nos­tí fun­gu­je, ztrá­cí však kus ze své­ho cha­rak­te­ru a kom­plex­nos­ti. Pokud vám tedy sta­čí jed­no­rá­zo­vá dob­ro­druž­ná podí­va­ná bez něja­ké vět­ší hloub­ky, pak smě­le do toho. Pokud čeká­te pře­ci jen něco tro­chu více, bude­te mír­ně zkla­má­ni. 

Smrtelné stro­je
(Mortal Engines, Smrteľné stro­je)
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi / Thriller

Nový Zéland / USA, 2018, 128 min

Režie: Christian Rivers
Předloha: Philip Reeve (kni­ha)
Scénář: Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson
Kamera: Simon Raby
Hudba: Junkie XL
Hrají: Hera Hilmar, Hugo Weaving, Jihae, Robert Sheehan, Stephen Lang, Leila George, Frankie Adams, Caren Pistorius, Andrew Lees, Colin Salmon, Ronan Raftery, Joel Tobeck, Patrick Malahide, Nathaniel Lees, Yoson An, Rege-Jean Page, Mark Mitchinson, Mark Hadlow, Leifur Sigurdarson
Producenti: Peter Jackson, Fran Walsh, Zane Weiner, Deborah Forte, Amanda Walker
Scénografie: Dan Hennah
Kostýmy: Bob Buck, Kate Hawley

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let

 V kinech od: 06.12.2018 CinemArt
 V kinech od: 06.12.2018 CinemArt SK
 V kinech od: 06.12.2018 Universal Pictures International (UPI)
 V kinech od: 14.12.2018 Universal Pictures US

https://www.csfd.cz/film/474371-smrtelne-stroje/
https://www.imdb.com/title/tt1571234/


Podívejte se na hodnocení Smrtelné stroje na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41742 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72313 KB. | 22.05.2024 - 16:08:00