Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Winter’s Bone [45%]

Winter’s Bone [45%]

rp winters bone.jpg
rp winters bone.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

http://www.csfd.cz/film/270749-winters-bone/

Na fes­ti­va­lu Sundance se kaž­dý rok obje­ví něko­lik zají­ma­vých titu­lů, kte­ré poz­dě­ji díky úspě­chu skon­čí i v širo­ké dis­tri­buci. Tohle se sta­lo napří­klad u vel­mi vyda­ře­né roman­ce 500 dní se Summer. V letoš­ním roce se zde obje­vi­lo, a vlast­ně i celý fes­ti­val vyhrá­lo chlad­né ven­kov­ské dra­ma o dív­ce, kte­rá se v zájmu záchra­ny rodi­ny sna­ží najít své­ho ztra­ce­né­ho otce. Problémy nasta­nou v oka­mži­ku, kdy se o její sna­ze dozví oko­lí. Nadšení z toho moc nejsou, jeli­kož s jejím otcem mají nevy­ří­ze­né účty.

Winter’s Bone na to jde poměr­ně chytře. S poměr­ně pře­kva­pi­vou přes­nos­tí se sním­ku daří vykres­lit hut­nou atmo­sfé­ru mra­zi­vé­ho ven­ko­va, kte­rá výbor­ně fun­gu­je spo­lu s dro­ga­mi ovliv­ně­ným osu­dem hlav­ních hrdi­nů. U nich se hlav­ně vsá­zí na dras­tic­kou uvě­ři­tel­nost a při­ro­ze­nost postav, ke kte­rým i přes pro­blé­mo­vé aspek­ty jejich cha­rak­te­ru mís­ty může poci­ťo­vat i let­mé sym­pa­tie. Ohledně atmo­sfé­ry, pří­bě­hu i postav je tedy jas­no a vše fun­gu­je. Kde je tedy pro­blém?

Ten tkví ve fak­tu, že i přes rea­lis­tič­nost a uvě­ři­tel­nost postav je zde pro­blém se do jejich pro­blé­mu dostat nato­lik, aby divá­ka strh­ly na kole­na. I přes fakt, že zde všech­no fun­gu­je a pří­běh má znač­ně mra­zi­vý poten­ci­ál, jeho pra­vá sym­pa­tič­nost začne vyplou­vat na povrch až v posled­ní půl­ho­di­ně. A to je jeden ze zásad­ních pro­blé­mů. Celá ta prv­ní fáze hle­dá­ní, kte­rá poz­dě­ji slou­ží jako pod­klad pro fázi dru­hou je pro divá­ka poměr­ně neza­jí­ma­vá a i přes svou řeme­sl­ně zvlád­nu­tou strán­ku lehce ubí­je­jí­cí. Náprava sice při­jde ale ten nástup trvá dlou­ho. Z divác­ké­ho hle­dis­ka tedy nemůžu hod­no­tit jinak než pou­ze jako prů­měr. Pokud však vaše záli­ba je nároč­něj­ší nezá­vis­lá kine­ma­to­gra­fie, k výsled­né­mu hod­no­ce­ní si při­čtě­te 20%.

Koktejl :
30 % Mrazivý ven­kov
30 % Skvělí her­ci
25 % Hledání otce a s tím spo­je­né pro­blémy
15 % Drogy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52244 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71717 KB. | 17.07.2024 - 19:18:10