Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ze zákulisí filmu #4 | Pokračování, která naštěstí nepřišla

Ze zákulisí filmu #4 | Pokračování, která naštěstí nepřišla

rp 27302094 gladiator wallpapers.jpg
rp 27302094 gladiator wallpapers.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vítejte u čtvr­té­ho dílu nepra­vi­del­né rubri­ky Ze záku­li­sí fil­mu, ve kte­ré se může­te dočíst tro­chu toho záku­lis­ní­ho bul­vá­ru o tom, co se děje v poza­dí všech těch zná­mých i nezná­mých fil­mů, kte­ré všich­ni máme rádi i kte­ré úpl­ně v obli­bě nemá­me. Poté, co jste se v minu­lých dílech moh­li dočíst o komik­so­vých fil­mech, kte­ré nako­nec nevznik­ly a o cas­tingo­vých taha­ni­cích, kte­ré málem změ­ni­ly kul­tov­ní fil­my k nepo­zná­ní, se v dneš­ní díle poku­sím při­blí­žit něko­lik doce­la bizar­ních nápa­dů na pokra­čo­vá­ní zná­mých fil­mů, kte­ré (v někte­rých pří­pa­dech naštěs­tí) nevznik­ly. Fantazie někte­rých fil­mo­vých pro­du­cen­tů ale oči­vid­ně nezná meze. Takže pojď­me na to.Otevřít tohle téma může­me hned prv­ní kul­tov­ní podí­va­nou, rodin­ným fil­mem Stevena Spielberga E.T. - Mimozemšťan. Poté, co si původ­ní sní­mek z roku 1982 odbyl pre­mi­é­ru a v kinech zazna­me­nal neví­da­ný úspěch a obli­bu, Steven Spielberg a scé­nárist­ka Melissa Mathison zača­li při­pra­vo­vat pokra­čo­vá­ní, kte­ré se mělo jme­no­vat E.T. II: Nocturnal Fears. Děj sním­ku se měl zamě­řit na zlé mimo­zemš­ťa­ny z vesmí­ru, kte­ří měli unést dět­ské hrdi­ny z pla­ne­ty země a titul­ní hrdi­na je měl zachra­ňo­vat na mimo­zem­ské pla­ne­tě. Spielberg sám se ale poz­dě­ji roz­ho­dl ten­to při­pra­vo­va­ný sequel zru­šit, neboť by dle jeho názo­ru jen poško­dil dojem z původ­ní­ho sním­ku.

Své poně­kud podiv­né pokra­čo­vá­ní měl dostat také sní­mek Osobní stráž­ce. Romantická kul­tov­ní podí­va­ná s Kevinem CostneremWhitney Huston pat­ří dodnes k ulti­mát­ním dojá­kům, kte­ré mají své mís­to pro zami­lo­va­né páry i dnes. O to pře­kva­pi­věj­ší je fakt, že sám Kevin Costner se pouš­těl do pří­prav dru­hé­ho dílu, ve kte­rém se jeho Frank Farmer měl sta­rat o bez­pe­čí niko­liv zpě­vač­ky, ovšem rov­nou hned prin­cez­ny někte­ré z evrop­ských zemí. Co je na tom plá­nu bizar­ní­ho, říká­te si? Costner měl doce­la jas­nou před­sta­vu a dle jeho slov i byl před­běž­ně dohod­nu­tý na hereč­ce, kte­rá měla danou prin­cez­nu ztvár­nit. V této roli se totiž měla obje­vit sama prin­cez­na Diana.Ta prý s Costnerem jed­na­la o své účas­ti a on jí při­slí­bil roli pří­mo na tělo. I přes to, že pro­jekt prý měl hoto­vý prv­ní ver­zi scé­ná­ře v srpnu 1997 z něj nako­nec sešlo, když Diana ješ­tě ten­týž měsíc tra­gic­ky zahy­nu­la při auto­ne­ho­dě v Paříži.
Trojčata, to je název dal­ší­ho tro­chu podiv­né­ho pro­jek­tu, kte­rý se po něja­ké době nedáv­no pro­bu­dil k živo­tu a mož­ná bychom se ho pře­ci jen moh­lo dočkat. V roce 1988 měla v kinech pre­mi­é­ru kome­die Dvojčata, ve kte­ré si sou­ro­ze­nec­kou dvo­ji­ci zahrá­li Arnold SchwarzeneggerDanny DeVito. V pokra­čo­vá­ní se k těm­to dvě­ma měl při­dat ješ­tě tře­tí herec nebo hereč­ka, mlu­vi­lo se o tom, že by si tře­tí­ho do par­ty zahrá­la prv­ně Roseanne Barrová ze seri­á­lu Roseanne a poz­dě­ji také Eddie Murphy. Projekt se nako­nec nedo­stal do pro­duk­ce a málem by na něj pro­du­cen­ti zapo­mně­li. To ovšem do roku 2012, kdy bylo ozná­me­no, že film pře­ci jen vznik­ne a reži­sér ori­gi­ná­lu Ivan Reitman bude i u dvoj­ky. Od té doby je ovšem pode­zře­le klid.
Pokud vám při­šla základ­ní pre­mi­sa oblí­be­né kome­die Mrs. Doubtfire - Táta v suk­ni jako poně­kud podiv­ná (jak jeden fanouš­kov­ský trai­ler na you­tu­be uka­zu­je, dá se z toho snad­no udě­lat horor), ješ­tě netu­ší­te, jaké pokra­čo­vá­ní měli v plá­nu pro­du­cen­ti jed­nič­ky. Ve dru­hém díle, kte­rý se začal při­pra­vo­vat v roce 2003, tedy deset let po pre­mi­é­ře jed­nič­ky, se z odváž­né­ho otce měl stát slí­dil, kte­rý v růz­ných pře­vle­cích dohlí­ží na svo­ji dce­ru, kte­rá by tou dobou byla už na vyso­ké. Vzhledem k tomu, že se ani po třech letech pří­prav scé­ná­ře výsle­dek Robinu Williamsovi nelí­bil, v roce 2006 od pro­jek­tu ode­šel což pro tuhle “taš­ka­ři­ci” zna­me­na­lo defi­ni­tiv­ní stop­ku.
Ještě o něco méně logic­ké je při­pra­vo­va­né pokra­čo­vá­ní Gladiátora, na kte­ré nako­nec nedo­šlo. Ano, toho Gladiátora Ridleyho Scotta, ve kte­rém hlav­ní hrdi­na v podá­ní Russella Crowea v závě­ru zemřel. To tvůr­ce ovšem neza­sta­vi­lo v plá­no­vá­ní dal­ší­ho dílu, ve kte­rém se Maximus Decimus Meridius měl v pod­svě­tí pus­tit rov­nou do řím­ských bohů. Měl ces­to­vat napříč vel­ký­mi bitva­mi v čase, stát se nesmr­tel­ným a skon­čit až v sou­čas­nos­ti. Na pří­pra­vě scé­ná­ře pra­co­val navíc Nick Cave. Z toho­to pro­jek­tu nako­nec sešlo, byť mu byli všich­ni zúčast­ně­ní nako­le­ně­ni. Sešlo i ze spi­no­f­fů o Maximově syno­vi a z preque­lu, kte­rý se měl ode­hrá­vat pat­náct let před udá­lost­mi původ­ní­ho fil­mu. Není všem dnům ovšem konec, v břez­nu letoš­ní­ho roku se Ridley Scott nechal sly­šet, že by rád pře­mlu­vil Russella Crowea do pokra­čo­vá­ní, pro kte­ré má údaj­ně skvě­lý nápad. Tedy se mož­ná ješ­tě ono­ho pokra­čo­vá­ní nako­nec dočká­me.
Snímek Falešná hra krá­lí­kem Rogerem byla v době své pre­mi­é­ry v roce 1988 poměr­ně neče­ka­ný hit. Dokonce tak vel­ký, že to tvůr­ce při­mě­lo k pří­pra­vám dru­hé­ho dílu. V roce 1992 se pus­ti­li do pří­prav pokra­čo­vá­ní, ve kte­rém by se měl krá­lík Roger podí­vat do vál­ky kres­le­ných posta­vi­ček ve sku­teč­ném svě­tě. Válka kres­le­ných posta­vi­ček měla dostat jmé­no Roger Rabbit 2: Toon Platoon, nicmé­ně z pro­jek­tu nako­nec sešlo. Robert Zemeckis ovšem při­znal, že pokra­čo­vá­ní fil­mu mož­ná v budouc­nu pře­ci jen vznik­ne for­mou jeho oblí­be­né moti­on cap­tu­re. A to i přes fakt, že jed­na z hvězd původ­ní­ho fil­mu Bob Hoskins se veřej­ně vyjá­d­řil pro­ti tomu­to pokra­čo­vá­ní.
Díky feno­me­nál­ní­mu úspě­chu sním­ku Sedm se i v jeho pří­pa­dě řeši­lo při­pra­vo­va­né pokra­čo­vá­ní. Byť totiž původ­ní film skon­čil poměr­ně uza­vře­ně, pro­du­cen­ti jed­no­du­še chtě­li dal­ší díl a tak vzni­kl pro­jekt Ei8ht. Tvůrce původ­ní­ho fil­mu David Fincher se na adre­su při­pra­vo­va­né­ho pokra­čo­vá­ní vyjá­d­řil násle­dov­ně: “Mám o to men­ší zájem než o to, aby mi někdo típnul ciga­re­ty do oka.” V pokra­čo­vá­ní se z posta­vy Morgana Freemana měl stát jas­no­vi­dec, kte­rý měl jít po sto­pách vra­ha, kte­rý byl podob­ně obda­řen. Toto pokra­čo­vá­ní se nicmé­ně v jiné podo­bě nako­nec dočka­lo zfil­mo­vá­ní, sní­mek V mys­li vra­haAnthony Hopkinsem z roku 2015 je pře­pra­co­va­nou ver­zí scé­ná­ře prá­vě k pokra­čo­vá­ní thrille­ru Sedm.
Pokračování se ostat­ně měl dočkat i sní­mek Con Air. Akční sní­mek o par­tě kri­mi­nál­ní­ků, kte­ří ukrad­nou letec­ký spoj se měl dočkat nové­ho živo­ta v dru­hém díle nazva­ném Con Airport kde se jim poda­ři­lo obsa­dit celé letiš­tě. Pokračování se ovšem od země nezved­lo, veš­ke­ré plá­ny skon­či­ly u 15 strán­ko­vé­ho nástře­lu děje. Režisér Simon West se před pár lety ovšem svě­řil s tím, že by rád celou par­tu při­ve­dl v pří­pad­ném pokra­čo­vá­ní. Od té doby je ovšem kolem pro­jek­tu ticho, byť je jas­né, že Nicolas Cage by do toho urči­tě šel.
Mimo jiné se tro­chu zvlášt­ních pokra­čo­vá­ní měly také dočkat sním­ky jako Cliffhanger (dvoj­ka měla v plá­nu titul­ní­ho hrdi­nu uzavřít v rám­ci obrov­ské pře­hra­dy), Forrest Gump (sní­mek Forrest Gump 2: Gump & Co by se zamě­řil na hlav­ní­ho hrdi­nu během udá­los­tí osm­de­sá­tých a deva­de­sá­tých let), Základní instinkt (ve troj­ce se nemě­la obje­vit posta­va Sharon Stone), Batman se vra­cí (v poně­kud zvlášt­ním fil­mu Catwoman: Batman Returns 2 kte­rý vzni­kal v době pre­mi­é­ry Batman navždy se měla do popře­dí dostat Catwoman Michelle Pfeiffer), Hele vole, kde mám káru? (dvoj­ka měla měla být téměř iden­tic­kou kopií jed­nič­ky), Leon (v pokra­čo­vá­ní Mathilda se zbra­ně měla cho­pit posta­va Natalie Portman a vydat se ces­tou pomsty), Wanted (v dru­hém díle se měla vrá­tit Angelina Jolie), Casablanca (dvoj­ka s názvem Casablanca 2: Brazaville se měla ode­hrá­vat v Tangeru a měl v ní Rick být na začát­ku odha­len jako sku­teč­ný nacis­tic­ký špi­on a zabit), Beetlejuice (dvoj­ka měla nést název Beetlejuice goes Hawaiian, což mlu­ví samo o sobě) nebo tře­ba Dokonalá bou­ře, kde by se situ­a­ce z jed­nič­ky opa­ko­va­la. Na nic z toho ovšem (naštěs­tí) nedo­šlo. Jak je vidět, Hollywoodští pro­du­cen­ti mají občas hod­ně divo­kou fan­ta­zii.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65315 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71970 KB. | 22.07.2024 - 22:59:15